Przejdź do głównej treści →

Składanie podań – informacje ogólne

Indywidualne decyzje w sprawach studenckich są podejmowane w drodze decyzji administracyjnych lub rozstrzygnięć w oparciu o Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz inne szczegółowe akty prawne (rozporządzenia Rektora UW i uchwały Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki UW).

Jeśli w trakcie studiów pojawiają się okoliczności, które utrudniają lub uniemożliwiają realizację programu studiów, uczestniczenie w zajęciach lub ich zaliczenie, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Tokiem Studiów IKP, by dokładnie wyjaśnić sytuację i uzyskać informacje o możliwych rozwiązaniach i dalszych działaniach. W większości przypadków konieczne jest złożenie odpowiedniego podania, które zostanie rozpatrzone przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej.

Przed złożeniem podania należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkretnej sytuacji, które dostępne są w zakładce „Jak załatwić sprawy studenckie na studiach pierwszego i drugiego stopnia?”. To o tyle ważne, o ile niektóre sprawy wymagają na przykład pośrednictwa Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami lub złożenia dodatkowych dokumentów.

Większość podań należy składać elektronicznie w systemie USOS po zalogowaniu na indywidualne konto. W odpowiedniej zakładce można znaleźć wzory konkretnych podań i wniosków – m.in. o warunkowy wpis na kolejny rok studiów, powtarzanie roku, przyznanie urlopu lub indywidualnej organizacji studiów, przedłużenie okresu trwania studiów czy rezygnację ze studiów. Korzystając z gotowych wzorów, należy jedynie uzupełnić niezbędne informacje i sformułować uzasadnienie prośby. Jeśli w USOS nie jest dostępny wzór podania lub wniosku, trzeba wybrać opcję „Inne”, samodzielnie napisać podanie wraz z uzasadnieniem i ewentualnie dodać wymagane załączniki w formacie pdf.

Decyzje w sprawach studenckich podejmowane są w przeciągu dwóch tygodni od dnia złożenia podania – w trakcie wakacji, ze względu na urlopy, czas oczekiwania może się znacznie wydłużyć. Po złożeniu podania należy regularnie sprawdzać pocztę studencką, ponieważ konieczne może okazać się złożenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. Informacja o decyzji będzie dostępna do wglądu w systemie USOS po zalogowaniu na indywidualne konto oraz wysłana na adres w poczcie studenckiej lub pocztą tradycyjną w przypadku decyzji administracyjnych. Jeśli decyzja będzie się wiązała z koniecznością wniesienia opłaty (m.in. za warunkowy wpis na kolejny rok, powtarzanie roku lub wznowienie studiów), płatności należy dokonać elektronicznie na indywidualny rachunek bankowy przypisany do konta studenckiego w systemie USOS. Więcej informacji na temat opłat i możliwości ubiegania się o ich obniżenie lub rozłożenie na raty można znaleźć w zakładce „Opłaty”.

Od decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć dotyczących indywidualnych spraw studenckich przysługuje odwołanie. W tym celu należy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji złożyć do Kierownika Jednostki Dydaktycznej odwołanie wraz z uzasadnieniem.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności