Praktyki

Celem praktyk jest zapoznanie studentów i studentek z warunkami pracy w organizacjach i instytucjach kultury, z obowiązującymi regulacjami prawnymi i systemem zarządzania oraz sposobami funkcjonowania ze względu na misję instytucji, typ odbiorców, kontekst społeczny i ekonomiczny.

 

Praktyki można realizować w:

  • instytucjach kultury, a więc m.in. w teatrach, muzeach, domach kultury,
  • społecznych i artystycznych organizacjach pozarządowych,
  • w ramach inicjatyw grup nieformalnych, społeczności lokalnych i in.,
  • przy projektach społecznych i artystycznych m.in. warsztatach, festiwalach, świętach sąsiedzkich,
  • w ramach programu Erasmus – na praktykach w rekomendowanych organizacjach i instytucjach za granicą.

 

Rodzaje praktyk:

  • rekomendowane – w instytucjach i organizacjach umieszczonych na liście praktyk rekomendowanych (LISTĘ POBIERZ TUTAJ) lub ogłaszane na FB Sztuki społeczne
  • własne – wybrane zgodnie z profilem zainteresowań studentki/studenta, po zatwierdzeniu przez koordynatorkę ds. praktyk dr Joannę Kubicką (j.kubicka@uw.edu.pl)

 

Czas:

W ciągu dwóch lat studiów trzeba odbyć 90 dni (720 godzin) praktyk, w tym co najmniej 40 dni praktyk rekomendowanych.

I rok: 51 dni (408 godzin) 8 ECTS

II rok: 39 dni (312 godzin) 6 ECTS

Podana liczba dni jest warunkiem zaliczenia roku. Maksymalny wymiar praktyk w jednym miejscu wynosi 30 dni (nie dotyczy praktyk Erasmus).

 

Zaliczenie praktyk

Aby zaliczyć praktyki należy w ciągu 2 tygodni od zakończenia praktyk przesłać raport oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk na adres sztukispoleczne@uw.edu.pl.

Formularz raportu jest dostępny pod tym linkiem oraz w folderze „Praktyki” udostępnionym studentkom i studentom Sztuk społecznych na wspólnym dysku.

Zaliczenie praktyk uzyskuje się po uprzednim przesłaniu raportu i zaświadczenia.

Student/ka ma prawo do jednokrotnego spóźnienia w przesłaniu raportu w ciągu roku akademickiego. W pozostałych przypadkach, niedostarczenie raportu w terminie skutkuje niezaliczeniem praktyk.

Zaświadczenie o odbyciu praktyk, przesłane wraz z raportem lub w późniejszym terminie, powinno zawierać następujące informacje:

imię i nazwisko studenta/-ki, nazwa miejsca praktyk, wymiar czasowy praktyk oraz podpis osoby reprezentującej instytucję/organizację, w której odbyły się praktyki.

 

Praktyki zagraniczne

Praktyki, zarówno rekomendowane, jak i własne, można odbyć w instytucjach zagranicznych.

Dofinansowanie praktyk zagranicznych w formie stypendium można uzyskać przez Program Erasmus Praktyki.

Rekrutacja na Praktyki Erasmus odbywa się poprzez Biuro Współpracy z Zagranicą, po konsultacji z koordynatorką ds. praktyk. Szczegółowe informacje o procesie rekrutacji znajdują się na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-erasmus-zglos-sie.

Bieżące informacje o rekomendowanych praktykach zagranicznych oraz wszystkie najważniejsze dokumenty dotyczące zaliczania praktyk znaleźć można w folderze „Praktyki” udostępnionym studentkom i studentom Sztuk społecznych.

 

Do pobrania:

Regulamin praktyk

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl