Przejdź do głównej treści →

Powtarzanie roku

Możliwość powtarzania roku przysługuje osobie, która nie zaliczyła wszystkich przedmiotów z programu studiów bieżącego roku, a łączna liczba punktów ECTS przypisanych do niezaliczonych przedmiotów przekracza 20 ECTS. W tym celu najpóźniej 20 września bieżącego roku akademickiego należy po zalogowaniu na indywidualne konto w USOS złożyć podanie, korzystając z dostępnego wzoru „Wniosek o powtarzanie etapu studiów”. Powtarzając rok, należy ponownie zarejestrować się w systemie USOS na wszystkie niezaliczone przedmioty, uczęszczać na zajęcia oraz zaliczyć je zgodnie z zasadami określonymi w sylabusach. Można jednocześnie realizować wszystkie lub wybrane zajęcia przewidziane w programie studiów dla kolejnego roku, w tym celu należy w podaniu o powtarzanie roku wskazać przedmioty, które mają być w tym trybie realizowane.

Osoby, które nie zaliczyły ostatniego roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia (a w związku z tym nie mogą ubiegać się o warunkowy wpis na kolejny rok studiów), muszą powtarzać ostatni rok studiów, niezależnie od liczby punktów ECTS przypisanych do niezaliczonych przedmiotów. Możliwość powtarzania roku przysługuje również osobom, które w bieżącym roku nie zaliczyły przedmiotów, do realizacji których były zobowiązane, otrzymując zgodę na warunkowy wpis na kolejny rok.

UWAGA: dany rok studiów można powtarzać tylko raz. Osoba, która nie zaliczy roku w trybie powtarzania, zostaje skreślona ze studiów.

Powtarzanie roku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty. Dokładną informację o wysokości opłaty można uzyskać, kontaktując się z Tokiem Studiów IKP, natomiast aktualny cennik dostępny jest w zakładce „Opłaty”. Składając podanie o powtarzanie roku, można jednocześnie w systemie USOS złożyć wniosek o rozłożenie opłaty na raty. W uzasadnionych przypadkach istnieje też możliwość ubiegania się o obniżenie opłaty lub zwolnienie z niej, wymaga to jednak złożenia dodatkowego podania w formie papierowej do Kierownika Jednostki Dydaktycznej – więcej informacji na ten temat w zakładce „Opłaty”. 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności