Przejdź do głównej treści →

UWAGA! Prosimy o zgłaszanie informacji o zakażeniu COVID-19, przebywaniu na kwarantannie lub w samoizolacji za pomocą wydziałowego formularza. Więcej informacji tutaj.

Egzamin magisterski

Praca magisterska na kierunku sztuki społeczne ma wymiar praktyczny i składa się z dwóch części:

 • projektu dyplomowego, czyli zaplanowania i samodzielnej realizacji działania w kulturze;
 • pracy pisemnej, czyli krytycznego, refleksyjnego odniesienia się do zrealizowanego projektu.

Przygotowania do projektu dyplomowego rozpoczynają się w drugim semestrze pierwszego roku podczas proseminarium, natomiast realizacja projektu oraz praca nad tekstem odbywają się w ramach seminarium magisterskiego na drugim roku studiów – pod opieką wybranego promotora/rki pracy magisterskiej.

Projekt dyplomowy

Projekt dyplomowy polega na realizacji działania w kulturze, które powinno spełniać trzy warunki:

 • być oparte na diagnozie – rozpoznaniu społecznych, historycznych, kulturowych uwarunkowań wybranego tematu i/lub lokalizacji społecznej;
 • mieć charakter partycypacyjny, a więc angażować we wspólny proces inne osoby, takie jak m.in. mieszkańcy lub użytkownicy konkretnej przestrzeni, przedstawiciele określonej grupy społecznej lub społeczności;
 • wykorzystywać media kultury, narzędzia twórcze, strategie artystyczne w pracy z wybraną grupą osób.

Praca pisemna

Pisemna część pracy dyplomowej jest krytycznym komentarzem do projektu. Praca powinna zawierać refleksję nad jego przebiegiem, poczynając od rozpoznania grupy/miejsca, przez inspiracje teoretyczne i praktyczne, opis przebiegu działań, aż po ich ewaluację w czasie i po zakończeniu projektu. Objętość pisemnej pracy to od 50 do 80 tys. znaków (ze spacjami, przypisami oraz bibliografią, bez aneksów).

Egzamin magisterski

Egzamin magisterski odbywa się przed komisją, w której zasiada promotor/ka i recenzent/ka pracy. Egzamin jest obroną projektu dyplomowego i komentującej go pracy, podczas której student/ka odnosi się do treści uwag sformułowanych w recenzji.

Szczegółowe zasady dyplomowania znajdują się tutaj.

Harmonogram postępowania przed egzaminem magisterskim

 • Miesiąc przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego promotor/promotorka za pośrednictwem kierowniczki studiów przekazuje do Toku Studiów IKP wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej (wzór wniosku).
 • Zostanie wtedy aktywowana e-obiegówka, która musi być wypełniona przez studenta/studentkę najpóźniej na tydzień przed egzaminem.
 • Nie później niż na dwa tygodnie przed terminem egzaminu magisterskiego student/studentka wprowadza dane do APD:
  • streszczenie (wyłącznie w języku polskim);
  • słowa kluczowe (wyłącznie w języku polskim);
  • temat pracy w języku angielski (w języku polskim wprowadza administracja);
  • plik z pracą magisterską w formacie pdf (nazwa pliku dowolna) – strony tytułowe przygotowane zgodnie ze wzorem.

Przedłużenie i wznowienie studiów

Osoby, które z powodu długotrwałych problemów zdrowotnych (potwierdzonych przez BON) lub innych istotnych przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu dyplomowego do końca września II roku studiów drugiego stopnia, mogą ubiegać się o przedłużenie studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące (do końca roku kalendarzowego). Należy w tym celu przed końcem września złożyć przez USOS odpowiednie podanie z uzasadnieniem do Kierownika Jednostki Dydaktycznej. Kolejne przedłużenie studiów nie jest możliwe.

Zgodnie z Regulaminem Studiów UW osoby, które zaliczą cały program studiów drugiego stopnia, ale nie złożą i nie obronią pracy magisterskiej w terminie (do końca września lub – wyłącznie po uzyskaniu zgody na przedłużenie studiów – do końca grudnia), nie uzyskują zaliczenia seminarium magisterskiego na II roku i zostają skreślone z listy studentów. W takiej sytuacji istnieje możliwość wznowienia studiów.

W przeciągu dwóch lat od daty skreślenia można wznowić studia w dowolnym momencie roku akademickiego – niezależnie od terminu wznowienia wygasa ono z dniem 30 września, a więc z końcem bieżącego roku akademickiego. Wznowienie w tym trybie zwalnia z konieczności zrealizowania różnic programowych i powtarzania seminarium magisterskiego dla II roku, wiąże się jednak z jednorazową opłatą (wysokość opłaty jest uzależniona od daty podjęcia studiów – szczegółowych informacji udziela Tok Studiów). Student/studentka zachowuje w tym czasie pełnię praw studenckich, legitymację i zniżki.

W przypadku ponownego skreślenia z listy studentów w związku z niezłożeniem pracy magisterskiej i nieprzystąpieniem do egzaminu dyplomowego możliwe jest kolejne wznowienie studiów przed upływem 10 lat od pierwszego skreślenia. Wiąże się to z koniecznością określenia i zrealizowania różnic programowych i wniesienia opłaty za powtarzanie seminarium magisterskiego na II roku. Opłata nie jest naliczana za przedmioty realizowane w wyniku różnicy programowej.

UWAGA: W przypadku osób, których studia trwały dłużej niż przewidziane programem dwa lata (np. z powodu urlopu lub konieczności powtarzania roku), zasady wznowienia mogą być inne! Decyzje będą podejmowane indywidualnie zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w takich przypadkach w Regulaminie Studiów UW. W razie wątpliwości dotyczących możliwości i trybu wznowienia należy skontaktować się z Tokiem Studiów.

Szczegółowe informacje na temat formalności związanych ze wznowieniem studiów dostępne są w zakładce „Jak załatwić sprawy studenckie na studiach pierwszego i drugiego stopnia?”.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności