Przejdź do głównej treści →
Ostatnia zmiana 31 marca 2023 Wydarzenia

Oferta pracy w projekcie „Reprezentacje klas ludowych we współczesnej polskiej kulturze wizualnej” kierowanym przez dr Magdę Szcześniak

Zgłoszenia można nadsyłać do 19 kwietnia 2023.

OFERTA PRACY

Dla kogo: Osoba studiująca (II lub III stopień)

Dziedzina: nauki humanistyczne i społeczne
Sposób wynagrodzenia: umowa cywilno-prawna (umowa o dzieło autorskie)
Liczba ofert pracy: 1

Kwota wynagrodzenia: 7000 PLN brutto
Data rozpoczęcia pracy: 20.05.2023
Okres zatrudnienia: 3 miesiące
Instytucja: Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Tytuł projektu: Reprezentacje klas ludowych we współczesnej polskiej kulturze wizualnej, grant «Nowe Idee 3B» w POB IV, Programu «Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza»”, Uniwersytet Warszawski.

Zespół projektu: dr Magda Szcześniak (osoba kierująca projektem, IKP UW); dr Krzysztof Świrek (Wydział Socjologii UW)

Opis projektu: Reprezentacje, w tym szczególnie obrazy, są niezwykle istotnym uczestnikiem procesu kształtowania tożsamości klasowych, a także relacji między klasami społecznymi. Klasa jest relacyjna i zmienna – trudno byłoby wskazać choćby jeden stabilny element, niezmiennie oznaczający przynależność do konkretnej klasy – równocześnie jednak podlega ciągłej wizualizacji, czy to w formie negatywnie naznaczonych stereotypów czy oddolnie wytwarzanych symboli. Celem projektu jest zbadanie reprezentacji klas ludowych (klasy robotniczej i chłopskiej) we współczesnej polskiej kulturze wizualnej (2015–2023 z odniesieniami do celowo dobranych przykładów z obszaru kultury wizualnej po 1989 roku). Klasyfikacja dominujących obrazów klas ludowych, a następnie ich krytyczna analiza pozwoli na zrozumienie roli odgrywanej przez obrazy w dyskusjach na temat struktury klasowej i relacji klasowych we współczesnej Polsce. Pytamy więc, jakie role pełnią obrazy klas ludowych w sferze publicznej oraz jakie założenia na temat struktury i relacji klasowych da się z nich wyczytać. Jednym z celów projektu będzie również rozpoznanie zależności pomiędzy afektywnym i ideologicznym wymiarem obrazów a ich nośnikiem medialnym oraz gatunkiem przestawienia wizualnego. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, łączy refleksję na temat klas społecznych dokonywaną narzędziami z obszaru krytycznych teorii społecznych z kulturoznawczą analizą reprezentacji wizualnych i teoriami cyrkulacji i sprawczości obrazów zaczerpniętymi ze studiów nad kulturą wizualną (visual culture studies).

Zakres zadań osoby zatrudnionej: 1) przeprowadzenie kwerendy wybranych źródeł w archiwach i bibliotekach, a następnie 2) przygotowanie skanów oraz wykazu i wstępnej kategoryzacji źródeł 

Oczekiwania wobec osób kandydujących:

Wymagania
– osoba studiująca na II lub III stopniu w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych;
– licencjat i/lub magisterium z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych;
– zainteresowanie kulturą wizualną, tematyką klas społecznych, historią kultury polskiej po 1989 roku.

Mile widziane:

– doświadczenie w kwerendzie archiwalnej;
– doświadczenie w pracy badawczej w obszarach kulturoznawstwa, socjologii lub historii.

Lista wymaganych dokumentów:
1) CV uwzgledniające: przebieg edukacji pod kątem oczekiwań wobec osób kandydujących (wymaganych i mile widzianych, patrz wyżej), ewentualne osiągniecia naukowe i publikacje, doświadczenie w projektach badawczych czy wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych;
2) list motywacyjny wyjaśniający kompetencje i umiejętności pomocne w wykonaniu zadań badawczych przewidzianych w grancie (nie więcej niż 2500 znaków ze spacjami).

Dodatkowe informacje o rekrutacji:

Rekrutacja przebiega w dwóch etapach: 1) dwuosobowa komisja konkursowa (składająca się osoby kierującej grantem jako przewodniczącą komisji oraz wykonawcy głównego) dokonuje oceny zgłoszeń na podstawie nadesłanych dokumentów; 2) następnie odbywają się rozmowy rekrutacyjne z osobami najlepiej spełniającymi kryteria.

Maksymalna ilość przyznanych punktów to 100, przy czym 50 punktów to ocena przesłanych dokumentów (dorobek + propozycja zaangażowania w projekt zawarta w liście motywacyjnym), a 50 punktów to ocena wiedzy i kompetencji zaprezentowanych w rozmowie. Na podstawie oceny dorobku i rozmowy sporządzona zostanie lista rankingowa. Umowa zostanie podpisana z osobą, która uzyska najwyższą łączną ocenę lub z kolejną osobą na liście rankingowej, jeśli laureat_ka konkursu zrezygnuje z podpisania umowy. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: magda.szczesniak@uw.edu.pl

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać bezpośrednio do zespołu projektu: magda.szczesniak@uw.edu.pl lub kswirek@uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 19.04.2023

Termin ogłoszenia wyników pierwszego etapu rekrutacji: 23.04.2023

Rozmowy kwalifikacyjne: 26/27.04.2023

Termin ogłoszenia wyników konkursu: najpóźniej do 30.04.2023

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności