Edukacja w perspektywie antropologicznej (CFP)

Instytut Kultury Polskiej UW, Studenckie Koło Kulturoznawcze oraz Stowarzyszenie Katedra Kultury serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką 'Edukacja w perspektywie antropologicznej', która odbędzie się w dniach 15—16 maja w Warszawie.

Głównym tematem refleksji chcielibyśmy uczynić współczesne instytucje edukacyjne, ze szczególnym naciskiem na szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe. Punktem wyjścia naszej propozycji jest relatywizacja dwóch kategorii: szkoły oraz edukacji. Po pierwsze, utożsamienie edukacji ze szkołą nie ma charakteru przezroczystego. Jako nieobecne w wielu kulturach, w których głównymi instytucjami wychowawczymi pozostają instytucje oparte na więziach tradycyjnych (rodzina, wspólnota sąsiedzka czy plemienna), mówi sporo o specyfice kultury zachodniej, w której takiego utożsamienia dokonano. Po drugie, sama instytucja szkoły ulegała kulturowym i historycznym zróżnicowaniom w zależności od jej świeckich/religijnych lub prywatnych/państwowych korzeni oraz zmiennych wyobrażeń na temat tego, czemu powinna ona służyć i dla kogo być przeznaczona.

Współczesne, zachodnie instytucje edukacyjne wymagają nie tylko relatywizacji, ale szerzej – antropologicznego spojrzenia. Jako instytucje, w których ludzie Zachodu spędzają do pewnego wieku gros swego czasu, są one podstawowym miejscem współczesnej inicjacji kulturowej; narzędziem reprodukcji określonych historycznie i medialnie wzorców myślenia i działania. Są one także miejscem, wokół którego koncentrują się główne problemy nurtujące zarówno współczesną antropologię, jak i dyskurs publiczny: napięcia społeczne, etniczne, rasowe i Genderowe; problemy związane z politycznym, ekonomicznym i kulturowym usytuowaniem wiedzy oraz aksjologicznym nacechowaniem procesu edukacyjnego, polegającego nie tylko na przekazie wiedzy, ale także określonych, historycznie i kulturowo umocowanych wartości. Dlatego uważamy, że refleksja nad edukacją szkolną nie jest jedynie nauką stosowaną, pozwalającą rozwiązywać bieżące problemy oraz projektować przyszłość naszych społeczeństw. Jest jednym z narzędzi krytycznego wglądu w kulturę jako taką.

Główne obszary problemowe, wokół których chcielibyśmy zorientować nasze dyskusje, to:

1. Edukacja szkolna a wartości: edukacja a władza, uwikłanie polityczne i etyczne instytucji edukacyjnych oraz forowanych przez nie praktyk, ich powiązanie z wartościami charakterystycznymi dla społeczeństwa późnego kapitalizmu (indywidualizm, mobilność, konkurencyjność, nacisk na rozwój umiejętności prywatnych, służących jednostce w wyborze i osiągnięciu własnych celów), różne sposoby realizacji tych wartości, inne wartości realizowane i negocjowane w procesie edukacyjnym.

2. Edukacja szkolna a wiedza jako instytucja kulturowa: instytucje edukacji początkowej jako instytucje reprodukcji ustalonego kanonu wiedzy lub jej krytycznego przetwarzania; powiązanie wiedzy szkolnej i akademickiej z instytucjami politycznymi i ekonomicznymi, praktyki i gatunki wiedzy realizowane w procesie edukacyjnym.

3. Funkcje kulturowe, społeczne, intelektualne i polityczne edukacji szkolnej: szkoła jako narzędzie integracji społecznej, wpisywania jednostki w określone struktury polityczne i ekonomiczne; szkoła jako narzędzie rozwijania krytycznej świadomości, transcendowania określonych warunków kulturowych; szkoła jako narzędzie kulturalizacji; instrument emancypacji czy zniewolenia?

4. Lokalność i globalność instytucji edukacyjnych: szkoły jako podstawowe narzędzie promocji zachodnich wartości, przekonań i zachowań czy też narzędzia realizacji wartości, przekonań i zachowań lokalnych; uniwersalność czy partykularność współczesnych wzorców edukacyjnych?

5. Edukacja szkolna a media tradycyjne: oralność, pismo, druk, obraz. Medialne uwarunkowania współczesnych instytucji szkolnych: oralność i piśmienność szkolna jako narzędzie inicjacji medialnej, techniki lektury szkolnej jako lektury dyscyplinującej i stabilizującej, piśmienne kanony wiedzy, testy jako nowe formy piśmiennej organizacji wiedzy, współczesna edukacja wizualna.

6. Edukacja szkolna a nowe media: wpływ nowych mediów na proces edukacyjny; pluralizacja edukacji czy jej uniformizacja?

7. Edukacja szkolna a pozaszkolne instytucje edukacyjne (muzeum, galeria, animacja kultury etc. jako alternatywa lub uzupełnienie edukacji szkolnej): wzajemne przepływy i napięcia.

8. Edukacja szkolna a praktyki oporu: kultura uczniowska/studencka jako subkultura, edukacja alternatywna, kontrkultura edukacyjna (unschooling, homeschooling), pedagogika emancypacyjna (anarchistyczna, społecznikowska etc.)

Zgłoszenia zawierające tytuł wystąpienia i krótki abstrakt (do 1800 znaków ze spacjami), imię i nazwisko prelegenta, krótki biogram, nazwę jednostki naukowej oraz telefon i adres e-mail prosimy przesyłać na adres antropologiaedukacji@gmail.com do 07.04.2013. Opłata konferencyjna wynosi 90 zł i nie obejmuje zakwaterowania. Przewidujemy recenzowaną publikację pokonferencyjną wybranych tekstów.

http://kolokulturoznawcze.wordpress.com/2013/03/11/konferencja-edukacja-w-perspektywie-antropologicznej-call-for-papers/

Tagi:

Data publikacji: 14-03-2013

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl