Przepisanie przedmiotu

Zaliczanie przedmiotów spoza IKP jako ekwiwalentów zajęć z programu IKP

Student może złożyć podanie z prośbą o uznanie przedmiotów zaliczonych przez niego w ramach innych kierunków studiów, podczas studiów na innych uczelniach oraz stypendiów zagranicznych za ekwiwalenty przedmiotów z programu IKP. Podanie powinno być adresowane do zastępcy dyrektora IKP ds. studenckich i dydaktycznych, ale składane do rozpatrzenia odpowiednio przez opiekunów studentów (opiekunów lat i opiekuna studentów MISH), pełnomocnika IKP ds. współpracy z zagranicą i wymiany Socrates-Erasmus. Podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie pod warunkiem ekwiwalencji zaliczonych przedmiotów w stosunku do wymaganych programem IKP pod względem merytorycznym, liczby godzin i form zaliczenia. Punkty ECTS za przepisane przedmioty zostaną policzone wedle punktacji ich ekwiwalentów w IKP. Przedmioty zaliczone na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich nie mogą stanowić ekwiwalentów przedmiotów z programu studiów II stopnia. Oceny uzyskane z przedmiotów przepisywanych nie są brane pod uwagę przy obliczaniu średniej kwalifikującej studenta do otrzymywania stypendium naukowego, są jednak wliczane do średniej studiów.

Przepisania godzin WF i lektoratów zaliczonych na UW w ramach studiów na innych kierunkach dokonują odpowiednio Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW i Szkoła Języków Obcych UW. Lektoraty zaliczone w ramach studiów poza UW we wcześniejszych latach nie mogą być podstawą do ubiegania się o zwolnienie z obowiązku realizacji punktów ECTS, będących ekwiwalentami lektoratów i egzaminu językowego. Zajęcia sportowe pozauniwersyteckie, realizowane w latach wcześniejszych, nie są podstawą do zwolnienia z zajęć WF na UW w danym roku akademickim i w latach kolejnych.

Wszelkie szczególne przypadki należy konsultować z opiekunami studentów i/lub pełnomocnikiem IKP ds. współpracy z zagranicą i wymiany Socrates-Erasmus.

Wzór podania o uznanie przedmiotu/ów

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl