Przejdź do głównej treści →

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów w Instytucie Kultury Polskiej UW i uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub magistra jest przede wszystkim zrealizowanie i rozliczenie programu studiów (uzyskanie 180 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia lub 120 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia), złożenie w terminie pracy dyplomowej ocenionej co najmniej na ocenę dostateczną (3,0) oraz zdanie w terminie egzaminu dyplomowego.

Szczegółowe i aktualne informacje na temat przygotowania pracy dyplomowej, warunków rozliczenia programu studiów i dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, harmonogramu postępowania i niezbędnych formalności (m.in. rozliczenia e-obiegówki i wprowadzenia pracy do Archiwum Prac Dyplomowych) oraz warunków ewentualnego przedłużenia lub wznowienia studiów w przypadku osób, które uzyskały absolutorium, dostępne są w zakładkach:

UWAGA: zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami najpóźniej na początku ostatniego roku studiów i przypominamy o konieczności przestrzegania określonych tam procedur i terminów.

Podstawą obliczenia ostatecznej oceny ze studiów, która zostanie wpisana do dyplomu, są średnia ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w trakcie studiów, ocena z pracy dyplomowej (średnia ocen promotorki/promotora i recenzentki/recenzenta) i ocena z egzaminu dyplomowego. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują osoby, które w terminie ukończyły studia, uzyskały średnią ze studiów wyższą niż 4,6, a z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre (5,0) oraz nie naruszyły zasad zawartych w ślubowaniu.

Po zdaniu egzaminu dyplomowego absolwentka/absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem zawierającym informacje o wszystkich zaliczonych podczas studiów przedmiotach oraz o uzyskanych wynikach. Dyplom i suplement można odebrać w Toku Studiów IKP kilka tygodni po egzaminie dyplomowym – na odbiór należy umówić się mailowo. Możliwe jest również wcześniejsze otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu studiów, które może się okazać potrzebne podczas rekrutacji na studia drugiego stopnia lub do Szkoły Doktorskiej.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwentka/absolwent zachowuje prawa studenta (m.in. ważną legitymację) do 31 października roku kalendarzowego, w którym odbył się egzamin dyplomowy. W przypadku ukończenia studiów drugiego stopnia wszystkie prawa studenta wygasają z dniem obrony pracy dyplomowej. 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności