Egzamin magisterski

Praca magisterska na kierunku sztuki społeczne ma wymiar praktyczny i składa się z dwóch części:

 • projektu dyplomowego, czyli zaplanowania i samodzielnej realizacji działania partycypacyjnego;
 • pracy pisemnej, czyli krytycznego, refleksyjnego odniesienia się do zrealizowanego projektu.

Przygotowania do projektu dyplomowego rozpoczynają się w drugim semestrze pierwszego roku podczas proseminarium, natomiast realizacja projektu oraz praca nad tekstem odbywają się w ramach seminarium magisterskiego na drugim roku studiów – pod opieką wybranego promotora/ki pracy magisterskiej.

 

PROJEKT DYPLOMOWY

Projekt dyplomowy polega na realizacji działania w kulturze, które powinno spełniać trzy warunki:

 • być oparte na diagnozie – rozpoznaniu społecznych, historycznych, kulturowych uwarunkowań wybranego tematu i/lub lokalizacji społecznej;
 • mieć charakter partycypacyjny, a więc angażować we wspólny proces inne osoby, takie jak m.in. mieszkańcy lub użytkownicy konkretnej przestrzeni, przedstawiciele określonej grupy społecznej lub społeczności;
 • wykorzystywać media kultury, narzędzia twórcze, strategie artystyczne w pracy z wybraną grupą osób.

Więcej szczegółowych informacji o projekcie dyplomowym znajduje się w zasadach dyplomowania na sztukach społecznych, które dostępne są tutaj.

 

PRACA PISEMNA

Pisemna część pracy dyplomowej jest krytycznym komentarzem do projektu. Praca powinna zawierać refleksję nad jego przebiegiem, poczynając od rozpoznania grupy/miejsca, przez inspiracje teoretyczne i praktyczne, opis przebiegu działań, aż po ich ewaluację w czasie i po zakończeniu projektu.

Specyfikacja techniczna:

 • objętość pracy: 50-80 tys. znaków (ze spacjami, przypisami i bibliografią, bez aneksów),
 • czcionka 12, Times New Roman, interlinia: 1,5,
 • tekst wyjustowany,
 • numeracja stron,
 • wzór strony tytułowej.

Więcej szczegółowych informacji o pracy pisemnej znajduje się w zasadach dyplomowania na sztukach społecznych, które dostępne są tutaj.

 

EGZAMIN MAGISTERSKI

Egzamin magisterski odbywa się przed komisją, w której zasiada promotor/ka i recenzent/ka pracy. Egzamin jest obroną projektu dyplomowego i komentującej go pracy, podczas której student/ka odnosi się do treści uwag sformułowanych w recenzji.

Egzamin magisterski jest obroną projektu dyplomowego i komentującej go pracy pisemnej, która odbywa się przed komisją, składającą się m.in z promotora/ki i recenzenta/ki.

Egzamin magisterskich składa się z dwóch części:

1. prezentacji działań zrealizowanych w ramach projektu, w formie instalacji, miniwykładu perfromatywnego, interakcji itp.,

2. rozmowy z komisją, która zadaje trzy pytania, w tym co najmniej jedno związane z problematyką i metodologią pracy (pozwalające magistrantce/owi przedstawić m.in. argumentację na rzecz wykorzystanej metody, wybranych narzędzi badawczych, selekcji materiału oraz wskazać perspektywy dalszych działań i badań wynikających z ustaleń poczynionych w pracy), a pozostałe związane z dyscypliną naukową, do której została przyporządkowana praca.

Więcej szczegółowych informacji o egzaminie magisterskim znajduje się w zasadach dyplomowania na sztukach społecznych, które dostępne są tutaj.

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA PRZED EGZAMINEM MAGISTERSKIM:

 • Miesiąc przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego promotor/ka składa  wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej.
 • Od tej pory aktywowana jest  e-obiegówka, która musi być wypełniona przez studenta/kę najpóźniej na tydzień przed egzaminem.
 • Nie później niż na dwa tygodnie przed terminem egzaminu magisterskiego student/ka wprowadza dane do APD:
  • streszczenie max. 800 znaków (wyłącznie w języku polskim),
  • słowa kluczowe – ok. 10, w mianowniku liczby pojedynczej (wyłącznie w języku polskim),
  • temat pracy w języku angielskim (w języku polskim wprowadza administracja),
  • plik z pracą magisterską w formacie pdf (nazwa pliku dowolna).
 • Na tydzień przed egzaminem magisterskim do Toku Studiów należy dostarczyć: potwierdzenie wpłaty kwoty 60 PLN za wydanie dyplomu, wersja angielska dodatkowo 40 PLN (płatne na indywidualny numer konta w USOS/Płatności).

Więcej szczegółowych informacji o projekcie dyplomowym, pracy pisemnej i egzaminie magisterskim znajduje się w zasadach dyplomowania na sztukach społecznych, które dostępne są tutaj.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl