Przejdź do głównej treści →

Indywidualna organizacja studiów

Na Uniwersytecie Warszawskim można w uzasadnionych przypadkach ubiegać się o zgodę na odbywanie studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów (IOS). Należy pamiętać, że IOS nie zwalnia z obowiązku osiągnięcia efektów uczenia się założonych w programie studiów, a to oznacza, że studiując w tym trybie, nie można na przykład zrezygnować z zaliczenia przedmiotu z programu studiów, uzyskać w bieżącym roku akademickim mniej niż 60 punktów ECTS (bez konieczności ubiegania się o warunkowy wpis na kolejny rok albo powtarzanie roku) ani zaliczyć zajęć eksternistycznie lub w innej formie uniemożliwiającej osiągnięcie efektów uczenia się.

W związku z tym, że studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów może wiązać się z dodatkowymi formalnościami (np. wyznaczeniem opiekuna naukowego oraz przygotowaniem indywidualnego programu studiów), a korzyści płynące z tego rozwiązania mogą być – zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia, które trwają tylko dwa lata – niewielkie, zachęcamy, by przed złożeniem podania o zgodę na IOS skonsultować się z Kierownikiem Jednostki Dydaktycznej (dane kontaktowe w zakładce „Ważne kontakty w sprawach studenckich”). IOS może zostać przyznana osobom wyróżniającym się w nauce, działalności sportowej (w której reprezentują UW), kulturalnej lub artystycznej, studiującym jednocześnie na więcej niż jednym kierunku lub skierowanym na studia w innej uczelni krajowej lub zagranicznej oraz w innych uzasadnionych przypadkach losowych. Prawo do IOS mają również osoby w ciąży i będące rodzicami. Aby uzyskać zgodę na odbywanie studiów w tym trybie należy po zalogowaniu na indywidualne konto w systemie USOS złożyć wniosek (z wyczerpującym uzasadnieniem) o przyznanie indywidualnej organizacji studiów, korzystając z dostępnego wzoru. Po złożeniu podania trzeba koniecznie mailowo poinformować o tym fakcie Kierownika Jednostki Dydaktycznej.

UWAGA: osoby, które ze względu na przewlekłe problemy zdrowotne lub niepełnosprawność zamierzają ubiegać się o IOS, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie i dostosowanie warunków studiowania do indywidualnych potrzeb i możliwości, m.in. zwiększenie limitu nieobecności na zajęciach (do maksymalnie 50% – z koniecznością ich odrobienia na zasadach określonych przez osobę prowadzącą), zmiany w trybie przeprowadzania egzaminów i zaliczeń czy wydłużenie sesji. W tym celu należy skontaktować się Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami, skonsultować swoją sytuację i złożyć w systemie USOS podanie o zmianę organizacji studiów, korzystając z dostępnego wzoru. Więcej informacji na ten temat w zakładce „Ważne kontakty w sprawach studenckich”. Podania o przyznanie IOS ze względów zdrowotnych niepoparte opinią BON będą rozpatrywane odmownie. 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności