Przejdź do głównej treści →

Warunkowy wpis na kolejny rok

Osoba, która zaliczyła tylko niektóre przedmioty z programu studiów bieżącego roku, może zostać warunkowo wpisana na kolejny rok studiów, jeśli łączna liczba punktów ECTS przypisanych do niezaliczonych przedmiotów nie przekracza 20 ECTS. W tym celu najpóźniej 20 września bieżącego roku akademickiego należy po zalogowaniu na indywidualne konto w USOS złożyć podanie, korzystając z dostępnego wzoru „Wniosek o warunkowy wpis na kolejny etap studiów”.

Przypominamy, że zasada ta dotyczy nie tylko przedmiotów kursowych obowiązkowych w programie studiów na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze lub sztuki społeczne, ale także przedmiotów do wyboru z oferty IKP (konwersatoriów) i przedmiotów ogólnouniwersyteckich (OGUN) w wymiarze określonym w programie studiów dla danego roku oraz – na studiach pierwszego stopnia – lektoratów i egzaminu z języka obcego. Nie ma możliwości, by przenieść zaliczenie zajęć konwersatoryjnych, ogólnouniwersyteckich, lektoratu lub egzaminu z języka obcego na kolejny rok studiów bez złożenia podania o warunkowy wpis. Jedynie trzy semestry zajęć WF – w programie studiów zaplanowane na I rok (dwa semestry) i II rok (jeden semestr) studiów pierwszego stopnia – można w uzasadnionych przypadkach zaliczyć do końca III roku studiów bez konieczności składania podania o warunkowy wpis z tego przedmiotu.

UWAGA: na wszystkie przedmioty objęte warunkiem należy w kolejnym roku akademickim zarejestrować się w systemie USOS, uczęszczać na zajęcia oraz zaliczyć je zgodnie z zasadami określonymi w sylabusach.

Nie można ubiegać się ponownie o warunek z przedmiotów, do zaliczenia których osoba studiująca była zobowiązana, otrzymując zgodę na warunkowy wpis w poprzednim roku akademickim. W takiej sytuacji konieczne będzie złożenie podania o powtarzanie roku, na którym niezaliczony przedmiot był obowiązkowy – więcej informacji na ten temat w zakładce „Powtarzanie roku”.

Warunkowy wpis na kolejny rok studiów wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty, której wysokość jest uzależniona od liczby przedmiotów objętych warunkiem. Dokładną informację o wysokości opłaty można uzyskać, kontaktując się z Tokiem Studiów IKP, natomiast aktualny cennik dostępny jest w zakładce „Opłaty”. Opłata nie jest naliczana za warunek z lektoratu i egzaminu z języka obcego ani za przeniesienie zaliczenia zajęć WF na kolejny rok studiów pierwszego stopnia, należy jednak pamiętać, że rejestrując się na takie zajęcia, wykorzystuje się żetony przyznane na ten cel w momencie podejmowania studiów. Po wykorzystaniu wszystkich żetonów tego typu można w systemie USOS złożyć wniosek o odpłatne przyznanie dodatkowych żetonów – szczegółowe informacje na temat opłat za żetony na zajęcia WF i lektoraty są dostępne na stronach odpowiednio Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW oraz Szkoły Języków Obcych UW.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o obniżenie opłaty, zwolnienie z niej lub rozłożenie jej na raty, wymaga to jednak złożenia dodatkowego podania w formie papierowej do Kierownika Jednostki Dydaktycznej – więcej informacji na ten temat w zakładce „Opłaty”. Należy pamiętać, że jeśli warunek z danego przedmiotu jest wynikiem udowodnionego plagiatu, a w konsekwencji niezaliczenia zajęć, osoba studiująca nie może wnioskować o obniżenie lub zwolnienie z opłaty. 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności