Egzamin magisterski

Uwaga! Nowy dokument, który wraz z innymi powinien być złożony przed obroną

Przed egzaminem magisterskim dodatkowo należy wypełnić i podpisać oświadczenie o zgodzie na udostępnienie pracy magisterskiej w internetowym repozytorium IKP. Umieszczenie w repozytorium będzie dotyczyło wybranych prac. Taka forma publikacji nie wyklucza innych form rozpowszechniania utworu przez autora. Zgoda na umieszczenie pracy w repozytorium jest dobrowolna. Autor ma też możliwość wyboru licencji prawnej, na której udostępnia swoją pracę (CC-BY-SA, CC-BY lub dostęp typu gratis). Więcej informacji o licencjach można znaleźć na stronie Creative Commons Polska.

Harmonogram postępowania

Przed egzaminem magisterskim (najpóźniej na miesiąc przed terminem obrony) należy złożyć w Toku Studiów IKP:

 • 1 egz. pracy magisterskiej w miękkiej oprawie, brzeg płaski (nie zbindowany, czyli nie kółka!),  drukowany dwustronnie
 • wersję elektroniczną z zapisaną pracą (3 szt. CD osobno pakowane, podpisane na opakowaniu i na płycie imieniem i nazwiskiem)
 • Potwierdzenie wpłaty na indywidualne konto studenta w USOS kwoty 60,- za egz. dyplomowy, (odpis dyplomu w jęz. angielskim dodatkowo 40,-)
 • Wypełniony druk – akceptacja tematu pracy mgr
 • Legitymacja (ELS)
 • Oświadczenie o zgodzie na publikację pracy w repozytorium IKP.

Zostanie wtedy aktywowana e-obiegówka, która musi być rozliczona najpóźniej na tydzień przed obroną pracy magisterskiej.

Po złożeniu pracy w Sekcji Toku Studiów IKP, student wprowadza do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) streszczenie, słowa kluczowe, tytuł pracy w języku angielskim oraz ładuje plik z pracą w formacje PDF (maks. 25 MB)
Przypominamy studentom, że:

 • streszczenie powinno mieć długość rzędu 800 znaków,
 • słowa kluczowe należy pisać w mianowniku liczby pojedynczej i oddzielać przecinkami – powinno ich być około 10.
 • plik z pracą dyplomową powinien być przygotowany w formacie PDF i odpowiednio nazwany: typ dyplomu-pesel.pdf, gdzie typ dyplomu pochodzi ze słownika USOS, a pesel jest numerem PESEL studenta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców). Nazwa ma być zapisana dużymi literami, nie może zawierać żadnych odstępów ani polskich znaków, ma mieć rozszerzenie .pdf zapisane małymi literami. Przykład: 3002-MGR-KU-WOK-81023961169.pdf – magisterium z wiedzy o kulturze

Wzory dokumentów

 • Wzór stron tytułowych pracy magisterskiej (format pliku: DOC)
 • Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej (format pliku: PDFDOCX)
 • Wzór zgody na umieszczenie pracy dyplomowej w repozytorium UW (format pliku: DOCX). UWAGA: więcej informacji o licencjach można znaleźć na stronie Creative Commons Polska

W lipcu i sierpniu przeprowadzenie egzaminu magisterskiego nie jest możliwe.

 

Uwaga! Studenci kulturoznawstwa, drugiego roku, studiów II stopnia w roku akademickim 2018/2019
Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z paragrafami 35 i 36 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Warszawskim obrona pracy magisterskiej musi odbyć się do 30 września 2019 roku. Osoby, które nie podejdą do obrony w tym terminie, zostaną z dniem 30 września 2019 r. skreślone z listy studentów. Tracą prawa studenckie, np. nie mogą posiadać ważnej legitymacji studenckiej. Będzie im przysługiwało w ciągu dwóch lat prawo do wznowienia studiów na czas obrony.

Wznowienie studiów przez studentów, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w terminie

Zgodnie z regulaminem studiów studenci, którzy nie złożą i nie obronią pracy dyplomowej w terminie, nie uzyskują zaliczenia seminarium dyplomowego i zostają skreśleni z listy studentów. Takim studentom przysługuje możliwość wznowienia studiów w dwóch trybach.

TRYB I
W ciągu dwóch lat od skreślenia mogą oni wznowić studia w dowolnym momencie roku akademickiego na minimum miesiąc, maksimum rok (uwaga: niezależnie od terminu wznowienia wygasa ono z dniem 30 września, a więc z końcem danego roku akademickiego). Wznowienie w tym trybie zwalnia z różnic programowych i kosztuje 25 złotych za każdy miesiąc studiowania. Studenci mają pełnię praw studenckich, legitymację i zniżki.

TRYB II
Jeśli student wykorzystał już wznowienie w pierwszym trybie, ponownie może wznowić studia jedynie na zasadach ogólnych. Oznacza to konieczność określenia różnic programowych i wniesienia opłaty za powtarzanie seminarium dyplomowego (300 złotych na I stopniu, 600 złotych na II stopniu). Co ważne, opłata nie jest naliczana za przedmioty realizowane w wyniku różnicy programowej.

Ponieważ w IKP od roku akademickiego 2016/2017 obowiązuje nowy program studiów kulturoznawczych II stopnia, studenci, którzy w wyczerpali I tryb wznowienia i nadal nie złożyli pracy magisterskiej, będą wznawiani na zasadach ogólnych z koniecznością nadrobienia różnicy programowej. Wyjątkowo osoby, które do 22 grudnia 2017 złożą pracę magisterską i będą gotowe podejść do obrony do 28 stycznia 2018, będą mogły wystąpić do Dyrekcji Instytutu z wnioskiem o zniesienie różnic programowych i dopuszczenie do obrony.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl