Seminarium i egzamin licencjacki

Seminaria i egzaminy licencjackie w roku akademickim 2016/17

Seminaria licencjackie:

Mają formę indywidualnych konsultacji na specjalnie wyznaczonym dyżurze; aby zaliczyć seminarium, student musi przyjść na konsultacje co najmniej trzy razy – do tej liczby nie wlicza się obowiązkowe spotkanie organizacyjne. Prowadzący nie mają obowiązku odbywać konsultacji w miesiącach letnich i w sesji poprawkowej. Na zaliczenie seminarium student przedstawia konspekt referatu przygotowanego na egzamin licencjacki, bibliografię oraz określa materiały, z jakich korzystał. Na podstawie odbytych konsultacji i spełnienia innych wymagań prowadzącego seminarium (może to być na przykład przedstawienie pracy pisemnej) student dopuszczany jest do egzaminu licencjackiego. Seminarium kończy się zaliczeniem bez oceny. Prowadzący i studenci wypełniają druk akceptacji tematu referatu, który student przynosi do toku studiów miesiąc przed planowaną obroną. Termin egzaminu licencjackiego ustala promotor.

Wszystkim studentom rozpoczynającym w tym roku seminarium dyplomowe licencjackie przypominamy, że zgodnie z regulaminem studiów warunkiem zaliczenia będzie złożenie pracy dyplomowej.

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2016/17 z terminami obowiązkowych spotkań organizacyjnych

• Małgorzata Litwinowicz-Droździel (ZHK), Historia kultury polskiej XIX wieku – problematyka nowoczesności, 23 lutego, 13.15, s. 4
• dr Justyna Kowalska-Leder (ZHK), Polski wiek XX w literaturze – problematyka wojny i Zagłady – od dokumentu osobistego po gatunki fikcjonalne, 28 lutego, 16.45, s. 5
• dr Marta Rakoczy (ZAS), Słowo, pismo, edukacja, 27 lutego, 11.30, s. 9
• dr Ewelina Godlewska-Byliniak (ZTiW), Nienormatywność w kulturze, 22 lutego, 9.45, s. 01
• dr Matylda Szewczyk (ZFiKW), Praktyki kultury wizualnej,  24 lutego, 11.30, s. 5
• dr Marta Zimniak-Hałajko (ZKW), Instytucje i działania społeczne w kulturze współczesnej, 23 lutego, 15.00, s. 4

Rejestracja na seminaria: Studenci rejestrują się w USOS; zmiana grupy na takich samych zasadach, jak w przypadku innych przedmiotów.

Egzamin licencjacki

Sesja: wszyscy wykładowcy zobowiązani są do wyznaczenia w sesji letniej roku akademickiego 2016/17 terminów zerowych egzaminów dla III roku.

Egzamin licencjacki: ma postać referatu (referowanie bądź odczytanie tekstu, prezentacja multimedialna bądź inna wedle pomysłu studenta, uzgodnionego z prowadzącym seminarium: komisja nie ma obowiązku zapoznawania się z żadnymi materiałami tekstowymi lub audiowizualnymi przed egzaminem). Na wygłoszenie referatu student ma maksymalnie 20 minut; na dyskusję przewidziane jest około 10 minut. Komisja składa się z dwóch doktorów. Studenci przygotowują referaty samodzielnie, nie dopuszcza się prezentacji zespołowych.

Termin egzaminu:  19-30 czerwca oraz 11-15 września 2017 r.

Egzamin licencjacki może odbywać się jedynie po uzyskaniu przez studenta absolutorium: w tym celu student musi sprawdzić, czy ma wpisane w systemie wszystkie wymagane zaliczenia i egzaminy i zgłosić program do rozliczenia na tydzień przed planowanym terminem egzaminu licencjackiego. Do uzyskania absolutorium konieczne jest zaliczenie praktyk.

Egzaminy licencjackie nie mogą odbywać się w lipcu i sierpniu.
Zdany egzamin licencjacki jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia.

Harmonogram postępowania
 • Miesiąc przed planowanym terminem egzaminu licencjackiego należy złożyć w Toku Studiów IKP podanie o akceptację tematu prezentacji problemowej.
 • Na dwa tygodnie przed terminem egzaminu licencjackiego student wprowadza dane do APD. Egzamin może się odbyć po uprzednim przeprowadzeniu procedury archiwizacyjnej w elektronicznym serwisie Archiwum Prac Dyplomowych (APD): https://apd.uw.edu.pl. Student w porozumieniu z opiekunem wprowadza do APD:
  1. streszczenie (wyłącznie w języku polskim)
  2. słowa kluczowe (wyłącznie w języku polskim)
  3. temat pracy w języku angielski (w języku polskim wprowadza administracja)
  4. plik z pracą licencjacką w formacie pdf nazwany wg schematu: 3002-LIC-KU-WK-PESELstudenta.pdf
 • Na tydzień przed egzaminem licencjackim do Toku Studiów należy dostarczyć:
  1. 4 zdjęcia do dyplomu formatu 4,5 x 6,5 cm (wersja angielska dodatkowo 1 zdjęcie)
  2. potwierdzenie wpłaty kwoty 60 PLN za egzamin dyplomowy (indywidualny nr konta w USOS)
  3. wersja angielska dodatkowo 40 PLN (indywidualny nr konta w USOS)
  4. kartę obiegową według wzoru.
  5. jeden egzemplarz pracy dyplomowej do akt studenckich (pierwsze trzy strony powinny być przygotowane zgodnie z załącznikiem, praca powinna być wydrukowana jednostronnie i oprawiona (brzeg płaski, oprawa przezroczysta).

Ocena egzaminu licencjackiego: Kryteria oceny na egzaminie licencjackim: dojrzałość intelektualna, oryginalność ujęcia/zaprezentowania, wykorzystanie materiałów i literatury przedmiotu, wiedza o prezentowanej dziedzinie.
Na ocenę na dyplomie składają się: ocena z egzaminu licencjackiego (waga 0,1), ocena pracy (waga 0,2) i średnia z toku studiów (waga 0,7). Możliwe oceny na dyplomie: 3, 3+, 4, 4+, 5, celujący.

Uwaga!
Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z paragrafami 35 i 38 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Warszawskim egzamin licencjacki musi odbyć się do 30 września 2017 roku. Osoby, które nie podejdą do obrony w tym terminie, zostaną z dniem 30 września 2017 r. skreślone z listy studentów.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl