Przejdź do głównej treści →

Opłaty

Na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Kultury Polskiej UW opłaty naliczane są w związku z warunkowym wpisem na kolejny rok studiów, powtarzaniem roku lub wznowieniem studiów. Wysokość opłaty jest ustalana indywidualnie w oparciu o aktualne rozporządzenia Rektora UW i w zależności od liczby niezaliczonych zajęć lub trybu wznowienia – szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Tokiem Studiów (tokstudiow.ikp@uw.edu.pl).

Ogólne informacje na temat wysokości opłat, sposobu i terminów dokonywania płatności oraz warunków zwolnienia z opłat dostępne są na stronie UW.

Studentka/student może ubiegać się o zwolnienie z opłaty w całości lub w części albo rozłożenie opłaty na raty. Podstawą do zwolnienia z opłaty lub rozłożenia jej na raty mogą być wyróżniające się wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe, osiągnięcia sportowe co najmniej na poziomie krajowym, pogorszenie sytuacji materialnej lub osobistej oraz ważna działalność społeczna na rzecz UW. Decyzję o zwolnieniu z opłaty lub rozłożeniu jej na raty podejmuje Kierownik Jednostki Dydaktycznej. Osoba ubiegająca się o zwolnienie z opłaty w całości lub w części albo o rozłożenie opłaty na raty powinna złożyć podanie wraz z uzasadnieniem po zalogowaniu na indywidualne konto w USOS, korzystając z odpowiedniego wzoru. Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że istnieje podstawa do zwolnienia z opłaty.

Wszystkie naliczone opłaty należy regulować w określonym w decyzji terminie. Brak uregulowania zaległych opłat oznacza, że nie można ukończyć ani wznowić studiów.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności