Seminarium i egzamin licencjacki

Seminaria i egzaminy licencjackie w roku akademickim 2019/20

Seminaria licencjackie:

Mają formę regularnych zajęć seminaryjnych i indywidualnych konsultacji w proporcji ustalonej i wymaganej przez każdego z prowadzących. Prowadzący nie mają obowiązku odbywać konsultacji w miesiącach letnich i w sesji poprawkowej. Na zaliczenie seminarium student przedstawia pracę pisemną o minimalnej objętości 27 000 znaków wraz z  bibliografią spełniającą formalne standardy tekstu naukowego. Na podstawie odbytych konsultacji i złożenia pracy student dopuszczany jest do egzaminu licencjackiego. Seminarium kończy się zaliczeniem bez oceny. Prowadzący i studenci wypełniają druk akceptacji tematu referatu, który student przynosi do toku studiów miesiąc przed planowaną obroną. Termin złożenia skończonej pracy (nie później niż na dwa tygodnie przed egzaminem) i egzaminu licencjackiego ustala promotor.

Wszystkim studentom rozpoczynającym w tym roku seminarium dyplomowe licencjackie przypominamy, że zgodnie z regulaminem studiów warunkiem zaliczenia będzie złożenie pracy dyplomowej i wyznaczenie terminu obrony.

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2019/20 z terminami obowiązkowych spotkań organizacyjnych

  • dr Paweł Dobrosielski,  Współczesny polski dyskurs publiczny – nośniki, praktyki, pojęcia, wtorek, 11:30 s. 8
  • dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel,  Doświadczenie nowoczesności. Wokół problemów kultury XIX i początku XX wieku, czwartek, 13:15, s.9
  • dr Jerzy Stachowicz,  Słowo – technologie – przyszłości wyobrażone, poniedziałek, 13:15, s. 4
  • dr Matylda Szewczyk, Kultura wizualna wobec nauki i nowych technologii., czwartek, 11:30, s. 8 (limit 15)
  • dr Paulina Kwiatkowska, Film: obraz, język, historia, wtorek, 16:45, s.3 (limit 15)
  • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Ciało, głos, teatr, wtorek, 13:15, s. 5

Rejestracja na seminaria: Studenci rejestrują się w USOS; zmiana grupy na takich samych zasadach, jak w przypadku innych przedmiotów.

Egzamin licencjacki

Sesja: wszyscy wykładowcy zobowiązani są do wyznaczenia w sesji letniej roku akademickiego 2019/20 terminów zerowych egzaminów dla III roku.

Egzamin licencjacki: ma postać referatu (prezentacja wedle pomysłu studenta, uzgodnionego z prowadzącym seminarium – nie może być odczytaniem napisanego tekstu) i dwóch pytań (jedno od promotora, drugie od recenzenta) Na wygłoszenie referatu student ma maksymalnie 20 minut; na dyskusję przewidziane jest około 20 minut. Komisja składa się z dwóch doktorów. Studenci przygotowują referaty samodzielnie, nie dopuszcza się prezentacji zespołowych.

Termin egzaminu:  przed 3 lipca.

Egzamin licencjacki może odbywać się jedynie po uzyskaniu przez studenta absolutorium: w tym celu student musi sprawdzić, czy ma wpisane w systemie wszystkie wymagane zaliczenia i egzaminy i zgłosić program do rozliczenia na tydzień przed planowanym terminem egzaminu licencjackiego.

Egzaminy licencjackie nie mogą odbywać się w lipcu i sierpniu.

Zdany egzamin licencjacki jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia.

Harmonogram postępowania
  • Miesiąc przed planowanym terminem egzaminu licencjackiego należy osobiście złożyć w Toku Studiów IKP podanie o akceptację tematu prezentacji problemowej (wzór podania). 
  • Zostanie wtedy aktywowana e-obiegówka, która musi być rozliczona do dnia złożenia pracy licencjackiej w Sekcji Toku Studiów.
  • Na dwa tygodnie przed terminem egzaminu licencjackiego student wprowadza dane do APD. Egzamin może się odbyć po uprzednim przeprowadzeniu procedury archiwizacyjnej w elektronicznym serwisie Archiwum Prac Dyplomowych (APD): https://apd.uw.edu.pl. Student w porozumieniu z opiekunem wprowadza do APD:

 

1. streszczenie (wyłącznie w języku polskim)

2. słowa kluczowe (wyłącznie w języku polskim)

3. temat pracy w języku angielski (w języku polskim wprowadza administracja)

4. plik z pracą licencjacką w formacie pdf nazwany wg schematu: 3002-LIC-KU-WK-PESELstudenta.pdf

 

  • Na tydzień przed egzaminem licencjackim do Toku Studiów należy dostarczyć:

 

1. potwierdzenie wpłaty kwoty 60 PLN za egzamin dyplomowy (indywidualny nr konta w USOS)

2. wersja angielska dodatkowo 40 PLN (indywidualny nr konta w USOS)

3. jeden egzemplarz pracy dyplomowej do akt studenckich (pierwsze trzy strony powinny być przygotowane zgodnie z załącznikiem (analogicznie do pracy magisterskiej), praca powinna być wydrukowana jednostronnie i oprawiona (brzeg płaski, oprawa przezroczysta).

Ocena egzaminu licencjackiego

Kryteria oceny na egzaminie licencjackim: dojrzałość intelektualna, oryginalność ujęcia/zaprezentowania, wykorzystanie materiałów i literatury przedmiotu, wiedza o prezentowanej dziedzinie.

Na ocenę na dyplomie składają się: ocena z egzaminu licencjackiego (waga 0,1), ocena pracy (waga 0,2) i średnia z toku studiów (waga 0,7). Możliwe oceny na dyplomie: 3, 3+, 4, 4+, 5, celujący.

Wznowienie studiów przez studentów, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w terminie

Zgodnie z regulaminem studiów studenci, którzy nie złożą i nie obronią pracy dyplomowej w terminie, nie uzyskują zaliczenia seminarium dyplomowego i zostają skreśleni z listy studentów. Takim studentom przysługuje możliwość wznowienia studiów w dwóch trybach.

TRYB I

W ciągu dwóch lat od skreślenia mogą oni wznowić studia w dowolnym momencie roku akademickiego na minimum miesiąc, maksimum rok (uwaga: niezależnie od terminu wznowienia wygasa ono z dniem 30 września, a więc z końcem danego roku akademickiego). Wznowienie w tym trybie zwalnia z różnic programowych i kosztuje 25 złotych za każdy miesiąc studiowania. Studenci mają pełnię praw studenckich, legitymację i zniżki.

TRYB II

Jeśli student wykorzystał już wznowienie w pierwszym trybie, ponownie może wznowić studia jedynie na zasadach ogólnych. Oznacza to konieczność określenia różnic programowych i wniesienia opłaty za powtarzanie seminarium dyplomowego (300 złotych na I stopniu, 600 złotych na II stopniu). Co ważne, opłata nie jest naliczana za przedmioty realizowane w wyniku różnicy programowej.

 

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl