Studia doktoranckie

{UWAGA – do wieczora 25.09 ta zakładka jest w przebudowie – admin}

Instytut Kultury Polskiej prowadzi w ramach studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki UW czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie kulturoznawstwa. Podstawowym obowiązkiem każdego doktoranta jest systematyczna praca nad rozprawą i jej obrona w ustalonym terminie, poprzedzona złożeniem odpowiednich egzaminów kończących przewód doktorski.

Wszyscy doktoranci zostają związani z jednym z pięciu wyodrębnionych w IKP zakładów i czynnie uczestniczą w jego życiu naukowym. Powierzane są im także prace organizacyjne na rzecz Zakładu lub całego Instytutu. Bezpośrednią opiekę nad wykonywanymi przez doktorantów zadaniami sprawują promotorzy (opiekunowie naukowi). Promotorzy – samodzielni pracownicy naukowi, w uzasadnionych przypadkach we współpracy z pracownikami ze stopniem doktora – powinni być afiliowani przy IKP; w wyjątkowych przypadkach, przy szczególnym sprofilowaniu pracy, opiekunem może być osoba spoza UW.

Do obowiązków doktoranta należy także regularne asystowanie na zajęciach doświadczonych pracowników Instytutu (zazwyczaj asysty odbywają się na pierwszym roku studiów).

Przebieg studiów rejestruje indeks doktoranta – dokument stanowiący sprawozdanie z pracy naukowej i dydaktycznej, wypełniany pod koniec każdego roku akademickiego.

+REGULAMINY

Bezpośrednie linki:

 

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim

Akty prawne regulujące funkcjonowanie studiów doktoranckich

Plan studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki

 

Szczegółowe zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Studia doktoranckie na mocy ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym są studiami trzeciego stopnia (Dział I, rozdz. I, art. 2, ust. 1, pkt 10).
2. Doktoranci – na mocy uprawnień Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego – mogą odbywać studia doktoranckie w obszarze nauk humanistycznych i dziedzinie nauk humanistycznych, w zakresie jednej z trzech dyscyplin:

a. językoznawstwa,
b. kulturoznawstwa,
c. literaturoznawstwa.
3. Wydział Polonistyki prowadzi studia doktoranckie stacjonarne, które trwają nie dłużej niż 4 lata. W uzasadnionych przypadkach kierownik Studiów Doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich łącznie nie więcej niż o rok, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach o dwa lata. Okres studiów może być przedłużony ze względu na chorobę,  konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny lub dzieckiem do czwartego roku życia albo dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności. Do wniosku o przedłużenie studiów doktoranckich dołącza się opinię kierownika jednostki wydziałowej (dyrektora instytutu lub kierownika katedry) i promotora/opiekuna naukowego, określający przewidywany termin zakończenia rozprawy doktorskiej i jej obrony.
4. Kierownik Studiów Doktoranckich może również przyznać doktorantowi urlop zgodnie z § 16 pkt 10 Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.
5. Zwierzchnikiem i opiekunem wszystkich doktorantów na Wydziale Polonistyki UW jest dziekan. Bezpośrednią opiekę nad doktorantami sprawuje powołany przez rektora UW na wniosek dziekana Wydziału Polonistyki kierownik Studiów Doktoranckich.
6. Kierownik Studiów Doktoranckich odpowiada za organizację studiów doktoranckich oraz sprawuje nadzór nad tokiem studiów i przebiegiem procesu dydaktycznego na Wydziale Polonistyki UW.
7. W sprawach niezastrzeżonych do kompetencji dziekana, kierownika Studiów Doktoranckich lub Rady Wydziału Polonistyki UW nadzór nad realizacją odpowiedniej części programu studiów sprawuje właściwy dyrektor instytutu / kierownik katedry.
8. W semestrze pierwszym. bezpośrednią opiekę nad doktorantem sprawuje właściwy dyrektor instytutu / kierownik katedry lub upoważniony przez niego samodzielny pracownik naukowy, od drugiego semestru opiekę sprawuje opiekun naukowy (promotor), który odpowiada przed władzami Wydziału za postępy naukowe doktoranta.
9. Reprezentantem ogółu doktorantów na Wydziale Polonistyki UW są organy Samorządu Doktorantów Wydziału Polonistyki UW.
10. Rekrutacja na I rok studiów doktoranckich odbywa się na podstawie Uchwały Rady Wydziału, podejmowanej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy. Uchwała ta szczegółowo przedstawia sposób przeprowadzenia rekrutacji oraz formę studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki.
11. Rekrutację na Studia Doktoranckie przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dziekana. W pracach komisji rekrutacyjnej uczestniczy przedstawiciel Samorządu Doktorantów Wydziału Polonistyki.
12. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się w szczególności:

a. średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
b. znajomość języków obcych,
c. aktywność naukową kandydata,
d. wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.
II. PRAWA DOKTORANTÓW
1. Prawa i obowiązki doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego określone zostały w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Uchwała nr 494 Senatu UW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim z późniejszymi zmianami.
2. Doktoranci mają prawo do:

a. korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UW na zasadach obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim,
b. otrzymywania informacji o procedurach uzyskiwania środków na badania naukowe oraz pomocy organizacyjnej w opracowywaniu wniosków o środki na te badania, stypendia krajowe i zagraniczne,
c. uzyskiwania informacji o konferencjach naukowych oraz innych przedsięwzięciach naukowych związanych z jego pracą badawczą, którymi dysponuje Wydział Polonistyki.
3. Dziekan Wydziału lub właściwy dyrektor instytutu / kierownik katedry może, w miarę posiadanych możliwości, zrefundować doktorantowi koszty badań, publikacji, udziału w konferencji naukowej lub wyjazdu w celu naukowo-badawczym.
4. Za udział w pracach badawczych doktorant może otrzymywać wynagrodzenie ze środków pozostających w dyspozycji kierowników tych prac (granty, badania statutowe) oraz nagrody, na takich zasadach jak pracownicy Wydziału Polonistyki.
5. Doktorant ma prawo do pomocy materialnej w postaci korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń.
6. Doktorant ma prawo, za zgodą kierownika Studiów Doktoranckich i po uzyskaniu opinii opiekuna naukowego, odbywać staże krajowe i zagraniczne oraz prowadzić badania w krajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych. Okres pobytu w innym odrodku naukowym wlicza się do okresu odbywania studiów doktoranckich.
7. Doktorantowi wyjeżdżającemu na staż kierownik Studiów Doktoranckich może zaliczyć zajęcia dydaktyczne, które prowadził w innym ośrodku naukowym, albo umożliwić odbycie zajęć w innym terminie.
8. Doktorant może się ubiegać o miejsce w hotelu asystenckim lub domu studenckim. Podanie o miejsce w domu studenckim / hotelu asystenckim należy składać w maju (na nadchodzący rok akademicki). Drugim terminem składania podań (odwołań) jest wrzesień.
9. Doktorant może się ubiegać o stypendium mieszkaniowe na zasadach określonych przez Rektora UW w Zarządzeniu nr 34 z dnia 21 września 2011 r. (z późn.zm.)
10. Doktorant, który spełnił warunki niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia studiów doktoranckich i w czasie trwania studiów otworzył przewód doktorski, ale nie obronił rozprawy doktorskiej, nie ponosi opłaty z tytułu kosztów przewodu doktorskiego, jeżeli przyjęcie pracy przez promotora nastąpiło w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów.
III. OBOWIĄZKI DOKTORANTÓW
1. Program i plan studiów doktoranckich uchwalony przez Radę Wydziału Polonistyki obowiązuje wszystkich doktorantów: stypendiowanych i niestypendiowanych. Dokumenty te określają przedmioty, ich wymiar czasowy oraz tryb zaliczania.
2. Formę zaliczenia oraz egzaminu  pozostawia się w gestii prowadzącego dany przedmiot nauczania.
3. Podstawowym obowiązkiem każdego doktoranta jest systematyczna praca nad rozprawą doktorską i jej obrona w ustalonym terminie. (Obronę poprzedza otwarcie przez Radę Wydziału przewodu doktorskiego, złożenie przed komisją trzech egzaminów doktorskich: 1. z filozofii lub innego wybranego przedmiotu, 2. z języka obcego, 3. kierunkowego; temat i zakres egzaminu kierunkowego wyznacza Rada Wydziału).
4. Doktorant uczestniczy w zajęciach naukowych (proseminaria i seminaria doktoranckie, wykłady specjalistyczne, konwersatoria), uznanych przez Radę Wydziału za obowiązkowe (por. Program studiów i Plan studiów) oraz systematycznie korzysta z konsultacji u swojego opiekuna naukowego.
5. Na zajęcia przewidziane programem doktorant rejestruje się w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studenta (USOS).
6. Ponadto słuchacz studiów doktoranckich może brać udział we wszystkich zajęciach, które go interesują (na Wydziale Polonistyki lub poza Wydziałem), jeśli uzyska zgodę osób prowadzących te zajęcia.
7. Doktorant powinien czynnie uczestniczyć w życiu naukowym Wydziału (udział w zebraniach naukowych, konferencjach naukowych, wygłaszanie referatów, publikowanie własnych opracowań naukowych i popularnonaukowych).
8. Doktorant przygotowuje się do pracy w charakterze nauczyciela lub nauczyciela akademickiego, z czym wiąże się konieczność odbycia praktyk dydaktycznych.
9. Od doktorantów oczekuje się uczestnictwa w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału / instytutu / katedry / zakładu / pracowni / zespołu, takich jak: rekrutacja, opieka nad studentami, dyżury w bibliotece, protokołowanie posiedzeń itp.
10. Przebieg studiów jest rejestrowany w indeksie doktoranta, który należy złożyć (wraz z formularzem sprawozdania z działalności doktoranta) – po uzyskaniu akceptacji opiekuna naukowego / promotora – na ręce kierownika Studiów Doktoranckich do 30 września. W przypadku ubiegania się o stypendium doktoranckie indeks powinno się złożyć najpóźniej dzień po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej.
11. Zaliczenie roku wymaga uzyskania przez doktoranta minimum punktowego (por. zał. Zasady punktacji), na które składają się punkty za przygotowywaną rozprawę doktorską, aktywność naukowa (publikacje, konferencje), realizowanie programu studiów. O przyznaniu punktów decydują: opiekun naukowy – za przygotowywaną rozprawę, pozostałe punkty przydziela kierownik Studiów Doktoranckich zgodnie z przyjętą punktacją (z uwzględnieniem propozycji odpowiednich komisji instytutowych):

a. za aktywność naukową – na podstawie notki bibliograficznej uwzględniającą strony, na których artykuł się znalazł)i / lub programu konferencji,

b. za realizację programu studiów – na podstawie wpisów do indeksu, poświadczonych przez prowadzących zajęcia,

c. za praktyki dydaktyczne – na podstawie wpisów, poświadczonych przez opiekuna merytorycznego praktyk.
12. Zasady zaliczania roku doktorantowi, który uczestniczył w programie SOKRATES-ERASMUS lub korzystał z innych stypendiów określają Zasady zaliczania stypendiów w programie Sokrates-Erasmus i innych stypendiów zagranicznych. W sprawach nieujętych w tym dokumencie decyzja należy do kierownika Studiów Doktoranckich.
13. Doktorant jest zobowiązany do składania poprzez dyrektorów odpowiednich instytutów/katedr [1] na ręce kierownika Studiów Doktoranckich rocznego sprawozdania z pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej, wg wzorów zawartego  w formularzu sprawozdania z działalności doktoranta [2], nie później niż do 30 września.
14. Doktorant, który nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej (brak widocznych postępów w realizacji zamierzonego projektu badawczego związanego z przygotowywaną rozprawą doktorską i / lub brak zaliczenia programu studiów, i / lub brak zaliczenia praktyki dydaktycznej) i nie uzyskał określonego minimum punktowego – zostaje skreślony z listy uczestników Studiów Doktoranckich.
15. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik Studiów Doktoranckich, który niezwłocznie doręcza tę decyzję osobie skreślonej, kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej Wydziału oraz Rektorowi. Od tej decyzji przysługuje doktorantowi za pośrednictwem kierownika Studiów odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
IV. PRAKTYKI DYDAKTYCZNE
1. Doktorant jest zobowiązany do odbycia rocznie co najmniej 10 godzin praktyk dydaktycznych pod opieką i w obecności  promotora, opiekuna naukowego albo doświadczonego nauczyciela akademickiego. Praktyki odbywają się w formie samodzielnie prowadzonych zajęć lub uczestnictwa w ich prowadzeniu. Praktyki dydaktyczne są oceniane i mają charakter nieodpłatny. Liczba godzin praktyk dydaktycznych nie może przekraczać 90 godzin rocznie.
2. Doktorant zatrudniony na podstawie umowy o pracę w charakterze nauczyciela akademickiego i prowadzący zajęcia dydaktyczne jest zwolniony z odbywania praktyk.

V. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie (doktorant stypendiowany) może być zobowiązany do prowadzenia maksymalnie 90-godzin zajęć rocznie. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody doktoranta i jego opiekuna naukowego lub promotora wymiar ten może zostać zwiększony.
2. Doktorant nieotrzymujący stypendium doktoranckiego (doktorant niestypendiowany) może być zobowiązany do prowadzenia maksymalnie 30-godzin zajęć rocznie. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody doktoranta i jego opiekuna naukowego lub promotora wymiar ten może zostać zwiększony.
3. Doktorantowi stypendiowanemu nie przysługuje wynagrodzenie za samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze do 90 godzin rocznie.
4. Doktorantowi niestypendiowanemu przysługuje wynagrodzenie za samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych.
VI. STYPENDIA DOKTORANCKIE, NAUKOWE I POMOC SOCJALNA
1. Słuchacze stacjonarnych studiów doktoranckich mogą otrzymywać stypendia doktoranckie, przyznawane przez rektora Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie wniosku dziekana Wydziału Polonistyki. Stypendia te wypłacane są ze środków własnych poszczególnych jednostek Wydziału, które otrzymują zgodnie z algorytmem całość dotacji dydaktycznej na swoich doktorantów. Liczba wypłacanych stypendiów nie powinna być mniejsza niż 1/3 ogólnej liczby doktorantów danej jednostki. Doktorantom pierwszego roku nie są przyznawane stypendia, natomiast, na lata kolejne przyznawane są na podstawie prośby samego doktoranta pozytywnie zaopiniowanej prze opiekuna naukowego / promotora i właściwego dyrektora instytutu / kierownika katedry (z uwzględnieniem obowiązującej punktacji).

2. Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który uczestniczy w procesie dydaktycznym w ramach praktyk zawodowych oraz prowadzi badania naukowe ważne ze względu na rozwój uczelni lub realizację jej celów i zadań.

3. Doktoranci, którzy chcą otrzymać stypendium doktoranckie na roku II, III oraz IV, powinni złożyć na ręce kierownika Studiów Doktoranckich najpóźniej dzień po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej pisemną prośbę, indeks oraz formularz sprawozdania z działalności doktoranta. Kierownik Studiów Doktoranckich, po stwierdzeniu zasadności wniosku, uruchamia procedurę przyznawania stypendium. Podstawą przyznania stypendium jest liczba punktów (postępy w pracy nad doktoratem, aktywność naukową, realizację programu studiów, w tym dydaktykę), obowiązujących na roku poprzedzającym rok, na który ma zostać przyznane stypendium.
4. Stypendia doktoranckie nie są przyznawane w wypadku przedłużenia studiów na rok V. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy przyczyną przedłużenia studiów jest urlop macierzyński. W tym wypadku okres otrzymywania stypendium jest równy okresowi urlopu macierzyńskiego.
5. Skreślenie z listy doktorantów stypendiowanych powoduje utratę stypendium. Jego wypłatę wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu.
6. Doktoranci mogą ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce. Warunkiem uzyskania stypendium jest zaliczenie wszystkich przedmiotów (w tym zaliczenie praktyk dydaktycznych w określonym wymiarze oraz zdanie egzaminów (z których wyniki, podobnie jak i zaliczeń na stopień, podlegają punktacji) obowiązujących na roku poprzedzającym rok, na który ma zostać przyznane stypendium. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na dany rok akademicki ustala Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów i podaje je do publicznej wiadomości do dnia 15 września roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym zasady te mają być stosowane.
7. Doktoranci mogą ubiegać się o pomoc socjalną (stypendium socjalne, zapomogi, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe, stypendium dla niepełnosprawnych). Tryb przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej określono w Zarządzeniu Rektora UW nr 33 z dnia 21 września 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Zasadach przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych przez niniejsze zasady stosuje się Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.
2. W sprawach ujętych w zasadach, a także w sprawach nieujętych w Regulaminie studiów doktoranckich na UW ostateczną instancją na Wydziale jest dziekan.
3. Zasady wchodzą w życie w dniu przyjęcia ich przez Radę Wydziału Polonistyki.

[1] Doktorant od drugiego semestru studiów doktoranckich przynależy organizacyjnie do instytutu/katedry, a także zakładu/pracowni zgodnie z przynależnością organizacyjną jego opiekuna naukowego/promotora.

[2] Formularz sprawozdania z działalności doktoranta (PDF).

 

+SEKRETARIAT I OPIEKUNOWIE

KIEROWNICZKA STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU POLONISTYKI

prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska

e-mail: ewichrowska@poczta.fm

dyżury (ul. Oboźna 8, p. 312)

 

SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU POLONISTYKI

mgr Anna Pokrzywniak

e-mail: doktoranci.polon@uw.edu.pl

e-mail: a.pokrzywniak@uw.edu.pl

ul. Oboźna 8, p. 312

tel.: (0-22) 55 20 150

 

Godziny otwarcia

poniedziałek 10.00–15.00

wtorek 10.00–15.00

środa – NIECZYNNE

czwartek 10.00–15.00

piątek 10.00–15.00

 

OPIEKUNKA NAUKOWA STUDIÓW DOKTORANCKICH W IKP

dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW

e-mail: a.karpowicz@uw.edu.pl

dyżury

 

OPIEKUNKA DOKTORANTÓW IKP

mgr Anna Jaroszuk

e-mail: ajaroszuk@gmail.com

dyżury

 

+PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW

Przedstawiciele doktorantów IKP są wybierani na swoje funkcje w odbywających się co roku wyborach organizowanych przez Wydziałową Radę Doktorantów.

 

RADA WYDZIAŁU POLONISTYKI

mgr Paweł Stroiński

e-mail: p.stroinski@gmail.com

 

RADA NAUKOWA IKP

mgr Marcin Gołąb

e-mail: golab.marcin@gmail.com

 

mgr Anna Wandzel

e-mail: ankawandzel@gmail.com

 

WYDZIAŁOWA RADA DOKTORANTÓW WYDZIAŁU POLONISTYKI

mgr Marcin Gołąb

e-mail: golab.marcin@gmail.com

 

mgr Anna Wandzel

e-mail: ankawandzel@gmail.com

 

GRUPA DOKTORANTÓW IKP NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/groups/955772667855952/members/

 

GRUPA DOKTORANTÓW WYDZIAŁU POLONISTYKI NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/groups/125536491507496/

 

SAMORZĄD DOKTORANTÓW UW

http://www.doktoranci.uw.edu.pl/

 

+WYBÓR OPIEKUNA NAUKOWEGO I ZAKŁADU

Na pierwszym roku doktoranci powinni wybrać opiekuna naukowego lub opiekunkę naukową oraz złożyć deklarację przynależności do wybranego zakładu jego kierownikowi/kierowniczce wraz z początkiem II semestru roku akademickiego.

 

ZAKŁADY

Zakład Antropologii Słowa

Zakład Filmu i Kultury Wizualnej

Zakład Historii Kultury

Zakład Kultury Współczesnej

Zakład Teatru i Widowisk

 

+ZEBRANIA ZAKŁADÓW

Semestr zimowy 2017/2018

Zebrania zakładów odbywają się w Instytucie Kultury Polskiej, chyba że zaznaczono inaczej.

 

Zakład Antropologii Słowa (s. 03, niski parter)

 

Zebrania odbywają się we WTORKI o godz. 17:00 (jeśli nie zaznaczono inaczej).

 

17 października

Dyskusja o zespołowym projekcie grantowym z zakresu antropologii słowa.

28 listopada

Dyskusja o rozdziale pracy doktorskiej mgr Mai Dobiasz Edukacyjny przełom demokratyczny.

19 grudnia

Dyskusja o rozdziale pracy doktorskiej mgr Anna Gańko.

9 stycznia, godz. 16:30

Omówienie programu autorskiego konwersatorium Antropologia rodziny mgr Anny Krawczak.

Dyskusja o rozdziale pracy doktorskiej mgr Klary Kukowskiej Niedobór matek, niedobór przyjaciółek. Relacje kobiece w prozie Małgorzaty Musierowicz.

23 stycznia

Dyskusja o metodologicznym rozdziale pracy doktorskiej mgr Anny Wandzel, poświęconej „sztuce roślin” w perspektywie antropologicznej.

 

Zakład Filmu i Kultury Wizualnej (s. 6, I p.)

 

Zebrania odbywają się w PONIEDZIAŁKI o godz. 17:00.

16 października

Dyskusja o rozdziale doktoratu mgr. Jana Borowicza Perwersje holokaustowe. Pozycja polskiego świadka.

20 listopada

Dyskusja o artykule dr. hab. Wojciecha Michery Stefan Themerson – wibracje i chaos (w kontekstach).

18 grudnia

Dyskusja o projektach rozpraw doktorskich doktorantek i doktorantów II roku.

 

Zakład Historii Kultury (s. 02, niski parter)

 

Zebrania odbywają się w PIĄTKI o godz. 15:00 (jeśli nie zaznaczono inaczej).

12 października (czwartek), godz. 18:30

miejsce: Prom Kultury przy ul. Brukselskiej 23 na Saskiej Kępie
Spotkanie „Ekspozycje nowoczesności 1821–1929. Rozmowa o wystawach, mieście i modernizacji”. Będzie to dyskusja wokół książki Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce (1821–1929) pod redakcją Małgorzaty Litwinowicz-Droździel, Iwony Kurz i Pawła Rodaka (Warszawa 2016).

17 listopada

Dyskusja o pracy doktorskiej mgr Zofii Mioduszewskiej, podejmującej temat pamięci o powstaniu w getcie warszawskim. Na zebraniu zaprezentowany zostanie fragment pracy dotyczący budowy Pomnika Bohaterów Getta oraz pierwszych powojennych rocznic wybuchu powstania.

15 grudnia

Dyskusja o pracy doktorskiej mgr Agnieszki Witkowskiej-Krych Dziecko wobec Zagłady. Opieka nad sierotami w getcie warszawskim.

 

Zakład Kultury Współczesnej (s. 04, niski parter)

Zebrania odbywają się w PONIEDZIAŁKI o godz. 18:15.

16 października

Dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Michała Kocikowskiego.

30 października

Spotkanie poświęcone projektowi Kultura Antycypacji.

13 listopada

Spotkanie poświęcone tekstowi habilitacyjnemu dr. Romana Chymkowskiego.
27 listopada

Dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Agaty Sutkowskiej.

11 grudnia

Prezentacja projektu rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Adamczyk.

 

Zakładu Teatru i Widowisk (s. 01, niski parter)

 

Zebrania odbywają się w PIĄTKI o godz. 15:15.

20 października

Dyskusja o przygotowywanym kolejnym tomie „Almanachu Antropologicznego. Communicare”. Temat: Aktorka. Koordynatorka prac: dr Agata Chałupnik.

24 listopada

Dyskusja o nowej książce dr. Piotra Morawskiego Oświecenie. Przedstawienia.

8 grudnia

Dyskusja o tomie Robotnik. Performanse pamięci pod red. Agaty Adamieckiej-Sitek, Doroty Sajewskiej i Doroty Sosnowskiej, z tekstami m.in. redaktorek oraz mgr Katarzyny Dudzińskiej i mgr. Tadeusza Koczanowicza.

19 stycznia

Dyskusja o antologii Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie pod red. Eweliny Godlewskiej-Byliniak i Justyny Lipko-Koniecznej.

 

Pracownia Studiów Miejskich

Zebrania odbywają się w PIĄTKI o godz. 15:00 w s. 02, 03 lub 04 (niski parter).

3 listopada

Prelekcja dr Stephanie Weismann z Uniwersytetu Wiedeńskiego (Institut für Europäische Geschichte). Prezentacja projektu badań osmokrajobrazu Lublina w okresie międzywojennym (The Smellscapes of Lublin. An Olfactory Urban History of Interwar Poland), realizowanego w ramach grantu NCN (Polonez) w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS. Dr Weismann, germanistka i slawistka, specjalizuje się w komparatystyce i historii społecznej Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Doktoranci są zaproszeni do włączania się w pracę zespołów badawczych – lista poniżej. Aby dołączyć do zespołu, należy skontaktować się z osobą kierującą zespołem.

 

Zespół Badań Mody i Dizajnu

Zespół Badań nad Filmem

Zespół Badań Pamięci o Zagładzie

Zespół Kultury Staropolskiej

Zespół Kultury XIX wieku

Zespół Teorii Ruchomego Obrazu

Pracownia Studiów Miejskich

 

+OBOWIĄZKI DYDAKTYCZNE

Od II roku studiów doktoranci stypendiowani mają prawo i możliwość (lecz nie obowiązek) prowadzić nieodpłatnie 90 godzin zajęć dydaktycznych w roku, w którym otrzymują stypendium.

Doktoranci będący na III lub IV roku studiów mają prawo, niezależnie od stypendium, prowadzić autorskie konwersatoria po uprzednim zgłoszeniu takiej propozycji w swoim Zakładzie, przedyskutowaniu i zaakceptowaniu jej na zebraniu. Konwersatoria mogą jednak zgłaszać tylko te osoby, które wcześniej prowadziły inne zajęcia dydaktyczne.

 

ASYSTA (I rok)

 

Doktoranci I roku asystują w wybranych 60-godzinnych zajęciach prowadzonych w IKP (2 semestry). Do wyboru mają zajęcia spośród kursów antropologii kultury, antropologii słowa, antropologii widowisk, antropologii kultury wizualnej. Asysta polega na udziale w zajęciach oraz przeprowadzeniu 1–2 zajęć.

 

PRAKTYKI

 

Zgodnie z planem studiów wszyscy doktoranci mają obowiązek co roku zaliczyć co najmniej 10h praktyk dydaktycznych. Praktyki dydaktyczne zalicza się przez asystowanie w wybranych zajęciach prowadzonych w IKP i przez samodzielne przeprowadzenie podczas nich 1–2 zajęć. Na I roku praktyki zaliczyć można w ramach asysty. Doktoranci wyższych lat samodzielnie prowadzący zajęcia nie muszą zaliczać odrębnych praktyk dydaktycznych.

 

+ROZLICZANIE ROKU

Doktorant rozlicza się z każdego roku studiów doktoranckich, przedstawiając sprawozdanie z pracy naukowej i dydaktycznej w dwóch formach:

1)    w formie INDEKSU, wypełnionego i zawierającego poświadczenie osiągnięć przez promotora;

2)    w formie SPRAWOZDANIA (wzór sprawozdania), podpisanego przez doktoranta i promotora.

Zaliczenie odbytych zajęć (oprócz proseminarium doktoranckiego na I roku) musi mieć formę oceny oraz zostać potwierdzone podpisem przez osobę prowadzącą zajęcia.

Doktoranci I roku do indeksu powinni dołączyć kartę potwierdzającą odbycie proseminarium (zebrań zakładów), podpisaną przez kierownika lub kierowniczkę zakładu, przy którym jest się afiliowanym.

Zaliczenie asyst i praktyk poświadcza podpisem osoba, u której faktycznie zostały one przeprowadzone.

Sprawozdania, indeksy oraz zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia doktoranta należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (ul. Oboźna 8, p. 312) w terminie wskazanym przez kierowniczkę studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki, prof. dr hab. Elżbietę Wichrowską (termin wrześniowy).

 

+STYPENDIA

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

O stypendium doktoranckie można się ubiegać od II roku studiów. Stypendium doktoranckie przyznawane jest co roku na podstawie zdobytych punktów za aktywność naukową i dydaktyczną w danym roku akademickim, ocenianą według przyjętej punktacji.

DOTACJA PROJAKOŚCIOWA (inaczej: zwiększenie stypendium doktoranckiego)

O dotację projakościową, przyznawaną co roku(ok. 800–1000 zł miesięcznie), mogą się starać doktoranci wszystkich lat. Wnioski o dotację projakościową wraz z potrzebną dokumentacją należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki (ul. Oboźna 8, p. 312) we wskazanym przez sekretariat studiów doktoranckich terminie.

Doktorantom I roku studiów dotacja przyznawana jest na podstawie bardzo dobrego wyniku osiągniętego podczas rekrutacji oraz aktywności dydaktycznej. Aby otrzymać dotację, nie można w żadnym z tych dwóch obszarów otrzymać 0 pkt.

Doktorantom lat wyższych dotacja jest przyznawana na podstawie zdobytych punktów za aktywność naukową i dydaktyczną w danym roku akademickim, ocenianą według przyjętej punktacji.

 

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE POLONISTYKI

O stypendium dla najlepszych doktorantów Wydziału Polonistyki, przyznawanego co roku na okres 9 miesięcy (ok. 800 zł miesięcznie), mogą się ubiegać doktoranci wszystkich lat (stypendium wypłacane od grudnia z wyrównaniem za październik i listopad). Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Polonistyki wraz z potrzebną dokumentacją należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki (ul. Oboźna 8, p. 312) we wskazanym przez sekretariat studiów doktoranckich terminie.

Doktorantom I roku studiów stypendium przyznawane jest na podstawie wyniku osiągniętego podczas rekrutacji.

Doktorantom lat wyższych dofinansowanie jest przyznawane na podstawie zdobytych punktów za aktywność naukową i dydaktyczną w danym roku akademickim, ocenianą według przyjętej punktacji.

 

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW

O stypendium ministra mogą się ubiegać wyłącznie doktoranci po II i po III roku studiów. Przy ocenie osiągnięć brane są pod uwagę wszystkie osiągnięcia od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do 30 września roku, w którym składa się wniosek o stypendium (chyba że wcześniej już otrzymało się stypendium ministra, wówczas okres brany pod uwagę jest krótszy).

 

Wniosek o stypendium należy wygenerować z systemu USOS. Szczegółowych informacji na temat całej procedury udziela p. Anna Pokrzywniak, sekretariat studiów doktoranckich (doktoranci.polon@uw.edu.pl, a.pokrzywniak@uw.edu.pl). Wnioski należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (ul. Oboźna 8, p. 312) we wskazanym przez sekretariat terminie (zazwyczaj połowa września).

 

Wykaz osiągnięć branych pod uwagę przy ocenie wniosku oraz więcej informacji.

 

+FINANSOWANIE BADAŃ

Informacje o bieżących konkursach na projekty i staże badawcze w kraju i za granicą znaleźć można w rozsyłanym cyklicznie przez dr Agatę Łukszę BIULETYNIE GRANTOWYM. Obsługą grantów w IKP zajmuje się dr Agata Łuksza.

 

DSM (Konkurs dla Młodych Naukowców i Doktorantów Wydziału Polonistyki)

Konkurs dla Młodych Naukowców i Doktorantów Wydziału Polonistyki rozpisywany jest co roku pod koniec semestru letniego przez Wydział Polonistyki (wtedy też należy składać wnioski, ogłoszenie wyników zazwyczaj latem). W ramach konkursu można się starać o jednorazowe dofinansowanie badań naukowych: zakupu książek, wyjazdów na konferencje krajowe i zagraniczne, kwerend wyjazdowych, publikacji, organizacji konferencji. Szczegółowych informacji udziela i wnioski przyjmuje p. Dorota Kruk (ul. Oboźna 8, p. 120, tel. 22 55 20 534).

Zazwyczaj 60% przyznanych środków należy wydać do listopada następnego roku akademickiego (DSM przyznane latem 2017 r., 60% do wydania do listopada 2017 r.).

Wzór wniosku

Wzór formularza rozliczeniowego

 

PRELUDIUM

Konkurs rozpisywany przez Narodowe Centrum Nauki dwa razy w roku (zazwyczaj marzec i wrzesień) dla naukowców nieposiadających jeszcze stopnia doktora. Wymagany opiekun naukowy. Możliwy zakup aparatury i współpraca z jednym dodatkowym wykonawcą.

Projekt może trwać 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy, a maksymalne przewidziane środki to odpowiednio: 60 tys., 120 tys., 180 tys. Maksymalne wynagrodzenie: 1,5 tys. PLN/mies.

Ocena wniosku: 20% – ocena dorobku wykonawców projektu (kierownik 10%, opiekun naukowy kierownika 10%); 75% – ocena projektu (poziom naukowy badań 60%, charakter projektu i jego wpływ na rozwój dyscypliny 15%); 5% – ocena możliwości wykonania.

Więcej informacji o najbliższych konkursie PRELUDIUM 14, termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.

 

+MOBILNOŚĆ

PROGRAM ERASMUS +

Doktoranci mogą się starać o skierowanie na dofinansowane, zagraniczne studia częściowe (I lub II semestry) lub na praktyki zagraniczne (2–4 miesiące) w ramach programu ERASMUS +, nawet jeśli w trakcie swoich wcześniejszych studiów już z tego programu korzystali. Obsługą wyjazdów zajmuje się Biuro Współpracy z Zagranicą (Pałac Kazimierzowski, II p., p. 28). Więcej informacji. W IKP koordynatorką programu Erasmus jest dr Matylda Szewczyk.

 

PROGRAM MOST

Doktoranci mogą się starać o skierowanie na studia na I lub II semestry na jedną z 20 uczelni w Polsce uczestniczących w programie MOST. Koordynatorem Wydziałowym Programu MOST jest mgr Anna Pokrzywniak (doktoranci.polon@uw.edu.pl, a.pokrzywniak@uw.edu.pl). Więcej informacji.

 

+SPRAWY SOCJALNE

DOMY STUDENTA I DOM PRACOWNIKA NAUKOWEGO

 

Doktoranci mogą się ubiegać o miejsce w Domach Studenta UW oraz w Domu Pracownika Naukowego.

 

Aby uzyskać miejsce w Domu Studenta, należy w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (Pałac Kazimierzowski, II p., p. 30) złożyć wniosek wygenerowany z USOS-a wraz z wymaganymi zaświadczeniami. Więcej informacji.

 

W sprawie zakwaterowania w Domu Pracownika Naukowego należy się kontaktować z Biurem Spraw Socjalnych UW (Mały Dziedziniec, pok. 19, tel. 22 55 20 824). Więcej informacji.

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 

Doktoranci, którzy nie mają ubezpieczenia zdrowotnego (w związku z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem przez członka rodziny), mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię. W sprawie ubezpieczenia należy się zgłosić do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (Pałac Kazimierzowski, II p., p. 30, tel. 22 55 24 036). Więcej informacji oraz druki potrzebne do ubezpieczenia.

 

KARTA MULTISPORT

 

Doktoranci UW mogą korzystać z karty Multisport Plus, którą po uiszczeniu odpowiedniej opłaty można odebrać w Biurze Zarządu Samorządu Doktorantów UW. Więcej informacji.

 

CENTRUM SPORTU I REKREACJI UW

 

Studenci mają prawo korzystać z basenu Centrum Sportu i Rekreacji UW. Przysługuje im zniżka na karnet. Więcej informacji.

 

DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW WAKACYJNYCH

 

Doktoranci UW i ich dzieci mogą się starać o przyznanie wczasów organizowanych w ośrodkach turystycznych UW lub o dofinansowanie krajowych lub zagranicznych wczasów zorganizowanych. Wnioski należy składać w Biurze Spraw Socjalnych (Mały Dziedziniec, tel. 22 55 20 419 lub 55 20 827). Więcej informacji.

 

ŻŁOBEK UNIWERSYTECKI

 

Dzieci doktorantów UW mogą korzystać odpłatnie z uniwersyteckiego żłobka. Wnioski o przyjęcie należy składać w Biurze Spraw Socjalnych (Mały Dziedziniec, p. 13). Więcej informacji.

 

POMOC SOCJALNA

 

Doktoranci mogą się ubiegać o przyznanie z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UW następujących świadczeń:

a.     stypendium socjalnego

b.    stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

c.     zapomogi.

 

+URLOPY

Zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (§ 16, pkt 5) kierownik studiów doktoranckich może przyznać doktorantowi urlop:

a. zdrowotny

b. naukowy (po zaliczeniu co najmniej I roku, na okres nie dłuższy niż I rok; następny urlop po zaliczeniu kolejnego roku)

c. okolicznościowy (po zaliczeniu co najmniej I roku, na okres nie dłuższy niż I rok; następny urlop po zaliczeniu kolejnego roku)

d. macierzyński, ojcowski lub rodzicielski.

Więcej informacji.

Szczegółowych informacji udziela p. Anna Pokrzywniak, sekretariat studiów doktoranckich (doktoranci.polon@uw.edu.pl, a.pokrzywniak@uw.edu.pl). Wnioski o przyznanie urlopu należy składać do kierowniczki studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki, prof. dr hab. Elżbiety Wichrowskiej (ewichrowska@poczta.fm).

 

+SKŁADANIE DOKTORATÓW

Najpóźniej 10 dni przed terminem obrony doktoratu należy elektroniczną wersję pracy wraz z recenzjami (w formacie PDF) zamieścić na stronie Repozytorium UW (https://depotuw.ceon.pl/). Więcej informacji.

 

Doktoranci IKP prowadzą blog www.malakulturawspolczesna.org – zapraszamy do czytania i nadsyłania tekstów.

 

 

 

{poniżej stara wersja}

Kierownikiem Studium Doktoranckiego Wydziału Polonistyki jest prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska.

Obsługą toku studiów zajmuje się mgr Anna Pokrzywniak: doktoranci.polon@uw.edu.pl, a.pokrzywniak@uw.edu.pl

Sekretariat Studiów Doktoranckich mieści się na ul. Oboźnej 8 w pok. 312.

Dyżury Sekretariatu:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 10.00–15.00
środa – sekretariat zamknięty

 

Informacje podstawowe o studiach doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW
http://www.polon.uw.edu.pl/studia-doktoranckie

Ważne linki:
NOWY regulamin
NOWY plan studiów

 

Opiekunem naukowym studiów doktoranckich w Instytucie Kultury Polskiej jest dr hab. Agnieszka Karpowicz. Informacji organizacyjnych udziela mgr Monika Borys.

Przedstawicielem doktorantów IKP w Radzie Wydziału Polonistyki UW jest Paweł Stroiński (p.stroinski@gmail.com).

Przedstawicielami doktorantów w Radzie Naukowej IKP UW oraz w Wydziałowej Radzie Doktorantów Wydziału Polonistyki UW są Anna Wandzel (ankawandzel@gmail.com) i Marcin Gołąb (golab.marcin@gmail.com).

Prosimy o zgłaszanie nam wszelkiego rodzaju pytań, uwag, wniosków i problemów dotyczących działalności doktorantów w IKP. Zapraszamy też do doktoranckiej grupy dyskusyjnej.

Informacje dla doktorantów pierwszego roku

+WYBÓR OPIEKUNA NAUKOWEGO I ZAKŁADU

1) Na pierwszym roku doktoranci powinni wybrać opiekuna naukowego lub opiekunkę naukową oraz złożyć deklarację przynależności do wybranego zakładu jego kierownikowi/kierowniczce wraz z początkiem II semestru roku akademickiego.

2) Doktoranci są zaproszeni do włączania się w pracę zespołów badawczych – ich lista znajduje się na stronie http://ikp.uw.edu.pl/badania/profil-naukowy/. Aby dołączyć do zespołu, należy skontaktować się z osobą kierującą zespołem.


+ZAJĘCIA DLA DOKTORANTÓW PIERWSZEGO ROKU

1) Doktoranci pierwszego roku powinni odbyć obowiązkowe 10 godzin praktyk asystując przy zajęciach z dowolnie wybranej antropologii (kultury, słowa, widowisk, kultury wizualnej). Praktyki to 60 godzin (dwa semestry) asysty podczas całego kursu i przeprowadzenie w jego trakcie 1–2 zajęć.

2) Proseminarium doktoranckie

W ramach proseminarium przez I semestr roku akademickiego doktoranci pierwszego roku uczestniczą w wybranych przez siebie zebraniach zakładów i pracowni działających w IKP (w sumie 30 godz. x 45 minut). Udział w nich powinien zostać potwierdzony na karcie obecności przez kierownika/kierowniczkę zakładu lub pracowni.
Należy przygotować tabelkę według wzoru:

Nazwa zakładu
Osoba kierująca
Data zebrania
Czas trwania zebrania
Podpis osoby kierującej zakładem

Karta obecności na koniec semestru powinna zostać podpisana przez kierownika zakładu, przy którym afiliowany jest doktorant (w indeksie doktoranckim ta pozycja figuruje jako „proseminarium” i ją również podpisuje kierownik).

Terminy zebrań

Zakład Antropologii Słowa

piątki, godz. 17:00, s. 03:
31.03  – Spotkanie poświęcone projektowi dr Olgi Kaczmarek Wernakularne obiegi pamięci o tzw. obrzeżach Zagłady.

21.04 – Dyskusja na temat proponowanych zmian w podręczniku do Antropologia słowa.

26.05 – Spotkanie poświęcone omówieniu rozdziału pracy doktorskiej mgr Anna Krawczak Kto performuje? Co jest performowane? Historia dyskursywizacji nowych technologii reprodukcyjnych.

Godziny spotkań czerwcowych podane zostaną w późniejszym terminie, s. 03:

09.06 – Prezentacja projektu doktoratu mgr Pauliny Domagalskiej oraz rozdziału doktoratu mgr Matyldy Małeckiej.

Dokładny termin zostanie podany później – dyskusja wokół rozdziału książki dr Marty Rakoczy Dziecko, zabawa, nauka pisma – o pajdocentrycznej nowoczesności.

23. 06 – Spotkanie poświęcone dyskusji wokół rozdziałów doktoratów mgr Justyny Schollenberger (Konceptualizacja granicy między człowiekiem a zwierzęciem w wybranych dziełach Karola Darwina) i mgr. Andreia Rasińskiego.


Zakład Kultury Współczesnej
: poniedziałki, 18:15
24.10. 2016 (poniedziałek), godz. 18:15 – dyskusja nad projektem rozprawy doktorskiej mgr. Jana Frydrycha

[odwołane] 5.12.2016 (poniedziałek), godz. 18.15 – dyskusja na temat fragmentu rozprawy doktorskiej Dagmary Stagi

12.12.2016 (poniedziałek), godz. 18.15 – dyskusja na temat fragmentu rozprawy doktorskiej Łukasza Bukowieckiego


Zakład Teatru i Widowisk
: piątki, 15:15
21.10.2016 (piątek), godz. 18, spotkanie poświęcone książce Doroty Sajewskiej Nekroperformans w Instytucie Teatralnym z udziałem autorki, Iwony Kurz i Grzegorza Niziołka. Prowadzenie: Przemysław Wielgosz.

18.11.2016 (piątek), godz. 15:15, omówienie Festiwalu “Dziady. Recykling” (Wrocław, 27.10-4.11) pod kierownictwem naukowym prof. Leszka Kolankiewicza

16.12.2016 (piątek), godz. 16:15, omówienie zmian w programie specjalizacji “Teatr w kulturze”

20.01.2017 (piątek), godz. 15:15,  omówienie zmian w programie specjalizacji “Teatr w kulturze”


Zakład Filmu i Kultury Wizualnej
: poniedziałki, 17:00
24.10.2016 (poniedziałek), godz. 17:00 - zebranie poświęcone będzie kobiecym kontekstom/kobiecym tematom w badaniach osób tworzących ZFiKW

21.11.2016 (poniedziałek), godz. 17:00 – zebranie poświęcone tekstowi Matyldy Szewczyk o kulturze wizualnej i bombach atomowych

19.12.2016 (poniedziałek), godz. 17:00 – prezentacje projektów prac doktorskich [termin może ulec zmianie na 12.12 - do potwierdzenia]

16.01.2017 (poniedziałek), godz. 17:00 [c.d. prezentacji projektów prac doktorskich - temat do potwierdzenia]


Zakład Historii Kultury
: piątki, 15:00
14.10. 2016 (piątek), godz. 15:00 – dyskusja z udziałem Autora o książce Piotra Nesterowicza Każdy został człowiekiem.

18.11.2016 (piątek), godz. 15:00 – dyskusja o tekście Solaris. To, co ludzkie będącym trzecim rozdziałem książki Pawła Majewskiego Lew, który mówi.

16.12.2016 (piątek), godz. 15:00 – dyskusja o fragmencie doktoratu Kornelii Sobczak pod roboczym tytułem Kamienie na szaniec. Książka i legenda.


Pracownia Studiów Miejskich

13.10.2016 (czwartek), godz. 15.00, pok. 04 – inauguracja dla I roku specjalizacji „Kultura miejska” (po części z udziałem studentów spotkanie organizacyjne członków Pracowni Studiów Miejskich).

24.11.2016 (czwartek), godz. 15.00 – dyskusja nad projektem porównawczych badań przestrzennych berlińsko-warszawskich i pracy doktorskiej Aleksandry Łuczak (Europejski Uniwersytet Viadrina), gościa PSM w roku akademickim 2016/17.

8.12.2016 (czwartek), godz. 15.00 – narada („burza mózgów”) nad propozycjami wniosku grantowego do przygotowania przez PSM po zakończeniu projektu Topo-Grafie.

12.01.2017 (czwartek), godz. 15.00 – dyskusja poświęcona specjalizacji miejskiej: dotychczasowym doświadczeniom dydaktycznym i fundamentalnym sprawom programowym na następne lata akademickie.

3) Historia i metodologia badań w kulturoznawstwie – w IKP zorganizowane są inaczej, niż wynika to z ogólnego planu:

• I rok, I semestr – Klasyczne kierunki badań kulturoznawczych – prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska, poniedziałki, godz. 16:45, s. 4.
• II rok, I semestr – Metodologia badań kulturoznawczych – prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, poniedziałki, godz. 16:45, s. 3.

4) Seminarium doktoranckie (od II semestru I roku) – wyboru należy dokonać po wskazaniu opiekuna naukowego i w porozumieniu z nim:

• prof. Małgorzata Szpakowska, Przemiany obyczajowości polskiej XX wieku, poniedziałki, godz. 16:45, s. 4, co tydzień – poniedziałki, godz. 16:45, s. 4, co tydzień (30 godz.);

• prof. Andrzej Mencwel, Historia kultury polskiej, czwartki, godz. 17:00, s. 02 (Zakład Historii Kultury), co dwa tygodnie – zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym. Terminy w semestrze letnim: czwartki, godz. 17, co dwa tygodnie,  23 II, 9 III, 23 III, 6 IV, 20 IV, 4 V, 18 V, 1 VI (30 godz.);

• prof. Wojciech Dudzik, Teatr i widowiska w kulturze, poniedziałki, godz. 18:30, s. 8, co dwa tygodnie – zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym. Terminy w semestrze letnim: 20.02.; 6.03.; 20.03.; 3.04.; 24.04.; 8.05.; 22.05.; 5.06. (30 godz.);

• prof. Grzegorz Godlewski, Antropologia kultury, antropologia słowa, antropologia sztuki słowa, poniedziałki, 16:45, s. 10 – zajęcia rozpoczynają się w semestrze letnim (30 godz.);

• dr hab. Wojciech Michera, Przewrotność Greków, poniedziałki, godz. 18:30, s. 10 – zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym 17 X, i trwają tylko jeden semestr, terminy: 17 X, 14 XI, 28 XI, 5 XII, 19 XII, 9 I, 23 I (ew. 30 I) (15 godzin).

5) Seminarium gościnne (od II semestru) – dla studentów wszystkich lat:
dr hab. Jan Sowa, Nowoczesność, oświecenie, emancypacja. Wprowadzenie do krytycznej teorii społecznej, [uwaga, zmiana godziny] wtorki, 17:00-18:30, co tydzień, s. 4.

6) Przedmioty do wyboru – przedmioty oferowane  doktorantom przez IKP lub Wydział Polonistyki oraz przedmioty z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (zapisy przez USOS, polecamy wykłady organizowane przez Instytut Filozofii; uwaga: nawet w wypadku brak miejsc w systemie USOS prowadzący zwykle dołączają doktorantów do grup).

7) Dydaktyka szkoły wyższej – organizowane przez Wydział Polonistyki; informacje o terminach zajęć zostaną przesłane przez Sekretariat Studiów Doktoranckich.

8) Metodyka szkoły wyższej (od II semestru)
• dr hab. Marcin Napiórkowski, Metodyka szkoły wyższej. Laboratorium nauczycielek i nauczycieli akademickich, środy 16:45-20:00, s. 4, cztery spotkania w ciągu semestru letniego: 1, 8, 22 i 29 marca (15 godz.).

9) Język obcy – wydział nie organizuje lektoratów. Uczęszczanie na zajęcia z języka obcego nie jest obowiązkowe, natomiast Komisja Stypendialna może przyznać punkty za naukę języków obcych (również w wypadku, gdy odbywa się ona poza UW).

Uwaga!
Informacje o liczbie godzin i rodzajach zajęć, które trzeba zaliczyć na danym roku studiów doktoranckich znajdują się w programie studiów:
http://portal.uw.edu.pl/documents/9763960/10739259/studia_doktoranckie_program_nowy.pdf

Niezaliczenie odpowiedniej liczby obowiązkowych godzin uniemożliwia zaliczenie roku. W uzasadnionych przypadkach indywidualnych decyzję o zaliczeniu podejmuje Kierowniczka Studiów Doktoranckich na podstawie podania osoby zainteresowanej.

Informacje dla doktorantów

+ZAJĘCIA DLA DOKTORANTÓW ORGANIZOWANE PRZEZ IKP DLA DOKTORANTÓW, ROK AKADEMICKI 2016/2017

Seminaria doktoranckie
Doktoranci I roku mają obowiązek uczęszczać na seminaria od semestru letniego

• prof. Małgorzata Szpakowska, Przemiany obyczajowości polskiej XX wieku, poniedziałki, godz. 16:45, s. 4, co tydzień – poniedziałki, godz. 16:45, s. 4, co tydzień (30 godz.);

• prof. Andrzej Mencwel, Historia kultury polskiej, czwartki, godz. 17:00, s. 02 (Zakład Historii Kultury), co dwa tygodnie – zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym. Terminy w semestrze letnim: czwartki, godz. 17, co dwa tygodnie,  23 II, 9 III, 23 III, 6 IV, 20 IV, 4 V, 18 V, 1 VI (30 godz.);

• prof. Wojciech Dudzik, Teatr i widowiska w kulturze, poniedziałki, godz. 18:30, s. 8, co dwa tygodnie – zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym. Terminy w semestrze letnim: 20.02.; 6.03.; 20.03.; 3.04.; 24.04.; 8.05.; 22.05.; 5.06. (30 godz.);

• prof. Grzegorz Godlewski, Antropologia kultury, antropologia słowa, antropologia sztuki słowa, poniedziałki, 16:45, s. 10 – zajęcia rozpoczynają się w semestrze letnim (30 godz.);

• dr hab. Wojciech Michera, Przewrotność Greków, poniedziałki, godz. 18:30, s. 10 – zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym 17 X, i trwają tylko jeden semestr, terminy: 17 X, 14 XI, 28 XI, 5 XII, 19 XII, 9 I, 23 I (ew. 30 I) (15 godzin).

Historia i metodologia badań w kulturoznawstwie:

• I rok, I semestr – Klasyczne kierunki badań kulturoznawczych – prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska, poniedziałki, godz. 16:45, s. 4.
• II rok, I semestr – Metodologia badań kulturoznawczych – prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, poniedziałki, godz. 16:45, s. 3.

Metodyka
• dr hab. Marcin Napiórkowski, Metodyka szkoły wyższej. Laboratorium nauczycielek i nauczycieli akademickich, środy 16:45-20:00, cztery spotkania w ciągu semestru letniego (15 godz.). Dokładne terminy i sala zostaną podane w przerwie międzysemestralnej.

Seminarium gościnne
dr hab. Jan Sowa, Nowoczesność, oświecenie, emancypacja. Wprowadzenie do krytycznej teorii społecznej, wtorki, 17:00-18:30, co tydzień, s. 4.

+ZAJĘCIA DLA DOKTORANTÓW ORGANIZOWANE POZA IKP DLA DOKTORANTÓW, ROK AKADEMICKI 2016/2017

Przedmioty do wyboru – przedmioty oferowane doktorantom przez Wydział Polonistyki oraz przedmioty z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (zapisy przez USOS, polecamy wykłady organizowane przez Instytut Filozofii; uwaga: nawet w wypadku brak miejsc w systemie USOS prowadzący zwykle dołączają doktorantów do grup).

+OBOWIĄZKI DYDAKTYCZNE DOKTORANTÓW

1) Od II roku studiów doktoranci stypendiowani mają prawo i możliwość (lecz nie obowiązek) prowadzić nieodpłatnie 90 godzin zajęć dydaktycznych w roku, w którym otrzymują stypendium.

2) Od II roku studiów doktoranci niestypendiowani mają obowiązek odbyć jedynie 10 godzin nieodpłatnych praktyk rocznie.  Praktyki to asysty na wybranych kursach i przeprowadzenie podczas nich 1–2 zajęć.

+ROZLICZANIE ROKU

1) Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nowymi zasadami punktowania osiągnięć – warto wiedzieć, na ile i jaka aktywność w trakcie roku akademickiego pozwoli osiągnąć liczbę punktów wymaganą do stypendium.

• Zasady punktacji osiągnięć doktorantów Wydziału Polonistyki UW obowiązujące w przypadku ubiegania się o stypendium doktoranckie i dotację projakościową: http://portal.uw.edu.pl/web/wydzial-polonistyki/punktacja

• Zasady punktacji osiągnięć doktorantów Wydziału Polonistyki UW obowiązujące w przypadku ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów:
https://portal.uw.edu.pl/web/wydzial-polonistyki/ogloszenia

2) Wypełniony indeks, sprawozdanie doktoranta oraz teczkę z dokumentacją aktywności w roku akademickim należy złożyć w Sekretariacie Studiów Doktoranckich (u p. Anny Pokrzywniak) we wrześniu 2017. Osoby ubiegające się o stypendium doktoranckie powinny złożyć indeks na początku września, a pozostałe osoby do 30 września.

3) Aktywności związane z działalnością naukową oraz praktykami dydaktycznymi potwierdza w indeksie opiekun naukowy. Aktywności związane z działalnością administracyjną podpisuje kierownik zakładu.

4) Zaliczenia poszczególnych przedmiotów muszą mieć formę oceny oraz zostać potwierdzone podpisem osoby prowadzącej zajęcia.

5) Wraz z indeksem należy złożyć kartę potwierdzającą odbycie proseminarium, tj. tabelę obecności na zebraniach zakładów (I rok).

6) W przypadku ubiegania się o stypendium doktoranckie należy przygotować podanie adresowane do Dziekana Wydziału Polonistyki, które powinien zaopiniować opiekun naukowy. Wniosek wraz z indeksem i sprawozdaniem należy złożyć w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, a jego kopię w sekretariacie IKP.

Uwaga!
Informacje o liczbie godzin i rodzajach zajęć, które doktoranci powinni zaliczyć na kolejnym roku studiów doktoranckich znajdują się w programie studiów:
http://portal.uw.edu.pl/documents/9763960/10739259/studia_doktoranckie_program_nowy.pdf

Niezaliczenie odpowiedniej liczby obowiązkowych godzin uniemożliwia zaliczenie roku. W uzasadnionych przypadkach indywidualnych decyzję o zaliczeniu podejmuje Kierowniczka Studiów Doktoranckich na podstawie podania osoby zainteresowanej.

+STYPENDIA I DOFINANSOWANIE

1) Stypendia doktoranckie są przyznawane od II roku studiów.

O przyznaniu stypendiów decyduje punktacja aktywności w określonym roku akademickim.

2) Doktoranci mogą ubiegać się również o inne stypendia, w tym:

stypendium dla najlepszych doktorantów (ok. 800 zł miesięcznie, w roku akademickim 2015/2016 otrzymało je nie więcej niż 6% doktorantów na każdym roku bądź kierunku studiów, należy złożyć podanie u p. Anny Pokrzywniak, stypendium wypłacane w grudniu);

dofinansowanie zadań projakościowych (ok. 800 zł miesięcznie dla 30% najlepszych doktorantów, informacja na początku października).

3) Doktoranci mogą ubiegać się również o środki w konkursach:

konkurs na dofinansowanie badań dla młodych naukowców – DSM (jednorazowe dofinansowanie ok. 500–2500 zł na koszty związane z badaniami naukowymi: książki, wyjazdy, publikacje, kwerendy archiwalne itd., informacje: mgr dorota.kruk@uw.edu.pl, tel. (+48 22) 55 20 534, poniedziałek–czwartek, godz. 9.00–15.00, gm. przy ul. Oboźnej 8, p. 120 – konkurs jest zwykle ogłaszany w maju/czerwcu);

program PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki (finansowanie projektów badawczych, w tym związanych z rozprawą doktorską – wszystkie informacje: www.ncn.gov.pl; konkursy ogłaszane są zwykle w połowie marca i w połowie września);

stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (jednorazowe dofinansowanie, nabór wniosków zwykle na początku września, wszystkie informacje: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/);

program Erasmus – zajmuje się nim dr Matylda Szewczyk.

Dodatkowe informacje o stypendiach i konkursach przesyłane są przez Dyrekcję IKP, p. Annę Pokrzywniak, Samorząd Doktorantów Wydziału Polonistyki. Biuletyn grantowy w Instytucie przygotowuje dr Agata Łuksza.

+UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, URLOPY I INNE

1) Doktoranci, którzy nie mają ubezpieczenia zdrowotnego (w związku z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem członka rodziny) mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię (kontakt: Małgorzata Budzińska – tel. 55 23 296, m.pietryka@uw.edu.pl).

2. Doktoranci mogą korzystać z trzech rodzajów urlopów: zdrowotnego, naukowego, okolicznościowego. Uzyskanie urlopu wymaga złożenia podania i odpowiedniej dokumentacji w sekretariacie Studiów Doktoranckich (szczegółowych informacji udziela p. Anna Pokrzywniak).

3. Doktoranci mogą korzystać z systemu Multisport (informacje na stronie Samorządu Doktorantów UW – www.doktoranci.uw.edu.pl).

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl