Sztuki społeczne – studia praktyczne II stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Informacje i zapisy na studia:

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020/programme/S2-SZSP/?from=field:P_SZSP

Ogólne informacje rekrutacyjne dla kandydatów na UW:

http://rekrutacja.uw.edu.pl/

Dodatkowe informacje:

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 13-14 lipca 2020. Informacja o dopuszczeniu do rozmowy zostanie podana w wiadomości przesłanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów UW w dniu 10 lipca 2020. Wraz z informacją przesłany zostanie link do strony internetowej IKP z opublikowanym harmonogramem rozmów.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie przede wszystkim zdolność do refleksji na temat podejmowanych działań w kulturze, a także umiejętność formułowania problemów badawczych, wiedza oraz umiejętność budowy wypowiedzi ustnej. Punktem wyjścia do rozmowy będzie list motywacyjny, który należy załączyć w IRK do 8 lipca 2020.

Polecamy również zapoznanie się ze szczegółowym programem studiów, ponieważ może to być jeden z tematów rozmowy kwalifikacyjnej. Więcej informacji o studiach znaleźć można w zakładce Sztuki społeczne oraz na profilu FB.

Wyniki kwalifikacji na studia zostaną ogłoszone 17 lipca 2020 w systemie IRK.

W razie niewypełnienia limitu w rekrutacji czerwcowej przewidziana jest dodatkowa rekrutacja we wrześniu.

Lista wymaganych dokumentów do złożenia po zakwalifikowaniu:

kserokopia dyplomu licencjackiego, magisterskiego lub ekwiwalentnych wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia zgodności. W przypadku, kiedy dyplom nie został jeszcze wystawiony, należy dołączyć zaświadczenie z toku studiów o odbyciu obrony.

ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata/tki, wydrukowana z IRK i podpisana

podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane z IRK po – w przypadku kandydatów/tek nie posiadających ELS

dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów/tek nie posiadających ELS

oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskiem

–  oryginał certyfikatu poświadczającego znajomość j. angielskiego na poziomie B2 lub wyższym – do wglądu.

Dodatkowo, jeśli dotyczy kandydatki/ta:

– upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata/tki składane są przez osobę trzecią

W przypadku kandydatek/ów nie będących obywatelami polskimi oraz legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą prosimy o indywidualny kontakt z komisją rekrutacyjną (rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl)

UWAGA! Terminowe złożenie kompletu dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia. Niezłożenie dokumentów oznacza rezygnację z podjęcia studiów i jest nieodwołalne.

FAQ: Nie obroniłam/em jeszcze pracy licencjackiej/nie ukończyłam/em studiów I st. Czy mogę zdawać na studia II stopnia?

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego. System umożliwia jednak rejestrację na studia II stopnia osobom, które jeszcze nie otrzymały dyplomu. W zakładce „wykształcenie” na koncie rejestracyjnym kandydatki/ta wystarczy zaznaczyć „dyplom licencjata lub równoważny” lub odpowiednio „dyplom inżyniera” bądź „dyplom magistra”, a numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian (te dane można jeszcze uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów).

Przy zapisie na kierunek, na którym kwalifikacja jest na podstawie oceny na dyplomie i/lub średniej z toku studiów, kandydat/tka, który nie posiada jeszcze tych wyników musi wybrać wymagane w kwalifikacji elementy, pozostawiając „0.00” w wynikach. Do czasu zakończenia rejestracji na te studia, wyniki te należy jednak uzupełnić. Aby zakwalifikować się na studia, trzeba mieć zdany egzamin licencjacki do końca rejestracji w systemie IRK. Przy składaniu dokumentów, w przypadku braku dyplomu, można dostarczyć zaświadczenie z toku studiów o obronie i uzyskanych wynikach.

FAQ: Nie posiadam wymaganego certyfikatu znajomości języka angielskiego, czy mogę mimo to kandydować na studia?

Tak. W takim przypadku prosimy o zgłoszenie braku certyfikatu podczas rozmowy kwalifikacyjnej, tak aby komisja egzaminacyjna mogła zweryfikować i potwierdzić znajomość języka angielskiego kandydata/tki (na studiach sztuki społeczne obowiązuje znajomość języka angielskiego na poziomie B2).

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl