Programy archiwalne

Dwustopniowe od 2013/14

Kulturoznawstwo – specjalność: wiedza o kulturze

+PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

Rok I
przedmiotI semestrII semestr
wstęp do wiedzy o kulturze
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu, 2 ECTS-
antropologia kultury
90 godz., 12 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń, 30 godz. warsztatu
praca roczna, egzamin
7 ECTS
historia kultury antycznej
90 godz., 12 ECTS
30 godz. wykładu
30 godz. ćwiczeń
7 ECTS
30 godz. ćwiczeń egzamin
5 ECTS
historia kultury polskiej do końca XVIII w. (wybór)
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna, egzamin
5 ECTS
historia kultury polskiej do końca XVIII w.
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
-
Biblia w historii kultury
30 godz., 2 ECTS
-30 godz wykład lub ćwiczenia
2 ECTS
logika i semiotyka
30 godz., 2 ECTS
30 godz. ćwiczeń 2 ECTS-
lektorat języka nowożytnego
120 godz., 4 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
wychowanie fizyczne
60 godz., 1 ECTS
30 godz.
0.5 ECTS
30 godz.
0.5 ECTS
cyfrowy warsztat humanisty
34 godz., 2.5 ECTS
-34 godz. ćwiczeń
2.5 ECTS
historia filozofii
60 godz., 8 ECTS
30 godz. ćwiczeń
4 ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
4 ECTS
wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 godz., 2 ECTS
-30 godz. wykładu
egzamin
2 ECTS
bezpieczeństwo i higiena pracy
4 godz. , 0.5 ECTS
4 godz. wykładu
0.5 ECTS
-
łącznie 60 ECTS, 668 godz.30 ECTS
334 godz.
30 ECTS
334 godz.
2 prace roczne
5 egzaminów

* zajęcia z oferty IKP
Rok II
przedmiotIII semestrIV semestr
antropologia słowa
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
5 ECTS
antropologia widowisk
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
5 ECTS
historia kultury polskiej XIX w. (wybór)
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
5 ECTS
historia kultury polskiej XIX w.
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
_
historia kultury obcej (wybór)
60 godz, 8 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
5 ECTS
lektorat języka nowożytnego (wybór)
120 godz., 4 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
EGZAMIN z języka obcego (wybór)-2 ECTS
wychowanie fizyczne (wybór)
60 godz., 1 ECTS
30 godz.
0.5 ECTS
30 godz.
0.5 ECTS
przedmiot spoza kierunku (wybór)
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
-
zajęcia do wyboru*
30 godz., 3 ECTS
30 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
3 ECTS
-
wprowadzenie do wiedzy o filmie
30 godz., 2.5 ECTS
-30 godz. wykładu
2.5 ECTS
wprowadzenie do wiedzy o teatrze
30 godz., 2.5 ECTS
30 godz. wykładu
2.5 ECTS
-
poetyka - wprowadzenie do wiedzy o literaturze
30 godz., 3 ECTS
-30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
łącznie 60 ECTS, 600 godz.30 ECTS
330 godz.
30 ECTS
270 godz.
3 prace roczne
4 egzaminy

* zajęcia z oferty IKP
Rok III
przedmiotV semestrVI semestr
estetyka twórczości słownej
30 godz., 4 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca semestralna
egzamin
4 ECTS
-
antropologia kultury wizualnej
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
5 ECTS
historia kultury polskiej XX w.
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
-
historia kultury polskiej XX w. (wybór)
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
5 ECTS
uczestnictwo w kulturze
ćwiczenia 30 godz., 3 ECTS
praktyki 60 godz., 2 ECTS
15 godz. ćwiczeń
1,5 ECTS
30 godz. praktyk 1 ECTS
15 godz. ćwiczeń
1,5 ECTS
30 godz. praktyk 1 ECTS
przedmiot spoza kierunku (wybór)
90 godz., 7 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
30 godz. wykładu
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
zajęcia do wyboru*
180 godz., 18 ECTS
90 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
9 ECTS
90 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
9 ECTS
seminarium licencjackie (wybór)
30 godz., 2 ECTS
30 godz. seminarium
2 ECTS
praca dyplomowaprezentacja
2 ECTS
egzamin licencjacki0 ECTS
łącznie 60 ECTS, 570 godz.
  
Łącznie na studiach I stopnia 180 ECTS, 1838 godz.
30 ECTS
270 godz.
1 praca semestralna
1 egzamin
30 ECTS
300 godz.
2 prace roczne
2 egzaminy
praca dyplomowa
egzamin dyplomowy

* zajęcia z oferty IKP

W ramach zajęć spoza kierunku studenci muszą zaliczyć 2 ECTS z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Moduły:

1. Antropologia kultury
– wstęp do wiedzy o kulturze
– antropologia kultury
– antropologia słowa
– antropologia widowisk
– antropologia kultury wizualnej

2. Historia kultury (pula zajęć do wyboru w ramach wyróżnionych bloków)
– historia kultury polskiej XVIII, XIX, XX wiek (ćwiczenia + wykłady)
– historia kultury obcej
– historia kultury antycznej
– Biblia w historii kultur

3. Interpretacja kultury
– poetyka
– estetyka twórczości słownej
– wprowadzenie do wiedzy o filmie
– wprowadzenie do wiedzy o teatrze

4. Działanie w kulturze
– uczestnictwo w kulturze
– praktyki (w instytucjach wybranych przez studenta)

5. Filozofia i logika
– logika i semiotyka
– historia filozofii

6. Kształcenie językoznawcze i językowe
– językoznawstwo ogólne
– lektorat (do wyboru)

7. Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej
– technologie informacyjne
– ochrona własności intelektualnej

(przedmioty te realizowane są w spójnym bloku problemowym)

8. Seminaria i zajęcia do wyboru
– zajęcia spoza kierunku
– konwersatoria
– warsztaty
– seminaria licencjackie (oparte na zasadzie tutoratu, wybór problematyki przez studenta)

Zajęcia spoza kierunku
9 ECTS, ok. 120 godz.

Zajęcia językowe
240 godz. lektoratu + egzamin B2, 10 ECTS

Praktyki
2 ECTS, 60 godz. w wybranej przez studenta instytucji kultury lub w ramach studenckich objazdów kulturoznawczych (wybór akceptuje opiekun praktyk), wedle zasad ustalonych przez instytucję/opiekuna objazdu, zaliczane przez opiekuna praktyk na podstawie stosownych dokumentów.

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Symbol efektu kształceniaOsoba posiadająca kwalifikacje I stopnia po ukończeniu kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze:Obszarowy symbol efektu
Wiedza
K_W01zna swoistość nauk o kulturze i ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymiH1A­_W01
H1A_W05
K_W02ma uporządkowaną wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz orientację w antropologicznych szkołach i nurtach badawczychH1A_W04
H1A_W06
K_W03ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu historii kulturypolskiej i wybranych kultur obcychH1A_W04
K_W04ma elementarną wiedzę o dziedzictwie antycznym i biblijnym w historii kulturH1A_W04
K_W05zna wybrane metodologie nauk o kulturze, podstawowe strategie poznawcze i stosowane metody badawczeH1A_W03
H1A_W07
K_W06charakteryzuje podstawowe media i środki transmisji kultury (słowo, obraz, widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowegoH1A_W07
H1A_W09
K_W07ma podstawową wiedzę o kulturze literackiej i twórczości słownej, widowiskach kulturowych i kulturze teatralnej, kulturze wizualnej i filmowejH1A_W04
H1A_W05
H1A_W06
H1A_W10
K_W08zna podstawową terminologię nauk o kulturzeH1A_W02
K_W09zna metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury w perspektywie synchronicznejH1A_W07
K_W10zna metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury w perspektywie diachronicznejH1A_W07
K_W11ma podstawową wiedzę o systemie językowym i nurtach refleksji językoznawczejH1A_W09
K_W12ma podstawową orientację w wybranych nurtach i narzędziach historii literatury, teatru, widowisk oraz sztuk wizualnych i filmuH1A_W06
H1A_W04
K_W13ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii i kultury logicznejH1A_W02
H1A_W05
K_W14zna zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz ich implikacje kulturoweH1A_W08
K_W15orientuje się we współczesnych instytucjach kultury, zna i rozumie mechanizmy ich działaniaH1A_W10
Umiejętności
K_U01potrafi w sposób refleksyjny i krytyczny analizować zjawiska kulturowe i teksty kulturyH1A_U05
K_U02w analizie zjawisk i tekstów kultury wykorzystuje teorie antropologiczne oraz wybrane inne teorie z zakresu nauk humanistycznychH1A_U02
K_U03interpretuje zjawiska kultury uwzględniając ich kontekst historyczny, społeczny i politycznyH1A_U02
H1A_U05
K_U04potrafi określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcjiH1A_U05
K_U05potrafi wykorzystywać metodologię badawczą nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami daneH1A_U02
H1A_U04
K_U06krytycznie selekcjonuje i analizuje literaturę przedmiotuH1A_U01
H1A_U03
K_U07pisze rozprawy, samodzielnie dobierając literaturęH1A_U03
K_U08potrafi zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych oraz wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotuH1A_U06
H1A_U07
H1A_U09
K_U09zabiera głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczneH1A_U06
K_U10charakteryzuje się wysoką kulturą słowa w mowie i piśmieH1A_U08
K_U11w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturzeH1A_U07
K_U12posiada kompetencje językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2H1A_U07
H1A_U08
H1A_U10
K_U13korzysta z wybranej literatury przedmiotu w języku obcymH1A_U10
K_U14potrafi korzystać ze źródeł informacji naukowej i redagować teksty naukowe w języku polskimH1A_U07
H1A_U03
K_U15ma elementarną znajomość technik informatycznych i potrafi określić celowość ich zastosowaniaH1A_U01
H1A_U07
Kompetencje społeczne
K_K01samodzielnie, twórczo i w sposób przemyślany działa w kulturzeH1A_K03
H1A_K06
K_K02prezentuje postawę szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kulturyH1A_K01
K_K03wykazuje i stara się upowszechnić postawę tolerancji wobec kulturowej odmiennościH1A_K03
K_K04potrafi ze zrozumieniem i empatią angażować się w dialog społeczny i międzykulturowyH1A_K03
K_K05wykazuje troskę o dziedzictwo kulturowe i ma świadomość jego znaczenia dla życia społecznegoH1A_K05
K_K06rozumie konieczność dbałości o więzi społeczne i społeczności lokalneH1A_K05
K_K07dostrzega wagę refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzega konieczność jej rozwojuH1A_K01
K_K08dostrzega znaczenie historycznych źródeł współczesnych zjawisk społecznych, problemów, konfliktów kulturowych  H1A_K04
K_K09uczestniczy w debacie publicznej na poziomie lokalnym, w środowisku uniwersyteckimH1A_K02
H1A_K06
K_K10angażuje się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną odpowiedzialnościąH1A_K02
H1A_K03
K_K11dąży do upowszechniania i otwartości zasobów wiedzyH1A_K04
H1A_K06

SEMINARIUM I EGZAMIN LICENCJACKI

Egzamin licencjacki

Egzamin licencjacki będzie miał formę prezentacji problemowej – student wybiera zagadnienie z zakresu historii kultury polskiej i antycznej, antropologii i socjologii kultury, antropologii słowa i estetyki twórczości słownej, antropologii widowisk, filmu i audiowizualności w kulturze lub animacji kultury i opracowuje je posiłkując się wskazówkami wybranego opiekuna naukowego, a następnie prezentuje zagadnienie wedle własnego pomysłu przed komisją złożoną z opiekuna oraz osoby kompetentnej w dziedzinie. Prezentacja – która może mieć formę tekstową, audiowizualną lub inną (np. performance, wystawa), wedle uznania prezentującego – stanowić będzie punkt wyjścia do rozmowy.
Tematy prezentacji muszą zostać zaakceptowane przez dyrektora IKP.

Seminarium licencjackie

W wymiarze 30 godz., realizowane w VI semestrze, w formie indywidualnych konsultacji prowadzącego i studenta (seminarium prowadzone będzie co roku przez inne osoby z danego zakładu). Konsultacje odbywają się na specjalnym dyżurze, przeznaczonym dla seminarzystów. Udział w seminarium zostaje zaliczony na podstawie co najmniej trzech odbytych konsultacji oraz konspektu prezentacji.


+LEKTORATY

Zasady zaliczania lektoratów w IKP

Zasady zaliczania lektoratów na studiach w IKP są zgodne z zasadami określonymi przez Szkołę Języków Obcych UW:
http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/lektoraty
http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/egzaminy-certyfikacyjne3


+PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

Rok I
przedmiotI semestrII semestr
współczesne teorie antropologiczne
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
-
socjologia i filozofia kultury
90 godz., 8 ECTS
60 godz. ćwiczeń (I i II semestr), zaliczenie w II semestrze
30 godz. wykładu, egzamin w I semestrze
30 godz. wykładu
egzamin
2 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
łącznie 5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
historia kultury obcej
60 godz., 8 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
5 ECTS
przedmiot spoza kierunku
30 godz., 3 ECTS
-30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
bloki tematyczne/zajęcia do wyboru
270 godz., 27 ECTS
150 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
14 ECTS
120 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
1 egzamin
13 ECTS
proseminarium
30 godz., 6 ECTS
30 godz. proseminarium
6 ECTS
-
seminarium magisterskie
30 godz., 6 ECTS
-30 godz. seminarium
6 ECTS
łącznie 60 ECTS, 540 godz.30 ECTS
300 godz.
1 egzamin
30 ECTS
240 godz.
2 egzaminy

*zajęcia z oferty IKP, obowiązkowy przynajmniej jeden EGZAMIN

osoby, które nie ukończyły studiów I stopnia w IKP, zaliczają obowiązkowo w ramach konwersatoriów:

– antropologia kultury (30 godz. konwersatorium, I semestr)
– antropologia słowa (30 godz. konwersatorium, I semestr)
– antropologia widowisk (30 godz. konwersatorium, I semestr)
– antropologia kultury wizualnej (30 godz. konwersatorium, I semestr)

Rok II
przedmiotI semestrII semestr
przedmiot spoza kierunku
60 godz., 4 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
bloki tematyczne/zajęcia do wyboru
240 godz., 24 ECTS
120 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
12 ECTS
120 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
12 ECTS
seminarium magisterskie
60 godz., 12 ECTS
30 godz. seminarium
6 ECTS
30 godz. seminarium
6 ECTS
praca magisterska10 ECTS10 ECTS
egzamin magisterski0 ECTS
łącznie 60 ECTS, 360 godz.

Łącznie na studiach II stopnia 120 ECTS, 900 godz.
30 ECTS
180 godz.
30 ECTS
180 godz.
praca magisterska
egzamin magisterski

* zajęcia z oferty IKP

w ramach zajęć do wyboru obowiązkowo należy zrealizować co najmniej 2 ECTS (30 godz.) zajęć translatoryjnych lub zajęć w języku obcym (na I lub II roku studiów)

Bloki tematyczne (ogólny zakres problemowy):

– literatura i sztuka słowa,
– kultura wizualna i film,
– widowiska kulturowe i teatr,
– historia kultury,
– antropologia i socjologia kultury współczesnej

Zajęcia spoza kierunku

7 ECTS, ok. 90 godz.

Zajęcia językowe

2 ECTS (30 godz.) zajęć translatoryjnych lub zajęć w języku obcym, poziom B2+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Symbol efektu kształceniaOsoba posiadająca kwalifikacje II stopnia po ukończeniu kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze:Obszarowy symbol efektu
Wiedza
K_W01zna swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich rozległe związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymiH2A_W01
H2A_W05
K_W02ma rozległą wiedzę z zakresu antropologii kultury i jej rozmaitych orientacji badawczych klasycznych i współczesnych H2A_W03
H2A_W05
H2A_W06
K_W03ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych aspektów kultury polskiej, związanych z samodzielnie obraną drogą badawcząH2A_W04
H2A_W06
K_W04ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu wybranych kultur obcychH2A_W04
H2A_W06
K_W05zna metodologie nauk o kulturze i różnorodne metody badawczeH2A_W07
K_W06ma zaawansowaną wiedzę o mediach i środkach transmisji kultury oraz ich wpływie na kształt procesu kulturowegoH2A_W04
H2A_W06
K_W07posiada wiedzę o językowych i dyskursywnych mechanizmach wytwarzania znaczeńH2A_W09
K_W08zna rozbudowaną terminologię nauk o kulturze w języku polskim i wybranych językach obcychH2A_W02
K_W09zna metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury w perspektywie synchronicznejH2A_W07
K_W10ma wiedzę w zakresie wybranych zagadnień filozofii i socjologii kulturyH2A_W03
K_W11rozpoznaje najważniejsze problemy współczesnej humanistyki i kultury najnowszejH2A_W05
K_W12ma wiedzę dotyczącą problemów badawczych oraz metod uprawiania historii kulturyH2A_W07
H2A_W06
K_W13w zależności od wybranych modułów kształcenia posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie literatury, sztuki słowa, sztuk wizualnych i filmu, widowisk kulturowych i teatru, wybranych procesów historycznokulturowych, wybranych zagadnień antropologii i socjologii kultury współczesnejH2A_W04
H2A_W06
H2A_W07
K_W14posiada orientację w zasadach zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz ich kontekście instytucjonalnym i kulturowymH2A_W08
K_W15posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnych instytucji kulturyH2A_W10
Umiejętności
K_U01potrafi w sposób refleksyjny, krytyczny i twórczy analizować zjawiska i teksty kulturowe w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, w powiązaniu z innymi faktami społecznymiH2A_U01
H2A_U04
H2A_U05
H2A_U07
K_U02w analizie zjawisk i tekstów kultury wykorzystuje szeroką bazę teoretyczną nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o kulturzeH2A_U02
H2A_U04
K_U03potrafi interpretować współczesne i nowe zjawiska życia społecznego za pomocą narzędzi antropologicznych oraz popularyzować tę wiedzęH2A_U02
K_U04potrafi krytycznie analizować proces historycznokulturowyH2A_U05
K_U05potrafi właściwie dobrać i wykorzystywać metodologię badawczą nauk humanistycznych oraz twórczo syntetyzować uzyskane tymi metodami dane H2A_U04
K_U06krytycznie selekcjonuje i analizuje literaturę przedmiotu w języku polskim i wybranych językach obcychH2A_U01
K_U07pisze rozprawy z samodzielnym doborem literatury oraz wykorzystuje inne sposoby prezentacji swych badań w komunikacji naukowej w języku polskim i wybranych językach obcychH2A_U03
H2A_U08
H2A_U09
H2A_U10
K_U08zabiera głos w dyskusji stosując adekwatne strategie argumentacyjne i wykorzystując szeroki zasób wiedzy przedmiotowej H2A_U06
K_U09w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje rozbudowaną terminologię z zakresu nauk o kulturzeH2A_U10
K_U10charakteryzuje się wysoką kulturą słowa w mowie i piśmieH2A_U10
K_U11potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić dogłębne badanie wybranego aspektu rzeczywistości i zaprezentować jego wyniki z uwzględnieniem złożoności kulturowego kontekstuH2A_U03
K_U12umie tworzyć i redagować różne gatunki tekstów, w tym obszerniejsze rozprawy o charakterze monograficznymH2A_U07
H2A_U08
H2A_U09
K_U13posiada kompetencje językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2+H2A_U11
Kompetencje społeczne
K_K01samodzielnie i twórczo działa w kulturze, potrafi wykazać celowość tych działań i opracować ich strategieH2A_K03
H2A_K06
K_K02kierując się stworzoną na podstawie swej wiedzy wizją świata społecznego potrafi planować i uzasadniać swe działania badawcze i społeczneH2A_K01
H2A_K03
K_K03prezentuje postawę szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kulturyH2A_K01
H2A_K06
K_K04wykazuje i stara się upowszechnić postawę tolerancji wobec kulturowej odmiennościH2A_K03
K_K05potrafi ze zrozumieniem i empatią angażować się w dialog społeczny i międzykulturowyH2A_K02
H2A_K06
K_K06wykazuje aktywną troskę o dziedzictwo kulturowe i ma świadomość jego znaczenia dla życia społecznegoH2A_K05
K_K07rozumie konieczność dbałości o więzi społeczne i społeczności lokalneH2A_K05
K_K08dostrzega znaczenie refleksji historycznokulturowej dla rozumienia współczesnych zjawisk społecznych, rozpoznawania możliwych zagrożeń w ich obrębie oraz przezwyciężania konfliktów kulturowych   H2A_K04
K_K09dostrzega wagę refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzega konieczność własnego wkładu w jej rozwójH2A_K01
K_K10angażuje się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania, etyczną odpowiedzialnością i otwartością na nowe obszary wiedzy i doświadczeniaH2A_K02
H2A_K03
K_K11dąży do upowszechniania i otwartości zasobów wiedzy, potrafi przedstawić swą wizję roli przestrzeni publicznej i sposobów jej funkcjonowaniaH2A_K04

Dwustopniowe od 2012/13

Kulturoznawstwo – specjalność: wiedza o kulturze

+PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

Rok I
przedmiotI semestrII semestr
wstęp do wiedzy o kulturze
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu, 2 ECTS-
antropologia kultury
90 godz., 12 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń, 30 godz. warsztatu
praca roczna, egzamin
7 ECTS
historia kultury antycznej
90 godz., 12 ECTS
30 godz. wykładu
30 godz. ćwiczeń
7 ECTS
30 godz. ćwiczeń egzamin
5 ECTS
historia kultury polskiej do końca XVIII w. (wybór)
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna, egzamin
5 ECTS
historia kultury polskiej do końca XVIII w.
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
-
Biblia w historii kultury
30 godz., 2 ECTS
-30 godz wykład lub ćwiczenia
2 ECTS
logika i semiotyka
30 godz., 2 ECTS
30 godz. ćwiczeń 2 ECTS-
lektorat języka nowożytnego
120 godz., 4 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
wychowanie fizyczne
60 godz., 1 ECTS
30 godz.
0.5 ECTS
30 godz.
0.5 ECTS
technologia informacyjna
30 godz., 2 ECTS
-30 godz. ćwiczeń
2 ECTS
historia filozofii
60 godz., 8 ECTS
30 godz. ćwiczeń
4 ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
4 ECTS
wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 godz., 2 ECTS
-30 godz. wykładu
egzamin
2 ECTS
bezpieczeństwo i higiena pracy
4 godz. , 0.5 ECTS
4 godz. wykładu
0.5 ECTS
-
ochrona własności intelektualnej
4 godz. , 0.5 ECTS
-4 godz. wykładu
0.5 ECTS
łącznie 60 ECTS, 668 godz.30 ECTS
334 godz.
30 ECTS
334 godz.
2 prace roczne
5 egzaminów

* zajęcia z oferty IKP

Rok II
przedmiotIII semestrIV semestr
antropologia słowa
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
5 ECTS
antropologia widowisk
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
5 ECTS
historia kultury polskiej XIX w. (wybór)
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
5 ECTS
historia kultury polskiej XIX w.
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
_
historia kultury obcej (wybór)
60 godz, 8 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
5 ECTS
lektorat języka nowożytnego (wybór)
120 godz., 4 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
EGZAMIN z języka obcego (wybór)-2 ECTS
wychowanie fizyczne (wybór)
60 godz., 1 ECTS
30 godz.
0.5 ECTS
30 godz.
0.5 ECTS
przedmiot spoza kierunku (wybór)
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
-
zajęcia do wyboru*
30 godz., 3 ECTS
30 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
3 ECTS
-
wprowadzenie do wiedzy o filmie
30 godz., 2.5 ECTS
-30 godz. wykładu
2.5 ECTS
wprowadzenie do wiedzy o teatrze
30 godz., 2.5 ECTS
30 godz. wykładu
2.5 ECTS
-
poetyka - wprowadzenie do wiedzy o literaturze
30 godz., 3 ECTS
-30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
łącznie 60 ECTS, 600 godz. 30 ECTS
330 godz.
30 ECTS
270 godz.
3 prace roczne
4 egzaminy

* zajęcia z oferty IKP

Rok III
przedmiotV semestrVI semestr
estetyka twórczości słownej
30 godz., 4 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca semestralna
egzamin
4 ECTS
-
antropologia kultury wizualnej
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
5 ECTS
historia kultury polskiej XX w.
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
-
historia kultury polskiej XX w. (wybór)
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
5 ECTS
uczestnictwo w kulturze
ćwiczenia 30 godz., 3 ECTS
15 godz. ćwiczeń
1,5 ECTS
 
15 godz. ćwiczeń
1,5 ECTS
 
przedmiot spoza kierunku (wybór)
90 godz., 7 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
30 godz. wykładu
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
zajęcia do wyboru*
180 godz., 18 ECTS
90 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
9 ECTS
90 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
9 ECTS
praktyki (wybór)
60 godz., 2 ECTS
-60 godz. 
2 ECTS
seminarium licencjackie (wybór)
30 godz., 2 ECTS
30 godz. seminarium
2 ECTS
praca dyplomowaprezentacja
2 ECTS
egzamin licencjacki0 ECTS
łącznie 60 ECTS, 570 godz.

Łącznie na studiach I stopnia 180 ECTS, 1838 godz.
30 ECTS
270 godz. 
1 praca semestralna
1 egzamin
30 ECTS
300 godz.
2 prace roczne
2 egzaminy
praca dyplomowa
egzamin dyplomowy

* zajęcia z oferty IKP

W ramach zajęć spoza kierunku studenci muszą zaliczyć 2 ECTS z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Moduły:

1. Antropologia kultury

– wstęp do wiedzy o kulturze
– antropologia kultury
– antropologia słowa
– antropologia widowisk
– antropologia kultury wizualnej

2. Historia kultury (pula zajęć do wyboru w ramach wyróżnionych bloków)

– historia kultury polskiej XVIII, XIX, XX wiek ćwiczenia + wykłady)
– historia kultury obcej
– historia kultury antycznej
– Biblia w historii kultur

3. Interpretacja kultury

– poetyka
– estetyka twórczości słownej
– wprowadzenie do wiedzy o filmie
– wprowadzenie do wiedzy o teatrze

4. Działanie w kulturze

– uczestnictwo w kulturze
– praktyki (w instytucjach wybranych przez studenta)

5. Filozofia i logika

– logika i semiotyka
– historia filozofii

6. Kształcenie językoznawcze i językowe

– językoznawstwo ogólne
– lektorat (do wyboru)

7. Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej

– technologie informacyjne
– ochrona własności intelektualnej
(przedmioty te realizowane są w spójnym bloku problemowym)

8. Seminaria i zajęcia do wyboru

– zajęcia spoza kierunku
– konwersatoria
– warsztaty
– seminaria licencjackie (oparte na zasadzie tutoratu, wybór problematyki przez studenta)

Zajęcia spoza kierunku
9 ECTS, ok. 120 godz.

Zajęcia językowe
240 godz. lektoratu + egzamin B2, 10 ECTS

Praktyki
2 ECTS, 60 godz. w wybranej przez studenta instytucji kultury lub w ramach studenckich objazdów kulturoznawczych (wybór akceptuje opiekun praktyk), wedle zasad ustalonych przez instytucję/opiekuna objazdu, zaliczane przez opiekuna praktyk na podstawie stosownych dokumentów.

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Symbol efektu kształceniaOsoba posiadająca kwalifikacje I stopnia po ukończeniu kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze:Obszarowy symbol efektu
Wiedza
K_W01zna swoistość nauk o kulturze i ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymiH1A­_W01
H1A_W05
K_W02ma uporządkowaną wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz orientację w antropologicznych szkołach i nurtach badawczych H1A_W04
H1A_W06
K_W03ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu historii kultury polskiej i wybranych kultur obcychH1A_W04
K_W04ma elementarną wiedzę o dziedzictwie antycznym i biblijnym w historii kulturH1A_W04
K_W05zna wybrane metodologie nauk o kulturze, podstawowe strategie poznawcze i stosowane metody badawczeH1A_W03
H1A_W07
K_W06charakteryzuje podstawowe media i środki transmisji kultury (słowo, obraz, widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowegoH1A_W07
H1A_W09
K_W07ma podstawową wiedzę o kulturze literackiej i twórczości słownej, widowiskach kulturowych i kulturze teatralnej, kulturze wizualnej i filmowejH1A_W04
H1A_W05
H1A_W06
H1A_W10
K_W08zna podstawową terminologię nauk o kulturzeH1A_W02
K_W09

zna metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury w perspektywie synchronicznej
H1A_W07
K_W10zna metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury w perspektywie diachronicznejH1A_W07
K_W11ma podstawową wiedzę o systemie językowym i nurtach refleksji językoznawczejH1A_W09
K_W12ma podstawową orientację w wybranych nurtach i narzędziach historii literatury, teatru, widowisk oraz sztuk wizualnych i filmuH1A_W06
H1A_W04
K_W13ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii i kultury logicznejH1A_W02
H1A_W05
K_W14zna zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz ich implikacje kulturoweH1A_W08
K_W15orientuje się we współczesnych instytucjach kultury, zna i rozumie mechanizmy ich działaniaH1A_W10
Umiejętności
K_U01potrafi w sposób refleksyjny i krytyczny analizować zjawiska kulturowe i teksty kulturyH1A_U05
K_U02

w analizie zjawisk i tekstów kultury wykorzystuje teorie antropologiczne oraz wybrane inne teorie z zakresu nauk humanistycznych
H1A_U02
K_U03interpretuje zjawiska kultury uwzględniając ich kontekst historyczny, społeczny i politycznyH1A_U02
H1A_U05
K_U04potrafi określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcjiH1A_U05
K_U05potrafi wykorzystywać metodologię badawczą nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane H1A_U02
H1A_U04
K_U06krytycznie selekcjonuje i analizuje literaturę przedmiotuH1A_U01
H1A_U03
K_U07pisze rozprawy, samodzielnie dobierając literaturęH1A_U03
K_U08potrafi zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych oraz wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotuH1A_U06
H1A_U07
H1A_U09
K_U09zabiera głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczneH1A_U06
K_U10charakteryzuje się wysoką kulturą słowa w mowie i piśmieH1A_U08
K_U11w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturzeH1A_U07
K_U12posiada kompetencje językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2H1A_U07
H1A_U08
H1A_U10
K_U13korzysta z wybranej literatury przedmiotu w języku obcymH1A_U10
K_U14potrafi korzystać ze źródeł informacji naukowej i redagować teksty naukowe w języku polskimH1A_U07
H1A_U03
K_U15ma elementarną znajomość technik informatycznych i potrafi określić celowość ich zastosowaniaH1A_U01
H1A_U07
Kompetencje społeczne
K_K01samodzielnie, twórczo i w sposób przemyślany działa w kulturzeH1A_K03
H1A_K06
K_K02prezentuje postawę szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kulturyH1A_K01
K_K03wykazuje i stara się upowszechnić postawę tolerancji wobec kulturowej odmiennościH1A_K03
K_K04potrafi ze zrozumieniem i empatią angażować się w dialog społeczny i międzykulturowyH1A_K03
K_K05wykazuje troskę o dziedzictwo kulturowe i ma świadomość jego znaczenia dla życia społecznegoH1A_K05
K_K06rozumie konieczność dbałości o więzi społeczne i społeczności lokalneH1A_K05
K_K07dostrzega wagę refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzega konieczność jej rozwojuH1A_K01
K_K08dostrzega znaczenie historycznych źródeł współczesnych zjawisk społecznych, problemów, konfliktów kulturowych   H1A_K04
K_K09uczestniczy w debacie publicznej na poziomie lokalnym, w środowisku uniwersyteckimH1A_K02
H1A_K06
K_K10angażuje się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną odpowiedzialnościąH1A_K02
H1A_K03
K_K11dąży do upowszechniania i otwartości zasobów wiedzyH1A_K04
H1A_K06


+SEMINARIUM I EGZAMIN LICENCJACKI

Egzamin licencjacki

Egzamin licencjacki będzie miał formę prezentacji problemowej – student wybiera zagadnienie z zakresu historii kultury polskiej i antycznej, antropologii i socjologii kultury, antropologii słowa i estetyki twórczości słownej, antropologii widowisk, filmu i audiowizualności w kulturze lub animacji kultury i opracowuje je posiłkując się wskazówkami wybranego opiekuna naukowego, a następnie prezentuje zagadnienie wedle własnego pomysłu przed komisją złożoną z opiekuna oraz osoby kompetentnej w dziedzinie. Prezentacja – która może mieć formę tekstową, audiowizualną lub inną (np. performance, wystawa), wedle uznania prezentującego – stanowić będzie punkt wyjścia do rozmowy.

Tematy prezentacji muszą zostać zaakceptowane przez dyrektora IKP.

Seminarium licencjackie

W wymiarze 30 godz., realizowane w VI semestrze, w formie indywidualnych konsultacji prowadzącego i studenta (seminarium prowadzone będzie co roku przez inne osoby z danego zakładu). Konsultacje odbywają się na specjalnym dyżurze, przeznaczonym dla seminarzystów. Udział w seminarium zostaje zaliczony na podstawie co najmniej trzech odbytych konsultacji oraz konspektu prezentacji.


+LEKTORATY

Zasady zaliczania lektoratów w IKP

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2005/2006 i później, lektorat języka obcego nie jest obowiązkowy: obowiązuje jedynie poświadczenie swej biegłości językowej certyfikatem na poziomie B2. Studenci ci mogą jednak uczęszczać na bezpłatne lektoraty w wymiarze 240 godz. podczas studiów (jednolitych magisterskich lub I stopnia). Studenci niekorzystający z tej oferty zobligowani są do zaliczenia ekwiwalentnej lektoratom liczby punktów ECTS (8 punktów za lektorat oraz 2 punkty za egzamin, jeśli język zaliczany jest na podstawie certyfikatu zewnętrznego) poprzez uczęszczanie na dodatkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz przedstawienie w toku studiów wykazu zaliczonych w ramach ekwiwalencji kursów wraz z punktacją ECTS (wymóg przedstawienia wykazu dotyczy wyłącznie studentów studiów jednolitych pięcioletnich).

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2005/2006, zobowiązani są do zaliczenia 180 godzin lektoratowych do końca IV roku studiów.

Z zasadami zaliczania zajęć i egzaminów z języków obcych na UW zapoznać się można na stronie: http://www.uw.edu.pl/pl.php/student/lektoraty/certyfik.html.


+PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

Rok I
przedmiotI semestrII semestr
współczesne teorie antropologiczne
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
-
socjologia i filozofia kultury
90 godz., 8 ECTS
60 godz. ćwiczeń (I i II semestr), zaliczenie w II semestrze
30 godz. wykładu, egzamin w I semestrze
30 godz. wykładu
egzamin
2 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
łącznie 5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
historia kultury obcej
60 godz., 8 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
5 ECTS
przedmiot spoza kierunku
30 godz., 3 ECTS
-30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
bloki tematyczne/zajęcia do wyboru
270 godz., 27 ECTS
150 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
14 ECTS
120 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
1 egzamin
13 ECTS
proseminarium
30 godz., 6 ECTS
30 godz. proseminarium
6 ECTS
-
seminarium magisterskie
30 godz., 6 ECTS
-30 godz. seminarium
6 ECTS
łącznie 60 ECTS, 540 godz.30 ECTS
300 godz.
1 egzamin
30 ECTS
240 godz.
2 egzaminy

*zajęcia z oferty IKP, obowiązkowy przynajmniej jeden EGZAMIN

osoby, które nie ukończyły studiów I stopnia w IKP, zaliczają obowiązkowo w ramach konwersatoriów:

– antropologia kultury (30 godz. konwersatorium, I semestr)
– antropologia słowa (30 godz. konwersatorium, I semestr)
– antropologia widowisk (30 godz. konwersatorium, I semestr)
– antropologia kultury wizualnej (30 godz. konwersatorium, I semestr)

Rok II
przedmiotI semestrII semestr
przedmiot spoza kierunku
60 godz., 4 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
bloki tematyczne/zajęcia do wyboru
240 godz., 24 ECTS
120 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
12 ECTS
120 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
12 ECTS
seminarium magisterskie
60 godz., 12 ECTS
30 godz. seminarium
6 ECTS
30 godz. seminarium
6 ECTS
praca magisterska10 ECTS10 ECTS
egzamin magisterski0 ECTS
łącznie 60 ECTS, 360 godz.
 
Łącznie na studiach II stopnia 120 ECTS, 900 godz.
30 ECTS
180 godz.
30 ECTS
180 godz.
praca magisterska
egzamin magisterski

* zajęcia z oferty IKP

w ramach zajęć do wyboru obowiązkowo należy zrealizować co najmniej 2 ECTS (30 godz.) zajęć translatoryjnych lub zajęć w języku obcym (na I lub II roku studiów)

Bloki tematyczne (ogólny zakres problemowy):

– literatura i sztuka słowa,
– kultura wizualna i film,
– widowiska kulturowe i teatr,
– historia kultury,
– antropologia i socjologia kultury współczesnej

Zajęcia spoza kierunku
7 ECTS, ok. 90 godz.

Zajęcia językowe
2 ECTS (30 godz.) zajęć translatoryjnych lub zajęć w języku obcym, poziom B2+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Symbol efektu kształceniaOsoba posiadająca kwalifikacje II stopnia po ukończeniu kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze:Obszarowy symbol efektu
Wiedza
K_W01zna swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich rozległe związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymiH2A_W01
H2A_W05
K_W02ma rozległą wiedzę z zakresu antropologii kultury i jej rozmaitych orientacji badawczych klasycznych i współczesnych H2A_W03
H2A_W05
H2A_W06
K_W03ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych aspektów kultury polskiej, związanych z samodzielnie obraną drogą badawcząH2A_W04
H2A_W06
K_W04ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu wybranych kultur obcychH2A_W04
H2A_W06
K_W05zna metodologie nauk o kulturze i różnorodne metody badawczeH2A_W07
K_W06ma zaawansowaną wiedzę o mediach i środkach transmisji kultury oraz ich wpływie na kształt procesu kulturowegoH2A_W04
H2A_W06
K_W07posiada wiedzę o językowych i dyskursywnych mechanizmach wytwarzania znaczeńH2A_W09
K_W08zna rozbudowaną terminologię nauk o kulturze w języku polskim i wybranych językach obcychH2A_W02
K_W09zna rozmaite metody analizy i interpretacji tekstów kultury w perspektywie synchronicznej i diachronicznejH2A_W07
K_W10ma wiedzę w zakresie wybranych zagadnień filozofii i socjologii kulturyH2A_W03
K_W11rozpoznaje najważniejsze problemy współczesnej humanistyki i kultury najnowszejH2A_W05
K_W12ma wiedzę dotyczącą problemów badawczych oraz metod uprawiania historii kulturyH2A_W07
H2A_W06
K_W13w zależności od wybranych modułów kształcenia posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie literatury, sztuki słowa, sztuk wizualnych i filmu, widowisk kulturowych i teatru, wybranych procesów historycznokulturowych, wybranych zagadnień antropologii i socjologii kultury współczesnejH2A_W04
H2A_W06
H2A_W07
K_W14posiada orientację w zasadach zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz ich kontekście instytucjonalnym i kulturowymH2A_W08
K_W15posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnych instytucji kulturyH2A_W10
Umiejętności
K_U01potrafi w sposób refleksyjny, krytyczny i twórczy analizować zjawiska i teksty kulturowe w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, w powiązaniu z innymi faktami społecznymiH2A_U01
H2A_U04
H2A_U05
H2A_U07
K_U02w analizie zjawisk i tekstów kultury wykorzystuje szeroką bazę teoretyczną nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o kulturzeH2A_U02
H2A_U04
K_U03potrafi interpretować współczesne i nowe zjawiska życia społecznego za pomocą narzędzi antropologicznych oraz popularyzować tę wiedzęH2A_U02
K_U04potrafi krytycznie analizować proces historycznokulturowyH2A_U05
K_U05potrafi właściwie dobrać i wykorzystywać metodologię badawczą nauk humanistycznych oraz twórczo syntetyzować uzyskane tymi metodami dane H2A_U04
K_U06krytycznie selekcjonuje i analizuje literaturę przedmiotu w języku polskim i wybranych językach obcychH2A_U01
K_U07pisze rozprawy z samodzielnym doborem literatury oraz wykorzystuje inne sposoby prezentacji swych badań w komunikacji naukowej w języku polskim i wybranych językach obcychH2A_U03
H2A_U08
H2A_U09
H2A_U10
K_U08zabiera głos w dyskusji stosując adekwatne strategie argumentacyjne i wykorzystując szeroki zasób wiedzy przedmiotowej H2A_U06
K_U09w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje rozbudowaną terminologię z zakresu nauk o kulturzeH2A_U10
K_U10charakteryzuje się wysoką kulturą słowa w mowie i piśmieH2A_U10
K_U11potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić dogłębne badanie wybranego aspektu rzeczywistości i zaprezentować jego wyniki z uwzględnieniem złożoności kulturowego kontekstuH2A_U03
K_U12umie tworzyć i redagować różne gatunki tekstów, w tym obszerniejsze rozprawy o charakterze monograficznymH2A_U07
H2A_U08
H2A_U09
K_U13posiada kompetencje językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2+H2A_U11
Kompetencje społeczne
K_K01samodzielnie i twórczo działa w kulturze, potrafi wykazać celowość tych działań i opracować ich strategieH2A_K03
H2A_K06
K_K02kierując się stworzoną na podstawie swej wiedzy wizją świata społecznego potrafi planować i uzasadniać swe działania badawcze i społeczneH2A_K01
H2A_K03
K_K03prezentuje postawę szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kulturyH2A_K01
H2A_K06
K_K04wykazuje i stara się upowszechnić postawę tolerancji wobec kulturowej odmiennościH2A_K03
K_K05potrafi ze zrozumieniem i empatią angażować się w dialog społeczny i międzykulturowyH2A_K02
H2A_K06
K_K06wykazuje aktywną troskę o dziedzictwo kulturowe i ma świadomość jego znaczenia dla życia społecznegoH2A_K05
K_K07rozumie konieczność dbałości o więzi społeczne i społeczności lokalneH2A_K05
K_K08dostrzega znaczenie refleksji historycznokulturowej dla rozumienia współczesnych zjawisk społecznych, rozpoznawania możliwych zagrożeń w ich obrębie oraz przezwyciężania konfliktów kulturowych   H2A_K04
K_K09dostrzega wagę refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzega konieczność własnego wkładu w jej rozwójH2A_K01
K_K10angażuje się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania, etyczną odpowiedzialnością i otwartością na nowe obszary wiedzy i doświadczeniaH2A_K02
H2A_K03
K_K11dąży do upowszechniania i otwartości zasobów wiedzy, potrafi przedstawić swą wizję roli przestrzeni publicznej i sposobów jej funkcjonowaniaH2A_K04

Dwustopniowe od 2010/11

PROGRAM OBOWIĄZUJE STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM:

2010/2011
2011/2012

UWAGA!!! Zmiany dotyczące programu II i III roku studiów I stopnia:

Przedmiot „animacja kultury” (III rok) zmienia nazwę na „uczestnictwo w kulturze”; przedmiot realizowany będzie w formie 30 godz. ćwiczeń + 30 godz. praktyk.

Przedmioty „wiedza o sztuce” (II rok) oraz „socjologia kultury” (III rok) zostają zastąpione przez konwersatoria/zajęcia do wyboru.

Punktacja ECTS pozostaje bez zmian.

Kulturoznawstwo – specjalność: wiedza o kulturze

+PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

Rok I
Wstęp do wiedzy o kulturzewykład - I sem.30 godz.zal.2 ECTS
Antropologia kulturyćwiczenia - I i II sem.60 godz.zal., praca, egzamin10 ECTS
Historia kultury antycznejwykład - I sem.30 godz.zal., egzamin4 ECTS
Historia kultury antycznejćwiczenia - I i II sem.60 godz.zal.8 ECTS
Historia kultury polskiej – do końca XVIII w.ćwiczenia - I i II sem.60 godz.zal., praca, egzamin10 ECTS
Historia kultury polskiej – do końca XVIII w.wykład30 godz.zal.2 ECTS
Logika i semiotykawykład - I sem.30 godz.zal.2 ECTS
Logika i semiotykaćwiczenia - I sem.30 godz.zal., egzamin3 ECTS
Historia filozofiićwiczenia - I i II sem.60 godz.zal., egzamin8 ECTS
Wstęp do językoznawstwa ogólnegowykład - II sem.30 godz.zal., egzamin2 ECTS
Biblia w historii kulturywykład - II semestr30 godz.zal.2 ECTS
Technologia informacyjnaćwiczenia - II sem.30 godz.zal.2 ECTS
Lektorat języka nowożytnegoćwiczenia - I i II sem.120 godz.zal.4 ECTS
Wychowanie fizycznećwiczenia - I i II sem.60 godz.zal.0 ECTS
Bezpieczeństwo i higiena pracywykład - I sem.4 godz.zal.0,5 ECTS
Ochrona własności intelektualnejwykład - I sem.4 godz.zal.0,5 ECTS
Razem668 godz. wykładów i ćwiczeń6 egzaminów60 ECTS

Do średniej studiów (będącej podstawą wypłacania stypendium naukowego i składnikiem końcowej oceny studiów, wpisywanej do dyplomu) wliczane są od roku akademickiego 2007/2008 wszystkie oceny, otrzymane przez studenta z zaliczeń przedmiotów i egzaminów. W przypadku przedmiotów kończących się dwiema ocenami – z zaliczenia/pracy rocznej oraz z egzaminu (historia kultury antycznej, historie kultury polskiej, antropologie) – do średniej wliczane są obydwie oceny.

Rok II
Antropologia słowaćwiczenia - III i IV sem.60 godz.zal., praca, egzamin10 ECTS
Antropologia widowiskćwiczenia - III i IVsem.60 godz.zal., praca, egzamin10 ECTS
Historia kultury polskiej XIX w.ćwiczenia - III i IV sem.60 godz.zal., praca, egzamin10 ECTS
Historia kultury polskiej XIX/XX w. *wykład - IV sem.30 godz.zal.2 ECTS
Poetyka. Wprowadzenie do wiedzy o literaturzećwiczenia - IV sem.30 godz.zal.3 ECTS
Wiedza o sztuce (z oferty IKP i UW)konwersatorium - III i IV sem.60 godz.zal.6 ECTS
Wprowadzenie do wiedzy o filmiewykład - IV sem.30 godz.zal.2 ECTS
Wprowadzenie do wiedzy o teatrzewykład - III sem.30 godz.zal.2 ECTS
Konwersatoria z oferty IKP – do wyborućwiczenia60 godz.zal.6 ECTS
Przedmiot spoza kierunku**ćwiczenia lub wykład30 godz.zal.3 ECTS
Lektorat języka nowożytnegoćwiczenia - I i II sem.120 godz.zal.4 ECTS
Egzamin z języka nowożytnegoegzamin2 ECTS
Wychowanie fizycznećwiczenia - I i II sem.60 godz.zal.0 ECTS
Razem
630 godz. wykładów i ćwiczeń4 egzaminy60 ECTS

* z oferty IKP lub ogólnouniwersyteckiej
** za zajęcia spoza kierunku należy uzyskać co najmniej 9 ECTS; minimalna liczna godzin zajęć spoza kierunku: 90. W ramach zajęć spoza kierunku studenci muszą zaliczyć 30 godz. zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Do średniej studiów (będącej podstawą wypłacania stypendium naukowego i składnikiem końcowej oceny studiów, wpisywanej do dyplomu) wliczane są od roku akademickiego 2007/2008 wszystkie oceny, otrzymane przez studenta z zaliczeń przedmiotów i egzaminów. W przypadku przedmiotów kończących się dwiema ocenami – z zaliczenia/pracy rocznej oraz z egzaminu (historia kultury antycznej, historie kultury polskiej, antropologie) – do średniej wliczane są obydwie oceny.

Rok III
Film i audiowizualność w kulturzećwiczenia - V i VI sem.60 godz.zal., praca, egzamin10 ECTS
Estetyka twórczości słownejćwiczenia - V sem.30 godz.zal., praca, egzamin4 ECTS
Historia kultury polskiej XX wiekućwiczenia - V i VI sem.60 godz.zal., egzamin10 ECTS
Historia kultury polskiej XX wiekuwykład - V sem.30 godz.zal., egzamin2 ECTS
Historia kultury obcejwykład/ćwiczenia
- V i VI sem.
60 godz.zal., egzamin10 ECTS
Socjologia kulturywykład - V sem.30 godz.zal., egzamin2 ECTS
Animacja kulturyćwiczenia - V i VI sem.60 godz.zal.4 ECTS
Konwersatoria z oferty IKP – do wyborućwiczenia60 godz.zal.6 ECTS
Przedmiot spoza kierunku*ćwiczenia lub wykład60 godz.zal.6 ECTS
Praktyki**3 tygodniemin. 90 godz.zal.3 ECTS
Seminarium licencjackiećwiczenia - VI semestr30 godz.zal.3 ECTS
Egzamin licencjacki0 ECTS
Razem570 godz. wykładów i ćwiczeń5 egzaminów60 ECTS

* Za zajęcia spoza kierunku należy uzyskać co najmniej 9 ECTS; minimalna liczna godzin zajęć spoza kierunku: 90. W ramach zajęć spoza kierunku studenci muszą zaliczyć 30 godz. zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

** 90 godzin to całkowity nakład pracy studenta; forma i organizacja praktyk do uzgodnienia z instytucją przyjmującą.

Do średniej studiów (będącej podstawą wypłacania stypendium naukowego i składnikiem końcowej oceny studiów, wpisywanej do dyplomu) wliczane są od roku akademickiego 2007/2008 wszystkie oceny, otrzymane przez studenta z zaliczeń przedmiotów i egzaminów. W przypadku przedmiotów kończących się dwiema ocenami – z zaliczenia/pracy rocznej oraz z egzaminu (historia kultury antycznej, historie kultury polskiej, antropologie) – do średniej wliczane są obydwie oceny.


+SEMINARIUM I EGZAMIN LICENCJACKI

Egzamin licencjacki

Egzamin licencjacki będzie miał formę prezentacji problemowej – student wybiera zagadnienie z zakresu historii kultury polskiej i antycznej, antropologii i socjologii kultury, antropologii słowa i estetyki twórczości słownej, antropologii widowisk, filmu i audiowizualności w kulturze lub animacji kultury i opracowuje je posiłkując się wskazówkami wybranego opiekuna naukowego, a następnie prezentuje zagadnienie wedle własnego pomysłu przed komisją złożoną z opiekuna oraz osoby kompetentnej w dziedzinie. Prezentacja – która może mieć formę tekstową, audiowizualną lub inną (np. performance, wystawa), wedle uznania prezentującego – stanowić będzie punkt wyjścia do rozmowy.
Tematy prezentacji muszą zostać zaakceptowane przez dyrektora IKP.

Seminarium licencjackie

W wymiarze 30 godz., realizowane w VI semestrze, w formie indywidualnych konsultacji prowadzącego i studenta (seminarium prowadzone będzie co roku przez inne osoby z danego zakładu). Konsultacje odbywają się na specjalnym dyżurze, przeznaczonym dla seminarzystów. Udział w seminarium zostaje zaliczony na podstawie co najmniej trzech odbytych konsultacji oraz konspektu prezentacji.


+PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

Rok I
Filozofia kulturywykład - VII i VIII sem.60 godz.zal.6 ECTS
Socjologia kulturyćwiczenia - VII i VIII sem.60 godz.zal.6 ECTS
Historia kultury obcejćwiczenia - IX i X sem.60 godz.zal., egzamin10 ECTS
Teorie estetycznewykład - VII i VIII sem.60 godz.zal., egzamin6 ECTS
Przedmiot spoza kierunkuwykład - VII sem.30 godz.zal.3 ECTS
Proseminarium (metody badań kult.)ćwiczenia - VII sem.30 godz.zal.6 ECTS
Seminarium magisterskie (z zakr. antropologii kultury)ćwiczenia - VIII sem.30 godz.zal.6 ECTS
Konwersatoria z oferty IKP – do wyborućwiczenia180 godz.zal.17 ECTS
(4 ECTS z zakresu filozofia kultury lub estetyka)
Razem510 godz. wykładów i ćwiczeń2 egzaminy60 ECTS

Do średniej studiów (będącej podstawą wypłacania stypendium naukowego i składnikiem końcowej oceny studiów, wpisywanej do dyplomu) wliczane są od roku akademickiego 2007/2008 wszystkie oceny, otrzymane przez studenta z zaliczeń przedmiotów i egzaminów. W przypadku przedmiotów kończących się dwiema ocenami – z zaliczenia/pracy rocznej oraz z egzaminu (historia kultury antycznej, historie kultury polskiej, antropologie) – do średniej wliczane są obydwie oceny.

Rok II
Seminarium magisterskiećwiczenia - IX i X sem.60 godz.zal.12 ECTS
Praca magisterska20 ECTS
Przedmiot spoza kierunkuwykład - IX sem.30 godz.zal.3 ECTS
Konwersatoria z oferty IKP – do wyborućwiczenia - IX i X sem.240 godz.zal.25 ECTS
Razem330 godz. ćwiczeń i wykładów1 egzamin60 ECTS

Do średniej studiów (będącej podstawą wypłacania stypendium naukowego i składnikiem końcowej oceny studiów, wpisywanej do dyplomu) wliczane są od roku akademickiego 2007/2008 wszystkie oceny, otrzymane przez studenta z zaliczeń przedmiotów i egzaminów. W przypadku przedmiotów kończących się dwiema ocenami – z zaliczenia/pracy rocznej oraz z egzaminu (historia kultury antycznej, historie kultury polskiej, antropologie) – do średniej wliczane są obydwie oceny.


+LEKTORATY

Zasady zaliczania lektoratów w IKP

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2005/2006 i później, lektorat języka obcego nie jest obowiązkowy: obowiązuje jedynie poświadczenie swej biegłości językowej certyfikatem na poziomie B2. Studenci ci mogą jednak uczęszczać na bezpłatne lektoraty w wymiarze 240 godz. podczas studiów (jednolitych magisterskich lub I stopnia). Studenci niekorzystający z tej oferty zobligowani są do zaliczenia ekwiwalentnej lektoratom liczby punktów ECTS (8 punktów za lektorat oraz 2 punkty za egzamin, jeśli język zaliczany jest na podstawie certyfikatu zewnętrznego) poprzez uczęszczanie na dodatkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz przedstawienie w toku studiów wykazu zaliczonych w ramach ekwiwalencji kursów wraz z punktacją ECTS (wymóg przedstawienia wykazu dotyczy wyłącznie studentów studiów jednolitych pięcioletnich).

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2005/2006, zobowiązani są do zaliczenia 180 godzin lektoratowych do końca IV roku studiów.

Z zasadami zaliczania zajęć i egzaminów z języków obcych na UW zapoznać się można na stronie: http://www.uw.edu.pl/pl.php/student/lektoraty/certyfik.html.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl