Przejdź do głównej treści →

Rekrutacja

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie zapisów w systemie IRK oraz egzaminu kwalifikacyjnego.

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2024/2025

 • zapisy w systemie IRK:  27 maja 2024 – 24 czerwca 2024
 • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 PLN): 25 czerwca 2024
 • termin egzaminów kwalifikacyjnych: 28-29 czerwca 2024
 • termin ogłoszenia wyników: 1 lipca 2024
 • składanie oryginałów dokumentów przez osoby przyjęte: do 11 lipca 2024

REJESTRACJA W IRK

W celu zapisania się na studia w pierwszej kolejności należy utworzyć konto w systemie IRK, a następnie w zakładce Studia wybrać „Studia Podyplomowe Pedagogika Teatru”. Przy opisie studiów wyświetla się zielony guzik „Zapisz się”. W zakładce „Rekrutacja” znajdują się wymagane dokumenty do wypełnienia:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia – należy dodać skan;
 • życiorys zawodowy;
 • kwestionariusz osobowy;
 • podanie o przyjęcie na studia;
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Link do IRK

UWAGA! Obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 85 PLN, należy ją uiścić do końca trwania tury zapisów w systemie IRK.

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY

Egzamin kwalifikacyjny trwa około 15-20 minut i odbywa się przed komisją rekrutacyjną. Punktem wyjścia do przeprowadzenia egzaminu będzie życiorys i opisane w nim doświadczenia zawodowe. Egzamin służy poznaniu kandydatek i kandydatów, ich motywacji oraz potrzeb, które stoją za decyzją podjęcia studiów. 

W rozmowie kwalifikacyjnej ocenie podlegać będzie wiedza o kulturze współczesnej, szczególnie w projektach artystyczno-społecznych oraz wiedza o teatrze. Osoby podchodzące do egzaminu oceniane są w skali od 0 do 10 punktów, przy czym próg kwalifikacyjny wynosi 5 punktów.

Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się w formie stacjonarnej w Instytucie Kultury Polskiej.

Uwaga! Nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych w innym terminie niż podanym w harmonogramie rekrutacji, ani w trybie zdalnym.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wyniki rekrutacji zostaną przekazane kandydatowi/kandydatce w systemie IRK w ogłoszonym wcześniej terminie. Osoba przyjęta jest zobowiązana do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Toku Studiów osobiście lub pocztą tradycyjną.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich w celu sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierający informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów;
 • życiorys zawodowy (wydrukowany z systemu IRK);
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z systemu IRK);
 • podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK);
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (wydrukowane z systemu IRK).

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

 1. osobiście, w Toku Studiów Instytutu Kultury Polskiej (pon. – czw. w godz. 10:00 – 14:00), lub
 2. pocztą na adres:
  Instytut Kultury Polskiej
  Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa
  z dopiskiem „Tok Studiów – Pedagogika teatru”
  (decyduje data stempla pocztowego).

O studiach opowiada absolwentka Marta Gosecka:

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności