Stypendium w projekcie badawczym o historii krajoznawstwa – oferta

Publikujemy ofertę pracy (stypendium przez 12 miesięcy) w grancie dr. Piotra Kubkowskiego pt. Ministerstwo Polskości: podróże – krajobrazy – teksty. Kulturowa historia ruchu krajoznawczego od 1873 roku do końca lat 20. XX wieku.  Więcej o projekcie.

Nazwa stanowiska: Student.ka (magistrant.ka lub doktorant.ka)

Dziedzina: nauki humanistyczne i społeczne
Sposób wynagrodzenia: stypendium
Liczba ofert pracy: 1

Kwota stypendium: 1200 PLN/miesięcznie
Data rozpoczęcia pracy: 1.12.2021
Okres zatrudnienia: 12 miesięcy
Instytucja: Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Kierownik projektu: dr Piotr Kubkowski

Tytuł projektu: Ministerstwo Polskości: podróże – krajobrazy – teksty. Kulturowa historia ruchu krajoznawczego od 1873 roku do końca lat 20. XX wieku, grant SONATA, Narodowe Centrum Nauki

Opis projektu: Projekt badawczy Ministerstwo Polskości: podróże – krajobrazy – teksty. służy zrozumieniu i opisaniu początków zinstytucjonalizowanego ruchu krajoznawczego na ziemiach polskich (przed I wojną światową) i w II RP (w pierwszej połowie dwudziestolecia międzywojennego). Badania mają swój punkt wyjścia w hipotezie o dużym, a dotąd przez historyków niedocenianym i niedowiedzionym, wpływie działalności krajoznawstwa na ugruntowanie nowoczesnej polskiej tożsamości obywatelskiej – w szczególności poczucia związku z krajobrazami. Transdyscyplinarna i „emotywna” – terenowa, piśmiennicza i popularyzatorska – działalność krajoznawców końca XIX i początku XX wieku polegałaby na konstruowaniu kanonu krajobrazów polskich, punktu odniesienia dla społecznej identyfikacji z terytorium, którego przynależność jest przed 1918 rokiem nieoczywista, a po odzyskaniu niepodległości długo niepewna i negocjowana. Badania odwołują się m.in. do metodologii historii kulturowej, kulturoznawstwa, socjologii wiedzy i turystyki, antropologii praktyk piśmiennych i przestrzennych oraz kultury wizualnej – landscape studies.

Zadania badawcze: W trakcie dwunastomiesięcznego stypendium osoba zatrudniona będzie prowadzić kwerendę źródeł i badania archiwalne w uzgodnionych z kierownikiem grantu ośrodkach oraz analizować pozyskane źródła. Będzie również uczestniczyć w prezentacji wyników badań (seminaria badawcze i/lub konferencje naukowe).

Oczekiwania wobec kandydatów:
– student.ka studiów II lub III stopnia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych
– licencjat i/lub magisterium z kulturoznawstwa, socjologii lub historii
– doświadczenie w pracy badawczej w obszarach kulturoznawstwa, socjologii lub historii, zwłaszcza tożsamości i pamięci kulturowej
– zainteresowanie historią kultury polskiej XIX i XX wieku, historią/socjologią turystyki, historią stowarzyszeń
– możliwość realizacji kwerend archiwalnych w ośrodkach krajowych.

Lista wymaganych dokumentów:
1) CV uwzgledniające dotychczasowe osiągniecia naukowe, doświadczenie w poprzednich projektach badawczych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych;
2) list motywacyjny wyjaśniający zainteresowanie tematem grantu.

Dodatkowe informacje o rekrutacji:
Komisja konkursowa (w składzie dr Piotr Kubkowski – przewodniczący komisji; dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., dr Joanna Kubicka) dokonuje oceny zgłoszeń na podstawie nadesłanych dokumentów, następnie odbywają się rozmowy rekrutacyjne z kandydat.k.ami najlepiej spełniającymi kryteria. Maksymalna ilość przyznanych punktów to 100, przy czym 50 punktów to ocena przesłanych dokumentów (dorobek + propozycja zaangażowania w projekt zawarta w liście motywacyjnym), a 50 punktów to ocena wiedzy i kompetencji zaprezentowanych w rozmowie. Na podstawie oceny dorobku i rozmowy sporządzona zostanie lista rankingowa. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 20.10.2021 r. Stypendium naukowe w projekcie przyznane zostanie osobie, która uzyska najwyższą łączną ocenę. Stypendium naukowe może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, jeśli laureat.ka konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendialnej. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Adres przesyłania zgłoszeń: piotrkubkowski@uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 03.10.2021 r.

 

Tagi:

Data publikacji: 08-09-2021

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl