Dofinansowanie

Dofinansowanie studenckich projektów naukowych i artystycznych – regulamin wewnętrznego postępowania ws. wniosków o dofinansowanie:

1
Wszyscy studenci ubiegający się o dofinansowanie studenckich przedsięwzięć naukowych i artystycznych za pośrednictwem Studenckiego Koła Kulturoznawczego, zwanego dalej Kołem, obowiązani są zwrócić się do Zarządu Koła. zwanego dalej Zarządem o zatwierdzenie wniosku.

2
Zarząd może odmówić zatwierdzenia wniosku. W takim przypadku wniosek nie może być złożony w Radzie Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego przy Rektorze Uniwersytetu Warszawskiego, zwanej dalej Radą.

3
Wnioski rozpatruje Rada zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami przydzielania dotacji na studenckie przedsięwzięcia naukowe i artystyczne.

4
Zarządowi należy przedstawić wszystkie wymagane ustalonymi przez Radę zasadami części składowe wniosku oraz dodatkowe elementy niezbędne do wewnętrznego postępowania w sprawie wniosków o dofinansowanie.

5
Dodatkowym elementem, o którym mowa w art. 4, jest Wewnętrzny Dokument Obiegowy (WDO). Zarząd może zalecić przedłożenie innych dodatkowych elementów.

6
Jeśli projekt składany przez wnioskującego mieści się w zakresie kompetencyjnym którejś z Sekcji Kola swój podpis na WDO złożyć musi także Przewodniczący Sekcji.

7
Prezes Koła może zwolnić wnioskującego z obowiązku przedstawienia podpisu Przewodniczącego Sekcji.

8
Wnioskujący w przypadku przyznania dofinansowania przez Radę zobowiązany jest rozliczyć projekt w wyznaczonym terminie.

9
Osoba, która nie dopełni obowiązku o którym mowa w art. 7, może zostać ukarana przez Prezesa Koła pozbawieniem prawa do wnioskowania o dofinansowanie za pośrednictwem Koła na okres od dwóch miesięcy do roku.

10
Wszystkie kwestie sporne związane z powyższym Regulaminem rozstrzyga Prezes Koła. Wnioskującemu przysługuje odwołanie od decyzji Prezesa do Zarządu Koła.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl