Stypendia

Stypendia rektora (naukowe)

Informacje na stronie: www.oks.uw.edu.pl w zakładce Stypendium Rektora.

Stypendia socjalne

Od roku akademickiego 2011/12 obowiązującymi świadczeniami socjalnymi są: stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga. Studenci ubiegający się o któreś ze świadczeń mogą to zrobić w ciągu trwania całego roku akademickiego składając wniosek wygenerowany z systemu USOSweb (zakładka DLA STUDENTÓW / MOJE STUDIA / WNIOSKI). Wnioski wraz z dokumentacją należy złożyć podczas dyżuru do komisji stypendialnej w tekturowej teczce opisanej imieniem i nazwiskiem oraz z podanym, używanym numerem telefonu i adresem e-mail. Jest możliwość również zostawiania dokumentów na własną odpowiedzialność w segregatorze komisji znajdującym się przy punkcie ksero w IKP. Wnioski można drukować po zatwierdzeniu, czyli zniknięciu z wniosku napisu: „NIEZATWIERDZONE”. Procedury składania wniosków, ich rozpatrywania, warunki przyznania i wykaz dokumentów potrzebnych do załączenia znajdują się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

*Stypendium socjalne zwiększonej wysokości. To świadczenia dla osób mieszkających w domu studenta lub innym obiekcie mieszkalnym. Procedura składania wniosku jest taka sama jak w przypadku zwykłego stypendium socjalnego z jednym wyjątkiem. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy / decyzję o przyznaniu miejsca w domu studenta lub inny dokument potwierdzający mieszkanie w czasie studiów poza domem i ponoszenie z tego tytułu opłat. Dodatkowym obowiązkiem osób otrzymujących to świadczenie jest przedkładanie, co miesiąc komisji stypendialnej dokumentu potwierdzającego wniesie opłaty za mieszkanie. Niedostarczenie stosownego dokumentu do końca danego miesiąca skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia w kolejnym miesiącu np.: brak potwierdzenia opłaty za styczeń do końca stycznia, wstrzymuje wypłatę w lutym!

*Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane po złożeniu w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Następnie jest ono wprowadzane przez BON do systemu i dopiero wówczas można wygenerować odpowiedni wniosek z systemu USOSweb. Po wygaśnięciu orzeczenia i uzyskaniu nowego należy powtórzyć procedurę.

W przeciwieństwie do stypendium rektora do wniosków o świadczenia socjalne, deklarację programu składa się od razu! Świadczenia socjalne na studiach I stopnia przyznawane są osobom bez tytułu licencjata i magistra, zaś na studiach II stopnia osobom bez tytułu magistra.

Akademiki

Informacje na temat możliwości zakwaterowania w Domu Studenta znajdują się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Osoby przyjęte na studia składają wniosek na specjalnym druku, zaś pozostałe osoby generują wnioski z systemu USOSweb. Informacje na temat procedury składania wniosków, potrzebnej dokumentacji i terminów podawane są zawsze na przełomie maja i czerwca danego roku akademickiego.

Informacje ogólne

Wszystkie wnioski stypendialne muszę zostać wygenerowane w systemie USOSweb, wydrukowane, podpisane i złożone w formie papierowej w toku studiów (stypendia rektora), bądź u komisji stypendialnej (pozostałe stypendia, wnioski o miejsce w domu studenta). Wnioski złożone tylko w systemie USOSweb nie są rozpatrywane, tak samo jak wnioski wydrukowane, ale bez podpisu osoby składającej.

Wypłaty świadczeń odbywają się poprzez przelewy bankowe, dlatego każdy wnioskujący powinien mieć wprowadzony prawidłowy numer konta bankowego, na które chce otrzymywać świadczenia. By wprowadzić, bądź zmienić numer konta należy zalogować się w systemie USOSweb i wprowadzić / zmienić numer konta samodzielnie. Zakładka dla STUDENTÓW / DLA MOJE STUDIA / PŁATNOŚCI / KONTO BANKOWE.

Wszystkie akty prawne w tym Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego znajdują się na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej w dziale NIEZBĘDNIK. Tam również znajdują się poradniki, wzory wniosków oraz aktualne informacje dotyczące stypendiów. Na swojej stornie internetowej OKS podaje również terminy składania poszczególnych wniosków.

Przydatne adresy internetowe:

Odwoławcza Komisja Stypendialna
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW
Biuro Spraw Studenckich UW

Komisja Stypendialna

Wnioski rozpatruje komisja stypendialna Wydziału Polonistyki UW.  Należy je złożyć do p. Jolanty Przygockiej z sekcji toku studiów Wydziału w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 10.00-14.00, gmach główny Polonistyki, p. 11 

Oferta stypendiów zagranicznychwięcej

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl