+Kalendarz rekrutacji

II tura:

Rejestracja w IRK: 12.08 – 18.09.2019
Temat rozmowy: do 20.09.2019
Rozmowy: 23.09.2019
Wyniki: 25.09.2019
Składanie dokumentów: 25-26.09, godz. 10:00-15:00.

Rekrutacja na specjalizację „Kultura wizualna” odbywa się po zakończeniu rekrutacji właściwej.

+Rejestracja w systemie IRK

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym jest rejestracja we wspólnym dla całego Uniwersytetu Warszawskiego Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów.

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl

W ramach procesu rejestracji należy:

  • stworzyć konto użytkownika (loginem do systemu IRK jest zawsze nr PESEL);
  • uzupełnić wszystkie wymagane dane;
  • dokonać wyboru jednego lub kilku kierunków studiów;
  • uiścić opłatę rekrutacyjną za wszystkie kierunki studiów.

 

FAQ: Nie obroniłem jeszcze pracy licencjackiej/nie ukończyłem studiów I st. Czy mogę zdawać na studia II stopnia?

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego.

System umożliwia jednak rejestrację na studia II stopnia osobom, które jeszcze nie otrzymały dyplomu licencjata lub równoważnego. W zakładce „wykształcenie” na koncie rejestracyjnym kandydata wystarczy zaznaczyć „dyplom licencjata lub równoważny” lub odpowiednio „dyplom inżyniera” bądź „dyplom magistra”, a numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian (te dane można jeszcze uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów).

Przy zapisie na kierunek, na którym kwalifikacja jest na podstawie oceny na dyplomie i/lub średniej z toku studiów, kandydat, który nie posiada jeszcze tych wyników musi wybrać wymagane w kwalifikacji elementy, pozostawiając „0.00” w wynikach. Do czasu zakończenia rejestracji na te studia, wyniki te należy jednak uzupełnić.

+1. etap postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie listy rankingowej

Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie listy rankingowej na podstawie średniej ocen z dotychczasowych studiów

Limit miejsc w rekrutacji wrześniowej wynosi 14 osób. W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia z toku studiów przeliczona na procenty, gdzie 5,0 i wyższe oceny to 100% (100 punktów, 1% = 1 punkt).

Do rozmowy w ramach naboru uzupełniającego we wrześniu zostanie dopuszczonych 28 kandydatów, co stanowi dwukrotność liczby miejsc. (kandydaci w II turze kwalifikowani są również na podstawie średniej studiów I stopnia).

UWAGA! Informacje o dopuszczeniu do rozmowy, a następnie o jej wynikach, będą podane w IRK i na stronie Instytutu Kultury Polskiej ikp.uw.edu.pl (na stronie głównej w ogłoszeniach), natomiast dokładny terminarz rozmów zostanie opublikowany tylko na stronie Instytutu.

+2. etap postępowania kwalifikacyjnego – ustny sprawdzian predyspozycji

Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat prezentuje temat badawczy związany z planowaną pracą magisterską.

W przypadku przyjęcia na studia II stopnia w Instytucie temat zaprezentowany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej nie jest traktowany jako wiążący – można go zmienić.

Temat rozmowy należy przesłać w terminie do 20 września 2019 na adres: rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl. Rozmowy odbędą się 23 września.

Kandydaci oceniani są za zdolność formułowania problemów badawczych, wiedzę merytoryczną, orientację w literaturze przedmiotu oraz erudycję humanistyczną i umiejętność budowy wypowiedzi ustnej.

Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100, co stanowi 50% ogólnej maksymalnej liczby punków.

Ocena niedostateczna z rozmowy kwalifikacyjnej (20 p. i mniej) dyskwalifikuje kandydata na studia.

FAQ: Skończyłem inny kierunek studiów. Jak mogę przygotować się do rozmowy?
Wszystkich kandydatów zachęcamy do zapoznania się z antropologicznym paradygmatem badań nad kulturą, który stanowi podstawowy element edukacji w Instytucie Kultury Polskiej. Najłatwiej dokonać tego przeglądając podręczniki z serii Wiedza o kulturze, której patronuje IKP. W zależności od wybranego tematu, polecamy: Antropologię kultury, Antropologię słowa, Antropologię widowisk, Antropologię ciała, Antropologię kultury wizualnej.

+Wynik postępowania kwalifikacyjnego

UWAGA! Ocena niedostateczna z rozmowy kwalifikacyjnej (20% i mniej) dyskwalifikuje kandydata na studia – uzyskuje on 0 punktów, bez względu na wynik z pierwszego etapu.

Wynik ostateczny postępowania kwalifikacyjnego to suma średniej studiów i wyników rozmowy kwalifikacyjnej. Zostanie ogłoszony 25.09. O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników.

UWAGA! Terminowe złożenie kompletu dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia. Niezłożenie dokumentów w dniach 25-26 września oznacza rezygnację z podjęcia studiów i jest nieodwołalne.

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dyplomu licencjackiego, magisterskiego lub ekwiwalentnych wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia zgodności. W przypadku, kiedy dyplom nie został jeszcze wystawiony, należy dołączyć zaświadczenie z toku studiów o odbyciu obrony
  • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z IRK i podpisana
  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane z IRK po – w przypadku kandydatów nie posiadających ELS
  • dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nie posiadających ELS
  • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskiem

Dodatkowo, jeśli dotyczy kandydata:

  • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią

W przypadku kandydatów nie będących obywatelami polskimi oraz legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą prosimy o indywidualny kontakt z komisją rekrutacyjną (rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl).UWAGA! Terminowe złożenie kompletu dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia. Niezłożenie dokumentów oznacza rezygnację z podjęcia studiów i jest nieodwołalne.

Bardziej szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych do studiowania na UW – http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

Rejestracja na specjalizację „Kultura wizualna” odbywa się osobno i jest przeprowadzana we wrześniu.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl