Kulturoznawstwo – I stopień

W dniu 20 maja 2020 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego dokonał nowelizacji harmonogramu rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021. Aktualny harmonogram dostępny jest na stronie http://rekrutacja.uw.edu.pl/harmonogram-rekrutacji-na-rok-akademicki-20202021.

Informacja o nowym harmonogramie rekrutacji na stronach UW. 

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Informacje i zapisy na studia kulturoznawcze I stopnia:

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020/programme/S1-KUWK/?from=field:P_KUWK

Ogólne informacje rekrutacyjne dla kandydatów na UW:

http://rekrutacja.uw.edu.pl/

Lista wymaganych dokumentów do złożenia po zakwalifikowaniu:

– kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia jej zgodności (lub kopia poświadczona przez inną jednostkę UW)

– ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z IRK i podpisana

– podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane z IRK – w przypadku kandydatów nie posiadających ELS

– dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nie posiadających ELS

– oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskiem

Dodatkowo, jeśli dotyczy kandydata:

– zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego

– upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią

UWAGA! Terminowe złożenie kompletu dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia. Niezłożenie dokumentów oznacza rezygnację z podjęcia studiów i jest nieodwołalne.

W przypadku kandydatów nie będących obywatelami Polskimi oraz legitymujących się świadectwami dojrzałości wydanymi za granicą prosimy o indywidualny kontakt z komisją rekrutacyjną (rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl).

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl