Seminarium i egzamin licencjacki

Seminaria i egzaminy licencjackie w roku akademickim 2020/21

 

Seminaria licencjackie mają formę regularnych zajęć seminaryjnych i indywidualnych konsultacji w proporcji ustalonej i wymaganej przez każdą z osób prowadzących. Konsultacje nie są prowadzone w miesiącach letnich ani w sesji poprawkowej. Na zaliczenie seminarium student/studentka przedstawia pracę pisemną o minimalnej objętości 27 000 znaków wraz z bibliografią spełniającą formalne standardy tekstu naukowego. Na podstawie odbytych konsultacji i złożenia pracy student/studentka dopuszczany/a jest do egzaminu licencjackiego. Seminarium kończy się zaliczeniem bez oceny – zaliczenie wpisywane jest do protokołu USOS po złożeniu pracy. Na miesiąc przed planowaną obroną promotor/promotorka przygotowuje wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej, który przekazuje kierowniczce studiów do akceptacji. Termin złożenia skończonej pracy (nie później niż na dwa tygodnie przed egzaminem) i egzaminu licencjackiego ustala promotor/promotorka.

 

Wszystkim studentkom i studentom rozpoczynającym w tym roku seminarium licencjackie przypominamy, że zgodnie z regulaminem studiów warunkiem zaliczenia seminarium będzie złożenie pracy dyplomowej i wyznaczenie terminu obrony. Prace licencjackie powstają pod kierunkiem osób prowadzących konkretne seminaria licencjackie. Jedynie w merytorycznie uzasadnionych przypadkach (gdy temat planowanej pracy daleko wykracza poza zakres problemowy proponowanych w danym roku seminariów licencjackich) możliwe jest ubieganie się zmianę promotora/promotorki – należy w tym celu złożyć podanie z uzasadnieniem do kierowniczki studiów.

 

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2020/21 (terminy obowiązkowych spotkań organizacyjnych oraz informacje o trybie prowadzenia zajęć i indywidualnych konsultacji zostaną przesłane przez osoby prowadzące seminaria za pośrednictwem poczty USOS w przerwie międzysemestralnej):

  • dr Paweł Dobrosielski, Współczesny polski dyskurs publiczny – nośniki, praktyki, pojęcia, wtorek, godz. 11:30;
  • dr hab. Justyna Jaworska, Kultura PRL, piątek, godz. 13:15;
  • dr hab. Justyna Kowalska-Leder, Wiek XX: wiek świadka i świadectwa, wtorek, godz. 16:45;
  • dr hab. Piotr Morawski, Reprezentacja – ciało – instytucja, środa, godz. 09:45;
  • dr Justyna Schollenberger, Poza kulturą/naturą – reprezentacje doświadczenia inności, wtorek, godz. 13:15;
  • dr Łukasz Zaremba, Obrazy wychodzą na ulice. Współczesna kultura wizualna w Polsce, środa, godz. 13:15.

 

Rejestracja na seminaria: studentki i studenci rejestrują się w USOS, a ewentualna zmiana grupy możliwa jest na takich samych zasadach, jak w przypadku innych przedmiotów. Zachęcamy do zapoznania się z sylabusami seminariów dostępnymi w USOS oraz ewentualnego mailowego kontaktu z osobami prowadzącymi w razie wątpliwości dotyczących zakresu tematycznego konkretnego seminarium.

 

Egzamin licencjacki

Sesja: wszyscy wykładowcy zobowiązani są do wyznaczenia w sesji letniej roku akademickiego 2020/21 terminów zerowych egzaminów dla III roku.

Egzamin licencjacki: ma postać referatu (prezentacja wedle pomysłu studenta/studentki, skonsultowana z osobą prowadzącą seminarium – nie może polegać na odczytaniu napisanego tekstu) i dwóch pytań (jedno od promotora/promotorki, drugie od recenzenta/recenzentki). Na wygłoszenie referatu student/studentka ma maksymalnie 15 minut; na dyskusję przewidziane jest około 20 minut. Studenci przygotowują referaty samodzielnie, nie dopuszcza się prezentacji zespołowych.

Termin egzaminu: przed 2 lipca 2021 roku i od 1 do 10 września 2021 roku.

Egzamin licencjacki może odbywać się jedynie po uzyskaniu przez studenta/studentkę absolutorium: w tym celu student/studentka musi sprawdzić, czy ma wpisane w systemie USOS wszystkie wymagane zaliczenia i egzaminy oraz czy wszystkie przedmioty są podpięte pod program i pod etap. Program należy zgłosić do rozliczenia najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem egzaminu licencjackiego.

Egzaminy licencjackie nie mogą odbywać się w lipcu i sierpniu.

Zdany egzamin licencjacki jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia.

Harmonogram postępowania
  • Miesiąc przed planowanym terminem egzaminu licencjackiego należy za pośrednictwem kierowniczki studiów przekazać do Toku Studiów IKP wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej (wzór wniosku).
  • Zostanie wtedy aktywowana e-obiegówka, która musi być rozliczona przez studenta/studentkę do dnia złożenia pracy licencjackiej w Toku Studiów.
  • Na dwa tygodnie przed terminem egzaminu licencjackiego student/studentka wprowadza dane do APD. Egzamin może się odbyć po uprzednim przeprowadzeniu procedury archiwizacyjnej w elektronicznym serwisie Archiwum Prac Dyplomowych (APD): https://apd.uw.edu.pl. Student/studentka w porozumieniu z promotorem/promotorką wprowadza do APD:

1. streszczenie (wyłącznie w języku polskim)

2. słowa kluczowe (wyłącznie w języku polskim)

3. temat pracy w języku angielski (w języku polskim wprowadza administracja)

4. plik z pracą licencjacką w formacie pdf (nazwa pliku dowolna).

 

  • Na tydzień przed egzaminem licencjackim do Toku Studiów należy dostarczyć:

1.potwierdzenie wpłaty kwoty 60 PLN za egzamin dyplomowy (indywidualny nr konta w USOS)

2. wersja angielska dodatkowo 40 PLN (indywidualny nr konta w USOS)

3. jeden egzemplarz pracy dyplomowej do akt studenckich (pierwsze trzy strony powinny być przygotowane zgodnie z załącznikiem – analogicznie do pracy magisterskiej), praca powinna być wydrukowana jednostronnie i oprawiona (brzeg płaski, oprawa przezroczysta).

UWAGA: w sesji letniej roku akademickiego 2020/2021 wszystkie obrony prac dyplomowych odbywają się w trybie zdalnym. W związku z tym nie jest konieczne dostarczanie żadnych dokumentów czy egzemplarza pracy do Toku Studiów – informacje dotyczące zdalnego obiegu dokumentów zostaną przekazane indywidualnie na adres mailowy w poczcie USOS po wyznaczeniu terminu obrony.

Ocena egzaminu licencjackiego

Kryteria oceny na egzaminie licencjackim: dojrzałość intelektualna, oryginalność ujęcia/zaprezentowania, wykorzystanie materiałów i literatury przedmiotu, wiedza o prezentowanej dziedzinie.

Na ocenę na dyplomie składają się: ocena z egzaminu licencjackiego (waga 0,1), ocena pracy (waga 0,2) i średnia ocen ze studiów (waga 0,7). Możliwe oceny na dyplomie: 3, 3+, 4, 4+, 5, celujący.

Wznowienie studiów przez  osoby, które  nie  złożyły pracy dyplomowej w  terminie

Zgodnie z regulaminem studiów osoby, które zaliczą cały program studiów I stopnia, ale nie złożą i nie obronią pracy dyplomowej w terminie, nie uzyskują zaliczenia seminarium dyplomowego i zostają skreślone z listy studentów. Takim osobom przysługuje możliwość wznowienia studiów w dwóch trybach.

TRYB I

W ciągu dwóch lat od skreślenia można wznowić studia w dowolnym momencie roku akademickiego na minimum miesiąc, maksimum rok (uwaga: niezależnie od terminu wznowienia wygasa ono z dniem 30 września, a więc z końcem danego roku akademickiego). Wznowienie w tym trybie zwalnia z różnic programowych i kosztuje 25 złotych za każdy miesiąc studiowania. Studenci mają pełnię praw studenckich, legitymację i zniżki.

TRYB II

Jeśli student/studentka wykorzystał/a już wznowienie w pierwszym trybie, ponownie może wznowić studia jedynie na zasadach ogólnych. Oznacza to konieczność określenia różnic programowych i wniesienia opłaty za powtarzanie seminarium dyplomowego (300 złotych na I stopniu, 600 złotych na II stopniu). Co ważne, opłata nie jest naliczana za przedmioty realizowane w wyniku różnicy programowej.

UWAGA: W przypadku osób, których studia trwały dłużej niż przewidziane programem trzy lata, zasady wznowienia mogą być inne! Decyzje będą podejmowane zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w takich przypadkach w Regulaminie Studiów UW.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl