Przejdź do głównej treści →

Для вступників з України

(Wersja po polsku jest dostępna na dole strony)

В Інституті польської культури Варшавського університету проводиться навчання на двох напрямках: «Культурознавство – знання про культуру» (за освітніми програмами першого та другого рівня вищої освіти) і «Соціальні мистецтва» (за освітньою програмою другого рівня вищої освіти). Навчання на обидвох напрямках ведеться польською мовою. У Варшавському університеті курси польської мови й екзамени на сертифікат володіння польською мовою організовує Центр польської мови та культури для іноземців «Polonicum»: http://polonicum.uw.edu.pl/

Освітня програма першого рівня «Культурознавство – знання про культуру» – це основи антропології та історії культури, а також  заняття, спрямовані на розуміння різних медіа й культурних обігів. Вивчення медіа охоплює як їхні елементарні форми (слово, образ і жест),  так і різні види (преса й книжки, фільм і фотографія, театр і перформанс, радіо й інтернет). Заняття освітньої програми дозволяють здобути загальні гуманітарні знання з основ філософії, логіки, естетики, поетики, античної культури, історії польської та сусідських культур. Детальнішу інформацію про програму можна одержати за посиланням: https://ikp.uw.edu.pl/studia/kulturoznawstwo/studia-i-stopnia/

Освітня програма другого рівня «Культурознавство – знання про культуру» складається із занять, які спрямовані на глибше ознайомлення з питаннями теорії культури (з перспективи антропології, соціології та філософії). Студенти та студентки обізнаються зі своєрідністю наук про культуру та з їхніми звʼязками з іншими гуманітарними й суспільними дисциплінами – в дусі сучасної критичної, заангажованої й інтегрованої гуманітаристики. Наша освітня програма налаштована на розвиток особистих зацікавлень й індивідуальних дослідницьких шляхів студентів і студенток. Детальнішу інформацію про програму можна одержати за посиланням: https://ikp.uw.edu.pl/studia/kulturoznawstwo/studia-ii-stopnia/

«Соціальні мистецтва» – це новаторська освітня програма другого рівня, заснована на ідеї   „навчання в дії”. Ми вчимо, як створювати відкриті й демократичні проєкти в культурі.  Підготовлюємо до праці в театрах, музеях, будинках культури, школах, неурядових організаціях, а також у незалежних суспільно-мистецьких проєктах. Освітня програма складається з практичних занять, які забезпечують знаннями й умінням критичного мислення, креативних практичних семінарів, навчально-виробничої практики, яка залучає студентів до діяльності конкретних інституцій, організацій і спільнот у країні та за кордоном, а також з експедицій і польової лабораторії, тобто реалізації партиципаційного проєкту у вибраній мікроспільноті (та за її участі). Детальнішу інформацію про програму можна одержати за посиланням: https://ikp.uw.edu.pl/studia/sztuki-spoleczne/ 

Dla kandydatek i kandydatów z Ukrainy

W Instytucie Kultury Polskiej UW prowadzimy dwa kierunki studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze (studia pierwszego i drugiego stopnia) oraz sztuki społeczne (studia drugiego stopnia). Studia na obu kierunkach prowadzone są w języku polskim. Kursy języka polskiego i egzaminy certyfikacyjne na UW organizuje Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum.

Studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze to podstawy antropologii i historii kultury oraz zajęcia poświęcone rozumieniu różnych mediów i obiegów kulturowych. Media badane są zarówno w ich podstawowej formie – słowa, obrazu, gestu – jak i w ich różnych postaciach, trybach i odmianach: od prasy i książki, przez film i fotografię, teatr i performans, po radio i internet. Zajęcia dostarczają ogólnej wiedzy humanistycznej: na program składają się podstawy filozofii, logiki, estetyki, poetyki, kultury antycznej, historii kultury polskiej oraz kultur sąsiedzkich. Program studiów i szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Program studiów drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze składa się z zajęć wprowadzających w zaawansowane zagadnienia teorii kultury (z perspektywy antropologii, socjologii i filozofii). Studenci i studentki poznają swoistość nauk o kulturze i ich związki z innymi dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi w duchu współczesnej krytycznej, zaangażowanej i zintegrowanej humanistyki. Nasz program studiów nastawiony jest na rozwijanie osobistych zainteresowań i indywidualizację ścieżek badawczych studentów i studentek. Program studiów i szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Sztuki społeczne to nowatorskie studia praktyczne drugiego stopnia, ich program oparty jest na idei „kształcenia w działaniu”. Uczymy, jak tworzyć otwarte i demokratyczne projekty w kulturze. Przygotowujemy do pracy w teatrach, muzeach, domach kultury, szkołach, organizacjach pozarządowych, a także w niezależnych projektach społeczno-artystycznych. Na program studiów składają się ćwiczenia dostarczające wiedzy i narzędzi krytycznego myślenia, warsztaty twórcze, praktyki krajowe i zagraniczne włączające studentów w działanie konkretnych instytucji, organizacji i społeczności, a także objazdy i pracownia terenowa, czyli realizacja projektu partycypacyjnego w wybranej mikrospołeczności z jej udziałem. Program studiów i szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności