Dwustopniowe od 2010/11

PROGRAM OBOWIĄZUJE STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM:

2010/2011
2011/2012

UWAGA!!! Zmiany dotyczące programu II i III roku studiów I stopnia:

Przedmiot “animacja kultury” (III rok) zmienia nazwę na “uczestnictwo w kulturze”; przedmiot realizowany będzie w formie 30 godz. ćwiczeń + 30 godz. praktyk.

Przedmioty “wiedza o sztuce” (II rok) oraz “socjologia kultury” (III rok) zostają zastąpione przez konwersatoria/zajęcia do wyboru.

Punktacja ECTS pozostaje bez zmian.

Kulturoznawstwo – specjalność: wiedza o kulturze

+PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

Rok I
Wstęp do wiedzy o kulturzewykład - I sem.30 godz.zal.2 ECTS
Antropologia kulturyćwiczenia - I i II sem.60 godz.zal., praca, egzamin10 ECTS
Historia kultury antycznejwykład - I sem.30 godz.zal., egzamin4 ECTS
Historia kultury antycznejćwiczenia - I i II sem.60 godz.zal.8 ECTS
Historia kultury polskiej – do końca XVIII w.ćwiczenia - I i II sem.60 godz.zal., praca, egzamin10 ECTS
Historia kultury polskiej – do końca XVIII w.wykład30 godz.zal.2 ECTS
Logika i semiotykawykład - I sem.30 godz.zal.2 ECTS
Logika i semiotykaćwiczenia - I sem.30 godz.zal., egzamin3 ECTS
Historia filozofiićwiczenia - I i II sem.60 godz.zal., egzamin8 ECTS
Wstęp do językoznawstwa ogólnegowykład - II sem.30 godz.zal., egzamin2 ECTS
Biblia w historii kulturywykład - II semestr30 godz.zal.2 ECTS
Technologia informacyjnaćwiczenia - II sem.30 godz.zal.2 ECTS
Lektorat języka nowożytnegoćwiczenia - I i II sem.120 godz.zal.4 ECTS
Wychowanie fizycznećwiczenia - I i II sem.60 godz.zal.0 ECTS
Bezpieczeństwo i higiena pracywykład - I sem.4 godz.zal.0,5 ECTS
Ochrona własności intelektualnejwykład - I sem.4 godz.zal.0,5 ECTS
Razem668 godz. wykładów i ćwiczeń6 egzaminów60 ECTS

Do średniej studiów (będącej podstawą wypłacania stypendium naukowego i składnikiem końcowej oceny studiów, wpisywanej do dyplomu) wliczane są od roku akademickiego 2007/2008 wszystkie oceny, otrzymane przez studenta z zaliczeń przedmiotów i egzaminów. W przypadku przedmiotów kończących się dwiema ocenami – z zaliczenia/pracy rocznej oraz z egzaminu (historia kultury antycznej, historie kultury polskiej, antropologie) – do średniej wliczane są obydwie oceny.

Rok II
Antropologia słowaćwiczenia - III i IV sem.60 godz.zal., praca, egzamin10 ECTS
Antropologia widowiskćwiczenia - III i IVsem.60 godz.zal., praca, egzamin10 ECTS
Historia kultury polskiej XIX w.ćwiczenia - III i IV sem.60 godz.zal., praca, egzamin10 ECTS
Historia kultury polskiej XIX/XX w. *wykład - IV sem.30 godz.zal.2 ECTS
Poetyka. Wprowadzenie do wiedzy o literaturzećwiczenia - IV sem.30 godz.zal.3 ECTS
Wiedza o sztuce (z oferty IKP i UW)konwersatorium - III i IV sem.60 godz.zal.6 ECTS
Wprowadzenie do wiedzy o filmiewykład - IV sem.30 godz.zal.2 ECTS
Wprowadzenie do wiedzy o teatrzewykład - III sem.30 godz.zal.2 ECTS
Konwersatoria z oferty IKP – do wyborućwiczenia60 godz.zal.6 ECTS
Przedmiot spoza kierunku**ćwiczenia lub wykład30 godz.zal.3 ECTS
Lektorat języka nowożytnegoćwiczenia - I i II sem.120 godz.zal.4 ECTS
Egzamin z języka nowożytnegoegzamin2 ECTS
Wychowanie fizycznećwiczenia - I i II sem.60 godz.zal.0 ECTS
Razem
630 godz. wykładów i ćwiczeń4 egzaminy60 ECTS

* z oferty IKP lub ogólnouniwersyteckiej
** za zajęcia spoza kierunku należy uzyskać co najmniej 9 ECTS; minimalna liczna godzin zajęć spoza kierunku: 90. W ramach zajęć spoza kierunku studenci muszą zaliczyć 30 godz. zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Do średniej studiów (będącej podstawą wypłacania stypendium naukowego i składnikiem końcowej oceny studiów, wpisywanej do dyplomu) wliczane są od roku akademickiego 2007/2008 wszystkie oceny, otrzymane przez studenta z zaliczeń przedmiotów i egzaminów. W przypadku przedmiotów kończących się dwiema ocenami – z zaliczenia/pracy rocznej oraz z egzaminu (historia kultury antycznej, historie kultury polskiej, antropologie) – do średniej wliczane są obydwie oceny.

Rok III
Film i audiowizualność w kulturzećwiczenia - V i VI sem.60 godz.zal., praca, egzamin10 ECTS
Estetyka twórczości słownejćwiczenia - V sem.30 godz.zal., praca, egzamin4 ECTS
Historia kultury polskiej XX wiekućwiczenia - V i VI sem.60 godz.zal., egzamin10 ECTS
Historia kultury polskiej XX wiekuwykład - V sem.30 godz.zal., egzamin2 ECTS
Historia kultury obcejwykład/ćwiczenia
- V i VI sem.
60 godz.zal., egzamin10 ECTS
Socjologia kulturywykład - V sem.30 godz.zal., egzamin2 ECTS
Animacja kulturyćwiczenia - V i VI sem.60 godz.zal.4 ECTS
Konwersatoria z oferty IKP – do wyborućwiczenia60 godz.zal.6 ECTS
Przedmiot spoza kierunku*ćwiczenia lub wykład60 godz.zal.6 ECTS
Praktyki**3 tygodniemin. 90 godz.zal.3 ECTS
Seminarium licencjackiećwiczenia - VI semestr30 godz.zal.3 ECTS
Egzamin licencjacki0 ECTS
Razem570 godz. wykładów i ćwiczeń5 egzaminów60 ECTS

* Za zajęcia spoza kierunku należy uzyskać co najmniej 9 ECTS; minimalna liczna godzin zajęć spoza kierunku: 90. W ramach zajęć spoza kierunku studenci muszą zaliczyć 30 godz. zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

** 90 godzin to całkowity nakład pracy studenta; forma i organizacja praktyk do uzgodnienia z instytucją przyjmującą.

Do średniej studiów (będącej podstawą wypłacania stypendium naukowego i składnikiem końcowej oceny studiów, wpisywanej do dyplomu) wliczane są od roku akademickiego 2007/2008 wszystkie oceny, otrzymane przez studenta z zaliczeń przedmiotów i egzaminów. W przypadku przedmiotów kończących się dwiema ocenami – z zaliczenia/pracy rocznej oraz z egzaminu (historia kultury antycznej, historie kultury polskiej, antropologie) – do średniej wliczane są obydwie oceny.


+SEMINARIUM I EGZAMIN LICENCJACKI

Egzamin licencjacki

Egzamin licencjacki będzie miał formę prezentacji problemowej – student wybiera zagadnienie z zakresu historii kultury polskiej i antycznej, antropologii i socjologii kultury, antropologii słowa i estetyki twórczości słownej, antropologii widowisk, filmu i audiowizualności w kulturze lub animacji kultury i opracowuje je posiłkując się wskazówkami wybranego opiekuna naukowego, a następnie prezentuje zagadnienie wedle własnego pomysłu przed komisją złożoną z opiekuna oraz osoby kompetentnej w dziedzinie. Prezentacja – która może mieć formę tekstową, audiowizualną lub inną (np. performance, wystawa), wedle uznania prezentującego – stanowić będzie punkt wyjścia do rozmowy.
Tematy prezentacji muszą zostać zaakceptowane przez dyrektora IKP.

Seminarium licencjackie

W wymiarze 30 godz., realizowane w VI semestrze, w formie indywidualnych konsultacji prowadzącego i studenta (seminarium prowadzone będzie co roku przez inne osoby z danego zakładu). Konsultacje odbywają się na specjalnym dyżurze, przeznaczonym dla seminarzystów. Udział w seminarium zostaje zaliczony na podstawie co najmniej trzech odbytych konsultacji oraz konspektu prezentacji.


+PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

Rok I
Filozofia kulturywykład - VII i VIII sem.60 godz.zal.6 ECTS
Socjologia kulturyćwiczenia - VII i VIII sem.60 godz.zal.6 ECTS
Historia kultury obcejćwiczenia - IX i X sem.60 godz.zal., egzamin10 ECTS
Teorie estetycznewykład - VII i VIII sem.60 godz.zal., egzamin6 ECTS
Przedmiot spoza kierunkuwykład - VII sem.30 godz.zal.3 ECTS
Proseminarium (metody badań kult.)ćwiczenia - VII sem.30 godz.zal.6 ECTS
Seminarium magisterskie (z zakr. antropologii kultury)ćwiczenia - VIII sem.30 godz.zal.6 ECTS
Konwersatoria z oferty IKP – do wyborućwiczenia180 godz.zal.17 ECTS
(4 ECTS z zakresu filozofia kultury lub estetyka)
Razem510 godz. wykładów i ćwiczeń2 egzaminy60 ECTS

Do średniej studiów (będącej podstawą wypłacania stypendium naukowego i składnikiem końcowej oceny studiów, wpisywanej do dyplomu) wliczane są od roku akademickiego 2007/2008 wszystkie oceny, otrzymane przez studenta z zaliczeń przedmiotów i egzaminów. W przypadku przedmiotów kończących się dwiema ocenami – z zaliczenia/pracy rocznej oraz z egzaminu (historia kultury antycznej, historie kultury polskiej, antropologie) – do średniej wliczane są obydwie oceny.

Rok II
Seminarium magisterskiećwiczenia - IX i X sem.60 godz.zal.12 ECTS
Praca magisterska20 ECTS
Przedmiot spoza kierunkuwykład - IX sem.30 godz.zal.3 ECTS
Konwersatoria z oferty IKP – do wyborućwiczenia - IX i X sem.240 godz.zal.25 ECTS
Razem330 godz. ćwiczeń i wykładów1 egzamin60 ECTS

Do średniej studiów (będącej podstawą wypłacania stypendium naukowego i składnikiem końcowej oceny studiów, wpisywanej do dyplomu) wliczane są od roku akademickiego 2007/2008 wszystkie oceny, otrzymane przez studenta z zaliczeń przedmiotów i egzaminów. W przypadku przedmiotów kończących się dwiema ocenami – z zaliczenia/pracy rocznej oraz z egzaminu (historia kultury antycznej, historie kultury polskiej, antropologie) – do średniej wliczane są obydwie oceny.


+LEKTORATY

Zasady zaliczania lektoratów w IKP

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2005/2006 i później, lektorat języka obcego nie jest obowiązkowy: obowiązuje jedynie poświadczenie swej biegłości językowej certyfikatem na poziomie B2. Studenci ci mogą jednak uczęszczać na bezpłatne lektoraty w wymiarze 240 godz. podczas studiów (jednolitych magisterskich lub I stopnia). Studenci niekorzystający z tej oferty zobligowani są do zaliczenia ekwiwalentnej lektoratom liczby punktów ECTS (8 punktów za lektorat oraz 2 punkty za egzamin, jeśli język zaliczany jest na podstawie certyfikatu zewnętrznego) poprzez uczęszczanie na dodatkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz przedstawienie w toku studiów wykazu zaliczonych w ramach ekwiwalencji kursów wraz z punktacją ECTS (wymóg przedstawienia wykazu dotyczy wyłącznie studentów studiów jednolitych pięcioletnich).

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2005/2006, zobowiązani są do zaliczenia 180 godzin lektoratowych do końca IV roku studiów.

Z zasadami zaliczania zajęć i egzaminów z języków obcych na UW zapoznać się można na stronie: http://www.uw.edu.pl/pl.php/student/lektoraty/certyfik.html.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl