Przejdź do głównej treści →

Praca magisterska

Praca magisterska na kierunku sztuki społeczne ma wymiar praktyczny i składa się z dwóch części:

  • projektu dyplomowego, czyli zaplanowania i samodzielnej realizacji działania w kulturze;
  • pracy pisemnej, czyli krytycznego, refleksyjnego odniesienia się do zrealizowanego projektu.

Przygotowania do projektu dyplomowego rozpoczynają się w drugim semestrze pierwszego roku podczas proseminarium, natomiast realizacja projektu oraz praca nad tekstem odbywają się w ramach seminarium magisterskiego na drugim roku studiów – pod opieką wybranego promotora/rki pracy magisterskiej.

Praca magisterska powstaje zasadniczo w ramach wybranego seminarium, a osoba je prowadząca jest promotorem/promotorką pracy. W merytorycznie uzasadnionych przypadkach (gdy temat planowanej pracy wykracza poza zakres problemowy proponowanych w danym roku seminariów magisterskich) i po uzyskaniu zgody osoby prowadzącej seminarium możliwe jest ubieganie się o zmianę promotora/promotorki – należy w tym celu złożyć podanie z uzasadnieniem do kierowniczki studiów, najpóźniej do końca listopada II roku studiów. Promotorem/promotorką pracy magisterskiej może być osoba zatrudniona w IKP na stanowisku badawczo-dydaktycznym, posiadająca minimum tytuł doktora. 

Projekt dyplomowy

Projekt dyplomowy polega na realizacji działania w kulturze, które powinno spełniać trzy warunki:

  • być oparte na diagnozie – rozpoznaniu społecznych, historycznych, kulturowych uwarunkowań wybranego tematu i/lub lokalizacji społecznej;
  • mieć charakter partycypacyjny, a więc angażować we wspólny proces inne osoby, takie jak m.in. mieszkańcy lub użytkownicy konkretnej przestrzeni, przedstawiciele określonej grupy społecznej lub społeczności;
  • wykorzystywać media kultury, narzędzia twórcze, strategie artystyczne w pracy z wybraną grupą osób.

Praca pisemna

Pisemna część pracy dyplomowej jest krytycznym komentarzem do projektu. Praca powinna zawierać refleksję nad jego przebiegiem, poczynając od rozpoznania grupy/miejsca, przez inspiracje teoretyczne i praktyczne, opis przebiegu działań, aż po ich ewaluację w czasie i po zakończeniu projektu. Objętość pisemnej pracy to od 50 do 80 tys. znaków (ze spacjami, przypisami oraz bibliografią, bez aneksów).

Strony tytułowe należy przygotować zgodnie ze wzorem.

Egzamin magisterski

Egzamin magisterski odbywa się przed komisją, w której zasiadają promotor/ka i recenzent/ka pracy oraz przewodniczący/a komisji. Egzamin jest obroną projektu dyplomowego i komentującej go pracy, podczas której student/ka odnosi się do treści uwag sformułowanych w recenzji.

Szczegółowe zasady dyplomowania znajdują się tutaj.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności