Przejdź do głównej treści →

Praktyki

ZASADY ZALICZANIA PRAKTYK DLA I ROKU 2023/2024

Celem praktyk jest zapoznanie studentów i studentek z warunkami pracy w organizacjach i instytucjach kultury, z obowiązującymi regulacjami prawnymi i systemem zarządzania oraz sposobami funkcjonowania ze względu na misję instytucji, typ odbiorców, kontekst społeczny i ekonomiczny. 

Praktyki można realizować:

 • w instytucjach kultury, m.in. w teatrach, muzeach, domach kultury,
 • w społecznych i artystycznych organizacjach pozarządowych,
 • w ramach inicjatyw grup nieformalnych i społeczności lokalnych,
 • w działaniach na rzecz społeczności UW (koła naukowe, organizacja wydarzeń, wolontariat itp.),
 • w projektach społecznych i artystycznych, m.in. warsztatach, festiwalach, świętach sąsiedzkich, społecznościowych inicjatywach oddolnych,
 • w ramach programu Erasmus – na praktykach w organizacjach i instytucjach zagranicznych.

Wymiar praktyk

 • W ciągu dwóch lat studiów należy odbyć 90 dni praktyk, z czego co najmniej 40 dni w ramach rekomendowanych instytucji/projektów o charakterze twórczym angażującym grupy i/lub społeczności.
 • I rok: 51 dni, 8 ECTS
 • II rok: 39 dni, 6 ECTS

Uwaga: 1 dzień praktyk=8  godz. dydaktycznych=6 godz. zegarowych

Maksymalny wymiar praktyk zaliczonych w jednym miejscu wynosi 40 dni (wyjątkiem są praktyki zagraniczne w programie Erasmus). Nadliczbowe dni (czyli powyżej 40 dni) w jednej instytucji/projekcie można przepisać na kolejny rok – dni te doliczone zostaną  do puli studenta/studentki dopiero w kolejnym roku akademickim.

Realizacja wskazanej liczby dni praktyk jest warunkiem zaliczenia roku. 

Co najmniej 40 dni praktyk powinno zostać zrealizowane w rekomendowanych projektach twórczych angażujących grupy i/lub społeczności. Lista miejsc rekomendowanych jest umieszczona na dysku w folderze Praktyki, bieżące oferty rekomendowanych praktyk są też umieszczane na profilu Facebook.

Zaliczenie praktyk

Aby zaliczyć praktyki, należy w ciągu 2 tygodni od zakończenia praktyk przesłać raport oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk na adres sztukispoleczne@uw.edu.pl. Formularz raportu znajduje się na dysku w folderze „Praktyki”. W tytule maila prosimy wpisywać hasło „raport z praktyk”.

Osoba studiująca ma prawo do jednokrotnego spóźnienia w przesłaniu raportu w ciągu roku akademickiego.

Zaświadczenie o odbyciu praktyk, przesłane wraz z raportem lub w uzasadnionych przypadkach w późniejszym terminie, powinno zawierać następujące informacje: 

imię i nazwisko studenta/-ki, nazwa miejsca praktyk, wymiar czasowy praktyk (daty, liczba godzin) oraz podpis osoby reprezentującej instytucję/organizację, w której odbyły się praktyki. 

Zaświadczenie wystawiane jest przez instytucję/organizację, a w przypadku projektów niezależnych – przez osobę odpowiedzialną za koordynację i realizację działania.

Zaliczenie praktyk uzyskuje się po uprzednim przesłaniu raportu i zaświadczenia. Zaliczenia praktyk dokonuje opiekunka praktyk, po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentami.

Podsumowania liczby zaliczonych dni praktyk dokonuje opiekunka praktyk na koniec każdego roku akademickiego (w sesji wrześniowej). 

Kryteria oceniania

Praktyki, podobnie jak inne przedmioty, podlegają ocenie. 

Wszystkie osoby, które zaliczyły wymaganą liczbę dni w danym roku oraz odpowiednio to udokumentowały (raport oraz zaświadczenie od instytucji), otrzymują ocenę bardzo dobrą.

Ocena bardzo dobra ulega obniżeniu w przypadku, gdy:

 • raporty z praktyk są wypełnione niepoprawnie lub niekompletnie i mimo prośby nie zostały poprawione,
 • raporty z praktyk nie zostały dostarczone w terminie 2 tygodni od zakończenia praktyk (powyżej jednego dopuszczalnego spóźnienia w roku akademickim).

Praktyki zagraniczne

Dofinansowanie praktyk zagranicznych w formie stypendium można uzyskać przez Program Erasmus Praktyki.

Rekrutacja na Praktyki Erasmus odbywa się poprzez Biuro Współpracy z Zagranicą, po konsultacji z koordynatorką ds. praktyk. Szczegółowe informacje o procesie rekrutacji znajdują się na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-erasmus-zglos-sie. 

Informacje o praktykach zagranicznych oraz wszystkie najważniejsze dokumenty dotyczące zaliczania praktyk znaleźć można na dysku w  folderze „Praktyki”.

Osoby, które ukończyły praktyki zagraniczne, zobowiązane są do przesłania raportu  z praktyk zgodnie z terminarzem – najpóźniej dwa tygodnie po zakończeniu praktyk. Zaliczeniu podlega faktyczna liczba dni przepracowanych w instytucji zagranicznej, niezależnie do czasu trwania stypendium.

Porozumienie o współpracy

W przypadku, gdy instytucja zwróci się z prośbą o podpisanie porozumienia na potrzeby realizowanych praktyk, osoba studiująca zwraca się do koordynatorki ds. praktyk z prośbą o wygenerowania takiego dokumentu. W tym celu należy również podać nazwę i adres Instytucji, osobę reprezentującą instytucję oraz daty realizacji praktyk. Porozumienie nie jest wymagane do zaliczenia praktyki i jest generowane z uniwersyteckiego systemu USOS tylko na prośbę instytucji. 

Na prośbę instytucji opiekunka praktyk może wystawić skierowanie na praktyki.

Ubezpieczenie

Osoba studiująca objęta jest ubezpieczeniem NNW na czas realizacji praktyk. W tym celu należy ustalić z instytucją dokładne daty realizacji praktyk, a następnie najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyk przesłać na adres opiekunki praktyk – dr Joanny Zięby (j.zieba@uw.edu.pl):

 • nazwę instytucji
 • termin realizacji praktyk (daty rozpoczęcia i zakończenia)
 • nr PESEL

Opiekunka praktyk na tej podstawie dokonuje zgłoszenia osoby studiującej do ubezpieczenia NNW.

Monitoring praktyk

Jakiekolwiek nieprawidłowości w przebiegu praktyk należy zgłosić niezwłocznie do opiekunki praktyk – drogą mailową lub na dyżurze. Osoba realizująca praktyki może też na każdym etapie współpracy z instytucją/organizacją skonsultować z opiekunką wszelkie wątpliwości i decyzje dotyczące charakteru, zakresu, sposobu realizacji praktyk. 

Dyżury

Konsultacje w sprawie praktyk odbywają się online po uprzednim kontakcie mailowym (dr Joanna Zięba, e-mail: j.zieba@uw.edu.pl) podczas dyżurów ogłoszonych na dany semestr.

ZASADY ZALICZANIA PRAKTYK DLA II ROKU 2023/2024

Zasady zaliczenia praktyk dla II roku dostępne są tutaj.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności