Przejdź do głównej treści →

UWAGA! Prosimy o zgłaszanie informacji o zakażeniu COVID-19, przebywaniu na kwarantannie lub w samoizolacji za pomocą wydziałowego formularza. Więcej informacji tutaj.

Ostatnia zmiana 22 grudnia 2015 Ogłoszenia

Erasmus+ – częściowe studia zagraniczne

Rozpoczął się nabór na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+. Kandydatów prosimy o składanie dokumentów w dziekanacie (ul. Oboźna 8), pok. 120 – do mgr Marty Jaworek (lub na jej nazwisko).
Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszenia kandydatury studenta na częściowe studia zagraniczne (dostępny na stronie internetowej Wydziału Polonistyki UW);
2. List motywacyjny zawierający informacje na temat wybranej uczelni (kandydat ma prawo wskazać oprócz uczelni pierwszego wyboru dwie uczelnie rezerwowe);
3. Ramowy plan studiów, opracowany oddzielnie dla każdej ze wskazanych w liście motywacyjnym uczelni na podstawie siatek zajęć dostępnych na stronach internetowych tych ośrodków;
4. Potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie określonym przez umowę łączącą Wydział z każdą uczelnią zadeklarowaną przez kandydata.
5. Opinię:
a) studenci studiów I stopnia: opinię pracownika naukowego Wydziału, który ma stopień naukowy co najmniej doktora i nie jest członkiem komisji kwalifikacyjnej;
b) studenci studiów II stopnia: opinię opiekuna naukowego (prowadzący seminarium lub proseminarium magisterskie, na które uczęszcza kandydat); jeżeli wyjazd planowany jest na semestr letni II roku studiów II stopnia, promotor pracy powinien zawrzeć w opinii pisemną zgodę na wyjazd w takim terminie;
c) studenci studiów III stopnia opinię opiekuna naukowego lub promotora.
6. Zaświadczenie o średniej:
a) studenci studiów I stopnia: wystawione przez sekcję toku studiów zaświadczenie o średniej ocen podane zgodnie z zasadami liczenia średniej do dyplomów;
b) studenci studiów II stopnia: dyplomową średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia potwierdzoną przez sekcję toku studiów; studenci powtarzający I rok studiów II stopnia lub kwalifikujący się w trakcie trwającego urlopu dziekańskiego na II roku studiów II stopnia – łączną średnią ze studiów I stopnia i odbytych lat studiów II stopnia.
7. Studenci studiów I lub II stopnia prowadzonych przez Katedrę Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki są zobowiązani do uzyskania pisemnej zgody katedralnego koordynatora ds. wyjazdów studenckich.
8. Studenci studiów I i II stopnia prowadzonych w ramach specjalności logopedycznej oraz kierunku logopedia ogólna i kliniczna oraz doktoranci Zakładu Logopedii i Emisji Głosu są zobowiązani do uzyskania pisemnej zgody kierownika Zakładu.
Termin składania dokumentów upływa 5 lutego 2016 roku.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w pierwszym tygodniu semestru letniego – o dokładnym terminie kandydaci zostaną poinformowani oddzielnie.
Regulamin i formularz dla kandydatów znajdą Państwo tu: http://www.polon.uw.edu.pl/zasady-kwalifikacji

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności