Przejdź do głównej treści →

Przepisanie przedmiotów

Osoba studiująca w Instytucie Kultury Polskiej UW może ubiegać się o uznanie przedmiotów zaliczonych na innym kierunku studiów na UW, podczas studiów na innych uczelniach oraz stypendiów zagranicznych za ekwiwalenty przedmiotów z programu studiów w IKP.

Jeśli przepisane mają zostać przedmioty zaliczone na innych kierunkach studiów na UW lub na innej uczelni krajowej, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z opiekunką lub opiekunem studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze lub sztuki społeczne (dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Ważne kontakty w sprawach studenckich”) i skonsultować możliwość przepisania konkretnych przedmiotów (w tym zajęć WF i lektoratów) oraz uznania certyfikatu z języka obcego jako ekwiwalentu egzaminu językowego. Konieczne będzie wypełnienie formularza, w którym należy wymienić przedmioty do przepisania (z podaniem oceny z egzaminu lub na zaliczenie) oraz wskazać precyzyjnie ich ekwiwalenty w programie studiów w IKP wraz z przypisaną im liczbą punktów ECTS. Wzór formularza do pobrania.

Trzeba pamiętać, że przepisane mogą być wyłącznie zaliczone przedmioty ze studiów, które nie zostały ukończone – były przerwane lub są równolegle kontynuowane. Nie można przepisywać przedmiotów zaliczonych na studiach pierwszego stopnia jako ekwiwalentów przedmiotów z programu studiów drugiego stopnia w IKP. Zaliczone przedmioty zostaną uznane za ekwiwalenty, jeśli będą zgodne pod względem merytorycznym, liczby godzin i punktów ECTS oraz formy zaliczenia z przedmiotami z programu studiów w IKP. Jedynie w uzasadnionych przypadkach uznawane będą przedmioty, które zostały zaliczone wcześniej niż 10 lat przed ubieganiem się o ich przepisanie. Oceny uzyskane z przedmiotów przepisywanych nie są brane pod uwagę przy obliczaniu średniej kwalifikującej do otrzymywania stypendium naukowego, są jednak wliczane do średniej studiów.

Wypełniony, podpisany przez studentkę lub studenta i zaakceptowany wstępnie przez opiekunkę lub opiekuna studiów formularz przepisania przedmiotów należy dodać jako załącznik do podania, które trzeba złożyć w systemie USOS. Po zalogowaniu na indywidualne konto należy wybrać wzór „Podanie o uznanie przedmiotu lub etapu studiów”, sformułować prośbę o przepisanie wskazanych przedmiotów i załączyć formularz w formacie pdf.

Osoba, która wznawia studia w IKP, powinna skontaktować się z Tokiem Studiów IKP, by uzyskać informacje o warunkach wznowienia i możliwości przepisania przedmiotów zaliczonych wcześniej w trakcie studiów w IKP oraz określić ewentualne różnice programowe. Takie sprawy rozpatrywane są indywidualnie i mogą wiązać się z koniecznością złożenia dodatkowego podania o przepisanie przedmiotów.

Osoba studiująca na uczelni zagranicznej w ramach programu ERASMUS+ lub realizująca wybrane zajęcia oferowane przez uczelnie partnerskie w ramach Sojuszu 4EU+ musi skontaktować się z koordynatorem ds. mobilności w IKP, by ustalić warunki przepisania przedmiotów. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce „Mobilność – programy wymiany akademickiej”.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności