Egzamin magisterski

Uwaga! Nowy dokument, który wraz z innymi powinien być złożony przed obroną

Przed egzaminem magisterskim dodatkowo należy wypełnić i podpisać oświadczenie o zgodzie na udostępnienie pracy magisterskiej w internetowym repozytorium IKP. Umieszczenie w repozytorium będzie dotyczyło wybranych prac. Taka forma publikacji nie wyklucza innych form rozpowszechniania utworu przez autora. Zgoda na umieszczenie pracy w repozytorium jest dobrowolna. Autor ma też możliwość wyboru licencji prawnej, na której udostępnia swoją pracę (CC-BY-SA, CC-BY lub dostęp typu gratis). Więcej informacji o licencjach można znaleźć na stronie Creative Commons Polska.

Harmonogram postępowania

Przed egzaminem magisterskim (najpóźniej na miesiąc przed terminem obrony) należy złożyć w Toku Studiów IKP:

 • 1 egz. pracy magisterskiej w miękkiej oprawie, brzeg płaski (nie zbindowany, czyli nie kółka!),  drukowany dwustronnie
 • wersję elektroniczną z zapisaną pracą (3 szt. CD osobno pakowane, podpisane na opakowaniu i na płycie imieniem i nazwiskiem)
 • 4 zdjęcia do dyplomu formatu 4,5 x 6,5 (odpis dyplomu w jęz. angielskim dodatkowo 1 zdjęcie)
 • Potwierdzenie wpłaty na indywidualne konto studenta w USOS kwoty 60,- za egz. dyplomowy, (odpis dyplomu w jęz. angielskim dodatkowo 40,-)
 • Wypełniony druk – akceptacja tematu pracy mgr
 • Karta obiegowa
 • Legitymacja (ELS)
 • Oświadczenie o zgodzie na publikację pracy w repozytorium IKP

Po złożeniu pracy w Sekcji Toku Studiów IKP, student wprowadza do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) streszczenie, słowa kluczowe, tytuł pracy w języku angielskim oraz ładuje plik z pracą w formacje PDF (maks. 25 MB)
Przypominamy studentom, że:

 • streszczenie powinno mieć długość rzędu 800 znaków,
 • słowa kluczowe należy pisać w mianowniku liczby pojedynczej i oddzielać przecinkami – powinno ich być około 10.
 • plik z pracą dyplomową powinien być przygotowany w formacie PDF i odpowiednio nazwany: typ dyplomu-pesel.pdf, gdzie typ dyplomu pochodzi ze słownika USOS, a pesel jest numerem PESEL studenta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców). Nazwa ma być zapisana dużymi literami, nie może zawierać żadnych odstępów ani polskich znaków, ma mieć rozszerzenie .pdf zapisane małymi literami. Przykład: 3002-MGR-KU-WOK-81023961169.pdf – magisterium z wiedzy o kulturze

Wzory dokumentów

W lipcu i sierpniu przeprowadzenie egzaminu magisterskiego nie jest możliwe.

 

Uwaga! Studenci kulturoznawstwa, drugiego roku, studiów II stopnia w roku akademickim 2014/2015
Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z paragrafami 35 i 36 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Warszawskim obrona pracy magisterskiej musi odbyć się do 30 września 2015 roku. Osoby, które nie podejdą do obrony w tym terminie, zostaną z dniem 30 września 2015 r. skreślone z listy studentów. Tracą prawa studenckie, np. nie mogą posiadać ważnej legitymacji studenckiej. Będzie im przysługiwało w ciągu dwóch lat prawo do wznowienia studiów na czas obrony.

Obrona po II roku studiów drugiego stopnia

Student, który nie obroni się do końca września ostatniego roku studiów, zostaje skreślony z listy studentów i traci prawa studenckie. Na czas obrony należy się wznowić wystosowując podanie o wznowienie do zastępcy dyrektora IKP ds. studenckich i dydaktycznych. Wznowienie studiów na dzień egzaminu dyplomowego do końca grudnia i w kolejnym roku kalendarzowym wiąże się z opłatą (według cennika opłat). Jeśli od uzyskania absolutorium minęło więcej niż dwa lata, student przed przystąpieniem do obrony musi powtórzyć ostatni rok (opłata według cennika) studiów i ustalić różnice programowe do zrealizowania z dyrektorem IKP ds. studenckich i dydaktycznych.

Osoby, które nie ukończyły jeszcze jednolitych studiów magisterskich

Pismo dotyczące uregulowania sytuacji osób, które nie ukończyły jeszcze studiów jednolitych magisterskich: http://www.bss.uw.edu.pl/aktualnosci/BSS_441_123_2013.pdf

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl