Przejdź do głównej treści →

Seminarium i egzamin licencjacki

Seminarium licencjackie 

Seminarium licencjackie na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze prowadzone jest w semestrze letnim na III roku studiów pierwszego stopnia. Ma formę regularnych zajęć seminaryjnych dla całej grupy oraz indywidualnych konsultacji w proporcji ustalonej i wymaganej przez każdą z osób prowadzących. Konsultacje nie są prowadzone w miesiącach letnich ani w sesji poprawkowej.

W każdym roku akademickim otwieranych jest kilka grup seminaryjnych (aktualna lista poniżej) – student/studentka wybiera jedno seminarium, którego zakres tematyczny jest najbardziej zbliżony do problematyki planowanej pracy licencjackiej. Zachęcamy do zapoznania się z sylabusami seminariów dostępnymi w USOS oraz kontaktu mailowego z osobami prowadzącymi w razie wątpliwości dotyczących zakresu tematycznego konkretnego seminarium. Na wybrane seminarium należy zarejestrować się w USOS, a ewentualna zmiana grupy możliwa jest na takich samych zasadach jak w przypadku innych przedmiotów. 

Wszystkie prace licencjackie powstają w ramach wybranego seminarium i pod kierunkiem osób prowadzących seminaria w określonym roku akademickim. Jedynie w merytorycznie uzasadnionych przypadkach (gdy temat planowanej pracy zdecydowanie wykracza poza zakres problemowy proponowanych seminariów licencjackich) i po uzyskaniu zgody osoby prowadzącej seminarium możliwe jest ubieganie się o zmianę promotora/promotorki – należy w tym celu najpóźniej do końca marca bieżącego roku akademickiego złożyć podanie z uzasadnieniem po zalogowaniu na indywidualne konto w USOS, korzystając z wzoru „Inne”.

Na zaliczenie seminarium student/studentka przedstawia pracę pisemną o minimalnej objętości 40 000 znaków wraz z bibliografią spełniającą formalne standardy tekstu naukowego. Na podstawie odbytych konsultacji i złożenia pracy student/studentka dopuszczany/a jest do egzaminu licencjackiego. Seminarium kończy się zaliczeniem bez oceny – zaliczenie wpisywane jest do protokołu USOS dopiero po złożeniu pracy i wyznaczeniu terminu obrony.

UWAGA: zasady edycji tekstu naukowego oraz opracowania bibliografii i przypisów są szczegółowo omówione w „Przewodniku bibliograficznym dla osób studiujących na kierunkach kulturoznawstwo – wiedza o kulturze i sztuki społeczne”. Zachęcamy do korzystania z poradnika dostępnego do pobrania na stronie: https://ikp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/06/poradnik-bibliograficzny-ikp-2022-22strony-kor.pdf

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2023/24 

Terminy obowiązkowych spotkań organizacyjnych oraz informacje o trybie prowadzenia zajęć i indywidualnych konsultacji zostaną przesłane przez osoby prowadzące seminaria za pośrednictwem poczty USOS w przerwie międzysemestralnej.

 • dr Marcin Bogucki, Teatr, performans i muzyka w perspektywie kulturoznawczej, środa, godz. 16:45;
 • dr Łukasz Bukowiecki, Miasto, pamięć, dziedzictwo, muzeum, środa, godz. 11:30;
 •  dr Paulina Kwiatkowska, Ruchome obrazy – historie, teorie i praktyki, poniedziałek, godz. 11:30;
 • dr Weronika Parfianowicz, Historia idei – historia społeczna – historia środowiskowa, czwartek, godz. 13:15;
 •  dr Justyna Schollenberger, Strategie przedstawiania inności, czwartek, godz. 13:15.

Egzamin licencjacki

Egzamin licencjacki może odbyć się jedynie po uzyskaniu absolutorium, czyli po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów z wyjątkiem seminarium licencjackiego, z którego zaliczenie wpisywane jest po złożeniu pracy i wyznaczeniu terminu obrony. Należy sprawdzić, czy w systemie USOS wpisane są wszystkie wymagane zaliczenia i egzaminy oraz czy wszystkie przedmioty są podpięte pod program i pod etap studiów. Program należy zgłosić do rozliczenia najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem egzaminu licencjackiego.

Na miesiąc przed planowaną obroną promotor/promotorka przygotowuje wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej, który przekazuje kierowniczce studiów do akceptacji. Termin złożenia skończonej pracy (nie później niż na dwa tygodnie przed obroną) i egzaminu licencjackiego ustala promotor/promotorka.

Egzamin licencjacki składa się z dwóch części: referatu (prezentacja wedle pomysłu studenta/studentki, skonsultowana z osobą prowadzącą seminarium – nie może polegać na odczytaniu napisanego tekstu) i odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej. Na wygłoszenie referatu student/studentka ma maksymalnie 15 minut; na dyskusję przewidziane jest około 20 minut. Student/studentka przygotowuje referat samodzielnie, nie dopuszcza się prezentacji zespołowych.

Termin egzaminu: do 5 lipca 2024 roku lub we wrześniu (najpóźniej 27.09) 2024 roku.

Egzaminy licencjackie nie mogą odbywać się w trakcie przerwy świątecznej i międzysemestralnej ani w czasie wakacji.

Zdany egzamin licencjacki jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Harmonogram postępowania
 • Miesiąc przed planowanym terminem egzaminu licencjackiego promotor/promotorka za pośrednictwem kierowniczki studiów przekazuje do Toku Studiów IKP wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej (wzór wniosku).
 • Zostanie wtedy aktywowana e-obiegówka, która musi być rozliczona przez studenta/studentkę do dnia złożenia pracy licencjackiej w Archiwum Prac Dyplomowych.
 • Dwa tygodnie przed terminem egzaminu licencjackiego student/studentka wprowadza dane i plik z pracą do Archiwum Prac Dyplomowych. Do APD (https://apd.uw.edu.pl) w porozumieniu z promotorem/promotorką należy wprowadzić:
  • streszczenie (ok. 800 znaków, wyłącznie w języku polskim);
  • słowa kluczowe (maksymalnie 10 słów kluczowych, wyłącznie w języku polskim);
  • temat pracy w języku angielski (temat w języku polskim wprowadza administracja);
  • plik z pracą licencjacką w formacie pdf – strony tytułowe przygotowane zgodnie ze wzorem.

UWAGA: w APD należy również zaakceptować oświadczenie autora/autorki pracy.

Ocena z egzaminu licencjackiego

Kryteria oceny na egzaminie licencjackim: dojrzałość intelektualna, oryginalność ujęcia i zaprezentowania tematu, wykorzystanie materiałów i literatury przedmiotu, wiedza o prezentowanej dziedzinie.

Na ocenę na dyplomie składają się: ocena z egzaminu licencjackiego (waga 0,1), ocena pracy (waga 0,2) i średnia ocen ze studiów (waga 0,7). Możliwe oceny na dyplomie: 3, 3+, 4, 4+, 5, celujący.

Przedłużenie i wznowienie studiów

Osoby mające absolutorium, które z powodu długotrwałych problemów zdrowotnych (potwierdzonych przez BON) lub innych poważnych i niezależnych od osoby studiującej przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu dyplomowego do końca września III roku studiów pierwszego stopnia, mogą ubiegać się o przedłużenie studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące (do końca roku kalendarzowego). Należy w tym celu najpóźniej 20 września złożyć przez USOS odpowiednie podanie z przekonującym uzasadnieniem do Kierownika Jednostki Dydaktycznej – do podania trzeba załączyć skan podpisanej opinii promotorki/promotora potwierdzającej, że praca jest na ukończeniu, a egzamin dyplomowy będzie mógł odbyć się najpóźniej w połowie grudnia. Podania o przedłużenie studiów ze względów zdrowotnych niepoparte opinią BON będą rozpatrywane odmownie. Kolejne przedłużenie studiów nie jest możliwe.

Zgodnie z Regulaminem Studiów UW osoby, które zaliczą cały program studiów pierwszego stopnia, ale nie złożą i nie obronią pracy licencjackiej w terminie (do końca września lub – wyłącznie po uzyskaniu zgody na przedłużenie studiów – do końca grudnia), nie uzyskują zaliczenia seminarium dyplomowego i zostają skreślone z listy studentów. W takiej sytuacji istnieje możliwość wznowienia studiów.

W przeciągu dwóch lat od daty skreślenia można wznowić studia w dowolnym momencie roku akademickiego – niezależnie od terminu wznowienia wygasa ono z dniem 30 września, a więc z końcem bieżącego roku akademickiego. Wznowienie w tym trybie zwalnia z konieczności zrealizowania różnic programowych i powtarzania seminarium licencjackiego, wiąże się jednak z jednorazową, niewielką opłatą (wysokość opłaty jest uzależniona od daty podjęcia studiów – szczegółowych informacji udziela Tok Studiów). Osoba studiująca zachowuje w tym czasie pełnię praw studenckich, legitymację i zniżki.

Jeśli od dnia skreślenia ze studiów minęły więcej niż dwa lata, ale nie więcej niż dziesięć lat, a osoba skreślona nie wznawiała jeszcze studiów w pierwszym trybie, wznowienie jest możliwe w zwykłym trybie i wiąże się z koniecznością uzupełnienia różnic programowych, powtórzenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego oraz wniesienia opłaty. Wznowienie w pierwszym lub drugim trybie przysługuje wyłącznie osobom, które w trakcie studiów nie powtarzały ostatniego roku studiów.

UWAGA: W przypadku osób, których studia trwały dłużej niż przewidziane programem trzy lata (np. z powodu urlopu lub konieczności powtarzania roku), zasady wznowienia mogą być inne! Decyzje będą podejmowane indywidualnie zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w takich przypadkach w Regulaminie Studiów UW. W razie wątpliwości dotyczących możliwości i trybu wznowienia należy skontaktować się z Tokiem Studiów.

Szczegółowe informacje na temat formalności związanych z przedłużeniem i wznowieniem studiów dostępne są w zakładce „Jak załatwić sprawy studenckie na studiach pierwszego i drugiego stopnia?”.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności