Przejdź do głównej treści →

Przedłużenie studiów

Osoby studiujące na III roku studiów pierwszego stopnia zachęcamy do zapoznania się w pierwszej kolejności z warunkami zaliczenia seminarium licencjackiego oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego, które zostały szczegółowo omówione w zakładce „Seminarium i egzamin licencjacki”. Osobom z II roku studiów drugiego stopnia polecamy natomiast zakładki „Seminarium i egzamin magisterski” (dla kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze) lub „Egzamin magisterski” (dla kierunku sztuki społeczne).

Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia pracy licencjackiej lub magisterskiej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym planowany termin ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Osoby, które zrealizowały program studiów (mają absolutorium), ale z powodu długotrwałych problemów zdrowotnych (potwierdzonych opinią Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami) lub innych poważnych i niezależnych od osoby studiującej przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu dyplomowego do 29 września bieżącego roku akademickiego, mogą ubiegać się o przedłużenie studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące (do końca roku kalendarzowego). W tym celu przed 20 września należy po zalogowaniu na indywidualne konto w systemie USOS złożyć wniosek (zaadresowany do Kierownika Jednostki Dydaktycznej) o przedłużenie okresu trwania studiów, korzystając z dostępnego wzoru. W treści podania trzeba sformułować uzasadnienie oraz załączyć skan podpisanej opinii promotorki/promotora potwierdzającej, że praca jest na ukończeniu, a egzamin dyplomowy będzie mógł odbyć się przed końcem roku kalendarzowego. Podania o przedłużenie studiów ze względów zdrowotnych niepoparte opinią BON będą rozpatrywane odmownie. Po uzyskaniu zgody na przedłużenie studiów możliwe będzie wyznaczenie przez promotorkę lub promotora terminu egzaminu dyplomowego. Należy pamiętać, że ze względu na przerwę świąteczną egzamin może odbyć się najpóźniej w połowie grudnia.

UWAGA: kolejne przedłużenie studiów nie jest możliwe!

Możliwość przedłużenia studiów o trzy miesiące nie przysługuje osobom, które nie zrealizowały programu studiów (nie mają absolutorium) – w takiej sytuacji można ubiegać się o powtarzanie ostatniego roku studiów. Osoby, które zrealizują program studiów, ale nie złożą i w konsekwencji nie obronią pracy dyplomowej w terminie (przed końcem września lub – wyłącznie po uzyskaniu zgody na przedłużenie studiów – do połowy grudnia), zostaną skreślone z listy studentów. W takiej sytuacji istnieje możliwość wznowienia studiów na zasadach wyjaśnionych w zakładce „Wznowienie studiów”.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności