Przejdź do głównej treści →
Ostatnia zmiana 16 listopada 2022 Wydarzenia

Oferta pracy w projekcie „Teorie i praktyki archiwów obrazów wernakularnych na przykładzie filmów amatorskich” kierowanym przez dr Agatę Zborowską.

Zgłoszenia można nadsyłać do 9 grudnia 2022.
Kadr z filmu „Amator” Krzysztofa Kieślowskiego.

OFERTA PRACY

Dla kogo: Osoba studiująca (magistrant_ka lub doktorant_ka)

Dziedzina: nauki humanistyczne i społeczne
Sposób wynagrodzenia: umowa cywilno-prawna (umowa o dzieło autorskie)
Liczba ofert pracy: 1

Kwota wynagrodzenia: 6000 PLN brutto (wypłacone na podstawie 3 umów po 2000 PLN brutto miesięcznie)
Data rozpoczęcia pracy: 15.01.2023
Okres zatrudnienia: 3 miesiące (160 godzin pracy, czyli ok. 2 dni w tygodniu przez 3 miesiące)
Instytucja: Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
Kierowniczka projektu: dr Agata Zborowska

Tytuł projektu: Teorie i praktyki archiwów obrazów wernakularnych na przykładzie filmów amatorskich – badania wstępne, grant «Nowe Idee 2A» w POB IV, Programu «Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza»”, Uniwersytet Warszawski.

Opis projektu: Projekt Teorie i praktyki archiwów obrazów wernakularnych na przykładzie filmów amatorskich – badania wstępne dotyczy archiwów wernakularnych obrazów, które dokumentują oddolne praktyki wizualne. Przedmiotem badania są filmy amatorskie (w tym filmy domowe) wytwarzane często w intymnych, rodzinnych sytuacjach, na prywatny, nie publiczny użytek oraz praktyki archiwizacyjne, którym podlegają. Proces zmiany wernakularnych obrazów w źródła historyczne problematyzuje relację między tym, co publiczne i prywatne. Jednocześnie skłania do przedefiniowania idei archiwum jako instytucji i praktyki tradycyjnie opartej na mechanizmie wykluczeń narracji nie wpisujących się w oficjalną historię. Główne pytanie badawcze dotyczy tego, jaką nową wiedzę wytwarzają archiwa obrazów wernakularnych oraz jak wpływają na zmianę rozumienia szerszych procesów historycznokulturowych. Celem projektu jest zbadanie metodologicznych i teoretycznych podjeść do badania i archiwizowania filmów amatorskich.

Zakres zadań osoby zatrudnionej: 1) przeprowadzenie kwerendy wybranych źródeł (głównie anglojęzycznych książek i artykułów naukowych w bazach online, materiałów dotyczących projektów artystycznych oraz wystaw krajowych i zagranicznych), a następnie 2) przygotowanie przeglądu literatury na podstawie wyników kwerendy przy użyciu jednego z programów do analizy danych jakościowych.

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

Wymagania
– osoba studiująca na II lub III stopniu w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych;
– licencjat i/lub magisterium z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych;
– znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych.

Mile widziane:
– zainteresowanie kulturą wizualną, praktykami wernakularnymi, historią kultury polskiej XX wieku;
– znajomość metodologii z zakresu przeglądu literatury;
– znajomość programów do analizy danych jakościowych (np. MAXQDA);
– doświadczenie w pracy badawczej w obszarach kulturoznawstwa, socjologii lub historii.

Lista wymaganych dokumentów:
1) CV uwzgledniające: przebieg edukacji pod kątem oczekiwań wobec kandydatek/kandydatów (wymaganych i mile widzianych, patrz wyżej), ewentualne osiągniecia naukowe, doświadczenie w projektach badawczych czy wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych;
2) list motywacyjny wyjaśniający kompetencje i umiejętności pomocne w wykonaniu zadań badawczych przewidzianych w grancie (nie więcej niż 2500 znaków ze spacjami).

Dodatkowe informacje o rekrutacji:

Rekrutacja przebiega w dwóch etapach: 1) komisja konkursowa (składająca się w z trzech osób w tym kierującej grantem jako przewodniczącej komisji) dokonuje oceny zgłoszeń na podstawie nadesłanych dokumentów; 2) następnie odbywają się rozmowy rekrutacyjne z kandydat_k_ami najlepiej spełniającymi kryteria.

Maksymalna ilość przyznanych punktów to 100, przy czym 50 punktów to ocena przesłanych dokumentów (dorobek + propozycja zaangażowania w projekt zawarta w liście motywacyjnym), a 50 punktów to ocena wiedzy i kompetencji zaprezentowanych w rozmowie. Na podstawie oceny dorobku i rozmowy sporządzona zostanie lista rankingowa. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 30.12.2022. Umowa zostanie podpisana z osobą, która uzyska najwyższą łączną ocenę lub z kolejną osobą na liście rankingowej, jeśli laureat_ka konkursu zrezygnuje z podpisania umowy. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: a.zborowska@uw.edu.pl

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać bezpośrednio do kierującej projektem: a.zborowska@uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 09.12.2022

Termin ogłoszenia wyników pierwszego etapu rekrutacji: 12.12.2022

Termin ogłoszenia wyników konkursu: najpóźniej do 30.12.2022

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności