Kulturoznawstwo – II stopień

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022:

II tura rekrutacji na studia II stopnia:

początek rejestracji w IRK: 10 sierpnia 2021 r.

koniec rejestracji w IRK: 17 września 2021 r.

rozmowy kwalifikacyjne: 22 września 2021 r.
ogłoszenie wyników: 24 września 2021 r.
przyjmowanie dokumentów:

I termin: 27-28 września 2021 r.
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2021 r.

Informacje i zapisy:
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/programme/S2-KUWK/?from=field:P_KUWK

Ogólne informacje rekrutacyjne dla kandydatów na UW:
http://rekrutacja.uw.edu.pl/

 

Dodatkowe informacje:

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 22 września 2021 r. Temat rozmowy (projekt badawczy związany z planowaną pracą magisterską) należy przesłać poprzez wiadomość w systemie IRK w terminie do końca trwania rejestracji, tj. do 17 września 2021 r. Dokładny harmonogram rozmów zostanie rozesłany kandydatom za pomocą wiadomości w IRK.

Kandydaci oceniani są za zdolność formułowania problemów badawczych, wiedzę merytoryczną, orientację w literaturze przedmiotu oraz erudycję humanistyczną i umiejętność budowy wypowiedzi ustnej. W przypadku przyjęcia na studia II stopnia w Instytucie temat zaprezentowany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej nie jest traktowany jako wiążący – można go zmienić.

 

FAQ: Skończyłem inny kierunek studiów. Jak mogę przygotować się do rozmowy?

Wszystkich kandydatów zachęcamy do zapoznania się z antropologicznym paradygmatem badań nad kulturą, który stanowi podstawowy element edukacji w Instytucie Kultury Polskiej. Najłatwiej dokonać tego przeglądając podręczniki z serii Wiedza o kulturze, której patronuje IKP. W zależności od wybranego tematu, polecamy: Antropologię kultury, Antropologię słowa, Antropologię widowisk, Antropologię ciała, Antropologię kultury wizualnej, Antropologię pamięci, Antropologię antyku greckiego, Antropologię twórczości słownej.

FAQ: Nie obroniłem jeszcze pracy licencjackiej/nie ukończyłem studiów I st. Czy mogę zdawać na studia II stopnia?

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego. System umożliwia jednak rejestrację na studia II stopnia osobom, które jeszcze nie otrzymały dyplomu. W zakładce „wykształcenie” na koncie rejestracyjnym kandydata wystarczy zaznaczyć „dyplom licencjata lub równoważny” lub odpowiednio „dyplom inżyniera” bądź „dyplom magistra”, a numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian (te dane można jeszcze uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów).

Przy zapisie na kierunek, na którym kwalifikacja jest na podstawie oceny na dyplomie i/lub średniej z toku studiów, kandydat, który nie posiada jeszcze tych wyników musi wybrać wymagane w kwalifikacji elementy, pozostawiając „0.00” w wynikach. Do czasu zakończenia rejestracji na te studia, wyniki te należy jednak uzupełnić. Aby zakwalifikować się na studia, trzeba mieć zdany egzamin licencjacki do końca rejestracji w systemie IRK. Przy składaniu dokumentów, w przypadku braku dyplomu, można dostarczyć zaświadczenie z toku studiów o obronie i uzyskanych wynikach.

Rejestracja na specjalizację „Kultura wizualna” odbywa się osobno i jest przeprowadzana we wrześniu.

Lista wymaganych dokumentów do złożenia po zakwalifikowaniu:

– kserokopia dyplomu licencjackiego, magisterskiego lub ekwiwalentnych wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia zgodności. W przypadku, kiedy dyplom nie został jeszcze wystawiony, należy dołączyć zaświadczenie z toku studiów o odbyciu obrony

– ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z IRK i podpisana

– podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane z IRK po – w przypadku kandydatów nie posiadających ELS

– dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nie posiadających ELS

– oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskiem

Dodatkowo, jeśli dotyczy kandydata:

– upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią

W przypadku kandydatów nie będących obywatelami polskimi oraz legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą prosimy o indywidualny kontakt z komisją rekrutacyjną (rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl)

UWAGA! Terminowe złożenie kompletu dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia. Niezłożenie dokumentów oznacza rezygnację z podjęcia studiów i jest nieodwołalne.

 

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl