Przejdź do głównej treści →

Projekt dyplomowy

Projekt dyplomowy na studiach Pedagogika Teatru składa się z dwóch integralnie połączonych części: 

 • zaplanowania i realizacji projektu partycypacyjnego;
 • pracy pisemnej analizującej zrealizowane działanie.

Projekt prowadzony jest przez promotora, którym może być jedna z osób prowadzących zajęcia na studiach. Aktualna lista promotorów jest ogłaszana co roku.

PROJEKT PARTYCYPACYJNY

WYMAGANIA MERYTORYCZNE:

 • projekt obejmuje realizację działania, które powinno spełniać następujące warunki: 
  • być oparte na diagnozie – rozpoznaniu społecznych, historycznych, kulturowych uwarunkowań wybranego tematu, grupy i/lub lokalizacji społecznej;
  • mieć charakter partycypacyjny, a więc angażować we wspólny proces inne osoby, takie jak m.in. mieszkańcy lub użytkownicy konkretnej przestrzeni, przedstawiciele określonej grupy społecznej lub społeczności;
  • wykorzystywać narzędzia twórcze z obszaru sztuk performatywnych, strategie artystyczne w pracy z wybraną grupą osób;
 • temat i charakter projektu oraz komentującej go pracy pisemnej powinny być zgodne z kompetencjami promotora;
 • ocenie podlega sposób prowadzenia przez studenta/studentkę całości procesu, rzetelność diagnozy, adekwatność wybranych metod badawczych i metod realizacji projektu, koncepcja współpracy z uczestnikami, świadomość szerokiego kontekstu kulturowego podejmowanych działań oraz umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia ewaluacji. Wszystkie te kryteria będą omówione w recenzji z pracy dyplomowej.

WYMAGANIA FORMALNE:

 • projekt dyplomowy nie może zacząć się wcześniej niż po ustaleniu promotora projektu oraz nie wcześniej niż na II roku studiów, a skończyć później niż do maja na II roku studiów;
 • projekt może obejmować różnorodne formy, m.in.: działania interaktywne w przestrzeni miejskiej, warsztaty teatralne, badania wykorzystujące metody twórcze. Projekt może też zakładać przygotowanie przedstawienia, akcji, koncertu, czy innego wydarzenia, ale jego ważnym elementem jest proces społeczny, który do nich prowadzi.

PROCEDURY:

 • temat i obszar projektu wymagają akceptacji ze strony promotora do 23 grudnia II roku studiów;
 • student/ka zobowiązany/a jest do bieżącej dokumentacji prowadzonego projektu i konsultacji kolejnych etapów z promotorem.

PRACA PISEMNA  

WYMAGANIA MERYTORYCZNE:

 • pisemna część pracy dyplomowej jest krytycznym komentarzem do projektu – powinna zawierać refleksję nad jego przebiegiem, poczynając od wyjściowej diagnozy – rozpoznania grupy/miejsca, przez inspiracje teoretyczne i praktyczne, opis przebiegu działań, aż do ich ewaluacji bieżącej i po ich zakończeniu;
 • przy ocenie pracy uwzględnia się merytoryczną wartość pracy, zgodność treści z tematem określonym w tytule, pogłębioną i uszczegółowioną znajomość dziedziny, której dotyczy praca, poziom refleksji nad zrealizowanym projektem, poprawność posługiwania się specjalistycznym językiem i terminologią właściwymi dla wybranego obszaru badań, układ pracy, kompletność tez, innowacyjność dysertacji pod względem merytorycznym, poprawność językową, samodzielne formułowanie hipotez i sądów, poprawność przypisów i bibliografii, umiejętność skompletowania właściwej literatury przedmiotu. Wszystkie te kryteria będą uwzględnione w recenzji.

WYMAGANIA FORMALNE:

 • temat pracy pisemnej musi być zatwierdzony przez promotora;
 • objętość pisemnej pracy pisemnej – 20-30 stron / 36–54 tys. znaków (ze spacjami, przypisami i bibliografią, bez aneksów);
 • parametry techniczne: czcionka nr 12, czcionka Times New Roman, druk obustronny, oprawa plastikowa i przezroczysta, brzeg płaski), wzór strony tytułowej;
 • dwa podpisane przez promotora egzemplarze pracy pisemnej w wersji papierowej i należy złożyć w Toku Studiów oraz w wersji elektronicznej, formacie pdf na adres studiów, do końca maja;
 • do pracy pisemnej należy dołączyć dowód opłaty za wydanie świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych (30 zł, nr konta jak do czesnego);
 • aby podejść do obrony projektu dyplomowego student musi uzyskać absolutorium.

EGZAMIN DYPLOMOWY

WYMAGANIA MERYTORYCZNE:

 • egzamin dyplomowy obejmuje obronę projektu dyplomowego i komentującej go pracy pisemnej;
 • egzamin dyplomowy sprawdza powiązanie projektu i pracy dyplomowej z tematyką podejmowaną podczas studiów.

WYMAGANIA FORMALNE:

 • obrony wszystkich osób studiujących na jednym roku odbywają się podczas jednego zjazdu, ostatniego w danym roku akademickim (koniec czerwca);
 • każda obrona składa się z performatywnej prezentacji projektu z udziałem osób studiujących na tym samym roku oraz kadry, w formie: warsztatu, prezentacji dokumentacji, performansu, dyskusji, innego działania interaktywnego oraz z indywidualnej rozmowy studenta/studentki z komisją;
 • w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi: promotor, recenzent i kierujące studiami Pedagogika Teatru.

PROCEDURY:

 • podczas egzaminu dyplomowego należy zadać co najmniej trzy pytania, w tym jedno;
 • pytanie dotyczące przebiegu projektu i jedno dotyczące pracy dyplomowej;
 • stosuje się następujące oceny pozytywne: celujący, bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny i ocenę negatywną – niedostateczny;
 • podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  • średnia ocen końcowych z przedmiotów;
  • ostateczna ocena pracy dyplomowej i projektu dyplomowego;
  • ostateczny wynik egzaminu dyplomowego.

Absolwentka Nikolett Gábri o studiach Pedagogika Teatru:

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności