Dwustopniowe od 2017/18

Kulturoznawstwo – specjalność: wiedza o kulturze

+PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

Rok I
przedmiotV semestrVI semestr
klasyczne teorie antropologiczne
30 godz., 3 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
-
antropologia kultury
60 godz., 11 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5,5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
5,5 ECTS
warsztat humanisty
30 godz., 3 ECTS
-30 godz. ćwiczeń
2 ECTS
historia kultury antycznej
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
5 ECTS
historia kultury antycznej
30 godz., 3 ECTS
30 godz. wykładu
3 ECTS
-
historia kultury polskiej do końca XVIII w. (do wyboru 2x30 godz. ćwiczeń sprofilowanych tematycznie)
2x30 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń, praca semestralna,
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
5 ECTS
historia kultury polskiej do końca XVIII w.
30 godz., 3 ECTS
-30 godz. wykładu
3 ECTS
logika i semiotyka
30 godz., 3 ECTS
30 godz. ćwiczeń,
3 ECTS
-
lektorat języka nowożytnego 120 godz., 4 ECTS 60 godz. ćwiczeń, 2 ECTS60 godz. ćwiczeń, 2 ECTS
wychowanie fizyczne 60 godz., 0 ECTS30 godz.,
0 ECTS
30 godz.,
0 ECTS
historia filozofii 60 godz., 6,5 ECTS30 godz. ćwiczeń,
3 ECTS
30 godz. ćwiczeń, egzamin,
3,5 ECTS
bezpieczeństwo i higiena pracy 4 godz., 0,5 ECTS4 godz. wykładu, 0,5 ECTS-
wprowadzenie do wiedzy o teatrze-30 godz. wykładu, 2 ECTS
wprowadzenie do wiedzy o filmie-30 godz. wykładu, 2 ECTS
łącznie 60 ECTS, 640 godz.
  
30 ECTS
304 godz.
1 praca semestralna
30 ECTS
330 godz.
1 praca roczna
4 egzaminy

Rok II
przedmiotIII semestrIV semestr
antropologia słowa
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
5 ECTS
antropologia widowisk
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
5 ECTS
Biblia w kulturze
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
-
historia kultury polskiej XIX w. (do wyboru 2x30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie)
2x30 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca semestralna
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
5 ECTS
historia kultury polskiej XIX w.
30 godz., 3 ECTS
-30 godz. wykładu
3 ECTS
historia kultury obcej (do wyboru 2x30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie)
2x30 godz, 6 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
3 ECTS
lektorat języka nowożytnego (wybór)
120 godz., 4 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
EGZAMIN z języka obcego (wybór)-2 ECTS
wychowanie fizyczne (wybór)
30 godz., 0 ECTS
30 godz.
0 ECTS
-
przedmiot spoza kierunku studiów (wybór)
60 godz., 5 ECTS
60 godz. wykładu lub ćwiczeń
5 ECTS
-
zajęcia do wyboru*
30 godz., 3 ECTS
30 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
3 ECTS
-
warsztat metodologiczny
30 godz., 2 ECTS
-30 godz. ćwiczeń
2 ECTS
uczestnictwo w kulturze
30 godz., 3 ECTS
30 godz. ćwiczeń,
3 ECTS
łącznie 60 ECTS, 600 godz.30 ECTS
330 godz.
1 praca semestralna
30 ECTS
270 godz.
3 prace roczne
4 egzaminy

* zajęcia z oferty IKP
Rok III
przedmiotV semestrVI semestr
warsztat metodologiczny
30 godz., 2 ECTS
30 godz. ćwiczeń
2 ECTS
-
antropologia kultury wizualnej
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
5 ECTS
historia kultury polskiej XX w.
30 godz., 3 ECTS
-30 godz. wykładu
3 ECTS
historia kultury polskiej XX w. (do wyboru 2x30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie)
2x30 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca semestralna
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
5 ECTS
analiza tekstu literackiego
60 godz., 4 ECTS
30 godz. ćwiczeń
2 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
2 ECTS
przedmiot spoza kierunku (wybór)
90 godz., 7 ECTS
90 godz. wykładu lub ćwiczeń
7 ECTS
zajęcia do wyboru*
180 godz., 18 ECTS
90 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
9 ECTS
90 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
9 ECTS
seminarium licencjackie (wybór)
30 godz., 6 ECTS
-30 godz. seminarium
praca dyplomowa
6 ECTS
egzamin licencjacki0 ECTS
łącznie 60 ECTS, 540 godz.
  
Łącznie na studiach I stopnia 180 ECTS, 1774 godz.
30 ECTS
300 godz.
1 praca semestralna
30 ECTS
240 godz.
1 praca roczna
2 egzaminy
praca dyplomowa
egzamin dyplomowy

* zajęcia z oferty IKP

W ramach zajęć spoza kierunku studenci muszą zaliczyć 5 ECTS z przedmiotów społecznych.

Moduły:

1. Antropologia kultury 44 ECTS:
– klasyczne teorie antropologiczne 3 ECTS
– antropologia kultury 11 ECTS
– antropologia słowa 10 ECTS
– antropologia widowisk 10 ECTS
– antropologia kultury wizualnej 10 ECTS

2. Historia kultury (pula zajęć do wyboru w ramach wyróżnionych bloków) 60 ECTS:
– historia kultury polskiej XVIII wieku (do wyboru 2×30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie)
– historia kultury polskiej do końca XVIII w. (wykład) 3 ECTS
– historia kultury polskiej XIX w. (do wyboru 2×30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie) 10 ECTS
– historia kultury polskiej XIX w (wykład) 3 ECTS
– historia kultury polskiej XX w. (do wyboru 2×30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie) 10 ECTS
– historia kultury polskiej XX w (wykład) 3 ECTS
– historia kultury obcej (do wyboru 2×30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie) 6 ECTS
– historia kultury antycznej 10 ECTS
– historia kultury antycznej (wykład) 3 ECTS
– Biblia w kulturze 2 ECTS

3. Interpretacja kultury 8 ECTS
– analiza tekstu literackiego 4 ECTS
– wprowadzenie do wiedzy o filmie 2 ECTS
– wprowadzenie do wiedzy o teatrze 2 ECTS

4. Działanie w kulturze 17 ECTS
– warsztat humanisty 2 ECTS
– warsztat metodologiczny 4 ECTS
– uczestnictwo w kulturze 3 ECTS
– lektorat 8 ECTS

5. Filozofia i logika 9,5 ECTS
– logika i semiotyka 3 ECTS
– historia filozofii 6,5 ECTS

6. Seminaria i zajęcia do wyboru 39 ECTS
– zajęcia spoza kierunku 12 ECTS
– konwersatoria 21 ECTS
– seminaria licencjackie 6 ECTS

Poza modułami: BHP, WF (0 ECTS) egzamin językowy (łącznie 2,5 ECTS).

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Symbol efektu kształceniaOsoba posiadająca kwalifikacje I stopnia po ukończeniu kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze:Obszarowy symbol efektu
Wiedza
K_W01zna swoistość nauk o kulturze i ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymiH1A­_W01
H1A_W05
K_W02ma uporządkowaną wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz orientację w antropologicznych szkołach i nurtach badawczychH1A_W04
H1A_W06
K_W03ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu historii kulturypolskiej i wybranych kultur obcychH1A_W04
K_W04ma elementarną wiedzę o dziedzictwie antycznym i biblijnym w historii kulturH1A_W04
K_W05zna wybrane metodologie nauk o kulturze, podstawowe strategie poznawcze i stosowane metody badawczeH1A_W03
H1A_W07
K_W06charakteryzuje podstawowe media i środki transmisji kultury (słowo, obraz, widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowegoH1A_W07
H1A_W09
K_W07ma podstawową wiedzę o kulturze literackiej i twórczości słownej, widowiskach kulturowych i kulturze teatralnej, kulturze wizualnej i filmowejH1A_W04
H1A_W05
H1A_W06
H1A_W10
K_W08zna podstawową terminologię nauk o kulturzeH1A_W02
K_W09zna metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury w perspektywie synchronicznejH1A_W07
K_W10zna metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury w perspektywie diachronicznejH1A_W07
K_W11ma podstawową wiedzę o systemie językowym i nurtach refleksji językoznawczejH1A_W09
K_W12ma podstawową orientację w wybranych nurtach i narzędziach historii literatury, teatru, widowisk oraz sztuk wizualnych i filmuH1A_W06
H1A_W04
K_W13ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii i kultury logicznejH1A_W02
H1A_W05
K_W14zna zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz ich implikacje kulturoweH1A_W08
K_W15orientuje się we współczesnych instytucjach kultury, zna i rozumie mechanizmy ich działaniaH1A_W10
Umiejętności
K_U01potrafi w sposób refleksyjny i krytyczny analizować zjawiska kulturowe i teksty kulturyH1A_U05
K_U02w analizie zjawisk i tekstów kultury wykorzystuje teorie antropologiczne oraz wybrane inne teorie z zakresu nauk humanistycznychH1A_U02
K_U03interpretuje zjawiska kultury uwzględniając ich kontekst historyczny, społeczny i politycznyH1A_U02
H1A_U05
K_U04potrafi określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcjiH1A_U05
K_U05potrafi wykorzystywać metodologię badawczą nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami daneH1A_U02
H1A_U04
K_U06krytycznie selekcjonuje i analizuje literaturę przedmiotuH1A_U01
H1A_U03
K_U07pisze rozprawy, samodzielnie dobierając literaturęH1A_U03
K_U08potrafi zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych oraz wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotuH1A_U06
H1A_U07
H1A_U09
K_U09zabiera głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczneH1A_U06
K_U10charakteryzuje się wysoką kulturą słowa w mowie i piśmieH1A_U08
K_U11w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturzeH1A_U07
K_U12posiada kompetencje językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2H1A_U07
H1A_U08
H1A_U10
K_U13korzysta z wybranej literatury przedmiotu w języku obcymH1A_U10
K_U14potrafi korzystać ze źródeł informacji naukowej i redagować teksty naukowe w języku polskimH1A_U07
H1A_U03
K_U15ma elementarną znajomość technik informatycznych i potrafi określić celowość ich zastosowaniaH1A_U01
H1A_U07
K_U16wykazuje dbałość o kulturę fizyczną-
K_U17zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy-
Kompetencje społeczne
K_K01samodzielnie, twórczo i w sposób przemyślany działa w kulturzeH1A_K03
H1A_K06
K_K02prezentuje postawę szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kulturyH1A_K01
K_K03wykazuje i stara się upowszechnić postawę tolerancji wobec kulturowej odmiennościH1A_K03
K_K04potrafi ze zrozumieniem i empatią angażować się w dialog społeczny i międzykulturowyH1A_K03
K_K05wykazuje troskę o dziedzictwo kulturowe i ma świadomość jego znaczenia dla życia społecznegoH1A_K05
K_K06rozumie konieczność dbałości o więzi społeczne i społeczności lokalneH1A_K05
K_K07dostrzega wagę refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzega konieczność jej rozwojuH1A_K01
K_K08dostrzega znaczenie historycznych źródeł współczesnych zjawisk społecznych, problemów, konfliktów kulturowych  H1A_K04
K_K09uczestniczy w debacie publicznej na poziomie lokalnym, w środowisku uniwersyteckimH1A_K02
H1A_K06
K_K10angażuje się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną odpowiedzialnościąH1A_K02
H1A_K03
K_K11dąży do upowszechniania i otwartości zasobów wiedzyH1A_K04
H1A_K06

SEMINARIUM I EGZAMIN LICENCJACKI

Egzamin licencjacki

Egzamin licencjacki będzie miał formę prezentacji problemowej – student wybiera zagadnienie z zakresu historii kultury polskiej i antycznej, antropologii i socjologii kultury, antropologii słowa i estetyki twórczości słownej, antropologii widowisk, filmu i audiowizualności w kulturze lub animacji kultury i opracowuje je posiłkując się wskazówkami wybranego opiekuna naukowego, a następnie prezentuje zagadnienie wedle własnego pomysłu przed komisją złożoną z opiekuna oraz osoby kompetentnej w dziedzinie. Prezentacja – która może mieć formę tekstową, audiowizualną lub inną (np. performance, wystawa), wedle uznania prezentującego – stanowić będzie punkt wyjścia do rozmowy.
Tematy prezentacji muszą zostać zaakceptowane przez dyrektora IKP.

Seminarium licencjackie

W wymiarze 30 godz., realizowane w VI semestrze, w formie indywidualnych konsultacji prowadzącego i studenta (seminarium prowadzone będzie co roku przez inne osoby z danego zakładu). Konsultacje odbywają się na specjalnym dyżurze, przeznaczonym dla seminarzystów. Udział w seminarium zostaje zaliczony na podstawie co najmniej trzech odbytych konsultacji oraz konspektu prezentacji.


+LEKTORATY

Zasady zaliczania lektoratów w IKP

Zasady zaliczania lektoratów na studiach w IKP są zgodne z zasadami określonymi przez Szkołę Języków Obcych UW:
http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/lektoraty
http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/egzaminy-certyfikacyjne3


+PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

Rok I
przedmiotI semestrII semestr
współczesne teorie antropologiczne
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
-
społeczne teorie kultury współczesnej
60 godz. ćwieczeń, 5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
2 ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
3 ECTS
medialność w kulturze współczesnej
120 godz., 12 ECTS
60 godz. ćwiczeń
(2x30 godzin z różnych mediów)
2+2 ECTS
30 godz. ćwiczeń
30 godz. warsztatu
egzamin
2+6 ECTS
przedmiot spoza kierunku
30 godz., 3 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
-
bloki tematyczne/zajęcia do wyboru
270 godz., 26 ECTS
150 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
13 ECTS
120 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
1 egzamin
13 ECTS
proseminarium
30 godz., 6 ECTS
30 godz. proseminarium
6 ECTS
-
seminarium magisterskie
30 godz., 6 ECTS
-30 godz. seminarium
6 ECTS
łącznie 60 ECTS, 570 godz.30 ECTS
330 godz.
30 ECTS
240 godz.
3 egzaminy

Medialność w kulturze:
zajęcia obejmują w sumie 120 godzin + egzamin.
Studenci są zobowiązani do zaliczenia 90 godzin ćwiczeń:
– medialność w kulturze – słowo – 30 godz.
– medialność w kulturze – obraz – 30 godz.
– medialność w kulturze – teatr i performans – 30 godz.
(60 godz. – dwa wybrane ćwiczenia – I semestr; 30 godz – II semestr)
oraz wybranego warsztatu (30 godz.) w II semestrze, który kończy się egzaminem z całości programu.

Rok II
przedmiotI semestrII semestr
przedmiot spoza kierunku
60 godz., 4 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
bloki tematyczne/zajęcia do wyboru
240 godz., 24 ECTS
120 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
12 ECTS
120 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
12 ECTS
seminarium magisterskie
60 godz., 32 ECTS
30 godz. seminarium
16 ECTS
30 godz. seminarium
16 ECTS
egzamin magisterski0 ECTS
łącznie 60 ECTS, 360 godz.

Łącznie na studiach II stopnia 120 ECTS, 930 godz.
30 ECTS
180 godz.
30 ECTS
180 godz.
praca magisterska
egzamin magisterski

W ramach zajęć spoza kierunku studenci muszą zaliczyć 5 ECTS z przedmiotów społecznych
W ramach zajęć do wyboru należy obowiązkowo zrealizować co najmniej 2 ECTS (30 godz.) zajęć translatoryjnych lub zajęć w języku obcym na I lub II roku studiów.

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Symbol efektu kształceniaOsoba posiadająca kwalifikacje II stopnia po ukończeniu kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze:Obszarowy symbol efektu
Wiedza
K_W01zna swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich rozległe związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymiH2A_W01
H2A_W05
K_W02ma rozległą wiedzę z zakresu antropologii kultury i jej rozmaitych orientacji badawczych klasycznych i współczesnych H2A_W03
H2A_W05
H2A_W06
K_W03ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych aspektów kultury polskiej, związanych z samodzielnie obraną drogą badawcząH2A_W04
H2A_W06
K_W04ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu wybranych kultur obcychH2A_W04
H2A_W06
K_W05zna metodologie nauk o kulturze i różnorodne metody badawczeH2A_W07
K_W06ma zaawansowaną wiedzę o mediach i środkach transmisji kultury oraz ich wpływie na kształt procesu kulturowegoH2A_W04
H2A_W06
K_W07posiada wiedzę o językowych i dyskursywnych mechanizmach wytwarzania znaczeńH2A_W09
K_W08zna rozbudowaną terminologię nauk o kulturze w języku polskim i wybranych językach obcychH2A_W02
K_W09zna metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury w perspektywie synchronicznejH2A_W07
K_W10ma wiedzę w zakresie wybranych zagadnień filozofii i socjologii kulturyH2A_W03
K_W11rozpoznaje najważniejsze problemy współczesnej humanistyki i kultury najnowszejH2A_W05
K_W12ma wiedzę dotyczącą problemów badawczych oraz metod uprawiania historii kulturyH2A_W07
H2A_W06
K_W13w zależności od wybranych modułów kształcenia posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie literatury, sztuki słowa, sztuk wizualnych i filmu, widowisk kulturowych i teatru, wybranych procesów historycznokulturowych, wybranych zagadnień antropologii i socjologii kultury współczesnejH2A_W04
H2A_W06
H2A_W07
K_W14posiada orientację w zasadach zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz ich kontekście instytucjonalnym i kulturowymH2A_W08
K_W15posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnych instytucji kulturyH2A_W10
Umiejętności
K_U01potrafi w sposób refleksyjny, krytyczny i twórczy analizować zjawiska i teksty kulturowe w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, w powiązaniu z innymi faktami społecznymiH2A_U01
H2A_U04
H2A_U05
H2A_U07
K_U02w analizie zjawisk i tekstów kultury wykorzystuje szeroką bazę teoretyczną nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o kulturzeH2A_U02
H2A_U04
K_U03potrafi interpretować współczesne i nowe zjawiska życia społecznego za pomocą narzędzi antropologicznych oraz popularyzować tę wiedzęH2A_U02
K_U04potrafi krytycznie analizować proces historycznokulturowyH2A_U05
K_U05potrafi właściwie dobrać i wykorzystywać metodologię badawczą nauk humanistycznych oraz twórczo syntetyzować uzyskane tymi metodami dane H2A_U04
K_U06krytycznie selekcjonuje i analizuje literaturę przedmiotu w języku polskim i wybranych językach obcychH2A_U01
K_U07pisze rozprawy z samodzielnym doborem literatury oraz wykorzystuje inne sposoby prezentacji swych badań w komunikacji naukowej w języku polskim i wybranych językach obcychH2A_U03
H2A_U08
H2A_U09
H2A_U10
K_U08zabiera głos w dyskusji stosując adekwatne strategie argumentacyjne i wykorzystując szeroki zasób wiedzy przedmiotowej H2A_U06
K_U09w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje rozbudowaną terminologię z zakresu nauk o kulturzeH2A_U10
K_U10charakteryzuje się wysoką kulturą słowa w mowie i piśmieH2A_U10
K_U11potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić dogłębne badanie wybranego aspektu rzeczywistości i zaprezentować jego wyniki z uwzględnieniem złożoności kulturowego kontekstuH2A_U03
K_U12umie tworzyć i redagować różne gatunki tekstów, w tym obszerniejsze rozprawy o charakterze monograficznymH2A_U07
H2A_U08
H2A_U09
K_U13posiada kompetencje językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2+H2A_U11
Kompetencje społeczne
K_K01samodzielnie i twórczo działa w kulturze, potrafi wykazać celowość tych działań i opracować ich strategieH2A_K03
H2A_K06
K_K02kierując się stworzoną na podstawie swej wiedzy wizją świata społecznego potrafi planować i uzasadniać swe działania badawcze i społeczneH2A_K01
H2A_K03
K_K03prezentuje postawę szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kulturyH2A_K01
H2A_K06
K_K04wykazuje i stara się upowszechnić postawę tolerancji wobec kulturowej odmiennościH2A_K03
K_K05potrafi ze zrozumieniem i empatią angażować się w dialog społeczny i międzykulturowyH2A_K02
H2A_K06
K_K06wykazuje aktywną troskę o dziedzictwo kulturowe i ma świadomość jego znaczenia dla życia społecznegoH2A_K05
K_K07rozumie konieczność dbałości o więzi społeczne i społeczności lokalneH2A_K05
K_K08dostrzega znaczenie refleksji historycznokulturowej dla rozumienia współczesnych zjawisk społecznych, rozpoznawania możliwych zagrożeń w ich obrębie oraz przezwyciężania konfliktów kulturowych   H2A_K04
K_K09dostrzega wagę refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzega konieczność własnego wkładu w jej rozwójH2A_K01
K_K10angażuje się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania, etyczną odpowiedzialnością i otwartością na nowe obszary wiedzy i doświadczeniaH2A_K02
H2A_K03
K_K11dąży do upowszechniania i otwartości zasobów wiedzy, potrafi przedstawić swą wizję roli przestrzeni publicznej i sposobów jej funkcjonowaniaH2A_K04

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl