Przejdź do głównej treści →

Zaliczenie zajęć i rozliczenie roku akademickiego

W Instytucie Kultury Polskiej UW obowiązuje rozliczenie roczne, jednak przedmioty z pierwszego semestru należy obowiązkowo zaliczyć w sesji zimowej, w terminach określonych w kalendarzu akademickim.

Wszystkie zajęcia – z wyjątkiem zajęć WF, seminarium licencjackiego na III roku studiów pierwszego stopnia i seminarium magisterskiego na II roku studiów drugiego stopnia – kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem przypisanej do konkretnego przedmiotu liczby punktów ECTS. Szczegółowe warunki zaliczenia każdego przedmiotu określone są w sylabusie dostępnym w USOS. W razie wątpliwości dotyczących warunków zaliczenia lub trybu przeprowadzenia egzaminu można skonsultować się z osobą prowadzącą zajęcia. Należy pamiętać, że podstawowym warunkiem zaliczenia każdego przedmiotu z programu studiów jest wcześniejsze zarejestrowanie się do konkretnej grupy zajęciowej z tego przedmiotu (na zasadach i w terminach określonych w bieżącym roku akademickim) oraz obecność na zajęciach. Nieobecności na zajęciach należy indywidualnie odrabiać na zasadach określonych przez osobę prowadzącą. Osoby mające więcej niż 30% nieobecności na zajęciach (semestralnych lub rocznych) nie będą mogły odrobić takich nieobecności i nie zostaną dopuszczone do zaliczenia lub egzaminu z tego przedmiotu, a w konsekwencji będą musiały ubiegać się o warunkowy wpis na kolejny rok studiów lub powtarzanie roku. Osoby, które z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych mają więcej niż 30% nieobecności na zajęciach, powinny – możliwie jak najszybciej po wystąpieniu takich problemów – za pośrednictwem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami złożyć podanie o zwiększenie limitu nieobecności (do maksymalnie 50% – z koniecznością ich odrobienia na zasadach określonych przez osobę prowadzącą) i dostosowanie warunków zaliczenia przedmiotu do indywidualnych potrzeb (więcej informacji na stronie BON).

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki UW nr 30 z 4 grudnia 2020 roku złożenie pracy zaliczeniowej, której część lub całość jest plagiatem, skutkuje oceną niedostateczną z przedmiotu, w ramach którego powstała, a w konsekwencji warunkiem z tego przedmiotu (bez możliwości zwolnienia z opłat). W wypadku rażącego naruszenia prawa sprawa plagiatu kierowana jest do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów UW.

Warunkiem zaliczenia bieżącego roku (etapu) studiów i uzyskania wpisu na kolejny jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu studiów konkretnego roku (a tym samym uzyskanie wymaganych 60 punktów ECTS) – w sesji zimowej dla przedmiotów realizowanych w pierwszym semestrze, a w sesji letniej dla przedmiotów rocznych i realizowanych w drugim semestrze. Terminy sesji (również poprawkowych) określone są w kalendarzu akademickim. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia sesji zimowej do końca marca, a sesji letniej do 20 września bieżącego roku akademickiego – więcej informacji w zakładce „Przedłużenie sesji”.

Po zdaniu egzaminów i zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów na bieżący rok akademicki oraz sprawdzeniu, czy wszystkie oceny zostały uzupełnione w protokołach, a wszystkie przedmioty podpięte pod program i etap studiów, należy niezwłocznie zgłosić w systemie USOS program do rozliczenia. Można to zrobić już pod koniec sesji letniej, w trakcie wakacji, a najpóźniej we wrześniu, jeśli jakieś egzaminy lub zaliczenia zostały przełożone na sesję poprawkową. Brak zgłoszenia programu do rozliczenia oznacza, że nie można uzyskać wpisu na kolejny rok studiów, a tym samym przedłużyć legitymacji, zarejestrować się na zajęcia ani otrzymać zaświadczenia o studiowaniu.

Nieprzekraczalny termin rozliczenia bieżącego roku studiów i uzyskania wpisu na kolejny to 20 września. Osoby, które nie zaliczyły wszystkich przedmiotów z programu studiów konkretnego roku, powinny przed 20 września złożyć podanie o warunkowy wpis na kolejny rok (jeśli łączna liczba punktów ECTS przypisanych do niezaliczonych przedmiotów nie przekracza 20 ECTS) lub o powtarzanie roku (jeśli łączna liczba punktów ECTS przypisanych do niezaliczonych przedmiotów przekracza 20 ECTS). Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania warunkowego wpisu na kolejny rok studiów lub powtarzania roku i opłat z tym związanych znajdują się w zakładkach „Warunkowy wpis na kolejny rok studiów” i „Powtarzanie roku”.

Niezaliczenie roku studiów na określonych wyżej zasadach i w nieprzekraczalnym terminie do 20 września skutkuje brakiem wpisu na kolejny rok i skreśleniem z listy studentów na początku października.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności