Zakład Teatru i Widowisk

pokój 01 (niski parter)
tel. 22 55 20 451
e-mail: teatrikp.polon@uw.edu.pl
kierowniczka: dr hab. Agata Chałupnik

Profil naukowy Zakładu Teatru i Widowisk

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie Teatru i Widowisk koncentrują się na zagadnieniach antropologii widowisk, poetyki kulturowej teatru, historii teatru XX wieku oraz medialnych teorii teatru i performansu.

W widowiskach kulturowych, takich jak ceremoniały, zawody sportowe, widowiska kultowe, pochody karnawałowe, spektakle teatralne i taneczne, znajduje kulminację performatywność wszelkich działań społecznych. Widowiska kulturowe aktualizują mit spójności społeczeństwa i sankcjonują przekształcenia jego struktury – są samym życiem społecznym w jego największej intensywności, są samą kulturą pojętą jako całość w tym, co w niej najbardziej dynamiczne, najintensywniejsze, co jest ośrodkiem świątecznego wrzenia. Teatr jest w tym kontekście zawsze osadzony w życiu społecznym jako ważny komentarz metaspołeczny, czyli historia, jaką każda społeczność samej sobie opowiada o sobie.

Poetyka kulturowa teatru próbuje rozpoznawać i uściślać związki między różnymi formami praktyki teatralnej i zbiorowego doświadczenia społecznego oraz badać relacje między życiem społecznym a teatrem.

W refleksji nad teatrem w przestrzeni medialnej wychodzimy z założenia, że to, co Marshall McLuhan antycypował jako całkowitą transformację kultury, systemu wartości i przekonań, jaka dokona się pod wpływem mediów elektronicznych, stało się dziś powszechną formą doświadczania rzeczywistości. Pod wpływem nowych mediów zmieniła się kultura, zmienił się również teatr. Śledząc zjawiska teatru współczesnego, a także awangardy dwudziestowiecznej, badamy, na ile nowe sposoby komunikacji i nowe technologie mają znaczenie dla ekspresji artystycznej, a także prezentacji dzieł i ich popularyzacji; w jakim stopniu nowe media oddziałują zarówno na strukturę przedstawień teatralnych, jak i skomplikowaną relację pomiędzy nimi a innymi widowiskami kulturowymi; jak coraz silniejsze ingerencje nowoczesnych technologii w niepodważalną (wydawać by się mogło) jakość teatru – bezpośrednią obecność wykonawcy i widza – zmieniły obraz i status ciała w teatrze.

Pracownicy i terminy ich dyżurów w semestrze zimowym r. a. 2021/2022.

UWAGA! Wszystkie dyżury w sesji poprawkowej odbywają się online, po wcześniejszym kontakcie mailowym (chyba, że zaznaczono inaczej)

prof. em. dr hab. Roman Taborski

prof. dr hab. Wojciech Dudzik, wdudzik@uw.edu.pl

dyżury dziekańskie (w dziekanacie, pok. 116)
poniedziałek 13.15-14.15
piątek 11-12
dyżur dydaktyczny (po wcześniejszym kontakcie mailowym, pok. 01)

piątek 12-13

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, l.kolankiewicz@uw.edu.pl

środa 15:00-16:00 (stacjonarny w pok. 01)
czwartek 15:30-16:30 (zdalny)

 

dr hab. Agata Chałupnik, (kierowniczka Zakładu) a.chalupnik@uw.edu.pl
wtorek 11.15-12.15 (stacjonarny)
środa 10.00-11.00 (zdalnie)

dr hab. Piotr Morawski, p.morawski@uw.edu.pl
poniedziałek 15.45-16.45 (stacjonarny)
środa 11.15 (online). Spotkanie stacjonarne w IKP możliwe po wcześniejszym umówieniu mailowym.

dr hab. Dorota Sajewska dsajewska@gmail.com
urlop bezpłatny
(Assistenzprofessur für Interart – Osteuropa, Universität Zürich)

dr Marcin Bogucki mbogucki@uw.edu.pl
wtorek, 15:30-16:30 (stacjonarnie)
środa, 13.00 -14.00 (zdalnie)

 dr Zofia Dworakowska zofia.dworakowska@uw.edu.pl (pok. 11)
poniedziałek 10.00-11.00
wtorek, 16.00-17.00

dr Ewelina Godlewska-Byliniak  ewelina.godlewska@gmail.com
wtorki w godz. 11.30-12.30 (zdalnie)
piątki w godz. 11.00-12.00 (zdalnie)

dr Agata Łuksza  agata.luksza@uw.edu.pl
czwartek 13.00–14.00 (zdalnie)
piątek 10:15–11:15 (zdalnie)

dr Dorota Sosnowska, de.sosnowska@uw.edu.pl
środy 12.00-13.00 (zdalnie)
poniedziałki 10.00-11.00 (zdalnie)

 

Doktoranci i terminy ich dyżurów

mgr Marek Golonkamarek.golonka92@gmail.com

mgr Zuzanna Kann-Skorupska (sekretarz Zakładu), zuzanna.kann@gmail.com

mgr Michał Kurkowskimichal.e.kurkowski@gmail.com

mgr Hana Umedahanaumeda@gmail.com

Współpracownicy

mgr Katarzyna Dudzińska, kkdudzinska@gmail.com

mgr Amudena Rutkowska, amudena@o2.pl

dr Agnieszka Sosnowska, a.k.sosnowska@gmail.com

 

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl