Przejdź do głównej treści →

Kulturoznawstwo – I stopień

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

początek rejestracji w IRK: 6 czerwca 2022 r.
koniec rejestracji w IRK: 5 lipca 2022 r.
ogłoszenie wyników: 19 lipca 2022 r.

przyjmowanie dokumentów:

I termin: 20-22 lipca 2022 r.
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2022 r.
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2022 r.

Informacje i zapisy

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/S1-KUWK/?from=field:P_KUWK

Ogólne informacje rekrutacyjne

http://rekrutacja.uw.edu.pl/

Lista wymaganych dokumentów do złożenia po zakwalifikowaniu

  • kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia jej zgodności (lub kopia poświadczona przez inną jednostkę UW)
  • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z IRK i podpisana
  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane z IRK – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS
  • dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS
  • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskiem

Dodatkowo, jeśli dotyczy osoby kandydującej:

  • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego
  • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią

UWAGA! Terminowe złożenie kompletu dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia. Niezłożenie dokumentów oznacza rezygnację z podjęcia studiów i jest nieodwołalne.

W przypadku osób niebędących obywatelami polskimi oraz legitymujących się świadectwami dojrzałości wydanymi za granicą prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami na stronie lub o indywidualny kontakt z komisją rekrutacyjną (rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl).

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności