Przejdź do głównej treści →

Seminarium i egzamin magisterski

Seminarium magisterskie 

Na studiach drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze należy obowiązkowo zrealizować 30h proseminarium metodologicznego (w semestrze zimowym I roku), 30h seminarium magisterskiego (w semestrze letnim I roku) i 60h seminarium magisterskiego (w semestrach zimowym i letnim II roku – bez możliwości zmiany grupy po pierwszym semestrze).

W każdym roku akademickim otwieranych jest kilka grup proseminaryjnych i seminaryjnych – aktualna lista dostępna jest w planie zajęć bieżącego roku. Student/studentka wybiera jedno proseminarium/seminarium, którego zakres tematyczny jest najbardziej zbliżony do problematyki planowanej pracy magisterskiej. Zachęcamy do zapoznania się z sylabusami proseminariów i seminariów dostępnymi w USOS oraz kontaktu mailowego z osobami prowadzącymi w razie wątpliwości dotyczących zakresu tematycznego konkretnego proseminarium/seminarium. Na wybrane proseminarium/seminarium należy zarejestrować się w USOS, a ewentualna zmiana grupy w bieżącym semestrze możliwa jest na takich samych zasadach jak w przypadku innych przedmiotów. Zmiana seminarium magisterskiego możliwa jest między I a II rokiem studiów (w trybie rejestracji elektronicznej i w określonych terminach) – warto jednak taką zmianę skonsultować z osobami prowadzącymi.

Praca magisterska powstaje zasadniczo w ramach wybranego seminarium, a osoba je prowadząca jest promotorem/promotorką pracy. W merytorycznie uzasadnionych przypadkach (gdy temat planowanej pracy wykracza poza zakres problemowy proponowanych w danym roku seminariów magisterskich) i po uzyskaniu zgody osoby prowadzącej seminarium możliwe jest ubieganie się o zmianę promotora/promotorki – należy w tym celu najpóźniej do końca listopada II roku studiów złożyć podanie z uzasadnieniem po zalogowaniu na indywidualne konto w USOS, korzystając z wzoru „Inne”. Promotorem/promotorką pracy magisterskiej może być osoba zatrudniona w IKP na stanowisku badawczo-dydaktycznym, posiadająca minimum tytuł doktora. 

Warunki zaliczenia na ocenę proseminarium i seminarium magisterskiego na I roku studiów określone są w sylabusach dostępnych w USOS. Na zaliczenie seminarium magisterskiego na II roku studiów student/studentka przedstawia pracę magisterską o minimalnej objętości 120 000 znaków (maksymalna objętość to 200 000 znaków) wraz z bibliografią spełniającą formalne standardy tekstu naukowego. Na podstawie odbytych konsultacji z promotorem/promotorką i złożenia pracy student/studentka dopuszczany/a jest do egzaminu dyplomowego. Seminarium magisterskie na II roku kończy się zaliczeniem bez oceny – zaliczenie wpisywane jest do protokołu USOS dopiero po złożeniu pracy i wyznaczeniu terminu obrony. 

UWAGA: zasady edycji tekstu naukowego oraz opracowania bibliografii i przypisów są szczegółowo omówione w „Przewodniku bibliograficznym dla osób studiujących na kierunkach kulturoznawstwo – wiedza o kulturze i sztuki społeczne”. Zachęcamy do korzystania z poradnika dostępnego do pobrania na stronie: https://ikp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/06/poradnik-bibliograficzny-ikp-2022-22strony-kor.pdf 

Egzamin magisterski

Egzamin magisterski może odbyć się jedynie po uzyskaniu absolutorium, czyli po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów drugiego stopnia z wyjątkiem seminarium magisterskiego na II roku, z którego zaliczenie wpisywane jest po złożeniu pracy i wyznaczeniu terminu obrony. Należy sprawdzić, czy w systemie USOS wpisane są wszystkie wymagane zaliczenia i egzaminy oraz czy wszystkie przedmioty są podpięte pod program i pod etap studiów. Program należy zgłosić do rozliczenia najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego.

Na miesiąc przed planowaną obroną promotor/promotorka przygotowuje wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej, który przekazuje kierowniczce studiów do akceptacji. Termin złożenia skończonej pracy (nie później niż na dwa tygodnie przed obroną) i egzaminu magisterskiego ustala promotor/promotorka.

Egzamin magisterski trwa ok. 30 minut i ma formę dyskusji, do której punktem wyjścia są  trzy pytania sformułowane przez członków/członkinie komisji. Na ocenę na dyplomie składają się: ocena z egzaminu magisterskiego (waga 0,1), ocena pracy (waga 0,4) i średnia ocen ze studiów (waga 0,5). Możliwe oceny na dyplomie: 3, 3+, 4, 4+, 5, celujący. 

Termin egzaminu: do 5 lipca 2024 roku lub we wrześniu (najpóźniej 27.09) 2024 roku.

Egzaminy magisterskie nie mogą odbywać się w trakcie przerwy świątecznej i międzysemestralnej ani w czasie wakacji.

Harmonogram postępowania
 • Miesiąc przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego promotor/promotorka za pośrednictwem kierowniczki studiów przekazuje do Toku Studiów IKP wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej (wzór wniosku).
 • Zostanie wtedy aktywowana e-obiegówka, która musi być rozliczona przez studenta/studentkę do dnia złożenia pracy magisterskiej w Archiwum Prac Dyplomowych.
 • Dwa tygodnie przed terminem egzaminu magisterskiego student/studentka wprowadza dane i plik z pracą do Archiwum Prac Dyplomowych. Do APD (https://apd.uw.edu.pl) w porozumieniu z promotorem/promotorką należy wprowadzić:
  • streszczenie (ok. 800 znaków, wyłącznie w języku polskim);
  • słowa kluczowe (maksymalnie 10 słów kluczowych, wyłącznie w języku polskim);
  • temat pracy w języku angielski (temat w języku polskim wprowadza administracja);
  • plik z pracą magisterską w formacie pdf – strony tytułowe przygotowane zgodnie ze wzorem.

UWAGA: w APD należy również zaakceptować oświadczenie autora/autorki pracy oraz oświadczenie o zgodzie na udostępnienie pracy magisterskiej w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD). Umieszczenie w repozytorium będzie dotyczyło wybranych prac. Taka forma publikacji nie wyklucza innych form rozpowszechniania utworu przez autora/autorkę. Zgoda na umieszczenie pracy w repozytorium jest dobrowolna. Autor/autorka ma też możliwość wyboru licencji prawnej, na której udostępnia swoją pracę (CC-BY-SA, CC-BY lub dostęp typu gratis). Więcej informacji o licencjach można znaleźć na stronie Creative Commons Polska

Przedłużenie i wznowienie studiów

Osoby mające absolutorium, które z powodu długotrwałych problemów zdrowotnych (potwierdzonych przez BON) lub innych poważnych i niezależnych od osoby studiującej przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu dyplomowego do końca września II roku studiów drugiego stopnia, mogą ubiegać się o przedłużenie studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące (do końca roku kalendarzowego). Należy w tym celu najpóźniej 20 września złożyć przez USOS odpowiednie podanie z przekonującym uzasadnieniem do Kierownika Jednostki Dydaktycznej – do podania trzeba załączyć skan podpisanej opinii promotorki/promotora potwierdzającej, że praca jest na ukończeniu, a egzamin dyplomowy będzie mógł odbyć się najpóźniej w połowie grudnia. Podania o przedłużenie studiów ze względów zdrowotnych niepoparte opinią BON będą rozpatrywane odmownie. Kolejne przedłużenie studiów nie jest możliwe.

Zgodnie z Regulaminem Studiów UW osoby, które zaliczą cały program studiów drugiego stopnia, ale nie złożą i nie obronią pracy magisterskiej w terminie (do końca września lub – wyłącznie po uzyskaniu zgody na przedłużenie studiów – do końca grudnia), nie uzyskują zaliczenia seminarium magisterskiego na II roku i zostają skreślone z listy studentów. W takiej sytuacji istnieje możliwość wznowienia studiów.

W przeciągu dwóch lat od daty skreślenia można wznowić studia w dowolnym momencie roku akademickiego – niezależnie od terminu wznowienia wygasa ono z dniem 30 września, a więc z końcem bieżącego roku akademickiego. Wznowienie w tym trybie zwalnia z konieczności zrealizowania różnic programowych i powtarzania seminarium magisterskiego dla II roku studiów, wiąże się jednak z jednorazową, niewielką opłatą (wysokość opłaty jest uzależniona od daty podjęcia studiów – szczegółowych informacji udziela Tok Studiów). Osoba studiująca zachowuje w tym czasie pełnię praw studenckich, legitymację i zniżki.

Jeśli od dnia skreślenia ze studiów minęły więcej niż dwa lata, ale nie więcej niż dziesięć lat, a osoba skreślona nie wznawiała jeszcze studiów w pierwszym trybie, wznowienie jest możliwe w zwykłym trybie i wiąże się z koniecznością uzupełnienia różnic programowych, powtórzenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego oraz wniesienia opłaty. Wznowienie w pierwszym lub drugim trybie przysługuje wyłącznie osobom, które w trakcie studiów nie powtarzały ostatniego roku studiów.

UWAGA: W przypadku osób, których studia trwały dłużej niż przewidziane programem dwa lata (np. z powodu urlopu lub konieczności powtarzania roku), zasady wznowienia mogą być inne! Decyzje będą podejmowane indywidualnie zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w takich przypadkach w Regulaminie Studiów UW. W razie wątpliwości dotyczących możliwości i trybu wznowienia należy skontaktować się z Tokiem Studiów.

Szczegółowe informacje na temat formalności związanych z przedłużeniem i wznowieniem studiów dostępne są w zakładce „Jak załatwić sprawy studenckie na studiach pierwszego i drugiego stopnia?”.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności