Przejdź do głównej treści →

Письмо, книжка, лектура

Письмо, книжка, лектура. Розмови: Ле Ґофф, Шартьє, Ебрар, Фабр, Лежен, tłumaczenie Олесь Герасим

Książka prezentuje nowe zjawiska we francuskiej humanistyce, które są w Polsce mało znane bądź nieznane. Tematy tych rozmów: sposoby uprawiania nowoczesnej historiografii, oralność, piśmienność, druk w kulturze; książka i lektura jako przedmiot badań historycznych; autobiografie, dzienniki intymne, zapisy codzienne jako praktyki piśmienne i jako istotne źródło w naukach humanistycznych; antropologiczny sposób rozumienia literatury.

***

Книга презентує нові явища у французькій гуманістиці, зокрема: методи дослідження сучасної історіографії, оральність, писемність, друк у культурі; книга та читання як предмет історичних досліджень; автобіографії, інтимні щоденники й повсякденні записи як писемні практики та як важливе джерело для гуманітарних наук; антропологічний підхід до літератури.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności