Egzamin magisterski

Praca magisterska na kierunku sztuki społeczne ma wymiar praktyczny i składa się z dwóch części:

  • projektu dyplomowego, czyli zaplanowania i samodzielnej realizacji działania w kulturze;
  • pracy pisemnej, czyli krytycznego, refleksyjnego odniesienia się do zrealizowanego projektu.

Przygotowania do projektu dyplomowego rozpoczynają się w drugim semestrze pierwszego roku podczas proseminarium, natomiast realizacja projektu oraz praca nad tekstem odbywają się w ramach seminarium magisterskiego na drugim roku studiów – pod opieką wybranego promotora/rki pracy magisterskiej.

 

PROJEKT DYPLOMOWY

Projekt dyplomowy polega na realizacji działania w kulturze, które powinno spełniać trzy warunki:

  • być oparte na diagnozie – rozpoznaniu społecznych, historycznych, kulturowych uwarunkowań wybranego tematu i/lub lokalizacji społecznej;
  • mieć charakter partycypacyjny, a więc angażować we wspólny proces inne osoby, takie jak m.in. mieszkańcy lub użytkownicy konkretnej przestrzeni, przedstawiciele określonej grupy społecznej lub społeczności;
  • wykorzystywać media kultury, narzędzia twórcze, strategie artystyczne w pracy z wybraną grupą osób.

 

PRACA PISEMNA

Pisemna część pracy dyplomowej jest krytycznym komentarzem do projektu. Praca powinna zawierać refleksję nad jego przebiegiem, poczynając od rozpoznania grupy/miejsca, przez inspiracje teoretyczne i praktyczne, opis przebiegu działań, aż po ich ewaluację w czasie i po zakończeniu projektu.

 

EGZAMIN MAGISTERSKI

Egzamin magisterski odbywa się przed komisją, w której zasiada promotor/ka i recenzent/ka pracy. Egzamin jest obroną projektu dyplomowego i komentującej go pracy, podczas której student/ka odnosi się do treści uwag sformułowanych w recenzji.

 

HARMONOGAM POSTĘPOWANIA PRZED EGZAMINEM MAGISTERSKIM:

  • Miesiąc przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego promotor/promotorka za pośrednictwem kierowniczki studiów przekazuje do Toku Studiów IKP wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej (wzór wniosku).
  • Zostanie wtedy aktywowana e-obiegówka, która musi być wypełniona przez studenta/studentkę najpóźniej na tydzień przed egzaminem.
  • Na tydzień przed egzaminem magisterskim do Toku Studiów należy dostarczyć potwierdzenie wpłaty kwoty 60 PLN za egzamin dyplomowy, wersja angielska dodatkowo 40 PLN (płatne na indywidualny numer konta w USOS/Płatności).
  • Nie później niż na dwa tygodnie przed terminem egzaminu magisterskiego student/studentka wprowadza dane do APD:

– streszczenie (wyłącznie w języku polskim);
– słowa kluczowe (wyłącznie w języku polskim);
– temat pracy w języku angielski (w języku polskim wprowadza administracja);
– plik z pracą magisterską w formacie pdf (nazwa pliku dowolna).

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl