Przejdź do głównej treści →

Sztuki społeczne – studia praktyczne II stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Szczegółowe informacje o studiach znaleźć można w zakładce Sztuki społeczne oraz w mediach społecznościowych:

Kalendarz rekrutacji:

 • rejestracja w IRK: 6 czerwca – 14 września 2024 r.
 • rozmowy kwalifikacyjne: 19 września 2024 r.
 • ogłoszenie wyników: 24 września 2024 r.
 • przyjmowanie dokumentów: od 25 września 2024 r. (proszę śledzić komunikaty w IRK)

Informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazana poprzez system IRK.

Informacje i zapisy na studia w systemie IRK znajdują się tutaj.
Ogólne informacje rekrutacyjne dla kandydatów/-ek na UW można znaleźć tutaj.

Pytania prosimy kierować na adres sztukispoleczne@uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje

List motywacyjny należy załączyć w systemie IRK do końca trwania rejestracji 14 września 2024 r. 

Rozmowy odbywają się stacjonarnie: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Instytutu Kultury Polskiej.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie przede wszystkim zdolność do refleksji na temat podejmowanych działań w kulturze, umiejętność formułowania problemów badawczych, a także wiedza i umiejętność budowy wypowiedzi ustnej. Punktem wyjścia do rozmowy będzie list motywacyjny.

Polecamy również zapoznanie się z programem studiów, ponieważ może to być jeden z tematów rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2, poświadczona odpowiednim dokumentem albo weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Wyniki kwalifikacji na studia zostaną ogłoszone w systemie IRK.

Lista wymaganych dokumentów do złożenia po zakwalifikowaniu

 • kserokopia dyplomu licencjackiego, magisterskiego lub ekwiwalentnych wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia zgodności. W przypadku, kiedy dyplom nie został jeszcze wystawiony, należy dołączyć zaświadczenie z toku studiów/dziekanatu o odbyciu obrony oraz oświadczenie o zobowiązaniu się do dostarczeniu oryginału dyplomu.
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata/-ki, wydrukowana z IRK i podpisana
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane z IRK – w przypadku kandydatów/tek nie posiadających ELS
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów/tek nie posiadających ELS
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim
 • oryginał dokumentu poświadczającego znajomość j. angielskiego na poziomie B2 lub wyższym – do wglądu.

Dodatkowo, jeśli dotyczy kandydata/-ki:

 • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku, gdy dokumenty kandydata/tki składane są przez osobę trzecią.

Więcej informacji o wymaganych dokumentach można znaleźć tutaj.

W przypadku kandydatek/ów niebędących obywatelami/kami polskimi oraz legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą prosimy o indywidualny kontakt z komisją rekrutacyjną (rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl).

UWAGA! Terminowe złożenie kompletu dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia. Niezłożenie dokumentów oznacza rezygnację z podjęcia studiów i jest nieodwołalne.

Najczęściej zadawane pytania

Nie obroniłam/em jeszcze pracy licencjackiej/nie ukończyłam/em studiów I st. Czy mogę zdawać na studia II stopnia?

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego. System umożliwia jednak rejestrację na studia II stopnia osobom, które jeszcze nie otrzymały dyplomu. W zakładce „wykształcenie” na koncie rejestracyjnym kandydatki/ta wystarczy zaznaczyć „dyplom licencjata lub równoważny” lub odpowiednio „dyplom inżyniera” bądź „dyplom magistra”, a numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian (te dane można jeszcze uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów).

Przy zapisie na kierunek, na którym kwalifikacja jest na podstawie oceny na dyplomie i/lub średniej z toku studiów, kandydat/tka, który nie posiada jeszcze tych wyników musi wybrać wymagane w kwalifikacji elementy, pozostawiając „0.00” w wynikach. Do czasu zakończenia rejestracji na te studia, wyniki te należy jednak uzupełnić. Aby zakwalifikować się na studia, trzeba mieć zdany egzamin licencjacki do końca rejestracji w systemie IRK. Przy składaniu dokumentów, w przypadku braku dyplomu, można dostarczyć zaświadczenie z toku studiów o obronie i uzyskanych wynikach.

Nie posiadam wymaganego certyfikatu znajomości języka angielskiego, czy mogę mimo to kandydować na studia?

Tak. W takim przypadku prosimy o zgłoszenie braku certyfikatu podczas rozmowy kwalifikacyjnej, tak aby komisja egzaminacyjna mogła zweryfikować i potwierdzić znajomość języka angielskiego kandydata/tki (na studiach sztuki społeczne obowiązuje znajomość języka angielskiego na poziomie B2).

Czym są sztuki społeczne?

Sztuki społeczne to studia podejmujące temat związków sztuki i życia społecznego, przełamywania izolacji tych sfer na rzecz współpracy i współtworzenia. Dyskutujemy o tym, jak uczestnictwo w działaniach twórczych i kolektywnych może wpływać na zaangażowanie obywatelskie oraz jak można wykorzystać sztukę w interwencjach społecznych. Uczymy, jak słuchać ludzi, badać kontekst lokalny i tworzyć projekty wspólnie z przedstawicielami społeczności i grup. Przygotowujemy studentki i studentów do “otwierania” instytucji kultury, budowania programów publicznych i edukacyjnych opartych na idei dostępności i równości.

Na czym polega profil praktyczny studiów?

Praktyczny profil studiów polega na nauce w działaniu. Program oferuje nie tylko zajęcia teoretyczne, ale również wiele okazji do współdziałania z praktykami i społecznościami oraz do realizacji projektów artystyczno-społecznych poza murami uniwersytetu. Warsztaty dają możliwość twórczego rozwoju, sprawdzenia swoich sił w różnych dziedzinach, ale też zdobycia konkretnych umiejętności. Ważnym elementem studiów są praktyki w wymiarze 90 dni w ciągu dwóch lat, pozwalające poznać “od podszewki” pracę w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych.

Na czym polega indywidualna ścieżka kształcenia na sztukach społecznych?

Sztuki społeczne to studia, które umożliwiają wybór zajęć dostosowanych do własnych zainteresowań i planów zawodowych. Obok zajęć obowiązkowych, które dostarczają wszystkim studiującym wiedzę i narzędzia niezbędne do działania w kulturze, w programie znajdują się też liczne warsztaty twórcze do wyboru, których zestaw zmienia się każdego roku. Szeroka pula warsztatów i miejsc praktyk pozwala dostosować wybór do własnych możliwości czasowych i organizacyjnych, jednak należy uwzględnić, że wymagana jest realizacja liczby godzin zajęć i dni praktyk określonych w minimum programowym.

Jak napisać list motywacyjny? 

List motywacyjny powinien zawierać informację o dotychczasowym wykształceniu (ukończony kierunek studiów), doświadczeniach kandydata/-ki, które uważa on/ona za istotne dla rozwoju własnych zainteresowań oraz decyzji o podjęciu studiów praktycznych. Treść listu stanowi punkt wyjścia do rozmowy, dlatego kandydat/-ka powinna umieć sproblematyzować opisane w nim projekty, wydarzenia, inicjatywy. W przypadku braku doświadczenia prosimy o zamieszczenie w liście opisu działań i wydarzeń, które autor/-ka uważa za ważne i/lub interesujące. W liście warto umieścić informację, które elementy programu studiów w szczególny sposób zainteresowały kandydata/-kę.

Jak przygotować się do rozmowy? 

Przed rozmową kwalifikacyjną warto przypomnieć sobie treść własnego listu motywacyjnego i zastanowić się, jak opisane w nim doświadczenie oraz inicjatywy wpisują się w szerszy kontekst działania w kulturze. Zachęcamy także do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi sztuki partycypacyjnej i projektów artystycznych zaangażowanych społecznie. Polecamy zaznajomienie się z profilem studiów, szczegółowym programem i planowanymi zajęciami. W tym celu zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej kierunku, profilu na Facebooku, YouTube, Instagramie i Soundcloudzie.

Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna? 

Rozmowa kwalifikacyjna trwa około 15 minut i odbywa się przed komisją rekrutacyjną. Kandydaci/-tki mogą spodziewać się trzech pytań głównych. Punktem wyjścia do rozmowy będzie list motywacyjny i opisane w nim doświadczenie. Rozmowa służy poznaniu kandydatów/-ek, ich motywacji do studiowania oraz sprawdzeniu kluczowych kompetencji niezbędnych do podjęcia studiów. Oceniana będzie zdolność do refleksji na temat podejmowanych działań w kulturze, wiedza, umiejętność formułowania problemów badawczych oraz budowy wypowiedzi ustnej.

Na czym polega projekt dyplomowy? 

Studia kończą się praktyczną pracą magisterską, która składa się z dwóch części: projektu dyplomowego (zaplanowania i wykonania praktycznego działania artystyczno-społecznego) oraz pracy pisemnej komentującej ten projekt. Projekt dyplomowy powinien być oparty na diagnozie, angażować we wspólny proces inne osoby, takie jak przedstawiciele określonej grupy lub społeczności lokalnej. Praca nad projektem dyplomowym odbywa się pod opieką doświadczonego promotora/-ki, w toku indywidualnych konsultacji i grupowych seminariów.

Co można robić po studiach sztuki społeczne? 

Absolwenci/-tki studiów sztuki społeczne posiadają wiedzę i umiejętności, które przygotowują do inicjowania procesów twórczych i zarządzania projektami w różnorodnych środowiskach. Dobra znajomość sektora kultury i sektora pozarządowego pozwala absolwentkom i absolwentom projektować działania w oparciu o diagnozę, z uwzględnieniem potrzeb odbiorców, z wykorzystaniem metod twórczych. Taki profil wiedzy i kompetencji jest szczególnie ceniony w instytucjach kultury (muzea, domy kultury, teatry, biblioteki, galerie sztuki), umożliwia też samodzielną realizację działań społecznych i artystycznych.

Zobacz, co robią absolwenci/-ki studiów praktycznych w Instytucie Kultury Polskiej:

 

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności