Przejdź do głównej treści →

Rejestracja na zajęcia i podpięcia przedmiotów

Osoby studiujące w Instytucie Kultury Polskiej UW rejestrują się na wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów wyłącznie za pośrednictwem systemu USOS. Należy najpierw zapoznać się z programem studiów na określony rok i semestr studiów, a następnie – korzystając z planu zajęć oraz oferty przedmiotów do wyboru (konwersatoriów prowadzonych w IKP, przedmiotów ogólnouniwersyteckich, lektoratów i zajęć WF) – przygotować indywidualny plan zajęć i zarejestrować się do wybranych grup zajęciowych. Trzeba przy tym pamiętać, że na każdym roku studiów należy uzyskać 60 punktów ECTS, dlatego warto sprawdzać, ile punktów ECTS przypisanych jest do przedmiotów do wyboru z oferty IKP i przedmiotów ogólnouniwersyteckich (OGUN). 

Na zajęcia prowadzone w IKP w trybie całorocznym i w pierwszym semestrze rejestracja za pośrednictwem systemu USOS możliwa jest w dwóch terminach – w czerwcu (pierwsza tura) oraz na przełomie września i października (druga tura). Na zajęcia prowadzone w drugim semestrze można rejestrować się w styczniu (pierwsza tura) oraz na przełomie lutego i marca (druga tura). Informacja o konkretnym terminie rejestracji udostępniana jest z kilkutygodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej IKP oraz rozsyłana na adresy w poczcie studenckiej. Poza tymi terminami nie ma możliwości zarejestrowania się na zajęcia ani wyrejestrowania z zajęć. Wszystkie zajęcia, na które osoba studiująca zarejestrowała się w systemie USOS, muszą zostać zaliczone na warunkach określonych w sylabusie. UWAGA: tylko raz w trakcie studiów pierwszego stopnia i raz w trakcie studiów drugiego stopnia można (po zalogowaniu na indywidualne konto USOS, w zakładce „Podpięcia”) zrezygnować z zaliczenia zajęć, na które jest się zarejestrowanym! Taka rezygnacja nie chroni przed konsekwencjami niezaliczenia zajęć przewidzianych w programie studiów i niezrealizowania wymaganych 60 punktów ECTS – warunkowym wpisem na kolejny rok studiów lub koniecznością powtarzania roku.

Instrukcja dotycząca rejestracji na zajęcia prowadzone w IKP dostępna jest tutaj.

Na zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN), wychowania fizycznego (WF), lektoraty z języka obcego i egzamin językowy obowiązuje rejestracja ogólnouniwersytecka (tzw. żetonowa), której terminy mogą się różnić od terminów rejestracji na zajęcia prowadzone w IKP. Osoba rozpoczynająca studia na UW otrzymuje określoną liczbę żetonów na przedmioty OGUN, zajęcia WF, lektoraty i egzamin językowy. Każda rejestracja żetonowa skutkuje wykorzystaniem przypisanej konkretnym zajęciom liczby żetonów. Jeżeli osoba zarejestrowana na zajęcia nie wyrejestruje się z nich w określonym terminie i ich nie zaliczy, traci przypisane do nich żetony, co może skutkować wyczerpaniem przyznanej na początku studiów puli darmowych żetonów określonego typu. Jeśli dotyczy to zajęć OGUN, należy w Toku Studiów IKP złożyć podanie o przyznanie dodatkowych żetonów OGUN, określając w podaniu ich liczbę. Za dodatkowe żetony na zajęcia WF, lektoraty i egzamin językowy należy wnieść opłatę, korzystając z indywidualnego konta USOS. Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące rejestracji żetonowej dostępne są na stronie UW.

Przed zakończeniem drugiej tury rejestracji warto zawsze dokładnie sprawdzić na indywidualnym koncie USOS, czy udało się zarejestrować na wszystkie przedmioty przewidziane w programie studiów dla bieżącego roku i semestru oraz ewentualnie wyrejestrować się z przedmiotów, których nie powinno się zaliczać w bieżącym roku i semestrze. Po zakończeniu rejestracji należy w systemie USOS podpiąć zajęcia pod określony program (czyli kierunek) i etap (czyli rok) studiów – niepodpięte przedmioty nie będą brane pod uwagę przy rozliczeniu roku akademickiego. Osoby studiujące równolegle na dwóch kierunkach studiów mogą podpiąć lektoraty i zajęcia WF jednocześnie pod oba programy. W razie jakichkolwiek problemów technicznych lub wątpliwości dotyczących podpięć należy skontaktować się mailowo z Tokiem Studiów IKP. 

UWAGA: nie należy rejestrować się na więcej przedmiotów, niż jest to wymagane w programie studiów bieżącego roku. Osoba, która mimo to zarejestrowała się na zajęcia z programu kolejnego roku studiów lub na większą liczbę zajęć do wyboru, musi je zaliczyć na zasadach określonych w sylabusie, ale nie może ich podpiąć pod bieżący rok studiów – będzie to możliwe dopiero w kolejnym roku akademickim.  

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności