Studia doktoranckie

Instytut Kultury Polskiej prowadzi dwa rodzaje czteroletnich studiów doktoranckich w dziedzinie kulturoznawstwa: studia stypendiowane (tzw. stacjonarne bądź dzienne) i studia niestypendiowane (tzw. zaoczne). Słuchacze studiów stypendiowanych od drugiego roku studiów otrzymują nieopodatkowane stypendia z funduszu Uniwersytetu Warszawskiego, mogą się też ubiegać o stypendia dodatkowe, zgodnie z zasadami odpowiednich konkursów.

Podstawowym obowiązkiem każdego doktoranta jest systematyczna praca nad rozprawą i jej obrona w ustalonym terminie, poprzedzona złożeniem odpowiednich egzaminów kończących przewód doktorski. Wszyscy doktoranci zostają związani z jednym z pięciu wyodrębnionych w IKP zakładów i czynnie uczestniczą w jego życiu naukowym. Powierzane są im także prace organizacyjne – na rzecz Zakładu lub całego Instytutu. Bezpośrednią opiekę nad wykonywanymi przez doktorantów zadaniami sprawują promotorzy (opiekunowie naukowi). Promotorzy – samodzielni pracownicy naukowi, w uzasadnionych przypadkach we współpracy z pracownikami ze stopniem doktora – powinni być afiliowani przy IKP; w wyjątkowych przypadkach, przy szczególnym sprofilowaniu pracy, jej opiekunem może być osoba spoza UW.

Do obowiązków doktoranta należy także regularne asystowanie na zajęciach doświadczonych pracowników Instytutu (zazwyczaj hospitacje odbywają się na pierwszym roku studiów), a następnie samodzielne prowadzenie zajęć w liczbie godzin określonej przez regulamin studiów doktoranckich.

Przebieg studiów rejestruje indeks doktoranta – dokument stanowiący sprawozdanie z pracy naukowej i dydaktycznej, wypełniany pod koniec każdego roku akademickiego przez opiekuna naukowego. Zaliczenie roku wymaga uzyskania przez doktoranta minimum punktowego, na które składają się punkty za osiągnięcia w dziedzinach wyznaczonych przez Radę Wydziału Polonistyki.

 

Doktoranci IKP prowadzą blog www.malakulturawspolczesna.org – zapraszamy do czytania i nadsyłania tekstów.

 

Kierownikiem Studium Doktoranckiego Wydziału Polonistyki jest prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska.

Obsługą toku studiów zajmuje się mgr Anna Pokrzywniak: doktoranci.polon@uw.edu.pl, a.pokrzywniak@uw.edu.pl

Sekretariat Studiów Doktoranckich mieści się na ul. Oboźnej 8 w pok. 312.

Dyżury Sekretariatu:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 10.00–15.00
środa – sekretariat zamknięty

 

Informacje podstawowe o studiach doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW
http://www.polon.uw.edu.pl/studia-doktoranckie

Ważne linki:
NOWY regulamin
NOWY plan studiów

 

Opiekunem naukowym studiów doktoranckich w Instytucie Kultury Polskiej jest dr hab. Agnieszka Karpowicz. Informacji organizacyjnych udziela mgr Monika Borys.

Przedstawicielem doktorantów IKP w Radzie Wydziału Polonistyki UW jest Paweł Stroiński (p.stroinski@gmail.com).

Przedstawicielami doktorantów w Radzie Naukowej IKP UW oraz w Wydziałowej Radzie Doktorantów Wydziału Polonistyki UW są Anna Wandzel (ankawandzel@gmail.com) i Marcin Gołąb (golab.marcin@gmail.com).

Prosimy o zgłaszanie nam wszelkiego rodzaju pytań, uwag, wniosków i problemów dotyczących działalności doktorantów w IKP. Zapraszamy też do doktoranckiej grupy dyskusyjnej.

Informacje dla doktorantów pierwszego roku

+WYBÓR OPIEKUNA NAUKOWEGO I ZAKŁADU

1) Na pierwszym roku doktoranci powinni wybrać opiekuna naukowego lub opiekunkę naukową oraz złożyć deklarację przynależności do wybranego zakładu jego kierownikowi/kierowniczce wraz z początkiem II semestru roku akademickiego.

2) Doktoranci są zaproszeni do włączania się w pracę zespołów badawczych – ich lista znajduje się na stronie http://ikp.uw.edu.pl/badania/profil-naukowy/. Aby dołączyć do zespołu, należy skontaktować się z osobą kierującą zespołem.


+ZAJĘCIA DLA DOKTORANTÓW PIERWSZEGO ROKU

1) Doktoranci pierwszego roku powinni odbyć obowiązkowe 10 godzin praktyk asystując przy zajęciach z dowolnie wybranej antropologii (kultury, słowa, widowisk, kultury wizualnej). Praktyki to 60 godzin (dwa semestry) asysty podczas całego kursu i przeprowadzenie w jego trakcie 1–2 zajęć.

2) Proseminarium doktoranckie

W ramach proseminarium przez I semestr roku akademickiego doktoranci pierwszego roku uczestniczą w wybranych przez siebie zebraniach zakładów i pracowni działających w IKP (w sumie 30 godz. x 45 minut). Udział w nich powinien zostać potwierdzony na karcie obecności przez kierownika/kierowniczkę zakładu lub pracowni.
Należy przygotować tabelkę według wzoru:

Nazwa zakładu
Osoba kierująca
Data zebrania
Czas trwania zebrania
Podpis osoby kierującej zakładem

Karta obecności na koniec semestru powinna zostać podpisana przez kierownika zakładu, przy którym afiliowany jest doktorant (w indeksie doktoranckim ta pozycja figuruje jako „proseminarium” i ją również podpisuje kierownik).

Terminy zebrań

Zakład Antropologii Słowa

piątki, godz. 17:00, s. 03:
31.03  – Spotkanie poświęcone projektowi dr Olgi Kaczmarek Wernakularne obiegi pamięci o tzw. obrzeżach Zagłady.

21.04 – Dyskusja na temat proponowanych zmian w podręczniku do Antropologia słowa.

26.05 – Spotkanie poświęcone omówieniu rozdziału pracy doktorskiej mgr Anna Krawczak Kto performuje? Co jest performowane? Historia dyskursywizacji nowych technologii reprodukcyjnych.

Godziny spotkań czerwcowych podane zostaną w późniejszym terminie, s. 03:

09.06 – Prezentacja projektu doktoratu mgr Pauliny Domagalskiej oraz rozdziału doktoratu mgr Matyldy Małeckiej.

Dokładny termin zostanie podany później – dyskusja wokół rozdziału książki dr Marty Rakoczy Dziecko, zabawa, nauka pisma – o pajdocentrycznej nowoczesności.

23. 06 – Spotkanie poświęcone dyskusji wokół rozdziałów doktoratów mgr Justyny Schollenberger (Konceptualizacja granicy między człowiekiem a zwierzęciem w wybranych dziełach Karola Darwina) i mgr. Andreia Rasińskiego.


Zakład Kultury Współczesnej
: poniedziałki, 18:15
24.10. 2016 (poniedziałek), godz. 18:15 – dyskusja nad projektem rozprawy doktorskiej mgr. Jana Frydrycha

[odwołane] 5.12.2016 (poniedziałek), godz. 18.15 – dyskusja na temat fragmentu rozprawy doktorskiej Dagmary Stagi

12.12.2016 (poniedziałek), godz. 18.15 – dyskusja na temat fragmentu rozprawy doktorskiej Łukasza Bukowieckiego


Zakład Teatru i Widowisk
: piątki, 15:15
21.10.2016 (piątek), godz. 18, spotkanie poświęcone książce Doroty Sajewskiej Nekroperformans w Instytucie Teatralnym z udziałem autorki, Iwony Kurz i Grzegorza Niziołka. Prowadzenie: Przemysław Wielgosz.

18.11.2016 (piątek), godz. 15:15, omówienie Festiwalu “Dziady. Recykling” (Wrocław, 27.10-4.11) pod kierownictwem naukowym prof. Leszka Kolankiewicza

16.12.2016 (piątek), godz. 16:15, omówienie zmian w programie specjalizacji “Teatr w kulturze”

20.01.2017 (piątek), godz. 15:15,  omówienie zmian w programie specjalizacji “Teatr w kulturze”


Zakład Filmu i Kultury Wizualnej
: poniedziałki, 17:00
24.10.2016 (poniedziałek), godz. 17:00 - zebranie poświęcone będzie kobiecym kontekstom/kobiecym tematom w badaniach osób tworzących ZFiKW

21.11.2016 (poniedziałek), godz. 17:00 – zebranie poświęcone tekstowi Matyldy Szewczyk o kulturze wizualnej i bombach atomowych

19.12.2016 (poniedziałek), godz. 17:00 – prezentacje projektów prac doktorskich [termin może ulec zmianie na 12.12 - do potwierdzenia]

16.01.2017 (poniedziałek), godz. 17:00 [c.d. prezentacji projektów prac doktorskich - temat do potwierdzenia]


Zakład Historii Kultury
: piątki, 15:00
14.10. 2016 (piątek), godz. 15:00 – dyskusja z udziałem Autora o książce Piotra Nesterowicza Każdy został człowiekiem.

18.11.2016 (piątek), godz. 15:00 – dyskusja o tekście Solaris. To, co ludzkie będącym trzecim rozdziałem książki Pawła Majewskiego Lew, który mówi.

16.12.2016 (piątek), godz. 15:00 – dyskusja o fragmencie doktoratu Kornelii Sobczak pod roboczym tytułem Kamienie na szaniec. Książka i legenda.


Pracownia Studiów Miejskich

13.10.2016 (czwartek), godz. 15.00, pok. 04 – inauguracja dla I roku specjalizacji „Kultura miejska” (po części z udziałem studentów spotkanie organizacyjne członków Pracowni Studiów Miejskich).

24.11.2016 (czwartek), godz. 15.00 – dyskusja nad projektem porównawczych badań przestrzennych berlińsko-warszawskich i pracy doktorskiej Aleksandry Łuczak (Europejski Uniwersytet Viadrina), gościa PSM w roku akademickim 2016/17.

8.12.2016 (czwartek), godz. 15.00 – narada („burza mózgów”) nad propozycjami wniosku grantowego do przygotowania przez PSM po zakończeniu projektu Topo-Grafie.

12.01.2017 (czwartek), godz. 15.00 – dyskusja poświęcona specjalizacji miejskiej: dotychczasowym doświadczeniom dydaktycznym i fundamentalnym sprawom programowym na następne lata akademickie.

3) Historia i metodologia badań w kulturoznawstwie – w IKP zorganizowane są inaczej, niż wynika to z ogólnego planu:

• I rok, I semestr – Klasyczne kierunki badań kulturoznawczych – prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska, poniedziałki, godz. 16:45, s. 4.
• II rok, I semestr – Metodologia badań kulturoznawczych – prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, poniedziałki, godz. 16:45, s. 3.

4) Seminarium doktoranckie (od II semestru I roku) – wyboru należy dokonać po wskazaniu opiekuna naukowego i w porozumieniu z nim:

• prof. Małgorzata Szpakowska, Przemiany obyczajowości polskiej XX wieku, poniedziałki, godz. 16:45, s. 4, co tydzień – poniedziałki, godz. 16:45, s. 4, co tydzień (30 godz.);

• prof. Andrzej Mencwel, Historia kultury polskiej, czwartki, godz. 17:00, s. 02 (Zakład Historii Kultury), co dwa tygodnie – zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym. Terminy w semestrze letnim: czwartki, godz. 17, co dwa tygodnie,  23 II, 9 III, 23 III, 6 IV, 20 IV, 4 V, 18 V, 1 VI (30 godz.);

• prof. Wojciech Dudzik, Teatr i widowiska w kulturze, poniedziałki, godz. 18:30, s. 8, co dwa tygodnie – zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym. Terminy w semestrze letnim: 20.02.; 6.03.; 20.03.; 3.04.; 24.04.; 8.05.; 22.05.; 5.06. (30 godz.);

• prof. Grzegorz Godlewski, Antropologia kultury, antropologia słowa, antropologia sztuki słowa, poniedziałki, 16:45, s. 10 – zajęcia rozpoczynają się w semestrze letnim (30 godz.);

• dr hab. Wojciech Michera, Przewrotność Greków, poniedziałki, godz. 18:30, s. 10 – zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym 17 X, i trwają tylko jeden semestr, terminy: 17 X, 14 XI, 28 XI, 5 XII, 19 XII, 9 I, 23 I (ew. 30 I) (15 godzin).

5) Seminarium gościnne (od II semestru) – dla studentów wszystkich lat:
dr hab. Jan Sowa, Nowoczesność, oświecenie, emancypacja. Wprowadzenie do krytycznej teorii społecznej, [uwaga, zmiana godziny] wtorki, 17:00-18:30, co tydzień, s. 4.

6) Przedmioty do wyboru – przedmioty oferowane  doktorantom przez IKP lub Wydział Polonistyki oraz przedmioty z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (zapisy przez USOS, polecamy wykłady organizowane przez Instytut Filozofii; uwaga: nawet w wypadku brak miejsc w systemie USOS prowadzący zwykle dołączają doktorantów do grup).

7) Dydaktyka szkoły wyższej – organizowane przez Wydział Polonistyki; informacje o terminach zajęć zostaną przesłane przez Sekretariat Studiów Doktoranckich.

8) Metodyka szkoły wyższej (od II semestru)
• dr hab. Marcin Napiórkowski, Metodyka szkoły wyższej. Laboratorium nauczycielek i nauczycieli akademickich, środy 16:45-20:00, s. 4, cztery spotkania w ciągu semestru letniego: 1, 8, 22 i 29 marca (15 godz.).

9) Język obcy – wydział nie organizuje lektoratów. Uczęszczanie na zajęcia z języka obcego nie jest obowiązkowe, natomiast Komisja Stypendialna może przyznać punkty za naukę języków obcych (również w wypadku, gdy odbywa się ona poza UW).

Uwaga!
Informacje o liczbie godzin i rodzajach zajęć, które trzeba zaliczyć na danym roku studiów doktoranckich znajdują się w programie studiów:
http://portal.uw.edu.pl/documents/9763960/10739259/studia_doktoranckie_program_nowy.pdf

Niezaliczenie odpowiedniej liczby obowiązkowych godzin uniemożliwia zaliczenie roku. W uzasadnionych przypadkach indywidualnych decyzję o zaliczeniu podejmuje Kierowniczka Studiów Doktoranckich na podstawie podania osoby zainteresowanej.

Informacje dla doktorantów

+ZAJĘCIA DLA DOKTORANTÓW ORGANIZOWANE PRZEZ IKP DLA DOKTORANTÓW, ROK AKADEMICKI 2016/2017

Seminaria doktoranckie
Doktoranci I roku mają obowiązek uczęszczać na seminaria od semestru letniego

• prof. Małgorzata Szpakowska, Przemiany obyczajowości polskiej XX wieku, poniedziałki, godz. 16:45, s. 4, co tydzień – poniedziałki, godz. 16:45, s. 4, co tydzień (30 godz.);

• prof. Andrzej Mencwel, Historia kultury polskiej, czwartki, godz. 17:00, s. 02 (Zakład Historii Kultury), co dwa tygodnie – zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym. Terminy w semestrze letnim: czwartki, godz. 17, co dwa tygodnie,  23 II, 9 III, 23 III, 6 IV, 20 IV, 4 V, 18 V, 1 VI (30 godz.);

• prof. Wojciech Dudzik, Teatr i widowiska w kulturze, poniedziałki, godz. 18:30, s. 8, co dwa tygodnie – zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym. Terminy w semestrze letnim: 20.02.; 6.03.; 20.03.; 3.04.; 24.04.; 8.05.; 22.05.; 5.06. (30 godz.);

• prof. Grzegorz Godlewski, Antropologia kultury, antropologia słowa, antropologia sztuki słowa, poniedziałki, 16:45, s. 10 – zajęcia rozpoczynają się w semestrze letnim (30 godz.);

• dr hab. Wojciech Michera, Przewrotność Greków, poniedziałki, godz. 18:30, s. 10 – zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym 17 X, i trwają tylko jeden semestr, terminy: 17 X, 14 XI, 28 XI, 5 XII, 19 XII, 9 I, 23 I (ew. 30 I) (15 godzin).

Historia i metodologia badań w kulturoznawstwie:

• I rok, I semestr – Klasyczne kierunki badań kulturoznawczych – prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska, poniedziałki, godz. 16:45, s. 4.
• II rok, I semestr – Metodologia badań kulturoznawczych – prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, poniedziałki, godz. 16:45, s. 3.

Metodyka
• dr hab. Marcin Napiórkowski, Metodyka szkoły wyższej. Laboratorium nauczycielek i nauczycieli akademickich, środy 16:45-20:00, cztery spotkania w ciągu semestru letniego (15 godz.). Dokładne terminy i sala zostaną podane w przerwie międzysemestralnej.

Seminarium gościnne
dr hab. Jan Sowa, Nowoczesność, oświecenie, emancypacja. Wprowadzenie do krytycznej teorii społecznej, wtorki, 17:00-18:30, co tydzień, s. 4.

+ZAJĘCIA DLA DOKTORANTÓW ORGANIZOWANE POZA IKP DLA DOKTORANTÓW, ROK AKADEMICKI 2016/2017

Przedmioty do wyboru – przedmioty oferowane doktorantom przez Wydział Polonistyki oraz przedmioty z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (zapisy przez USOS, polecamy wykłady organizowane przez Instytut Filozofii; uwaga: nawet w wypadku brak miejsc w systemie USOS prowadzący zwykle dołączają doktorantów do grup).

+OBOWIĄZKI DYDAKTYCZNE DOKTORANTÓW

1) Od II roku studiów doktoranci stypendiowani mają prawo i możliwość (lecz nie obowiązek) prowadzić nieodpłatnie 90 godzin zajęć dydaktycznych w roku, w którym otrzymują stypendium.

2) Od II roku studiów doktoranci niestypendiowani mają obowiązek odbyć jedynie 10 godzin nieodpłatnych praktyk rocznie.  Praktyki to asysty na wybranych kursach i przeprowadzenie podczas nich 1–2 zajęć.

+ROZLICZANIE ROKU

1) Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nowymi zasadami punktowania osiągnięć – warto wiedzieć, na ile i jaka aktywność w trakcie roku akademickiego pozwoli osiągnąć liczbę punktów wymaganą do stypendium.

• Zasady punktacji osiągnięć doktorantów Wydziału Polonistyki UW obowiązujące w przypadku ubiegania się o stypendium doktoranckie i dotację projakościową: http://portal.uw.edu.pl/web/wydzial-polonistyki/punktacja

• Zasady punktacji osiągnięć doktorantów Wydziału Polonistyki UW obowiązujące w przypadku ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów:
https://portal.uw.edu.pl/web/wydzial-polonistyki/ogloszenia

2) Wypełniony indeks, sprawozdanie doktoranta oraz teczkę z dokumentacją aktywności w roku akademickim należy złożyć w Sekretariacie Studiów Doktoranckich (u p. Anny Pokrzywniak) we wrześniu 2017. Osoby ubiegające się o stypendium doktoranckie powinny złożyć indeks na początku września, a pozostałe osoby do 30 września.

3) Aktywności związane z działalnością naukową oraz praktykami dydaktycznymi potwierdza w indeksie opiekun naukowy. Aktywności związane z działalnością administracyjną podpisuje kierownik zakładu.

4) Zaliczenia poszczególnych przedmiotów muszą mieć formę oceny oraz zostać potwierdzone podpisem osoby prowadzącej zajęcia.

5) Wraz z indeksem należy złożyć kartę potwierdzającą odbycie proseminarium, tj. tabelę obecności na zebraniach zakładów (I rok).

6) W przypadku ubiegania się o stypendium doktoranckie należy przygotować podanie adresowane do Dziekana Wydziału Polonistyki, które powinien zaopiniować opiekun naukowy. Wniosek wraz z indeksem i sprawozdaniem należy złożyć w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, a jego kopię w sekretariacie IKP.

Uwaga!
Informacje o liczbie godzin i rodzajach zajęć, które doktoranci powinni zaliczyć na kolejnym roku studiów doktoranckich znajdują się w programie studiów:
http://portal.uw.edu.pl/documents/9763960/10739259/studia_doktoranckie_program_nowy.pdf

Niezaliczenie odpowiedniej liczby obowiązkowych godzin uniemożliwia zaliczenie roku. W uzasadnionych przypadkach indywidualnych decyzję o zaliczeniu podejmuje Kierowniczka Studiów Doktoranckich na podstawie podania osoby zainteresowanej.

+STYPENDIA I DOFINANSOWANIE

1) Stypendia doktoranckie są przyznawane od II roku studiów.

O przyznaniu stypendiów decyduje punktacja aktywności w określonym roku akademickim.

2) Doktoranci mogą ubiegać się również o inne stypendia, w tym:

stypendium dla najlepszych doktorantów (ok. 800 zł miesięcznie, w roku akademickim 2015/2016 otrzymało je nie więcej niż 6% doktorantów na każdym roku bądź kierunku studiów, należy złożyć podanie u p. Anny Pokrzywniak, stypendium wypłacane w grudniu);

dofinansowanie zadań projakościowych (ok. 800 zł miesięcznie dla 30% najlepszych doktorantów, informacja na początku października).

3) Doktoranci mogą ubiegać się również o środki w konkursach:

konkurs na dofinansowanie badań dla młodych naukowców – DSM (jednorazowe dofinansowanie ok. 500–2500 zł na koszty związane z badaniami naukowymi: książki, wyjazdy, publikacje, kwerendy archiwalne itd., informacje: mgr dorota.kruk@uw.edu.pl, tel. (+48 22) 55 20 534, poniedziałek–czwartek, godz. 9.00–15.00, gm. przy ul. Oboźnej 8, p. 120 – konkurs jest zwykle ogłaszany w maju/czerwcu);

program PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki (finansowanie projektów badawczych, w tym związanych z rozprawą doktorską – wszystkie informacje: www.ncn.gov.pl; konkursy ogłaszane są zwykle w połowie marca i w połowie września);

stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (jednorazowe dofinansowanie, nabór wniosków zwykle na początku września, wszystkie informacje: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/);

program Erasmus – zajmuje się nim dr Matylda Szewczyk.

Dodatkowe informacje o stypendiach i konkursach przesyłane są przez Dyrekcję IKP, p. Annę Pokrzywniak, Samorząd Doktorantów Wydziału Polonistyki. Biuletyn grantowy w Instytucie przygotowuje dr Agata Łuksza.

+UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, URLOPY I INNE

1) Doktoranci, którzy nie mają ubezpieczenia zdrowotnego (w związku z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem członka rodziny) mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię (kontakt: Małgorzata Budzińska – tel. 55 23 296, m.pietryka@uw.edu.pl).

2. Doktoranci mogą korzystać z trzech rodzajów urlopów: zdrowotnego, naukowego, okolicznościowego. Uzyskanie urlopu wymaga złożenia podania i odpowiedniej dokumentacji w sekretariacie Studiów Doktoranckich (szczegółowych informacji udziela p. Anna Pokrzywniak).

3. Doktoranci mogą korzystać z systemu Multisport (informacje na stronie Samorządu Doktorantów UW – www.doktoranci.uw.edu.pl).

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl