O studiach

 

Sztuki społeczne są studiami o profilu praktycznym, które zostały zaprogramowane zgodnie z ideą „kształcenia przez działanie”, co oznacza m.in. zaangażowanie studentek i studentów w projekty realizowane wspólnie poza murami uniwersytetu we współpracy z instytucjami i praktykami.

Ramowy program:

 • ćwiczenia dostarczające wiedzy antropologicznej i aparatu krytycznego, m.in. stosowana antropologia kultury, media w kulturze, idee zaangażowania społecznego, konteksty sztuki partycypacyjnej;
 • warsztaty kształtujące umiejętność korzystania z konkretnych metod badawczych i narzędzi działania, m.in. diagnozy potrzeb, pracy środowiskowej, działań twórczych np. za pomocą fotografii, form performatywnych czy filmu oraz planowania i finansowania projektu;
 • praktyki włączające studentów w działanie konkretnych instytucji, organizacji i społeczności;
 • objazdy w wybranych regionach, miejscowościach, ośrodkach, obejmujące warsztaty i spotkania z przedstawicielami instytucji i społeczności lokalnych;
 • pracownia terenowa polegająca na realizacji projektu partycypacyjnego w wybranej społeczności lokalnej z jej udziałem, poprzedzonej diagnozą i konsultacjami.
 • projekt dyplomowy, który wraz z komentującym go tekstem stanowi nowy typ pracy magisterskiej, zakładający realizację własnego działania w kulturze.

Pełny program

+I rok studiów II stopnia 2019/2020

Stosowana antropologia kultury

prof. dr hab Grzegorz Godlewski

60 godz., ćwiczenia

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z najważniejszymi ujęciami teoretycznymi pozwalającymi opisać i analizować kulturowe aspekty współczesnych zjawisk i procesów społecznych. Program ćwiczeń nie jest skróconą wersją historii idei antropologii kultury, podporządkowany jest zagadnieniom tytułowej stosowalności perspektywy antropologicznej, a nie perypetiom pewnej dziedziny wiedzy. Tematy zajęć zostały więc tak zaplanowane, że nie powtarzają podstawowego kursu antropologii kultury, lecz skupiają się na tych wątkach, które są bezpośrednio związane z praktyką działania w kulturze, z różnego typu społecznościami, w zmiennych kontekstach społecznych. Ćwiczenia przygotowują studentów do stosowania perspektywy antropologicznej w pracy animacyjnej, a także do ujęcia teoretycznego i metodologicznego podczas realizacji projektu dyplomowego i pisania pracy magisterskiej.

 

prof. dr hab. Grzegorz Godlewski – zajmuje się antropologią słowa i antropologiczną teorią kultury. W Instytucie Kultury Polskiej prowadzi ćwiczenia z antropologii słowa, wykład Współczesne teorie antropologiczne, translatorium antropologiczne, seminarium doktoranckie. Autor książek: „Lekcja kryzysu. Źródła kulturalizmu Floriana Znanieckiego” (1997), „Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne” (2008), „Luneta i radar. Szkice z antropologicznej teorii kultury” (2016). Współredaktor podręczników „Antropologia kultury” (2005) i „Antropologia słowa” (2003) oraz tomów zbiorowych: „Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość” (2002), „Kulturologia polska XX wieku” (2013), „Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej” (2014), „Antropologia praktyk językowych” (2016). Członek redakcji Almanachu Antropologicznego „Communicare” i rady „Kultury Współczesnej”. Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN (w kadencji 2015-2019). Członek Rady Fundacji „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”.

 

Media w kulturze współczesnej

dr Dorota Sosnowska

60 godz., ćwiczenia

Celem zajęć jest wprowadzenie we współczesne teorie i praktyki medialne. Proponowana perspektywa pozwala z jednej strony na ujęcie – poza podziałem na poszczególne media – aktualnych zjawisk społecznych i artystycznych przez pryzmat związanych z nimi praktyk medialnych, a zarazem na rozpoznanie ich teoretycznej wagi. Zajęcia dają solidne podstawy teoretyczne (ćwiczenia), a zarazem uczą aplikacji teorii do wybranych zjawisk, obiektów, działań, instytucji (warsztat).

 

dr Dorota Sosnowska – kulturoznawczyni zajmująca się teatrem i performansem. W latach 2011–2013 asystentka naukowa w europejskim projekcie ECLAP (European Collected Library of Artistic Performance), w latach 2006–2008 współpracowniczka zespołu specjalizacji „Animacja kultury”. W pracy nad doktoratem zajmowała się historią teatru polskiego okresu PRL, obecnie interesuje się problemem źródła, archiwum, dokumentacji i medialności w nauce o teatrze i performansie. Autorka książki   „Królowe PRL. Sceniczne wizerunki Ireny Eichlerówny, Niny Andrycz i Elżbiety Barszczewskiej jako modele kobiecości” (2014). Redaktorka książek o sztuce: „Siedem dni w świecie sztuki” (Sarah Thornton, 2011), „Między Stanisława Dróżdża” (2011), „The Edge of It” (2014). Od 2012 roku pracuje w zespole realizującym projekt „Sztuki wykonawcze. Źródła i mediacje” finansowany ze środków NPRH.

 

Sztuka partycypacyjna i jej konteksty

dr Zofia Dworakowska

30 godz., warsztat

Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy o ideach i praktykach poświęconych przekraczaniu alienacji sztuki i kwestiom uczestnictwa, a więc z obszaru projektów publicznych, sztuki partycypacyjnej etc. Warsztaty zorganizowane będą wokół analizy konkretnych inicjatyw m.in. teatru gromadzkiego w koncepcjach Jędrzeja Cierniaka, Antoniny Sokolicz, Witolda Wandurskiego; kultury czynnej Jerzego Grotowskiego; barterów Odin Teatret, teatru uciśnionych Augusto Boala, wypraw „Gardzienic”; projektów „Dom” Akademii Ruchu; sztuki kontekstualnej Jana Świdzińskiego; formy otwartej Oskara Hansena; rzeźby społecznej Josepha Beuysa; projektów publicznych Joanny Rajkowskiej prac sąsiedzkich Pawła Althamera; brytyjskiego nurtu community arts.

 

dr Zofia Dworakowska – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, adiunkt w IKP UW. Zajmuje się badaniem różnych form uczestnictwa w kulturze, sztuką społecznie zaangażowaną oraz problematyką aktywnych badań jakościowych. Kieruje studiami Sztuki Społeczne oraz Studiami Podyplomowymi „Pedagogika teatru” (wraz z Justyną Sobczyk). Należy do Społecznej Rady Kultury przy Prezydent M. St. Warszawa.

 

Polityki i instytucje kultury

dr Joanna Kubicka, dr hab. Iwona Kurz

30 godz., ćwiczenia

Zajęcia przedstawiające system organizacji i finansowania życia kulturalnego w Polsce. Funkcjonujące rozwiązania zostaną przedstawione także w ujęciu historycznym i porównawczym wobec innych modeli działających w Europie i poza nią. Krytyka porządku instytucjonalnego ma na celu “odgórne” zapoznanie się z nim, jego strukturą i jej konsekwencjami, a także “oddolne” rozpoznanie potencjalnego miejsca w nim uczestników życia kulturalnego. Analiza obejmie aktorów (indywidualnych, zespołowych, instytucjonalnych – od instytucji państwowych, przez samorządowe, po przedsiębiorstwa i sektor NGO), idee (misje i strategie oraz teksty programowe instytucji różnego rodzaju, dominujące modele myślenia o formach uczestnictwa w kulturze, cele i założenia polityki kulturalnej państwa) oraz relacje pomiędzy zakładaną i realizowaną polityką kulturalną a finansami.

 

dr Joanna Kubicka –pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW, członkini Zespołu Animacji Kultury i Zakładu Historii Kultury w IKP UW, prezeska Stowarzyszenia Katedra Kultury, wieloletnia koordynatorka projektów krajowych i zagranicznych, jako ekspertka współpracowała m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Komunikacji Społecznej, Muzeum Historii Polski oraz warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Zajmuje się historią kultury polskiej XIX i XX wieku, tradycjami zaangażowaniem społecznego i formami uczestnictwa w kulturze. Interesują ją oddolne strategie opowiadania o przeszłości oraz społeczne korzenie instytucji kultury w Polsce. Autorka książki „Na przełomie. Pozytywiści warszawscy i pomoc własna” (Warszawa 2016).

dr hab. Iwona Kurz – pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW. Redaguje pismo „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”. Pisze naukowo i krytycznie o obrazach i sztukach wizualnych. W latach 1994–2008 pracowała w zespole prowadzącym specjalizację „Animacja kultury” i koordynującym międzynarodowe projekty z dziedziny animacji kultury, finansowane z programu UE „Leonardo da Vinci”: ANIMA (1998–2001), ANIMUS (2001–2004) i ANIMATOR (2006–2008). Redaktorka i współautorka publikacji dotyczących działania w kulturze: „Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość” (2002), „Teraz! Animacja kultury” (2008), „Lokalnie: animacja kultury / community arts” (2008). Jako badaczka, edukatorka i ekspertka współpracuje z wieloma warszawskimi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Członkini Zespołu Programowego Forum Przyszłości Kultury.

 

Idee zaangażowania społecznego

dr Joanna Kubicka, dr Weronika Parfianowicz-Vertun

30 godz., ćwiczenia

Podczas zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi koncepcjami wpisującymi się w tradycję zaangażowania społecznego – w ujęciu historycznym i w kulturze współczesnej. Dzięki krytycznej refleksji wokół wybranych tekstów i dokumentacji działań, studenci zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie analizować współczesne zjawiska i praktyki społeczne wpisujące się w nurt społecznego aktywizmu i zaangażowania oraz trafnie osadzać je w kontekście historycznym.

 

dr Joanna Kubicka – pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW, członkini Zespołu Animacji Kultury i Zakładu Historii Kultury w IKP UW, prezeska Stowarzyszenia Katedra Kultury, wieloletnia koordynatorka projektów krajowych i zagranicznych, jako ekspertka współpracowała m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Komunikacji Społecznej, Muzeum Historii Polski oraz warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Zajmuje się historią kultury polskiej XIX i XX wieku, tradycjami zaangażowaniem społecznego i formami uczestnictwa w kulturze. Interesują ją oddolne strategie opowiadania o przeszłości oraz społeczne korzenie instytucji kultury w Polsce. Autorka książki „Na przełomie. Pozytywiści warszawscy i pomoc własna” (Warszawa 2016).

dr Weronika Parfianowicz-Vertun – kulturoznawczyni, członkini Zakładu Historii Kultury IKP UW i Pracowni Studiów Miejskich. Autorka książki “Europa Środkowa w tekstach i działaniach. Polskie i czeskie dyskusje” (nominowana do nagrody im. Jerzego Giedroycia). Zajmuje się historią nowoczesnej kultury czeskiej (zwłaszcza historią awangardy i kulturą undergroundową) oraz przestrzenią i obyczajowością miast Europy Środkowej. Prowadzi zajęcia z historii kultury czeskiej i konwersatoria poświęcone miastom Europy Środkowej i kulturze mieszkania, współorganizuje studenckie objazdy naukowe oraz cykle debat poświęconych najważniejszym wyzwaniom współczesności.

 

Metody badań terenowych

dr hab. Zuzanna Grębecka

30 godz., warsztat

Celem warsztatu jest zdobycie przez studentów wiedzy i praktycznych umiejętności prowadzenia badań terenowych i diagnozy lokalnej. Warsztat obejmuje uporządkowanie wiedzy o zróżnicowanych metodach badawczych, poczynając od podstawowego rozróżnienia na metody ilościowe i jakościowe, poprzez różnorodne metodologie jakościowe, ze szczególnym uwzględnieniem badań zaangażowanych, aktywizujących, opartych na współpracy, wykorzystujących sztukę.

 

dr hab. Zuzanna Grębecka – antropolożka kultury, etnolożka, adiunkt w Zakładzie Antropologii Słowa w IKP UW. Zajmuje się przede wszystkim antropologią komunizmu i postkomunizmu, a także antropologią zmysłów, interesuje się też metodologią badań terenowych. W latach 2010-2017 prowadziła badania etnograficzne w Legnicy, poświęcone pamięci o stacjonowaniu w tym mieście w latach 1945–1993 Armii Radzieckiej i radzieckiej cywilnej służby pomocniczej, a w latach 1996–2007 eksploracje terenowe na północno-zachodniej Białorusi i we wschodniej Polsce na temat współczesnej magii ludowej. Opublikowała monografie „Obcy w mieście. Żołnierze radzieccy w pamięci, doświadczeniu i opowieści legniczan” (2017), „Mówiono „druga Moskwa”. Wspomnienia legniczan o stacjonowaniu wojsk radzieckich w latach 1945-1993. Źródła etnograficzne” (2015; wraz z Jędrzejem Bursztą), „Słowo magiczne poddane technologii. Magia ludowa w praktykach postsowieckiej kultury popularnej” (2007).

 

 

 

Warsztaty twórcze do wyboru

150 godz.

Celem warsztatów jest przygotowanie studentów do wykorzystywania sztuki i metod twórczych w pracy z różnymi grupami społecznymi. Wszystkie warsztaty prowadzone są przez doświadczonych praktyków – artystów i animatorów kultury. Warsztaty obejmują m.in. fotografię społeczną, sztukę opowiadania, nagrania terenowe (field recording), performans, teatr fizyczny, film dokumentalny.

 

Warsztaty w roku akademickim 2019/2020:

 

Wizualne herstorie

dr hab. Bogna Burska

30 godz., warsztat

Zajęcia będą poświęcone obecności szeroko rozumianej herstorii w kulturze wizualnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki współczesnej. Herstoria jest tu rozumiana jako narracja kobieca lub taka opowieść, której podmiotem jest szeroko rozumiana kobieca tożsamość. W ramach zajęć studentki i studenci będą proszeni o wybranie interesujących ich herstorii lub gender-storii i przedstawienie ich w formie wizualnej.

 

dr hab. Bogna Burska – malarka, fotografka, autorka instalacji, wideo, pisze teksty dramatyczne i reżyseruje, prof. ASP w Katedrze Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jej pierwsze, malarskie realizacje to kompozycje przypominające zakrzepłe smugi krwi, aranżowała również wnętrza poprzez drobne, niepokojące interwencje i   komponowała mozaikowe układy kolorowych, często krwawych i estetycznych, fotografii. Tworzyła filmy found footage, które ukazują mechanizmy powstawania i obrazowania współczesnych narracji kulturowych. Jest autorką pierwszego polskiego tekstu dramatycznego o środowisku zajmującym się sztuką współczesną Gniazdo i innych tekstów prezentowanych w galeriach sztuki i przestrzeniach teatralnych. Mówi o sobie, że zajmuje się problemami z budowaniem spójnych obrazów rzeczywistości. Wystawia w kraju i za granicą.

 

Niezbędnik aktywnego mieszkańca

Maciej Górnicki-Olszewski (Centrum Komunikacji Społecznej M. st. Warszawy)

30 godz., warsztat

Warsztat współorganizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, które oferuje mieszkańcom szereg możliwości realizacji własnych projektów i angażowania się w życie miasta. Na zajęciach m.in. poznamy kolejne etapy przygotowywania działań w ramach inicjatywy lokalnej oraz zasady zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego. Kluczowym elementem zajęć będą wizyty studyjne – odwiedzimy miejsca, które wspierają lokalne społeczności w działaniach, bezpłatnie udostępniają przestrzeń i sprzęt oraz sprzyjają realizacji pomysłów mieszkańców.

 

Maciej Górnicki-Olszewski – absolwent Instytutu Kultury Polskiej UW, specjalizacji Kultura Wizualna. Organizator-koordynator projektów z zakresu kultury i edukacji. Współpracował m.in. z Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodowym Centrum Kultury i Centrum Nauki Kopernik. Był zaangażowany w organizację Festiwalu Nauki w Warszawie od XIV do XX edycji. Od 2015 roku związany z Urzędem m.st. Warszawy, w którym m.in. koordynował pierwszą edycję „Dyplomów dla Warszawy” – konkursu Prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze prace magisterskie i rozprawy doktorskie ora pracował w Biurze Kultury przy projektach rewitalizacyjnych. Od 2017 roku pracuje w Centrum Komunikacji Społecznej jako koordynator projektu edukacji samorządowej studentów, w ramach którego współpracuje ze społecznością studencką uczelni warszawskich i prowadzi zajęcia akademickie o Warszawie m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej, Akademii Sztuk Pięknych i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

 

Czytanie obrazów

Urszula Kochanowska

30 godz., warsztat

Zajęcia pomyślane są jako rodzaj ćwiczeń z uważnego patrzenia. Bierzemy na warsztat obrazy z zasobów historii malarstwa europejskiego (i nie tylko) i obserwujemy, jakie treści i w jaki sposób mogą być przekazywane (i były przekazywane) przez to medium. Zadaniem warsztatu jest nauczenie studentów aktywnego i świadomego odbioru szerokiego spektrum sztuki wizualnej, a także budzenie i rozwijanie odpowiedniej dyspozycji, potrzebnej do własnego twórczego działania.

 

Urszula Kochanowska – absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, stypendystka na uniwersytetach w Bolonii, Florencji i Sienie. Zaangażowana w nurt „trzeciego teatru” w Polsce i we Włoszech. Prowadziła zajęcia poświęcone analizie komunikatów wizualnych na Uniwersytecie Warszawskim, Universita per Stranieri w Sienie, Universita „La Sapienza” w Rzymie. Zorganizowała i prowadziła galerię sztuki księgarni „Czytelnik” (1993-96).

 

Słuchanie miasta

Sebastian Mac

30 godz., warsztat

Warsztaty będą poświęcone wprowadzeniu w problematykę cyfrowej rejestracji dźwięków otoczenia (nagrania terenowe), podstaw montażu dźwięku przy zastosowaniu narzędzi typu DAW (Digital Audio Workstation), a także podstaw tworzenia reportażu, feature jako gatunku radiowego. Zajęcia składać się będą z części teoretycznej (propedeutyka teorii reportażu, wprowadzenie do narzędzi typu DAW), warsztatowej-terenowej (nagrania dźwięków w terenie) oraz warsztatowej-stacjonarnej (praca nad tematem i scenariuszem pracy zaliczeniowej oraz nad montażem zarejestrowanego dźwięku w oparciu o powstały scenariusz).

 

Sebastian Mac – gitarzysta tworzący w nurcie muzyki eksperymentalnej, głównie elektroakustycznej i improwizowanej. Absolwent Filozofii (KUL), Zarządzania (KUL) oraz studiów doktoranckich w zakresie Nauk o Poznaniu i Komunikacji Społecznej (UMCS). Współpracował m.in. z Jerzym Mazzollem, Zdzisławem Piernikiem, Mikołajem Pałoszem, Pauliną Owczarek, Tomkiem Chołoniewskim, Rafałem Mazurem, Krakow Improvisers Orchestra, Krzysztofem Cybulskim, Robertem Knuthem, Treverem Hagenem, Janem Bernadem. Występował m.in. w ramach: Warsaw Summer Jazz Days, John Cage Year, Europejskiego Kongresu Kultury, Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody, Brave Festival, Krakowskiej Jesieni Jazzowej, Ad Libitum.

 

Terytoria sztuki: prywatne/publiczne

Maja Parczewska

30 godz., warsztat

Warsztaty podejmują temat procesu twórczego i sposobów projektowania warunków sprzyjających postawie twórczej. Twórczość rozumiana jest tu również pozaartystycznie – jako postawa gotowości do zmiany stereotypów i nawyków działania; wchodzenie w sytuacje sprzyjające poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji artystycznej i animacji kultury oraz   podejmowanie niekonwencjonalnych działań. Celem warsztatu jest rozpoznanie możliwości wykorzystania w działaniach zawodowych zarówno wizualnych języków sztuki współczesnej – bez odwoływania się do tzw. zdolności artystycznych – jak i pozaartystycznych, aktywnych metod pracy z grupą i społecznościami lokalnymi.

 

Maja Parczewska – psycholożka, projektantka, nauczycielka akademicka. Po latach praktyki terapeutycznej, od 1990 do 2017 roku współtworzyła program edukacyjno- artystyczny Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek w Warszawie. Prowadzi warsztaty twórcze, wykłady, szkolenia współpracując z wieloma instytucjami, także europejskimi. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów ogólnopolskich i międzynarodowych. Jest autorką publikacji i artykułów z zakresu animacji kultury i kreatywności w Polsce i za granicą. Przez lata współpracowała z Uniwersytetem Śląskim, Jagiellońskim, Akademią Teatralną oraz do dziś z Instytutem Kultury Polskiej UW. Projektuje książki, plakaty, wydawnictwa artystyczne oraz biżuterię. Nagrody: Nordyckiej Rady Ministrów PÓŁNOC 98, za plakat i wydawnictwo dotyczące obchodów roku skandynawskiego w Polsce oraz wspólnie z Januszem Byszewskim, za program edukacji twórczej,1998; Ministra Kultury RP, 1993 oraz Zasłużony dla kultury polskiej, 2005; Zasłużony dla Kultury Śląska 2018.

 

Media Lab: materia kodu

Wiesław Bartkowski

30 godz., warsztat

Zajmiemy się antydyscyplinarnymi eksperymentami z kreatywnym wykorzystaniem techniki. Zanegujemy podział na dyscypliny prowadzący do dychotomii: nauki humanistyczne i nauki ścisłe. Używając materii kodu, łącząc bity i atomy stworzymy bezużyteczne maszyny. Maszyny wymykające się przekonaniu, że technika ma służyć rozwiązywaniu problemów, zwiększeniu wydajności i nieustannemu wzrostowi. Powtarzając raczej za Douglasem Rushkoffem „Program or Be Programmed” – te warsztaty to szansa dla uczestników, by uzyskać dostęp do panelu kontrolnego cywilizacji zyskując głos w dyskusji na temat naszej przyszłości.

 

Wiesław Bartkowski – projektant interakcji i badacz systemów złożonych. Kierownik i współtwórca studiów podyplomowych CreativeCoding.pl oferowanych w Warszawie przez School of Form. Należy do kadry School of Form i School of Ideas na Uniwersytecie SWPS. Twórca pionierskich na polskim rynku programów kształcenia łączących informatykę z naukami humanistycznymi i twórczym wykorzystaniem technologii. Pasjonat dzielenia się umiejętnością programowania. Uczy artystów i projektantów wykorzystywania tworzywa, jakim jest połączenie kodu z elektroniką i cyfrową fabrykacją. Naukowo zajmuje się complex systems, symuluje komputerowo i analizuje systemy techno-społeczne. Realizował badania m.in. w programie „Future and emerging technologies”. Jego wizualizacje naukowe i instalacje interaktywne prezentowane były m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Centrum Sztuki Współczesnej, Galerii BOZAR, Galerii Arsenał, Artothek Monachium i Teatrze Nowym.

 

Metody pracy grupowej

Maja Branka

30 godz., warsztat

Zajęcia będą poświęcone analizie pracy grupowej – jej podstawowych mechanizmom, dynamice i strukturze. Odpowiemy na pytanie, jak zainicjować, prowadzić i zakończyć pracę grupy zaangażowanej w proces. Skupimy się na narzędziach stosowanych przez twórców, by zaangażować grupę do swoich działań oraz na procesach psychologicznych i emocjach charakterystycznych dla różnych etapów pracy grupy. Zajęcia mają charakter praktyczny i będą przede wszystkim czerpać z poddanego refleksji doświadczenia/doświadczania osób uczestniczących.

 

Maja Branka – psycholożka, psychoterapeutka, trenerka z dziewiętnastoletnim doświadczeniem. Pracuje z grupami prowadząc szkolenia, warsztaty, treningi, facylitacje. Od dziewięciu lat współpracuje z instytucjami kultury – bibliotekami i domami kultury oraz urzędnikami miejskimi odpowiedzialnymi za politykę kulturalną, jest trenerką Laboratorium Edukacji Kulturalnej w Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej (WPEK). Specjalizuje się w komunikacji interpersonalnej i społecznej, edukacji równościowej oraz metodologii uczenia i wspierania w zmianie za pomocą długofalowych procesów edukacyjnych. Superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Współautorka materiałów szkoleniowych publikacji: „Rozmowy przy wspólnym stole – poradnik dla bibliotek”, FRSI 2019; „Jak po ludzku opowiadać co robią watchdogi”, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, 2016; „Wielokulturowa biblioteka, FRSI 2014; „Docenić bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”, FRSI, 2012; „Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski”, Stowarzyszenie Willa Decjusza 2010.

 

Fotografia w działaniu

Agnieszka Rayss

30 godz., warsztat

Warsztaty stanowią ćwiczenia z fotografii jako narzędzia opowiadania o otaczającym świecie i o sobie, narzędzia świadomej wypowiedzi artystycznej i narzędzia informacji.

Refleksji nad rolą obrazu fotograficznego w społeczeństwie, będzie towarzyszyć nauka tworzenia, prezentowania i wykorzystywania fotografii, a także dyskusja dotycząca przeczytanych tekstów. Dynamiczne zmiany w medium fotografii potraktujemy jako szansę na refleksję i działanie w bliskim otoczeniu. Zajęcia zakończą się publiczną prezentacją projektów, które powstaną podczas warsztatów.

 

Agnieszka Rayss – fotografka, współzałożycielka stowarzyszenia Sputnik Photos. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i Universite Paris IV w Paryżu. Była dwukrotnie nagradzana w konkursie Pictures of the Year, dwukrotnie znalazła się w finale Hasselblad Masters Award. Zdobyła wiele krajowych nagród, m.in. w konkursach Grand Press Photo, BZWBK Press Photo, Newsreportaż. Opublikowała albumy fotograficzne “Tu się zaczyna koniec miast” (2015) – o industrialnej, niepokojącej stronie organizmów miejskich oraz „American Dream” – o transformacji kulturalnej i triumfie pop kultury w Europie Środkowo-Wschodniej. Brała udział w pokazach indywidualnych i grupowych w Polsce i za granicą, prowadziła liczne warsztaty fotograficzne, m.in. w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego czy Centre National Audiovisuel w Luksemburgu. Uczyła w kilku szkołach fotograficznych, była kuratorką w sekcji ShowOff Miesiąca Fotografii w Krakowie i jurorką konkursów fotograficznych

 

 

Koniec kapitalizmu, a nie świata? Ćwiczenia z wyobraźni przyszłości

Alicja Rogalska

30 godz., warsztat

Warsztaty będą poświęcone wyobrażeniom i modelom społeczeństwa przyszłości w sztuce zaangażowanej. Punktami odniesienia będą tu zarówno awangardowe imaginaria nowego społeczeństwa i człowieka, jak i współczesne wspólnotowe praktyki artystyczne proponujące alternatywy dla istniejącego porządku, zwłaszcza w świetle globalnego zwrotu neokonserwatywnego i kryzysu klimatycznego. W oparciu o krytyczną analizę projektów artystycznych oraz zrealizowane własne działania, studenci i studentki przetestują różne metodologie badań artystycznych, strategie partycypacyjne i nurty estetyczne.

 

Alicja Rogalska – autorka prac wideo, instalacji, performansów i sytuacji opartych na

badaniach w konkretnym kontekście, współpracy i partycypacji. Jej praktyka skupia się

wokół kwestii polityczności życia codziennego, emocji i afektów, oraz narracji o społecznych alternatywach, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii pracy, migracji, nierówności ekonomicznych, klasowych i genderowych. Absolwentka kulturoznawstwa i animacji kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz sztuk pięknych na Goldsmiths College, University of London, gdzie rozpoczęła studia doktoranckie. Brała udział w wielu projektach i wystawach na całym świecie. W 2019 roku była rezydentką Stuart Hall Library w Londynie, w 2018 MuseumsQuartier w Wiedniu i PARADISE AIR w Matsudo, w 2017 stypendystką IASPIS w Sztokholmie, a w 2016-17 laureatką stypendium Artsadmin i uczestniczką programu Visionaries in Residence w MeetFactory w Pradze. Mieszka i pracuje w Londynie.

 

 

Niepełnosprawność i teatr – warsztaty

Teatr 21

30 godz., warsztat

Warsztat będzie poświęcony praktyczno-teoretycznej percepcji teatru, performansu i tańca z udziałem wykonawców i twórców z niepełnosprawnościami. Celem zajęć jest połączenie dyskursu teoretycznego dotyczącego niepełnosprawności z twórczą praktyką w kontekście takich czynników, jak: polityka, norma, status społeczny. Będziemy wspólnie analizować niewidzialne zasady i strategie wykluczające osoby z niepełnosprawnościami zarówno na polu sztuki, jak i w społeczeństwie po to, by szukać twórczych sposobów na wprowadzanie zmian na obu polach. Warsztat oparty jest na 15 letnim doświadczeniu Teatru 21, będzie wzbogacany również innymi przykładami pracy z Polski i zagranicy.

 

Teatr 21 – zrodził się w 2005 roku z warsztatów w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” w Warszawie. Aktorami są przede wszystkim uczniowie oraz absolwenci szkoły – osoby z zespołem Downa i autyzmem. Ich dawna zabawa w teatr zmieniła się w pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie. Spektakle Teatru 21 można było oglądać w warszawskich teatrach (Dramatyczny, Studio, Powszechny, Nowy, Baj, Soho), Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Grupa występowała również na festiwalach w kraju (Wrocław, Poznań, Węgajty, Gdańsk, Kalisz, Łódź, Kielce, Białystok, Pszczyna, Lublin) i za granicą (Praga, Neratov, Berlin, Helsinki, Freiburg). Z Teatrem 21 współpracują artyści, edukatorzy i badacze działający na co dzień w instytucjach kultury w całej Polsce.

 

Narzędzia cyfrowe dla kultury

Sylwia Żółkiewska

30 godz., warsztat

Warsztaty poświęcone będą różnym sposobom tworzenia multimediów z pomocą bezpłatnych, intuicyjnych i powszechnie dostępnych narzędzi cyfrowych. Estetyczne i angażujące filmy, animacje, gify, plakaty, interaktywne mapy i prezentacje są obecnie niezbędne w pracy twórczej, prowadzeniu warsztatów, a także do promowania i rozpowszechniania wydarzeń kulturalnych, czy do promocji instytucji kultury. W trakcie zajęć zaplanowana jest także część teoretyczna, podczas której uczestnicy poznają podstawowe pojęcia związane z projektowaniem oraz ciekawe przykłady zastosowania wybranych narzędzi cyfrowych.

 

Sylwia Żółkiewska – projektantka, menedżerka kreatywna, animatorka kultury, artystka wizualna, entuzjastka nowych technologii. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również Sztukę Mediów na Uniwersytecie Sztuk Stosowanych w Turku (Finlandia). Stypendystka MKiDN, obecnie przygotowuje pracę doktorską w dziedzinie sztuk plastycznych na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Współtwórczyni wydarzeń na styku kultury, sztuki, biznesu i nowych technologii, takich jak FAM – Forum Aplikacji i Gier Mobilnych czy HackArt MNW. Autorka i współautorka licznych publikacji m.in. książki „Biznes w świecie mobile. Jak zaprojektować, wykonać i wypromować aplikację mobilną”, nominowanej do nagrody Economicus (Poltext 2018). Prowadzi wykłady i warsztaty z aplikacjami mobilnymi, pisze o trendach technologicznych w sztuce dla anglojęzycznego magazynu Contemporary Lynx oraz na blogu Aplikacje mobilne w kulturze i edukacji. Więcej: www.zolkiewska.pl, www.aplikacjewkulturze.pl

 

 

Pracownia terenowa

Janusz Byszewski, dr Zofia Dworakowska

45 godz.

Warsztaty odbywające się poza Uniwersytetem, w jednej z dzielnic w Warszawy i oparte są na współpracy z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych instytucji społecznych i kulturalnych. Pracownia terenowa zakłada stworzenie studenckiej grupy roboczej, która wspólnie przejdzie wszystkie etapy projektu w społeczności lokalnej od diagnozy do przygotowania wydarzenia otwartego. Studenci zdobędą umiejętności w prowadzeniu badań partycypacyjnych, kreatywnych konsultacji społecznych, a także wspólnie stworzą i zrealizują pomysły na interakcje w przestrzeni publicznej i współdziałanie z mieszkańcami.

 

Janusz Byszewski – autor kilkudziesięciu projektów edukacyjno-artystycznych w Polsce i za granicą. Kurator i współzałożyciel Laboratorium Edukacji Twórczej w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Autor i współautor książek: Tutaj jestem (1994), Inne muzeum (1996); Projektowanie sytuacji twórczych (2005) – wspólnie z Majką Parczewską, Dom, moje centrum świata (2005), Sztuka współczesna – instrukcja obsługi (2007, 2009), Muzeum jako rzeźba społeczna (2012).

dr Zofia Dworakowska – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, adiunkt w IKP UW. Zajmuje się badaniem różnych form uczestnictwa w kulturze, sztuką społecznie zaangażowaną oraz problematyką aktywnych badań jakościowych. Kieruje studiami Sztuki Społeczne oraz Studiami Podyplomowymi „Pedagogika teatru” (wraz z Justyną Sobczyk). Należy do Społecznej Rady Kultury przy Prezydent M. St. Warszawa.

 

Proseminarium

30 godz., ćwiczenia

Celem zajęć proseminaryjnych będzie przygotowanie studentów do świadomego i krytycznego sformułowania ogólnych założeń własnego projektu dyplomowego. Praca w ramach proseminarium podzielona więc zostanie na trzy etapy:

– prezentacja studiów przypadku, których analiza zaopatrzy studentów w narzędzia krytycznej refleksji nt. działań społecznych i artystycznych w środowiskach lokalnych

– samodzielna, ale konsultowana z prowadzącą/cym proseminarium diagnoza środowiska lokalnego wybranego jako miejsce realizacji projektu

– sformułowanie wstępnych założeń dla projektu dyplomowego.

 

Objazd

30 godz. (3 dni)

Wizyty studyjne, których celem jest rozpoznanie i krytyczna refleksja nad formami kultury lokalnej w wybranych regionach Polski. W ramach objazdów studenci odwiedzą najważniejsze ośrodki kultury, wezmą udział w warsztatach, spotkaniach i dyskusjach, będą też mieli okazję do pracy seminaryjnej wokół lektur budujących kontekst i umożliwiających refleksję nad kulturotwórcza rolą odwiedzanych miejsc.

 

Praktyki

50 dni

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z warunkami pracy w organizacjach i instytucjach kultury, z regulacjami prawnymi i systemem zarządzania oraz sposobami funkcjonowania ze względu na rodzaj misji, typ odbiorców, kontekst społeczny i ekonomiczny. Studenci wybierać będą spośród oferty formułowanej na dany rok akademicki lub zgodnie z własnym wyborem dostosowanym do profilu zainteresowań. Praktyki będą się odbywały w instytucjach o szerokim spektrum form prawnych i organizacyjnych, co pozwoli przygotować studentów do pracy w zróżnicowanych kontekstach społecznych i instytucjonalnych.

 

 

Przedmiot spoza kierunku

30 godz.

+II rok studiów II stopnia 2019/2020

Projekt – planowanie, zarządzanie, finansowanie, ewaluacja

Marta Białek-Graczyk, Joanna Kubicka

30 godz., warsztat

Zajęcia poświęcone problematyce zarządzania w kulturze, planowania działań twórczych w oparciu o metodę projektową, dostarczające narzędzi do samodzielnej realizacji projektów społecznych i artystycznych. Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami planowania projektu oraz jego ewaluacji oraz nauczą się poprzez ćwiczenia praktyczne, jak tworzyć harmonogram i budżet projektu oraz jak pozyskiwać środki finansowe na działania.

 

Marta Białek-Graczyk – menedżerka kultury, socjolożka. Absolwentka ISNS UW, Szkoł Reportażu, European Diploma in Cultural Managment oraz Podyplomowych Studiów obszaru Ewaluacji Projektów Społecznych. Założycielka i prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”. Autorka i współautorka projektów społecznych i kulturalnych oraz publikacji (m.in “Zoom na domy kultury”, “DLA – Animacja kultury”, „Jaskółki – nowe zjawiska w warszawskich instytucjach i nieinstytucjach kultury“). Akuszerka ponad 150 projektów społecznych i społeczno-kulturalnych. Założycielka Sieci Latających Animatorów Kultury zrzeszającej ponad 80 animatorów i edukatorów. Szefowa projektów regrantingowych i współautorka koncepcji inkubowania projektów w Towarzystwie „ę“. Autorka publikacji „Kulturalny start-up od pomysłu do realizacji“, w której zbiera ponad 13 letnie doświadczenia Towarzystwa „ę“ w inkubowaniu innowacji w kulturze i działaniach społecznych. Stypendystka MKiDN oraz członkini Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie M.St.Warszawy (w latach: 2012-2015).

dr Joanna Kubicka – pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW, członkini Zespołu Animacji Kultury i Zakładu Historii Kultury w IKP UW, prezeska Stowarzyszenia Katedra Kultury, wieloletnia koordynatorka projektów krajowych i zagranicznych, jako ekspertka współpracowała m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Komunikacji Społecznej, Muzeum Historii Polski oraz warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Zajmuje się historią kultury polskiej XIX i XX wieku, tradycjami zaangażowaniem społecznego i formami uczestnictwa w kulturze. Interesują ją oddolne strategie opowiadania o przeszłości oraz   społeczne korzenie instytucji kultury w Polsce. Autorka książki „Na przełomie. Pozytywiści warszawscy i pomoc własna” (Warszawa 2016).

 

Translatorium

prof. dr hab. Grzegorz Godlewski

30 godz., warsztat

Zajęcia praktyczne wprowadzające w warsztat tłumacza tekstów w dziedzinie antropologii kulturowej i sztuki współczesnej. Uczestnicy poznają specyficzne problemy pracy tłumacza tekstów specjalistycznych w dziedzinie badań kultury i sztuki; nauczą się stosowania zasad translatoryki, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ze słownikami, poszukiwania ekwiwalentów znaczeniowych, redagowania językowego tekstu; poznają i nauczą się stosować zasady redakcji naukowej przekładów. Warsztat służy też poznaniu najnowszych międzynarodowych badań i prac z obszaru sztuki partycypacyjnej.

 

prof. dr hab. Grzegorz Godlewski – zajmuje się antropologią słowa i antropologiczną teorią kultury. W Instytucie Kultury Polskiej prowadzi ćwiczenia z antropologii słowa, wykład Współczesne teorie antropologiczne, translatorium antropologiczne, seminarium doktoranckie. Autor książek: „Lekcja kryzysu. Źródła kulturalizmu Floriana Znanieckiego” (1997), „Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne” (2008), „Luneta i radar. Szkice z antropologicznej teorii kultury” (2016). Współredaktor podręczników „Antropologia kultury” (2005) i „Antropologia słowa” (2003) oraz tomów zbiorowych: „Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość” (2002), „Kulturologia polska XX wieku” (2013), „Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej” (2014), „Antropologia praktyk językowych” (2016). Członek redakcji Almanachu Antropologicznego „Communicare” i rady „Kultury Współczesnej”. Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN (w kadencji 2015-2019). Członek Rady Fundacji „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”.

 

Warsztaty twórcze do wyboru (zostaną ogłoszone w roku akademickim 2020/2021)

150 godz.

Celem warsztatów jest przygotowanie studentów do wykorzystywania sztuki i metod twórczych w pracy z różnymi grupami społecznymi. Wszystkie warsztaty prowadzone są przez doświadczonych praktyków – artystów i animatorów kultury. Warsztaty obejmują m.in. fotografię społeczną, sztukę opowiadania, nagrania terenowe (field recording), performans, teatr fizyczny, film dokumentalny.

 

Seminarium

60 godz.

Seminarium poświęcone jest pracy ze studentem/studentką nad jego/jej pracą dyplomową, która obejmuje realizację projektu działania w kulturze oraz tekst poddający ten projekt refleksji. Projekt powinien spełniać trzy podstawowe warunki:

 • być oparty na diagnozie – rozpoznaniu społecznych, historycznych, kulturowych uwarunkowań wybranego tematu/obszaru/grupy;
 • ma mieć charakter partycypacyjny, a więc angażować we wspólny proces inne osoby. takie jak m.in.: mieszkańców lub użytkowników konkretnej przestrzeni, przedstawicieli danej grupy społecznej lub społeczności;
 • wykorzystywać media kultury, narzędzia twórcze, strategie artystyczne w pracy z wybraną grupą osób.

 

Praktyki

40 dni

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z warunkami pracy w organizacjach i instytucjach kultury, z regulacjami prawnymi i systemem zarządzania oraz sposobami funkcjonowania ze względu na rodzaj misji, typ odbiorców, kontekst społeczny i ekonomiczny. Studenci wybierać będą spośród oferty formułowanej na dany rok akademicki lub zgodnie z własnym wyborem dostosowanym do profilu zainteresowań. Praktyki będą się odbywały w instytucjach o szerokim spektrum form prawnych i organizacyjnych, co pozwoli przygotować studentów do pracy w zróżnicowanych kontekstach społecznych i instytucjonalnych.

  

Przedmiot spoza kierunku

2x 30 godz.

 

Studia kształcą umiejętności:

 • badania i rozumienia kultury współczesnej;
 • posługiwania się różnymi formami artystycznymi w projektach zaangażowanych społecznie;
 • pracy w różnych środowiskach i z grupami uczestników zróżnicowanymi m.in. pod względem płci, wieku, sytuacji społecznej, miejsca zamieszkania etc.;
 • planowania, organizowania i finansowania projektów kulturalnych.

 

Wymagania i forma rekrutacji:

 • tytuł licencjata w dowolnej dyscyplinie;
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2;
 • przesłanie listu motywacyjnego przedstawiającego dotychczasowe doświadczenia artystyczne, kulturalne i społeczne kandydata/kandydatki;
 • pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej opartej na interpretacji praktyki opisanej w liście motywacyjnym.
O rekrutacji na sztuki społeczne.

 

 

Program studiów Sztuki społeczne jest organizowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl.

 

 

 

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl