Przejdź do głównej treści →

Harmonogram

Harmonogram postępowania przed egzaminem magisterskim

 • Miesiąc przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego promotor/promotorka za pośrednictwem kierowniczki studiów przekazuje do Toku Studiów IKP wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej (wzór wniosku).
 • Zostanie wtedy aktywowana e-obiegówka, która musi być wypełniona przez studenta/studentkę najpóźniej na tydzień przed egzaminem.
 • Nie później niż na dwa tygodnie przed terminem egzaminu magisterskiego student/studentka wprowadza dane do APD:
  • streszczenie (wyłącznie w języku polskim);
  • słowa kluczowe (wyłącznie w języku polskim);
  • temat pracy w języku angielski (w języku polskim wprowadza administracja);
  • plik z pracą magisterską w formacie pdf (nazwa pliku dowolna) – strony tytułowe przygotowane zgodnie ze wzorem.

Przedłużenie i wznowienie studiów

Osoby, które z powodu długotrwałych problemów zdrowotnych (potwierdzonych przez BON) lub innych istotnych przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu dyplomowego do końca września II roku studiów drugiego stopnia, mogą ubiegać się o przedłużenie studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące (do końca roku kalendarzowego). Należy w tym celu przed końcem września złożyć przez USOS odpowiednie podanie z uzasadnieniem do Kierownika Jednostki Dydaktycznej. Kolejne przedłużenie studiów nie jest możliwe.

Zgodnie z Regulaminem Studiów UW osoby, które zaliczą cały program studiów drugiego stopnia, ale nie złożą i nie obronią pracy magisterskiej w terminie (do końca września lub – wyłącznie po uzyskaniu zgody na przedłużenie studiów – do końca grudnia), nie uzyskują zaliczenia seminarium magisterskiego na II roku i zostają skreślone z listy studentów. W takiej sytuacji istnieje możliwość wznowienia studiów.

W przeciągu dwóch lat od daty skreślenia można wznowić studia w dowolnym momencie roku akademickiego – niezależnie od terminu wznowienia wygasa ono z dniem 30 września, a więc z końcem bieżącego roku akademickiego. Wznowienie w tym trybie zwalnia z konieczności zrealizowania różnic programowych i powtarzania seminarium magisterskiego dla II roku, wiąże się jednak z jednorazową opłatą (wysokość opłaty jest uzależniona od daty podjęcia studiów – szczegółowych informacji udziela Tok Studiów). Student/studentka zachowuje w tym czasie pełnię praw studenckich, legitymację i zniżki.

W przypadku ponownego skreślenia z listy studentów w związku z niezłożeniem pracy magisterskiej i nieprzystąpieniem do egzaminu dyplomowego możliwe jest kolejne wznowienie studiów przed upływem 10 lat od pierwszego skreślenia. Wiąże się to z koniecznością określenia i zrealizowania różnic programowych i wniesienia opłaty za powtarzanie seminarium magisterskiego na II roku. Opłata nie jest naliczana za przedmioty realizowane w wyniku różnicy programowej.

UWAGA: W przypadku osób, których studia trwały dłużej niż przewidziane programem dwa lata (np. z powodu urlopu lub konieczności powtarzania roku), zasady wznowienia mogą być inne! Decyzje będą podejmowane indywidualnie zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w takich przypadkach w Regulaminie Studiów UW. W razie wątpliwości dotyczących możliwości i trybu wznowienia należy skontaktować się z Tokiem Studiów.

Szczegółowe informacje na temat formalności związanych ze wznowieniem studiów dostępne są w zakładce „Jak załatwić sprawy studenckie na studiach pierwszego i drugiego stopnia?”.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności