Przejdź do głównej treści →

Wznowienie studiów

Osoba, która została skreślona z listy studentów kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze lub sztuki społeczne w Instytucie Kultury Polskiej UW, może ubiegać się o wznowienie studiów na tym samym kierunku, jeśli od dnia pierwszego skreślenia minęło nie więcej niż dziesięć lat. Studia można wznowić pod warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów i wniesienia zaległych opłat. Możliwość wznowienia nie przysługuje osobie, która została skreślona z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z UW.

Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Kierownik Jednostki Dydaktycznej, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki w nauce i okres, jaki minął od dnia skreślenia. Jeśli w roku akademickim, w którym studentka/student wznawia studia, obowiązuje inny program studiów niż w momencie skreślenia, konieczne jest uzupełnienie różnic programowych określonych w decyzji KJD.

UWAGA: osoba studiująca na ostatnim roku studiów, która uzyskała absolutorium, ale nie przystąpiła do obrony pracy dyplomowej w terminie i w konsekwencji została skreślona ze studiów, w przeciągu dwóch lat od daty skreślenia może wznowić studia w dowolnym momencie roku akademickiego. Wznowienie w tym trybie zwalnia z konieczności zrealizowania różnic programowych i powtarzania ostatniego cyklu seminarium dyplomowego, wiąże się jednak z opłatą. Jeśli od dnia skreślenia ze studiów minęły więcej niż dwa lata, ale nie więcej niż dziesięć lat, a osoba skreślona nie wznawiała jeszcze studiów w pierwszym trybie, wznowienie jest możliwe w zwykłym trybie i wiąże się z koniecznością uzupełnienia różnic programowych, powtórzenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego oraz wniesienia opłaty. Wznowienie w pierwszym lub drugim trybie przysługuje wyłącznie osobom, które w trakcie studiów nie powtarzały ostatniego roku studiów

W razie wątpliwości dotyczących możliwości, warunków i trybu wznowienia należy skontaktować się z Tokiem Studiów (tokstudiow.ikp@uw.edu.pl). Osoba ubiegająca się o wznowienie studiów powinna – po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu – złożyć w Toku Studiów pisemne podanie z uzasadnieniem zaadresowane do Kierownika Jednostki Dydaktycznej (podania o wznowienie nie można składać elektronicznie!). 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności