Przejdź do głównej treści →

dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz.


Zakład Historii Kultury
p.rodak@uw.edu.pl

Dyżury
w sesji letniej 2023/2024:
środa 19.06, godz. 16:30-17:30 (stacjonarnie)
poniedziałek 24.06, godz. 11:00-12:00 (stacjonarnie)
środa 3.07, godz. 9:00-10:00 (stacjonarnie)
wtorek 3.09, godz. 12:00-13:00 (stacjonarnie)

Profesor w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady IKP (od 2020 roku); członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii (od 2019 roku), członek Komisji Rektorskiej Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, profesor Sorbonne Université oraz dyrektor Centre de Civilisation Polonaise (2016-2019), dyrektor IKP UW (2012-2016), kierownik Zakładu Historii Kultury IKP UW (2009-2013).

Zainteresowania badawcze: historia nowoczesnej literatury i kultury polskiej XIX i XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem okresu wojennego i diarystyki) oraz antropologia słowa w kulturze (przede wszystkim badanie praktyk pisma i druku, a także historia książki i historia lektury). W mojej pracy badawczej od wielu lat blisko współpracuję z francuskimi grupami badawczymi. Za moje największe osiągnięcie mogę uznać wprowadzenie do polskiej humanistyki nowego rozumienia dziennika osobistego jako praktyki piśmiennej oraz docenienie roli materialności w analizie zapisów autobiograficznych.

Najważniejsze publikacje:

Książki autorskie: Wizje kultury pokolenia wojennego (2000), Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune (2009), Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński) (2011).

Opracowania: Pamiętnik Andrzeja Trzebińskiego (Warszawa 2001).

Redakcja i współautorstwo tomów zbiorowych: Wojna: doświadczenie i zapis. Nowe żródła, problemy, metody badawcze (Kraków 2006), Antropologia pisma. Od teorii do praktyki (2010), Kulturologia polska XX wieku (2013), Od aforyzmu do zinu. Leksykon gatunków twórczości słownej (2014), Wśród ludzi, rzeczy i znaków. Krzysztofowi Pomianowi w darze (2016), Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce (1821-1929) (2017), Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów (2018); Józef Czapski. Itinéraires de vérité (2020).

Wybory tekstów i redakcje naukowe: Philippe Lejeune, „Drogi zeszycie…”, „drogi… ekranie”. O dziennikach osobistych (2010); Roger Chartier, Czy książki wywołują rewolucje ? Szkice z historii książki, lektury i kultury piśmiennej (2019).

Współautorstwo podręczników: akademicki podręcznik Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów (2005); podręcznik do wiedzy o kulturze dla szkół ponadgimnazjalnych Człowiek w kulturze (2006).

Publikacje w przygotowaniu (tytuły robocze): Rzeczy pisane. O materialności zapisów autobiograficznych, Polski autobiograficzny wiek XX, Między zapisem i obrazem. O dziennikach malarzy, Gombrowicz i wydawcy.

Prowadzone zajęcia:  

Zajęcia kursowe: antropologia kultury; antropologia słowa; historia kultury polskiej XX wieku;

Konwersatoria: Dziennik osobisty jako codzienna praktyka piśmienna: działanie, materialność, tekst; Dzienniki malarzy jako praktyka piśmienna: pomiędzy słowem i obrazem; Życie pisane na konkurs. Praktyki pamiętnikarskie w Polsce w XX i XXI wieku;

Seminaria: Polska kultura nowoczesna (XIX i XX wiek): postawy – praktyki – idee (seminarium magisterskie); Historia kulturowa. Polska kultura nowoczesna (XIX-XX) wiek (seminarium doktoranckie); Historia kulturowa Polski XIX i XX wieku: nowe ujęcia, metody, propozycje (seminarium doktoranckie dla SDNH); Najnowsze kierunki badań medialnych (seminarium doktoranckie dla SDNH, razem z prof. Iwoną Kurz).

Projekty naukowe i granty (od 2010 roku):

Współwykonawca projektu badawczego „Twórczość słowna w perspektywie antropologicznej: media, gatunki, praktyki” (30 000/501/66/GR-2864, kierownik projektu: dr Agnieszka Karpowicz, 2009-2011).

Kierownik (razem z dr Philippem Artières’em) projektu badawczego w ramach polsko-francuskiego programu Polonium „Materialność pisma – polsko-francuski warsztat badawczy” (8137/2010/2011, 2010-2011).

Współwykonawca projektu badawczego „Antropologia pamięci” (grant NPRH, nr 11H 11 017880, kierownik projektu: prof. dr hab. Roch Sulima, 2011–2014).

Współwykonawca projektu badawczego „Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa” (grant NCN OPUS 2/HS2, kierownik projektu: dr hab. prof. UW Grzegorz Godlewski, 2012–2015).

Kierownik (razem z dr Małgorzatą Liwinowicz-Droździel) projektu badawczego „Ekspozycje nowoczesności. Wystawy krajowe i tematyczne na ziemiach polskich w latach 1821–1929 a doświadczanie procesów modernizacyjnych” (grant NPRH, nr 11H 12 0147 81, 2013–2016).

Kierownik projektu badawczego „Życie pisane na konkurs. Praktyki pamiętnikarskie w Polsce 1918-1939 (analiza – recepcja – znaczenie)” (grant NCN OPUS, nr 2020/37/B/HS2/02154, 2021–2024).

Nagrody (od 2010 roku):

2010 – Nagroda Rektora. Nagroda za książkę Pismo, książka, lektura. Rozmowy (Wyd. UW 2009) oraz za współredakcję książki Antropologia pisma. Od teorii do praktyki (Wyd. UW 2010) .

2012 – Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagroda za monografię Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński) (Wyd. UW 2011) .

2014 – Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2014 dla zespołu w składzie: dr hab. Grzegorz Godlewski, dr hab. Agnieszka Karpowicz, dr hab. Paweł Rodak, dr Marta Rakoczy za dwie monografie: Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej (WUW 2014) oraz Twórczość słowna / literatura, performance, tekst, hipertekst (Almanach Antropologiczny COMMUNICARE”, t. 4, WUW 2014).

2016 – Rekomendacja Senatu Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisko dyrektora Centre de civilisation polonaise (Sorbonne Université).

2019 – Nagroda Clio Targów Książki Historycznej 2019 dla serii „Communicare. Historia i kultura” w kategorii edytorskiej za unikalne przedsięwzięcie wydawnicze realizowane konsekwentnie przez wiele lat. Seria prowadzona przez Andrzeja Mencwela w latach 2005–2016, od 2017 roku przez komitet redakcyjny: Grzegorz Godlewski, Paweł Majewski, Paweł Rodak (przewodniczący).

2021 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wyróżniającą działalność przyczyniającą się do rozwoju i wzrostu prestiżu Uniwersytetu Warszawskiego.

Członkostwo:

Członek redakcji Almanachu Antropologicznego „Communicare”;

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii “Communicare. Historia i kultura”;

Członek „The International Auto/Biography Association” (Steering Committee IABA-Europe);

Członek grupy badawczej  « Autobiographie et Correspondances » (wcześniej « Genèse et autobiographie »), działającej w ramach  l’Institut des textes & manuscrits modernes (ITEM, Paryż);

Członek grupy badawczej  « EUR’ORBEM (Europe Orientale, Balkanique et Médiane) » (Paryż);

Członek Rady Naukowej pisma „Autobiografia. Literatura, kultura, media”;

Członek Kapituły Nagrody Naukowej im. Jerzego Giedroycia;

Członek Rady Programowej Festiwalu Nauki;

Przewodniczący Rady Programowej Centrum Archiwistyki Społecznej.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności