Przejdź do głównej treści →

Kulturoznawstwo – II stopień

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

początek rejestracji w IRK: 6 czerwca 2024 r.
koniec rejestracji w IRK: 11 lipca 2024 r.
ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów: 12 lipca 2024 r.
rozmowy kwalifikacyjne: 17-18 lipca 2024 r.
ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.
przyjmowanie dokumentów: od 23 lipca 2024 r. (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

W przypadku niewypełnienia limitu w lipcu zostanie otwarta wrześniowa tura rekrutacji:

początek rejestracji w IRK: 19 sierpnia 2024 r.
koniec rejestracji w IRK: 14 września 2024 r.
ostatni dzień wprowadzania wyników w IRK: 17 września 2024 r.
rozmowy kwalifikacyjne: 19 września 2024 r.
ogłoszenie wyników: 24 września 2024 r.
przyjmowanie dokumentów: od 25 września 2024 r. (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

Informacje i zapisy

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2023/programme/S2-KUWK/?from=org-unit:30000000

Ogólne informacje rekrutacyjne

http://rekrutacja.uw.edu.pl/

Dodatkowe informacje

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 17-18 lipca 2024 r. Temat rozmowy (projekt badawczy związany z planowaną pracą magisterską) należy uzupełnić w odpowiedniej rubryce w systemie IRK lub przesłać poprzez system IRK w terminie do końca trwania rejestracji, tj. do 11 lipca 2024 r. Dokładny harmonogram rozmów zostanie rozesłany za pomocą wiadomości w IRK.

Osoby kandydujące oceniane są za zdolność formułowania problemów badawczych, wiedzę merytoryczną, orientację w literaturze przedmiotu oraz erudycję humanistyczną i umiejętność budowy wypowiedzi ustnej. W przypadku przyjęcia na studia II stopnia w Instytucie temat zaprezentowany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej nie jest traktowany jako wiążący – można go zmienić.

FAQ: Skończyłem inny kierunek studiów. Jak mogę przygotować się do rozmowy?

Wszystkie osoby zachęcamy do zapoznania się z antropologicznym paradygmatem badań nad kulturą, który stanowi podstawowy element edukacji w Instytucie Kultury Polskiej. Najłatwiej dokonać tego przeglądając podręczniki z serii Wiedza o kulturze, której patronuje IKP. W zależności od wybranego tematu, polecamy: Antropologię kultury, Antropologię słowa, Antropologię widowisk, Antropologię ciała, Antropologię kultury wizualnej, Antropologię pamięci, Antropologię antyku greckiego, Antropologię twórczości słownej.

FAQ: Nie obroniłem/obroniłam jeszcze pracy licencjackiej/nie ukończyłem/ukończyłam studiów I st. Czy mogę zdawać na studia II stopnia?

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego. System umożliwia jednak rejestrację na studia II stopnia osobom, które jeszcze nie otrzymały dyplomu. W zakładce „wykształcenie” na koncie rejestracyjnym wystarczy zaznaczyć „dyplom licencjata lub równoważny” lub odpowiednio „dyplom inżyniera” bądź „dyplom magistra”, a numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian (te dane można jeszcze uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów).

Przy zapisie na kierunek, na którym kwalifikacja jest na podstawie oceny na dyplomie i/lub średniej z toku studiów, osoba, która nie posiada jeszcze tych wyników musi wybrać wymagane w kwalifikacji elementy, pozostawiając „0.00” w wynikach. Informacje te należy jednak uzupełnić do 12 lipca. Jest to ostatni dzień wprowadzania danych do systemu. Aby zakwalifikować się na studia, trzeba mieć zdany egzamin licencjacki do końca rejestracji w systemie IRK. Przy składaniu dokumentów, w przypadku braku dyplomu, można dostarczyć zaświadczenie z toku studiów o obronie i uzyskanych wynikach.

Lista wymaganych dokumentów do złożenia po zakwalifikowaniu

  • kserokopia dyplomu licencjackiego, magisterskiego lub ekwiwalentnych wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia zgodności. W przypadku, kiedy dyplom nie został jeszcze wystawiony, należy dołączyć zaświadczenie z toku studiów o odbyciu obrony
  • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z IRK i podpisana
  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane z IRK po – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS
  • dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS
  • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskiem

Dodatkowo, jeśli dotyczy osoby kandydującej:

  • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią

W przypadku osób niebędących obywatelami polskimi oraz legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą prosimy zapoznać się z informacjami na stronie lub indywidualny kontakt z komisją rekrutacyjną (rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl)

UWAGA! Terminowe złożenie kompletu dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia. Niezłożenie dokumentów oznacza rezygnację z podjęcia studiów i jest nieodwołalne.

Specjalizacja “Kultura wizualna”

Studenci i studentki kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze na studiach drugiego stopnia mogą zrealizować specjalizację „Kultura wizualna”. Rejestracja na specjalizację odbywa się osobno i jest przeprowadzana we wrześniu.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności