Szczegółowe zasady studiowania

Uchwała Rady Wydziału Polonistyki z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Polonistyki UW

Na podstawie § 4 ust. 1-4, z wyłączeniem ust. 3.3, § 9 ust. 6, § 17 ust. 4-5, § 25 ust. 4, § 28 ust. 1, § 30 ust. 2, § 35 ust. 4 i 5, § 39 ust. 6, § 40 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, który stanowi załącznik do Uchwały nr 351 Senatu Uniwersytetu warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r, we sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskiem, Rada Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej „Wydziałem”.
W sprawach nieuregulowanych w uchwale mają zastosowanie przepisy Uchwały nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, zwane dalej „Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim”.

§ 2

Okresem rozliczeniowym na Wydziale Polonistyki jest rok akademicki.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uprzednie zapisanie się na zajęcia z tego przedmiotu zgodnie z planem studiów i zasadami tych zapisów.
Warunkiem zaliczenia etapu studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów.
Student może przystąpić do egzaminu w terminie przed sesją egzaminacyjną nie wcześniej niż dwa tygodnie przed zakończeniem semestru.
Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów, może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, jeżeli nie uzyskał zaliczenia z jednego przedmiotu lub nie zdał jednego z egzaminów, do których powinien przystąpić zgodnie z programem studiów. W przypadku szczególnym Dziekan może podjąć decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, jeśli student nie uzyskał zaliczenia z dwóch przedmiotów lub nie zdał dwóch egzaminów albo nie uzyskał zaliczenia z jednego przedmiotu i nie zdał jednego egzaminu. Niezdanie egzaminu, który zalicza przedmiot, wiąże się z obowiązkiem powtarzania zajęć z danego przedmiotu – ewentualną decyzję o zwolnieniu studenta z tego obowiązku podejmuje Dziekan po zasięgnięciu opinii odpowiedniego kierownika zakładu. Ponowne niezaliczenie przedmiotu (w kolejnym roku) oznacza konieczność powtarzania roku studiów, na który student jest wpisany.
Wniosek o warunkowe zaliczenie i wpis na kolejny etap studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7. dnia od zakończenia letniej sesji poprawkowej.
Decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpisaniu na kolejny etap studiów podejmuje Dziekan.

§ 3

Student może zostać skierowany na powtarzanie etapu studiów. Prawo do powtarzania etapu studiów przysługuje także studentowi I roku studiów oraz studentowi, który już raz był skierowany na powtarzanie tego samego etapu studiów.
Wniosek o skierowanie na powtarzanie etapu studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7. dnia od zakończenia letniej sesji poprawkowej.
Decyzję o skierowaniu na powtarzanie etapu studiów podejmuje Dziekan.

§ 4

Osoba skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów, począwszy od I roku studiów.
Wznowienie następuje na te same studia, z których student został uprzednio skreślony. W przypadku szczególnym Dziekan może podjąć decyzję o wznowieniu na innych studiach, z tym że wznowienie studiów stacjonarnych przysługuje wyłącznie byłemu studentowi studiów stacjonarnych lub byłemu studentowi studiów niestacjonarnych, które nie są już prowadzone.
Wniosek o wznowienie studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego etapu studiów.
Decyzję w sprawie wznowienia studiów podejmuje Dziekan.

§ 5

Zmiana formy studiów przez studenta może nastąpić na:
studia stacjonarne – w przypadku osiągnięcia określonej przez Dziekana średniej ocen z ukończonego etapu studiów;
studia niestacjonarne – w przypadku zadeklarowania chęci podjęcia takich studiów.
Wniosek o zmianę formy studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7. dnia od zakończenia letniej sesji poprawkowej.
Decyzję o zmianie formy studiów podejmuje Dziekan.
W przypadku zmiany formy studiów student uzupełnia różnice w planach studiów i w programach nauczania, jeżeli takie występują.

§ 6

Po ukończeniu I roku studiów I stopnia student, który uzyskał średnią co najmniej 4,75, może ubiegać się o podjęcie indywidualnego toku studiów (ITS).
Opiekunem naukowym dla studenta studiującego według ITS powinien być pracownik naukowo-dydaktyczny co najmniej ze stopniem doktora.
Wniosek o ITS wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem proponowanego opiekuna naukowego składa się w sesji letniej. Do wniosku dołącza się projekt programu nauczania i planu studiów, który miałby być realizowany w ramach ITS.
Dla studenta studiującego według ITS opiekuna naukowego wyznacza Dziekan.
Student wraz opiekunem ustalają program nauczania i plan studiów tak, aby były one zgodne z minimum programowym dla danego kierunku studiów.

§ 7

Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest osiągnięcie efektów kształcenia zapisanych w sylabusie i złożenie pracy dyplomowej najpóźniej do 15 września.
Podczas egzaminu dyplomowego należy zadać co najmniej trzy pytania, w tym minimum jedno pytanie z zakresu pracy dyplomowej.
Stosuje się następujące oceny pozytywne: celujący, bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny i ocenę negatywną – niedostateczny.
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
– średnia ocen z egzaminów i ocen końcowych z przedmiotów niekończących się egzaminem, obliczona według § 36 ust. 5 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim;

– ostateczna ocena pracy dyplomowej, obliczona według § 39 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim;

– ostateczny wynik egzaminu dyplomowego, obliczony według § 43, ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej.
Szczegółowe zasady dyplomowania i przeprowadzania egzaminów dyplomowych reguluje rozdział 2. pkt d dokumentu „System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki UW”.

§ 8

W ramach limitu bezpłatnych zajęć ponadplanowych student może realizować wszystkie przedmioty z wyłączeniem płatnych specjalizacji zawodowych i ponadprogramowych zajęć lektoratowych oferowanych przez jednostki Wydziału. Limit bezpłatnych zajęć ponadplanowych nie może przekraczać 30 punktów ECTS na studiach I stopnia i 30 punktów ECTS na studiach II stopnia.

§ 9

Wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami.
Zaliczenie zajęć, o których mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach obowiązujących na danym kierunku studiów.

§ 10

Opiekun wymiany, o której jest mowa w § 25 ust 4. Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, jest powoływany przez kierownika jednostki.

§ 11

Terminy i sposób wnoszenia opłat:

Wszystkie opłaty, z wyjątkiem opłaty za elektroniczną legitymację studencką, należy wnosić na indywidualny nr konta generowany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS).
Opłatę w całości za powtarzanie roku należy wnosić w terminie czterech tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego. W przypadku opłaty wnoszonej w ratach ustala się następujące terminy:
I rata – do 15.10;

II rata – do 15.12;

III rata – do 15.02.

Opłaty za powtarzanie zajęć w przypadku warunkowego zaliczenia etapu studiów oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów wykraczające poza wyznaczony limit zajęć ponadplanowych, należy wnosić w terminie czterech tygodni od rozpoczęcia semestru, w którym zajęcia te będą prowadzone.
Opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał ale ich nie zaliczył, należy wnosić w terminie czterech tygodni od daty zakończenia semestru, w którym odbywały się zajęcia i związane z nimi zaliczenia lub egzaminy.
Opłaty za studia niestacjonarne wnoszone są zgodnie z § 17 ust.5 punkt 1 Regulaminu Studiów w UW. W przypadku płatności w ratach obowiązują następujące terminy:
I rata – semestr zimowy: do 15.10; semestr letni: do 28.02;

II rata – semestr zimowy: do 2.11; semestr letni: do 30.03;

III rata – semestr zimowy: do 2.12; semestr letni: do 30.04.

Opłata za powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego, w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej pobierana jest na siedem dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego w proporcjonalnej wysokości (w skali miesięcznej) za okres od wznowienia studiów do dnia zaakceptowania pracy dyplomowej przez opiekuna.

§ 12

Praca dyplomowa powinna być sporządzona w sposób właściwy dla opracowań naukowych i sprawdzać efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności, wskazane w rozdziale 2. pkt d dokumentu „System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki UW”. Przy ocenie pracy dyplomowej uwzględnienia się w szczególności kryteria zawarte w arkuszu recenzji, znajdującym się w Archiwum Prac Dyplomowych, czyli merytoryczną wartość pracy, zgodność treści z tematem określonym w tytule, układ pracy, kompletność tez, innowacyjność dysertacji pod względem merytorycznym, poprawność językową, opanowanie techniki naukowego pisania prac, poprawność przypisów i bibliografii, umiejętność skompletowania właściwej literatury przedmiotu.
Pracę dyplomową składa się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej – w Archiwum Prac Dyplomowych.

§ 13

Praca dyplomowa musi być złożona nie później niż 15 dni przed planowanym terminem egzaminem dyplomowego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl