Przejdź do głównej treści →

Projekty badawcze

Czuć, wiedzieć, przyswajać. Eksploracje ucieleśnionej wiedzy i zmysłowej pamięci w praktykach chodzenia na terenie polsko-czesko-niemieckiego pogranicza 1880-2023

Reprezentacje klas ludowych we współczesnej polskiej kulturze wizualnej

Kompleks kolonialny. Kultura wizualna i „kolonializm bez kolonii” w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce

Teorie i praktyki archiwów obrazów wernakularnych na przykładzie filmów amatorskich

Życie pisane na konkurs. Praktyki pamiętnikarskie w Polsce 1918-1939 (analiza – recepcja – znaczenie)

Odmieńcy. Performanse inności w polskiej kulturze transformacji

Pułapki industrializacji, pokusy konsumpcji, poszukiwania “harmonijnego rozwoju” i troska o przyszłość Ziemi. Polska ludowa wobec wyzwań środowiskowych (1944-1989)

Kartografia literacka – nowe narzędzie krytyczno edytorskie

Oddolny feminizm w Polsce okresu transformacji i posttransformacji

Między podporządkowaniem a emancypacją. Historia kulturowa fotografii chłopów w Królestwie Polskim i Galicji (1846–1905)

Ministerstwo polskości: podróże – krajobrazy – teksty. Kulturowa historia ruchu krajoznawczego od 1873 roku do końca lat 20. XX wieku

Projekty lepszej gospodarki? Etnograficzne studia nad inicjatywami oddolnych walut lokalnych

Dziecko i dzieciństwo w powojennej Polsce (1944-1956)

Polska publiczność teatralna w XIX wieku – rewizje. Historia widzów teatralnych w perspektywie studiów fanowskich

Poruszenia. Emocje w wyobrażeniach awansu i deklasacji w kulturze polskiej lat 1944-1981

Kulturowa historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Literackie praktykowanie miasta: paryskie tożsamości współczesnych powieściopisarzy francuskich

Perwersje Holokaustowe. Pozycja polskiego świadka

Performanse pamięci: strategie testymonialne, rekonstrukcyjne i kontrfaktyczne w literaturze i sztukach performatywnych XX i XXI wieku

Maska w kulturze współczesnej Europy: obrzęd – karnawał – teatr – zabawa – sztuka

Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944–1956). Praktyki i wyobrażenia

Ruch teatralnej kontrkultury w Polsce z perspektywy jego uczestniczek

Topo-Grafie. Miasto, mapa, literatura

Współczesna polska kultura wernakularna w perspektywie porównawczej. Pamięć – wyobraźnia – praktyki oporu

Glamour, kobiecość, widowisko. Aktorka jako obiekt pożądania

Pamięciowy wymiar transformacji ustrojowej w świetle uchwał kommemoratywnych Parlamentu RP podejmowanych w latach 1989–2014

Muzyka popularna w kontekście polityki post-hegemonicznej

Teksty i działania. Europa Środkowa jako projekt w polskich i czeskich dyskusjach lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku

Ekspozycje nowoczesności. Wystawy krajowe i tematyczne na ziemiach polskich w latach 1821–1929 roku a doświadczanie procesów modernizacyjnych

Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej

Najnowsze próby syntetycznego ujęcia humanistycznych badań nad pamięcią zbiorową

Sąsiedzi za kurtyną ze słonej wody

Trzeci obieg – praktyki komunikacyjne kultury alternatywnej

Kultura wizualna w Polsce: pojęcia, języki, metaobrazy

Wytwarzanie i analiza źródeł w sztukach wykonawczych

Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych

Przestrzenie widzialności. Wizualne konstrukcje tożsamości w Polsce po 1989 roku

Współczesne oblicza ikonoklazmu. Analiza działań o charakterze ikonoklastycznym w Polsce (1989–2012)

Legnica – pamięć podzielonego miasta

Antropologia pamięci

Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa

Europejska Biblioteka Performansu Artystycznego (ECLAP)

Twórczość słowna w perspektywie antropologicznej: media, gatunki, praktyki

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności