Przejdź do głównej treści →

Skreślenie z listy studentów

Decyzję o skreśleniu z listy studentów podejmuje Kierownik Jednostki Dydaktycznej w oparciu o wytyczne określone w § 41 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Decyzja administracyjna w tej sprawie wysyłana jest pocztą tradycyjną (list polecony) na adres korespondencyjny podany przez studentkę/studenta. W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji przysługuje od niej odwołanie do Rektora UW – należy w tym terminie złożyć w Toku Studiów IKP pisemne odwołanie wraz z uzasadnieniem.

W większości przypadków zanim podjęta zostanie decyzja o skreśleniu, Tok Studiów kontaktuje się z osobą studiującą za pośrednictwem poczty studenckiej, by wyjaśnić sytuację i znaleźć rozwiązanie pozwalające na kontynuację studiów. Zachęcamy też do indywidualnego kontaktu z Tokiem Studiów (tokstudiow.ikp@uw.edu.pl) w razie jakichkolwiek problemów związanych z realizacją programu studiów czy zaliczeniem zajęć. Wyjściem z sytuacji może okazać się na przykład wystąpienie o urlop, skorzystanie ze wsparcia Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, złożenie podania o warunkowy wpis na kolejny rok lub powtarzanie roku. Rozwiązania te nie mają jednak zastosowania po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu, dlatego zawsze warto zgłaszać problemy, jak tylko się pojawią, najpóźniej w połowie września bieżącego roku akademickiego.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej podejmuje decyzję o skreśleniu ze studiów, gdy osoba studiująca:

  • nie podejmie studiów, czyli w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia studiów nie złoży ślubowania i nie zarejestruje się na obowiązkowe w programie studiów zajęcia (więcej informacji w zakładce „Podejmowanie studiów – praktyczne informacje”);
  • zrezygnuje ze studiów (więcej informacji w zakładce „Rezygnacja ze studiów”);
  • nie złoży pracy dyplomowej i/lub nie przystąpi do egzaminu dyplomowego w wyznaczonych terminach (więcej informacji w zakładkach „Seminarium i egzamin licencjacki” oraz „Seminarium i egzamin magisterski”);
  • nie zaliczy roku studiów w terminie i nie złoży najpóźniej w połowie września bieżącego roku akademickiego podania o warunkowy wpis na kolejny rok lub powtarzanie roku (więcej informacji w zakładkach „Warunkowy wpis na kolejny rok” oraz „Powtarzanie roku”);
  • nie zaliczy po raz drugi tego samego roku studiów (w trybie powtarzania roku);
  • nie ureguluje terminowo należnych opłat pomimo pisemnego ponaglenia;
  • nie będzie uczestniczyć w zajęciach obowiązkowych w programie studiów bieżącego roku i w związku z tym nie osiągnie założonych w sylabusach efektów uczenia się (przypominamy, że na zajęciach w IKP nie można mieć więcej niż 30% nieobecności);
  • zostanie ukarana karą dyscyplinarną i wydalona z UW (w tym przypadku nie można ubiegać się o wznowienie studiów).

UWAGA: osoby skreślone z listy studentów mogą ubiegać się o wznowienie studiów (więcej informacji w zakładce „Wznowienie studiów”).

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności