Studia doktoranckie

Od roku akademickiego 2019/2020 studia doktoranckie i rekrutacja na nie są prowadzone w Szkołach Doktorskich. Więcej informacji o rekrutacji, programie studiów etc. w Szkołach Doktorskich.

 

Informacje dla osób, które rozpoczęły studia najpóźniej w roku ak. 2018/19:

Instytut Kultury Polskiej prowadzi w ramach studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki UW czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie kulturoznawstwa. Podstawowym obowiązkiem każdej doktorantki i każdego doktoranta jest systematyczna praca nad rozprawą i jej obrona w ustalonym terminie, poprzedzona złożeniem odpowiednich egzaminów kończących przewód doktorski. Wszyscy doktoranci i wszystkie doktorantki zostają związani z jednym z pięciu wyodrębnionych w IKP zakładów i czynnie uczestniczą w jego życiu naukowym. Powierzane są im także prace organizacyjne na rzecz Zakładu lub całego Instytutu. Bezpośrednią opiekę nad wykonywanymi przez doktorantów i doktorantki zadaniami sprawują promotorzy i promotorki (opiekunowie naukowi oraz opiekunki naukowe). Promotorzy i promotorki – to jest samodzielni pracownicy naukowi oraz samodzielne pracowniczki naukowe, w uzasadnionych przypadkach we współpracy z pracownikami i pracowniczkami ze stopniem doktora – powinni być afiliowani przy IKP; w wyjątkowych przypadkach, przy szczególnym sprofilowaniu pracy, opiekunem lub opiekunką może być osoba spoza UW. Do obowiązków doktoranta oraz doktorantki należy także regularne asystowanie na zajęciach doświadczonych pracowniczek i pracowników Instytutu (zazwyczaj asysty odbywają się na pierwszym roku studiów). Przebieg studiów rejestruje się za pomocą przedstawianych co roku sprawozdań. Doktorantki i doktoranci IKP prowadzą blog malakulturawspolczesna.org – zapraszamy do czytania i nadsyłania tekstów.  

 
+SEKRETARIAT I OPIEKUNKI

KIEROWNICZKA STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU POLONISTYKI

prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
e-mail: ewichrowska@poczta.fm
dyżury (ul. Oboźna 8, p. 312)

SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU POLONISTYKI

mgr Anna Pokrzywniak
e-mail: doktoranci.polon@uw.edu.pla.pokrzywniak@uw.edu.pl
ul. Oboźna 8, p. 312
tel.: 22 55 20 150
Godziny otwarcia
poniedziałek 10.00–15.00
wtorek 10.00–15.00
środa – NIECZYNNE
czwartek 10.00–15.00
piątek 10.00–15.00

OPIEKUNKA NAUKOWA STUDIÓW DOKTORANCKICH W IKP

dr hab. Agnieszka Karpowicz,
prof. UW
e-mail: a.karpowicz@uw.edu.pl
dyżury

OPIEKUNKA DOKTORANTEK I DOKTORANTÓW IKP

mgr Anna Jaroszuk
e-mail: ajaroszuk@gmail.com
dyżury

 
+PRZEDSTAWICIELE I PRZEDSTAWICIELKI DOKTORANTÓW ORAZ DOKTORANTEK
Przedstawiciele i przedstawicielki doktorantów oraz doktorantek IKP są wybierani na swoje funkcje w odbywających się co roku wyborach organizowanych przez Wydziałową Radę Doktorantów.  

RADA WYDZIAŁU POLONISTYKI

mgr Paweł Stroiński
e-mail: p.stroinski@gmail.com

RADA NAUKOWA IKP

mgr Anna Wandzel
e-mail: ankawandzel@gmail.com

WYDZIAŁOWA RADA DOKTORANTÓW WYDZIAŁU POLONISTYKI

mgr Anna Wandzel
e-mail: ankawandzel@gmail.com

GRUPA DOKTORANTÓW I DOKTORANTEK IKP NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/groups/955772667855952/members/

GRUPA DOKTORANTÓW I DOKTORANTEK WYDZIAŁU POLONISTYKI NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/groups/125536491507496/

SAMORZĄD DOKTORANTÓW I DOKTORANTEK UW

http://www.doktoranci.uw.edu.pl/

+WYBÓR OPIEKUNA NAUKOWEGO LUB OPIEKUNKI NAUKOWEJ ORAZ ZAKŁADU

Na pierwszym roku, wraz z początkiem II semestru, doktoranci i doktorantki powinni wybrać opiekuna naukowego lub opiekunkę naukową (formularz do złożenia w sekretariacie studiów doktoranckich) oraz złożyć deklarację przynależności do wybranego zakładu jego kierownikowi lub kierowniczce.

ZAKŁADY
Zakład Antropologii Słowa
Zakład Filmu i Kultury Wizualnej
Zakład Historii Kultury
Zakład Kultury Współczesnej
Zakład Teatru i Widowisk
 
+ZAJĘCIA I PLAN STUDIÓW
PLAN STUDIÓW (PDF)

 

ZAJĘCIA DLA DOKTORANTEK I DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Wszystkie zajęcia powinny być wpisane w USOS-ie wraz z ocenami. W przypadku braku możliwości zapisania się samodzielnie przez USOS na zajęcia, należy zgłosić się do p. Anny Pokrzywniak z sekretariatu studiów doktoranckich (doktoranci.polon@uw.edu.pl).  

DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ (I rok)

Zajęcia z dydaktyki szkoły wyższej są organizowane przez Wydział Polonistyki dla wszystkich doktorantów i doktorantek tego wydziału. Odbywają się w formie kilku spotkań (zazwyczaj wyznaczanych jest kilka odrębnych terminów do wyboru). Należy zaliczyć je do końca I semestru I roku. Szczegółowe informacje o terminach i zapisach przekazuje p. Anna Pokrzywniak (sekretariat studiów doktoranckich).

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ W KULTUROZNAWSTWIE (I i II rok)

I rok
Historia badań kulturoznawczych, prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska (ZHK), I sem., poniedziałek 16:45, co tydzień, s. 4, pierwsze spotkanie 8 października (30h)
II rok
Metodologia badań kulturoznawczych, dr hab. Marta Zimniak-Hałajko (ZKW), I sem., środa 18:30, co tydzień, s. 3, pierwsze spotkanie 3 października (30h)

METODYKA SZKOŁY WYŻSZEJ (I rok)

Metodyka szkoły wyższej, dr hab. Marcin Napiórkowski (ZKW), warsztat, II sem., wtorek 16:45–20:00, s. 3, 12 i 26 marca, 9 kwietnia, 7 maja, 11 czerwca (termin zapasowy) (15h)

PROSEMINARIUM DOKTORANCKIE (I rok)

Najnowsze kierunki badań kulturoznawczych
W ramach proseminarium przez I semestr I roku doktorantki i doktoranci uczestniczą w wybranych przez siebie zebraniach zakładów i pracowni działających w IKP (w sumie 30 godz. x 45 minut). Terminy zebrań dostępne są w zakładce ZEBRANIA ZAKŁADÓW.

Udział w nich powinien zostać potwierdzony na karcie obecności przez kierownika albo kierowniczkę zakładu lub pracowni. Należy przygotować tabelkę według wzoru. Karta obecności na koniec semestru powinna zostać podpisana przez kierownika lub kierowniczkę zakładu, przy którym afiliowany jest doktorant lub doktorantka.

Zebrania otwarte zespołów i zakładów działających w IKP ogłaszane są w wyżej wymienionej rubryce jedynie w pierwszym semestrze. W semestrze drugim doktoranci i doktorantki afiliują się przy którymś z zakładów i w związku z tym informowani są o wszystkich spotkaniach przez sekretarzy lub sekretarki zakładów.

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

Antropologia kultury, antropologia słowa, antropologia sztuki słowa, prof. dr hab. Grzegorz Godlewski (ZAS), II sem., poniedziałek 16:45, co tydzień, s. 10, pierwsze spotkanie w pierwszy poniedziałek II sem. (30h)

Historia kultury polskiej, prof. dr hab. Andrzej Mencwel (ZHK), I i II sem., czwartek 17:00–18:30, co dwa tygodnie, s. 02, spotkania w II sem.: 21 lutego, 7 i 28 marca, 11 i 25 kwietnia, 9 i 23/30 maja, 6 czerwca (30h)

Kultura wizualna: teorie i praktyki, dr hab. Iwona Kurz (ZFiKW), I sem., poniedziałek 16:45–20:00, dwa razy w miesiącu, s. 7, terminy spotkań: 29 października, 5 i 26 listopada, 3 i 17 grudnia, 7 i 21 stycznia (30h)

Teatr  i widowiska, prof. dr hab. Wojciech Dudzik (ZTiW), I i II sem., poniedziałek 18:30, co dwa tygodnie, s. 8, pierwsze spotkanie w II sem.: 25 lutego (30h)

SEMINARIA GOŚCINNE

Poza konwencją i pewnością. Różnorodność współczesnych postkonstruktywizmów, dr hab. Maciej Gdula, I sem.,czwartek 15:00–18:15, s.9, pierwsze spotkanie: 4 października (30h)

 

ZAJĘCIA DLA DOKTORANTEK I DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Wszystkie zajęcia powinny być wpisane w USOS-ie wraz z ocenami. W przypadku braku możliwości zapisania się samodzielnie przez USOS na zajęcia, należy zgłosić się do p. Anny Pokrzywniak z sekretariatu studiów doktoranckich (doktoranci.polon@uw.edu.pl).  

 

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ W KULTUROZNAWSTWIE (II rok)

Historia i metodologia badań kulturoznawczych, dr hab. Marcin Napiórkowski (ZKW), I sem., wtorek 17:00–20:00, co dwa tygodnie,termin pierwszego spotkania zostanie podany przed początkiem semestru (30h)

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

Antropologia kultury, antropologia słowa, antropologia sztuki słowa, prof. dr hab. Grzegorz Godlewski (ZAS), II sem., poniedziałek 16:45–18:15, co tydzień, s. 10, pierwsze spotkanie w pierwszy poniedziałek II sem. (30h)

Historia kulturowa. Polska kultura nowoczesna (XIX–XX wiek), dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz. (ZHK), I i II sem., czwartek 17:00–18:30, co dwa tygodnie, s. 02, pierwsze spotkanie 10.10.2019 (30h)

Kultura wizualna: teorie i praktyki, dr hab. Iwona Kurz (ZFiKW), I sem., poniedziałek 16:45–20:00, raz w miesiącu, s. 7, termin pierwszego spotkania zostanie podany przed początkiem semestru (30h)

Teatr  i widowiska, prof. dr hab. Wojciech Dudzik (ZTiW), I i II sem., poniedziałek 18:30–20:00, co dwa tygodnie, s. 01, termin pierwszego spotkania zostanie podany przed początkiem semestru (30h)

 
+ZEBRANIA ZAKŁADÓW
 Zebrania otwarte zespołów i zakładów działających w IKP ogłaszane są w tej rubryce jedynie w pierwszym semestrze. W semestrze drugim doktoranci i doktorantki afiliują się przy którymś z zakładów i w związku z tym informowani są o wszystkich spotkaniach przez sekretarzy lub sekretarki zakładów.

ZKW (poniedziałki, 18:15)

ZHK (piątki 15:00)

ZFiKW (poniedziałki, 17:00)

PSM (piątki, 15:00)

ZTiW (piątki, 15:15)

ZAS (wtorki, 16:00)

Doktorantki oraz doktoranci są zaproszeni do włączania się w pracę zespołów badawczych – lista poniżej. Aby dołączyć do zespołu, należy skontaktować się z osobą kierującą zespołem.

Zespół Badań Mody i Dizajnu
Zespół Badań nad Filmem
Zespół Badań Pamięci o Zagładzie
Zespół Kultury Staropolskiej
Zespół Kultury XIX wieku
Zespół Teorii Ruchomego Obrazu
Pracownia Studiów Miejskich

 
+OBOWIĄZKI DYDAKTYCZNE
Od II roku studiów doktoranci stypendiowani oraz doktorantki stypendiowane mają prawo i możliwość (lecz nie obowiązek) prowadzić nieodpłatnie 90 godzin zajęć dydaktycznych w roku, w którym otrzymują stypendium. Doktoranci oraz doktorantki z III lub IV roku studiów mają prawo, niezależnie od stypendium, poprowadzić jednorazowo autorskie konwersatorium po uprzednim zgłoszeniu takiej propozycji w swoim Zakładzie, przedyskutowaniu i zaakceptowaniu jej na zebraniu. Konwersatoria mogą jednak zgłaszać tylko te osoby, które wcześniej prowadziły inne zajęcia dydaktyczne.

ASYSTA (I rok)

Doktoranci oraz doktorantki I roku asystują w wybranych 60-godzinnych zajęciach prowadzonych w IKP (2 semestry). Do wyboru mają zajęcia spośród kursów antropologii kultury, antropologii słowa, antropologii widowisk, antropologii kultury wizualnej. Na asystę należy się zgłosić bezpośrednio do osoby prowadzącej wybrane zajęcia, przy czym w jednych zajęciach nie mogą asystować więcej niż dwie osoby. Asysta polega na udziale w zajęciach oraz przeprowadzeniu 1–2 zajęć.

PRAKTYKI

Zgodnie z planem studiów wszystkie doktorantki i wszyscy doktoranci mają obowiązek co roku zaliczyć co najmniej 10h praktyk dydaktycznych – tylko etatowe nauczycielki akademickie oraz etatowi nauczyciele akademiccy są zwolnieni z praktyk. Praktyki dydaktyczne zalicza się przez asystowanie w wybranych zajęciach prowadzonych w IKP i przez samodzielne przeprowadzenie podczas nich 1–2 zajęć. Na I roku praktyki zaliczyć można w ramach asysty. Praktyki dydaktyczne muszą zostać ocenione przez opiekuna lub opiekunkę praktyk. Wypełniony arkusz oceny praktyk dydaktycznych należy dołączyć do rozliczenia rocznego (wzór arkusza oceny praktyk dydaktycznych).

 
+ROZLICZANIE ROKU
Doktoranci i doktorantki rozliczają się z każdego roku studiów doktoranckich, przedstawiając SPRAWOZDANIE z pracy naukowej i dydaktycznej (wzór sprawozdania), podpisane przez doktoranta lub doktorantkę i promotora lub promotorkę.
Zaliczenie odbytych zajęć (oprócz proseminarium doktoranckiego na I roku) musi mieć formę oceny. Doktoranci i doktorantki I roku do rozliczenia powinni dołączyć kartę potwierdzającą odbycie proseminarium (zebrań zakładów), podpisaną przez kierownika lub kierowniczkę zakładu, przy którym są afiliowani. Doktoranci i doktorantki wszystkich lat do rozliczenia powinni dołączyć wypełniony przez opiekuna lub opiekunkę praktyk dydaktycznych arkusz oceny tychże praktyk. Sprawozdanie oraz zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia doktoranta lub doktorantki należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (ul. Oboźna 8, p. 312) w terminie wskazanym przez kierowniczkę studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki, prof. dr hab. Elżbietę Wichrowską (termin wrześniowy).
 
+STYPENDIA

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Stypendium doktoranckie przyznawane jest co roku na okres 12 miesięcy na podstawie zdobytych punktów za aktywność naukową i dydaktyczną w danym roku akademickim, ocenianą według przyjętej punktacji. W przypadku doktorantów i doktorantek I roku brane są pod uwagę wyniki rekrutacji. Wniosek o stypendium należy wygenerować w systemie USOS i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w sekretariacie studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki (ul. Oboźna 8, p. 312) we wskazanym przez sekretariat terminie. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium.

DOTACJA PROJAKOŚCIOWA (inaczej: zwiększenie stypendium doktoranckiego)

Dotacja projakościowa przyznawana jest co roku (ok. 800–1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy) na podstawie zdobytych punktów za aktywność naukową i dydaktyczną w danym roku akademickim, ocenianą według przyjętej punktacji. Doktorantom i doktorantkom I roku studiów dotacja przyznawana jest na podstawie bardzo dobrego wyniku osiągniętego podczas rekrutacji oraz aktywności dydaktycznej, przy czym aby otrzymać dotację, nie można w żadnym z tych dwóch obszarów otrzymać 0 pkt. Wnioski o dotację projakościową, wygenerowane z USOS-a, wraz z potrzebną dokumentacją należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki (ul. Oboźna 8, p. 312) we wskazanym przez sekretariat studiów doktoranckich terminie. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I DOKTORANTEK NA WYDZIALE POLONISTYKI

Stypendium dla najlepszych doktorantów i doktorantek Wydziału Polonistyki przyznawane jest co roku na okres 9 miesięcy (ok. 800 zł miesięcznie) na podstawie zdobytych punktów za aktywność naukową i dydaktyczną w danym roku akademickim, ocenianą według przyjętej punktacji (stypendium wypłacane od grudnia z wyrównaniem za październik i listopad). Doktorantkom i doktorantom I roku studiów stypendium przyznawane jest na podstawie wyniku osiągniętego podczas rekrutacji. Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz doktorantek na Wydziale Polonistyki, wygenerowane z USOS-a, wraz z potrzebną dokumentacją należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki (ul. Oboźna 8, p. 312) we wskazanym przez sekretariat studiów doktoranckich terminie. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium.

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW I DOKTORANTEK

O stypendium ministra można się ubiegać nie wcześniej niż po zaliczeniu I roku studiów doktoranckich. Przy ocenie osiągnięć brane są pod uwagę wszystkie osiągnięcia od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do 30 września roku, w którym składa się wniosek o stypendium (chyba że wcześniej już otrzymało się stypendium ministra, wówczas okres brany pod uwagę jest krótszy). Wniosek o stypendium należy wygenerować z systemu USOS. Szczegółowych informacji na temat całej procedury udziela p. Anna Pokrzywniak, sekretariat studiów doktoranckich (doktoranci.polon@uw.edu.pl, a.pokrzywniak@uw.edu.pl). Wnioski należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (ul. Oboźna 8, p. 312) we wskazanym przez sekretariat terminie (zazwyczaj połowa września). Wykaz osiągnięć branych pod uwagę przy ocenie wniosku oraz więcej informacji.

 
+FINANSOWANIE BADAŃ

DSM (Konkurs dla Młodych Naukowców i Doktorantów Wydziału Polonistyki)

Konkurs dla Młodych Naukowców i Doktorantów Wydziału Polonistyki rozpisywany jest co roku pod koniec semestru letniego przez Wydział Polonistyki (wtedy też należy składać wnioski, ogłoszenie wyników zazwyczaj latem). W ramach konkursu można się starać o jednorazowe dofinansowanie badań naukowych: zakupu książek, wyjazdów na konferencje krajowe i zagraniczne, kwerend wyjazdowych, publikacji, organizacji konferencji. Zazwyczaj 60% przyznanych środków należy wydać do listopada następnego roku akademickiego (DSM przyznane latem 2018 r., 60% do wydania do listopada 2018 r., resztę zaś do wiosny 2019 r.). Sprawozdania finansowe i merytoryczne składa się w p. 120 w budynku przy Oboźnej 8. Szczegółowych informacji udziela p. Małgorzata Pakulska (Oboźna 8, p. 120, m.pakulska@uw.edu.pltel. 22 55 20 534). Wzór wniosku Wzór formularza rozliczeniowego

II FILAR ZARZĄDU SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

O dofinansowanie projektów naukowych lub okołonaukowych z II filaru Zarządu Samorządu Doktorantów mogą się starać pojedyncze osoby, jak również grupy doktorantek/doktorantów (preferowane są przedsięwzięcia grupowe). Finansowane mogą być m.in. wyjazdy na konferencje. Wnioski można składać od 1 stycznia do 10 grudnia w siedzibie Samorządu Doktorantów (Mały Dziedziniec, p. 100). Więcej informacji oraz formularze.

PRELUDIUM

Konkurs rozpisywany przez Narodowe Centrum Nauki dwa razy w roku (zazwyczaj marzec i wrzesień) dla naukowców i naukowczyń nieposiadających jeszcze stopnia doktora. Wymagany opiekun naukowy lub opiekunka. Możliwy zakup aparatury i współpraca z jednym dodatkowym wykonawcą. Projekt może trwać 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy, a maksymalne przewidziane środki to odpowiednio: 70 tys., 140 tys., 210 tys. Maksymalne wynagrodzenie: 1,5 tys. PLN/mies. Ocena wniosku: 20% – ocena dorobku wykonawców/wykonawczyń projektu (kierownik/kierowniczka 10%, opiekun naukowy/opiekunka naukowa kierownika/kierowniczki 10%); 75% – ocena projektu (poziom naukowy badań 60%, charakter projektu i jego wpływ na rozwój dyscypliny 15%); 5% – ocena możliwości wykonania. Więcej informacji o najbliższym konkursie PRELUDIUM 17, termin składania wniosków: 17 czerwca 2019 r.

 
+MOBILNOŚĆ

PROGRAM ERASMUS +

Doktoranci i doktorantki mogą się starać o skierowanie na dofinansowane, zagraniczne studia częściowe (1 lub 2 semestry) lub na praktyki zagraniczne (2–4 miesiące) w ramach programu ERASMUS +, nawet jeśli w trakcie swoich wcześniejszych studiów już z tego programu korzystali. Obsługą wyjazdów zajmuje się Biuro Współpracy z Zagranicą (Pałac Kazimierzowski, II p., p. 28). Więcej informacji. W IKP koordynatorką programu Erasmus jest dr Matylda Szewczyk.

PROGRAM MOST

Doktoranci i doktorantki mogą się starać o skierowanie na studia na 1 lub 2 semestry na jedną z 20 uczelni w Polsce uczestniczących w programie MOST. Koordynatorką wydziałową Programu MOST jest mgr Anna Pokrzywniak (doktoranci.polon@uw.edu.pl, a.pokrzywniak@uw.edu.pl). Więcej informacji.

 
+SPRAWY SOCJALNE

DOMY STUDENTA I DOM PRACOWNIKA NAUKOWEGO

Doktoranci i doktorantki mogą się ubiegać o miejsce w Domach Studenta UW oraz w Domu Pracownika Naukowego. Aby uzyskać miejsce w Domu Studenta, należy w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (Pałac Kazimierzowski, II p., p. 30) złożyć wniosek wygenerowany z USOS-a wraz z wymaganymi zaświadczeniami. Więcej informacji.   W sprawie zakwaterowania w Domu Pracownika Naukowego należy się kontaktować z Biurem Spraw Socjalnych UW (Mały Dziedziniec, pok. 19, tel. 22 55 22 608). Więcej informacji.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Doktorantki i doktoranci, którzy nie mają ubezpieczenia zdrowotnego (w związku z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem przez członka rodziny), mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię. W sprawie ubezpieczenia należy się zgłosić do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (Pałac Kazimierzowski, II p., p. 30, tel. 22 55 24 036). Więcej informacji oraz druki potrzebne do ubezpieczenia.

CENTRUM SPORTU I REKREACJI UW

Doktoranci i doktorantki mają prawo korzystać z basenu Centrum Sportu i Rekreacji UW. Przysługuje im zniżka na karnet. Więcej informacji.

DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW WAKACYJNYCH

Doktorantki i doktoranci oraz ich dzieci mogą się starać o przyznanie wczasów organizowanych w ośrodkach turystycznych UW lub o dofinansowanie krajowych lub zagranicznych wczasów zorganizowanych. Wnioski należy składać w Biurze Spraw Socjalnych (Mały Dziedziniec, tel. 22 55 20 419 lub 55 20 827). Więcej informacji.

ŻŁOBEK UNIWERSYTECKI

Dzieci doktorantów i doktorantek mogą korzystać odpłatnie z uniwersyteckiego żłobka. Wnioski o przyjęcie należy składać w Biurze Spraw Socjalnych (Mały Dziedziniec, p. 13, tel. 22 55 20 842). Więcej informacji.

POMOC SOCJALNA

Doktorantki i doktoranci mogą się ubiegać o przyznanie z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UW następujących świadczeń:
a.    stypendium socjalnego
b.    stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
c.    zapomogi.
Wnioski należy składać do Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów. Więcej informacji można uzyskać u p. Anny Pokrzywniak (doktoranci.polon@uw.edu.pla.pokrzywniak@uw.edu.pl) z sekretariatu studiów doktoranckich.  Regulamin.

 
+URLOPY
Zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (§ 16, pkt 5) kierownik lub kierowniczka studiów doktoranckich może przyznać doktorantowi lub doktorantce urlop:
a. zdrowotny
b. naukowy (po zaliczeniu co najmniej I roku, na okres nie dłuższy niż I rok; następny urlop po zaliczeniu kolejnego roku)
c. okolicznościowy (po zaliczeniu co najmniej I roku, na okres nie dłuższy niż I rok; następny urlop po zaliczeniu kolejnego roku)
d. macierzyński, ojcowski lub rodzicielski.
Szczegółowych informacji udziela p. Anna Pokrzywniak, sekretariat studiów doktoranckich (doktoranci.polon@uw.edu.pl, a.pokrzywniak@uw.edu.pl). Wnioski o przyznanie urlopu należy składać do kierowniczki studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki, prof. dr hab. Elżbiety Wichrowskiej (ewichrowska@poczta.fm).
 
+SKŁADANIE DOKTORATÓW
UWAGA! Przewód doktorski musi zostać otwarty w trakcie trwania studiów doktoranckich. Przyjęcie doktoratu przez promotora lub promotorkę musi się odbyć nie później niż dwa lata po ukończeniu studiów (inaczej doktorant/doktorantka ponosi koszty związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego).

Najpóźniej 10 dni przed terminem obrony doktoratu należy elektroniczną wersję pracy wraz z recenzjami (w formacie PDF) zamieścić na stronie Repozytorium UW (https://depotuw.ceon.pl/). Więcej informacji.

Szczegółowych​ informacji udziela:​

Spec. ds. przewodów doktorskich

KATARZYNA KUCHARSKA
kakuchar@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 428

 

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl