Studia doktoranckie

Instytut Kultury Polskiej prowadzi w ramach studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki UW czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie kulturoznawstwa. Podstawowym obowiązkiem każdego doktoranta jest systematyczna praca nad rozprawą i jej obrona w ustalonym terminie, poprzedzona złożeniem odpowiednich egzaminów kończących przewód doktorski. Wszyscy doktoranci zostają związani z jednym z pięciu wyodrębnionych w IKP zakładów i czynnie uczestniczą w jego życiu naukowym. Powierzane są im także prace organizacyjne na rzecz Zakładu lub całego Instytutu. Bezpośrednią opiekę nad wykonywanymi przez doktorantów zadaniami sprawują promotorzy (opiekunowie naukowi). Promotorzy – samodzielni pracownicy naukowi, w uzasadnionych przypadkach we współpracy z pracownikami ze stopniem doktora – powinni być afiliowani przy IKP; w wyjątkowych przypadkach, przy szczególnym sprofilowaniu pracy, opiekunem może być osoba spoza UW. Do obowiązków doktoranta należy także regularne asystowanie na zajęciach doświadczonych pracowników Instytutu (zazwyczaj asysty odbywają się na pierwszym roku studiów). Przebieg studiów rejestruje indeks doktoranta – dokument stanowiący sprawozdanie z pracy naukowej i dydaktycznej, wypełniany pod koniec każdego roku akademickiego. Doktoranci IKP prowadzą blog www.malakulturawspolczesna.org – zapraszamy do czytania i nadsyłania tekstów.  

 
+SEKRETARIAT I OPIEKUNOWIE

KIEROWNICZKA STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU POLONISTYKI

prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
e-mail: ewichrowska@poczta.fm
dyżury (ul. Oboźna 8, p. 312)

SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU POLONISTYKI

mgr Anna Pokrzywniak
e-mail: doktoranci.polon@uw.edu.pla.pokrzywniak@uw.edu.pl
ul. Oboźna 8, p. 312
tel.: 22 55 20 150
Godziny otwarcia
poniedziałek 10.00–15.00
wtorek 10.00–15.00
środa – NIECZYNNE
czwartek 10.00–15.00
piątek 10.00–15.00

OPIEKUNKA NAUKOWA STUDIÓW DOKTORANCKICH W IKP

dr hab. Agnieszka Karpowicz,
prof. UW e-mail: a.karpowicz@uw.edu.pl
dyżury

OPIEKUNKA DOKTORANTÓW IKP

mgr Anna Jaroszuk
e-mail: ajaroszuk@gmail.com
dyżury

 
+PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW
Przedstawiciele doktorantów IKP są wybierani na swoje funkcje w odbywających się co roku wyborach organizowanych przez Wydziałową Radę Doktorantów.  

RADA WYDZIAŁU POLONISTYKI

mgr Paweł Stroiński
e-mail: p.stroinski@gmail.com

RADA NAUKOWA IKP

mgr Marcin Gołąb
e-mail: golab.marcin@gmail.com
mgr Anna Wandzel
e-mail: ankawandzel@gmail.com

WYDZIAŁOWA RADA DOKTORANTÓW WYDZIAŁU POLONISTYKI

mgr Marcin Gołąb
e-mail: golab.marcin@gmail.com
mgr Anna Wandzel
e-mail: ankawandzel@gmail.com

GRUPA DOKTORANTÓW IKP NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/groups/955772667855952/members/

GRUPA DOKTORANTÓW WYDZIAŁU POLONISTYKI NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/groups/125536491507496/

SAMORZĄD DOKTORANTÓW UW

http://www.doktoranci.uw.edu.pl/

+WYBÓR OPIEKUNA NAUKOWEGO I ZAKŁADU

Na pierwszym roku doktoranci powinni wybrać opiekuna naukowego lub opiekunkę naukową oraz złożyć deklarację przynależności do wybranego zakładu jego kierownikowi/kierowniczce wraz z początkiem II semestru.

ZAKŁADY
Zakład Antropologii Słowa
Zakład Filmu i Kultury Wizualnej
Zakład Historii Kultury
Zakład Kultury Współczesnej
Zakład Teatru i Widowisk
 
+ZAJĘCIA I PLAN STUDIÓW
PLAN STUDIÓW (PDF)

 

ZAJĘCIA DLA DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Wszystkie zajęcia powinny być wpisane w USOS-ie wraz z ocenami. W przypadku braku możliwości zapisania się samodzielnie przez USOS na zajęcia, należy zgłosić się do p. Anny Pokrzywniak z sekretariatu studiów doktoranckich (doktoranci.polon@uw.edu.pl).  

DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ (I rok)

Zajęcia z dydaktyki szkoły wyższej są organizowane przez Wydział Polonistyki dla wszystkich doktorantów tego wydziału. Odbywają się w formie kilku spotkań (zazwyczaj wyznaczanych jest kilka odrębnych terminów do wyboru). Należy zaliczyć je do końca I semestru I roku. Szczegółowe informacje o terminach i zapisach przekazuje p. Anna Pokrzywniak (sekretariat studiów doktoranckich).

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ W KULTUROZNAWSTWIE (I i II rok)

I rok
Historia badań kulturoznawczych, prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska (ZHK), I sem., poniedziałek 16:45, s. 4, pierwsze spotkanie 2 października (30h)
II rok
Metodologia badań kulturoznawczych, dr hab. Jan Sowa, I sem., środa 16:45, s. 9 (30h)

METODYKA SZKOŁY WYŻSZEJ (I rok)

Metodyka szkoły wyższej, dr hab. Marcin Napiórkowski (ZKW), warsztat, II sem., wtorek 16:45–20:00, s. 3, szczegółowe terminy spotkań zostaną podane w przerwie międzysemestralnej (15h)

PROSEMINARIUM DOKTORANCKIE (I rok)

Najnowsze kierunki badań kulturoznawczych
W ramach proseminarium przez I semestr I roku doktoranci uczestniczą w wybranych przez siebie zebraniach zakładów i pracowni działających w IKP (w sumie 30 godz. x 45 minut). Terminy zebrań dostępne są w zakładce ZEBRANIA ZAKŁADÓW.

Udział w nich powinien zostać potwierdzony na karcie obecności przez kierownika/kierowniczkę zakładu lub pracowni. Należy przygotować tabelkę według wzoru. Karta obecności na koniec semestru powinna zostać podpisana przez kierownika zakładu, przy którym afiliowany jest doktorant (w indeksie doktoranckim pozycję tę należy wpisać jako „proseminarium” i ją również podpisuje kierownik zakładu).

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

Antropologia kultury, antropologia słowa, antropologia sztuki słowa, prof. dr hab. Grzegorz Godlewski (ZAS), II sem., poniedziałek 16:45, s. 10, pierwsze spotkanie w pierwszy poniedziałek II sem. (30h)
Historia kultury polskiej, prof. dr hab. Andrzej Mencwel (ZHK), I i II sem., czwartek 17:00–18:30, co dwa tygodnie, s. 02, spotkania w I sem.: 5, 19 października, 9, 23 listopada, 7, 14 grudnia, 4, 18 stycznia (30h)
Kultura wizualna: teorie i praktyki, dr hab. Iwona Kurz (ZFiKW), II sem., wtorek 16:45–20:00, dwa razy w miesiącu, s. 7, szczegółowe terminy spotkań zostaną podane w przerwie międzysemestralnej (30h)
Teoria  i widowiska, prof. dr hab. Wojciech Dudzik (ZTiW), I i II sem., poniedziałek 18:30, s. 8:  9 października, 23 października, 6 listopada, 20 listopada, 4 grudnia, 18 grudnia, 15 stycznia (30h)

SEMINARIA GOŚCINNE

Seminarium gościnneII sem., szczegółowe informacje zostaną podane w przerwie międzysemestralnej (30 h)

 
+ZEBRANIA ZAKŁADÓW
Semestr zimowy 2017/2018 Zebrania zakładów odbywają się w Instytucie Kultury Polskiej, chyba że zaznaczono inaczej.  

Zakład Antropologii Słowa (s. 03, niski parter)

Zebrania odbywają się we WTORKI o godz. 17:00 (jeśli nie zaznaczono inaczej).
17 października Dyskusja o zespołowym projekcie grantowym z zakresu antropologii słowa.
28 listopada Dyskusja o rozdziale pracy doktorskiej mgr Mai Dobiasz Edukacyjny przełom demokratyczny. Wyjątkowo o 17:30!
19 grudnia Dyskusja o projekcie książki na podstawie pracy magisterskiej mgr Anny Gańko (Latawce-śmigłowce-wiatr. O konstruowaniu narracji wspomnieniowych na podstawie rozmów wokół lotniska Brochocin) i projekcie jej doktoratu, Nieobecne – zapamiętane – opowiedziane. O miejscach zdewastowanych, zniszczonych, zrujnowanych.
9 stycznia, godz. 16:30 Omówienie programu autorskiego konwersatorium Antropologia rodziny mgr Anny Krawczak. Dyskusja o rozdziale pracy doktorskiej mgr Klary Kukowskiej Niedobór matek, niedobór przyjaciółek. Relacje kobiece w prozie Małgorzaty Musierowicz.
23 stycznia Dyskusja o metodologicznym rozdziale pracy doktorskiej mgr Anny Wandzel, poświęconej „sztuce roślin” w perspektywie antropologicznej.  

Zakład Filmu i Kultury Wizualnej (s. 6, I p.)

Zebrania odbywają się w PONIEDZIAŁKI o godz. 17:00.
16 października Dyskusja o rozdziale doktoratu mgr. Jana Borowicza Perwersje holokaustowe. Pozycja polskiego świadka.
20 listopada Dyskusja o artykule dr. hab. Wojciecha Michery Stefan Themerson – wibracje i chaos (wypisy w kontekstach).
18 grudnia Dyskusja o projektach rozpraw doktorskich doktorantek i doktorantów II roku.

Zakład Historii Kultury (s. 02, niski parter)

Zebrania odbywają się w PIĄTKI o godz. 15:00 (jeśli nie zaznaczono inaczej).
12 października (czwartek), godz. 18:30 miejsce: Prom Kultury przy ul. Brukselskiej 23 na Saskiej Kępie Spotkanie „Ekspozycje nowoczesności 1821–1929. Rozmowa o wystawach, mieście i modernizacji”. Będzie to dyskusja wokół książki Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce (1821–1929) pod redakcją Małgorzaty Litwinowicz-Droździel, Iwony Kurz i Pawła Rodaka (Warszawa 2016).
17 listopada Dyskusja o pracy doktorskiej mgr Zofii Mioduszewskiej, podejmującej temat pamięci o powstaniu w getcie warszawskim. Na zebraniu zaprezentowany zostanie fragment pracy dotyczący budowy Pomnika Bohaterów Getta oraz pierwszych powojennych rocznic wybuchu powstania.
15 grudnia Dyskusja o pracy doktorskiej mgr Agnieszki Witkowskiej-Krych Dziecko wobec Zagłady. Opieka nad sierotami w getcie warszawskim.  

Zakład Kultury Współczesnej (s. 04, niski parter)

Zebrania odbywają się w PONIEDZIAŁKI o godz. 18:15.
16 października Dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Michała Kocikowskiego.
30 października Spotkanie poświęcone projektowi Kultura Antycypacji. (odwołane)
13 listopada Spotkanie poświęcone tekstowi habilitacyjnemu dr. Romana Chymkowskiego.
27 listopada Dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Agaty Sutkowskiej.
11 grudnia Prezentacja projektu rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Adamczyk.  

Zakładu Teatru i Widowisk (s. 01, niski parter)

Zebrania odbywają się w PIĄTKI o godz. 15:15.
20 października Dyskusja o przygotowywanym kolejnym tomie „Almanachu Antropologicznego. Communicare”. Temat: Aktorka. Koordynatorka prac: dr Agata Chałupnik.
24 listopada Dyskusja o nowej książce dr. Piotra Morawskiego Oświecenie. Przedstawienia.
8 grudnia Dyskusja o tomie Robotnik. Performanse pamięci pod red. Agaty Adamieckiej-Sitek, Doroty Sajewskiej i Doroty Sosnowskiej, z tekstami m.in. redaktorek oraz mgr Katarzyny Dudzińskiej i mgr. Tadeusza Koczanowicza.
19 stycznia Dyskusja o antologii Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie pod red. Eweliny Godlewskiej-Byliniak i Justyny Lipko-Koniecznej.  

Pracownia Studiów Miejskich

Zebrania odbywają się w PIĄTKI o godz. 15:00 w s. 02, 03 lub 04 (niski parter).
3 listopada Prelekcja dr Stephanie Weismann z Uniwersytetu Wiedeńskiego (Institut für Europäische Geschichte). Prezentacja projektu badań osmokrajobrazu Lublina w okresie międzywojennym (The Smellscapes of Lublin. An Olfactory Urban History of Interwar Poland), realizowanego w ramach grantu NCN (Polonez) w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS. Dr Weismann, germanistka i slawistka, specjalizuje się w komparatystyce i historii społecznej Europy Środkowo-Wschodniej.  

Doktoranci są zaproszeni do włączania się w pracę zespołów badawczych – lista poniżej. Aby dołączyć do zespołu, należy skontaktować się z osobą kierującą zespołem.
Zespół Badań Mody i Dizajnu Zespół Badań nad Filmem
Zespół Badań Pamięci o Zagładzie
Zespół Kultury Staropolskiej
Zespół Kultury XIX wieku
Zespół Teorii Ruchomego Obrazu
Pracownia Studiów Miejskich  

 
+OBOWIĄZKI DYDAKTYCZNE
Od II roku studiów doktoranci stypendiowani mają prawo i możliwość (lecz nie obowiązek) prowadzić nieodpłatnie 90 godzin zajęć dydaktycznych w roku, w którym otrzymują stypendium. Doktoranci będący na III lub IV roku studiów mają prawo, niezależnie od stypendium, poprowadzić jednorazowo autorskie konwersatorium po uprzednim zgłoszeniu takiej propozycji w swoim Zakładzie, przedyskutowaniu i zaakceptowaniu jej na zebraniu. Konwersatoria mogą jednak zgłaszać tylko te osoby, które wcześniej prowadziły inne zajęcia dydaktyczne.

ASYSTA (I rok)

Doktoranci I roku asystują w wybranych 60-godzinnych zajęciach prowadzonych w IKP (2 semestry). Do wyboru mają zajęcia spośród kursów antropologii kultury, antropologii słowa, antropologii widowisk, antropologii kultury wizualnej. Na asystę należy się zgłosić bezpośrednio do osoby prowadzącej wybrane zajęcia, przy czym w jednych zajęciach nie mogą asystować więcej niż dwie osoby. Asysta polega na udziale w zajęciach oraz przeprowadzeniu 1–2 zajęć.

PRAKTYKI

Zgodnie z planem studiów wszyscy doktoranci mają obowiązek co roku zaliczyć co najmniej 10h praktyk dydaktycznych. Praktyki dydaktyczne zalicza się przez asystowanie w wybranych zajęciach prowadzonych w IKP i przez samodzielne przeprowadzenie podczas nich 1–2 zajęć. Na I roku praktyki zaliczyć można w ramach asysty. Doktoranci wyższych lat samodzielnie prowadzący zajęcia nie muszą zaliczać odrębnych praktyk dydaktycznych.

 
+ROZLICZANIE ROKU
Doktorant rozlicza się z każdego roku studiów doktoranckich, przedstawiając sprawozdanie z pracy naukowej i dydaktycznej w dwóch formach:
1)    w formie INDEKSU, wypełnionego i zawierającego poświadczenie osiągnięć przez promotora;
2)    w formie SPRAWOZDANIA (wzór sprawozdania), podpisanego przez doktoranta i promotora.
Zaliczenie odbytych zajęć (oprócz proseminarium doktoranckiego na I roku) musi mieć formę oceny oraz zostać potwierdzone podpisem przez osobę prowadzącą zajęcia. Doktoranci I roku do indeksu powinni dołączyć kartę potwierdzającą odbycie proseminarium (zebrań zakładów), podpisaną przez kierownika lub kierowniczkę zakładu, przy którym jest się afiliowanym. Zaliczenie asyst i praktyk poświadcza podpisem osoba, u której faktycznie zostały one przeprowadzone. Sprawozdania, indeksy oraz zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia doktoranta należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (ul. Oboźna 8, p. 312) w terminie wskazanym przez kierowniczkę studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki, prof. dr hab. Elżbietę Wichrowską (termin wrześniowy).
 
+STYPENDIA

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Stypendium doktoranckie przyznawane jest co roku na podstawie zdobytych punktów za aktywność naukową i dydaktyczną w danym roku akademickim, ocenianą według przyjętej punktacji. W przypadku doktorantów I roku brane są pod uwagę wyniki rekrutacji. Wniosek o stypendium należy wygenerować w systemie USOS i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w sekretariacie studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki (ul. Oboźna 8, p. 312) we wskazanym przez sekretariat terminie. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium.

DOTACJA PROJAKOŚCIOWA (inaczej: zwiększenie stypendium doktoranckiego)

O dotację projakościową, przyznawaną co roku (ok. 800–1000 zł miesięcznie), mogą się starać doktoranci wszystkich lat. Wnioski o dotację projakościową, wygenerowane z USOS-a, wraz z potrzebną dokumentacją należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki (ul. Oboźna 8, p. 312) we wskazanym przez sekretariat studiów doktoranckich terminie. Doktorantom I roku studiów dotacja przyznawana jest na podstawie bardzo dobrego wyniku osiągniętego podczas rekrutacji oraz aktywności dydaktycznej. Aby otrzymać dotację, nie można w żadnym z tych dwóch obszarów otrzymać 0 pkt. Doktorantom lat wyższych dotacja jest przyznawana na podstawie zdobytych punktów za aktywność naukową i dydaktyczną w danym roku akademickim, ocenianą według przyjętej punktacji. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE POLONISTYKI

O stypendium dla najlepszych doktorantów Wydziału Polonistyki, przyznawane co roku na okres 9 miesięcy (ok. 800 zł miesięcznie), mogą się ubiegać doktoranci wszystkich lat (stypendium wypłacane od grudnia z wyrównaniem za październik i listopad). Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Polonistyki, wygenerowane z USOS-a, wraz z potrzebną dokumentacją należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki (ul. Oboźna 8, p. 312) we wskazanym przez sekretariat studiów doktoranckich terminie. Doktorantom I roku studiów stypendium przyznawane jest na podstawie wyniku osiągniętego podczas rekrutacji. Doktorantom lat wyższych stypendium jest przyznawane na podstawie zdobytych punktów za aktywność naukową i dydaktyczną w danym roku akademickim, ocenianą według przyjętej punktacji. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium.

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW

O stypendium ministra mogą się ubiegać wyłącznie doktoranci po II i po III roku studiów. Przy ocenie osiągnięć brane są pod uwagę wszystkie osiągnięcia od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do 30 września roku, w którym składa się wniosek o stypendium (chyba że wcześniej już otrzymało się stypendium ministra, wówczas okres brany pod uwagę jest krótszy). Wniosek o stypendium należy wygenerować z systemu USOS. Szczegółowych informacji na temat całej procedury udziela p. Anna Pokrzywniak, sekretariat studiów doktoranckich (doktoranci.polon@uw.edu.pl, a.pokrzywniak@uw.edu.pl). Wnioski należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (ul. Oboźna 8, p. 312) we wskazanym przez sekretariat terminie (zazwyczaj połowa września). Wykaz osiągnięć branych pod uwagę przy ocenie wniosku oraz więcej informacji.

 
+FINANSOWANIE BADAŃ

DSM (Konkurs dla Młodych Naukowców i Doktorantów Wydziału Polonistyki)

Konkurs dla Młodych Naukowców i Doktorantów Wydziału Polonistyki rozpisywany jest co roku pod koniec semestru letniego przez Wydział Polonistyki (wtedy też należy składać wnioski, ogłoszenie wyników zazwyczaj latem). W ramach konkursu można się starać o jednorazowe dofinansowanie badań naukowych: zakupu książek, wyjazdów na konferencje krajowe i zagraniczne, kwerend wyjazdowych, publikacji, organizacji konferencji. Szczegółowych informacji udziela i wnioski przyjmuje p. Izabela Poniatowska (ul. Oboźna 8, p. 120, tel. 22 55 20 534). Zazwyczaj 60% przyznanych środków należy wydać do listopada następnego roku akademickiego (DSM przyznane latem 2017 r., 60% do wydania do listopada 2017 r.). Wzór wniosku Wzór formularza rozliczeniowego

PRELUDIUM

Konkurs rozpisywany przez Narodowe Centrum Nauki dwa razy w roku (zazwyczaj marzec i wrzesień) dla naukowców nieposiadających jeszcze stopnia doktora. Wymagany opiekun naukowy. Możliwy zakup aparatury i współpraca z jednym dodatkowym wykonawcą. Projekt może trwać 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy, a maksymalne przewidziane środki to odpowiednio: 60 tys., 120 tys., 180 tys. Maksymalne wynagrodzenie: 1,5 tys. PLN/mies. Ocena wniosku: 20% – ocena dorobku wykonawców projektu (kierownik 10%, opiekun naukowy kierownika 10%); 75% – ocena projektu (poziom naukowy badań 60%, charakter projektu i jego wpływ na rozwój dyscypliny 15%); 5% – ocena możliwości wykonania. Więcej informacji o najbliższych konkursie PRELUDIUM 14, termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.

Obsługą administracyjną grantów na Wydziale Polonistyki zajmuje się p. Izabela Poniatowska (ul. Oboźna 8, p. 120, tel. 22 55 20 534)

 
+MOBILNOŚĆ

PROGRAM ERASMUS +

Doktoranci mogą się starać o skierowanie na dofinansowane, zagraniczne studia częściowe (I lub II semestry) lub na praktyki zagraniczne (2–4 miesiące) w ramach programu ERASMUS +, nawet jeśli w trakcie swoich wcześniejszych studiów już z tego programu korzystali. Obsługą wyjazdów zajmuje się Biuro Współpracy z Zagranicą (Pałac Kazimierzowski, II p., p. 28). Więcej informacji. W IKP koordynatorką programu Erasmus jest dr Matylda Szewczyk.

PROGRAM MOST

Doktoranci mogą się starać o skierowanie na studia na I lub II semestry na jedną z 20 uczelni w Polsce uczestniczących w programie MOST. Koordynatorem Wydziałowym Programu MOST jest mgr Anna Pokrzywniak (doktoranci.polon@uw.edu.pl, a.pokrzywniak@uw.edu.pl). Więcej informacji.

 
+SPRAWY SOCJALNE

DOMY STUDENTA I DOM PRACOWNIKA NAUKOWEGO

Doktoranci mogą się ubiegać o miejsce w Domach Studenta UW oraz w Domu Pracownika Naukowego.   Aby uzyskać miejsce w Domu Studenta, należy w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (Pałac Kazimierzowski, II p., p. 30) złożyć wniosek wygenerowany z USOS-a wraz z wymaganymi zaświadczeniami. Więcej informacji.   W sprawie zakwaterowania w Domu Pracownika Naukowego należy się kontaktować z Biurem Spraw Socjalnych UW (Mały Dziedziniec, pok. 19, tel. 22 55 20 824). Więcej informacji.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Doktoranci, którzy nie mają ubezpieczenia zdrowotnego (w związku z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem przez członka rodziny), mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię. W sprawie ubezpieczenia należy się zgłosić do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (Pałac Kazimierzowski, II p., p. 30, tel. 22 55 24 036). Więcej informacji oraz druki potrzebne do ubezpieczenia.

KARTA MULTISPORT

Doktoranci UW mogą korzystać z karty Multisport Plus, którą po uiszczeniu odpowiedniej opłaty można odebrać w Biurze Zarządu Samorządu Doktorantów UW. Więcej informacji.

CENTRUM SPORTU I REKREACJI UW

Doktoranci mają prawo korzystać z basenu Centrum Sportu i Rekreacji UW. Przysługuje im zniżka na karnet. Więcej informacji.

DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW WAKACYJNYCH

Doktoranci UW i ich dzieci mogą się starać o przyznanie wczasów organizowanych w ośrodkach turystycznych UW lub o dofinansowanie krajowych lub zagranicznych wczasów zorganizowanych. Wnioski należy składać w Biurze Spraw Socjalnych (Mały Dziedziniec, tel. 22 55 20 419 lub 55 20 827). Więcej informacji.

ŻŁOBEK UNIWERSYTECKI

Dzieci doktorantów UW mogą korzystać odpłatnie z uniwersyteckiego żłobka. Wnioski o przyjęcie należy składać w Biurze Spraw Socjalnych (Mały Dziedziniec, p. 13). Więcej informacji.

POMOC SOCJALNA

Doktoranci mogą się ubiegać o przyznanie z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UW następujących świadczeń:
a.    stypendium socjalnego
b.    stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
c.    zapomogi.
Wnioski należy składać do Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów. Więcej informacji

 
+URLOPY
Zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (§ 16, pkt 5) kierownik studiów doktoranckich może przyznać doktorantowi urlop: a. zdrowotny b. naukowy (po zaliczeniu co najmniej I roku, na okres nie dłuższy niż I rok; następny urlop po zaliczeniu kolejnego roku) c. okolicznościowy (po zaliczeniu co najmniej I roku, na okres nie dłuższy niż I rok; następny urlop po zaliczeniu kolejnego roku) d. macierzyński, ojcowski lub rodzicielski.   Szczegółowych informacji udziela p. Anna Pokrzywniak, sekretariat studiów doktoranckich (doktoranci.polon@uw.edu.pl, a.pokrzywniak@uw.edu.pl). Wnioski o przyznanie urlopu należy składać do kierowniczki studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki, prof. dr hab. Elżbiety Wichrowskiej (ewichrowska@poczta.fm).
 
+SKŁADANIE DOKTORATÓW
Najpóźniej 10 dni przed terminem obrony doktoratu należy elektroniczną wersję pracy wraz z recenzjami (w formacie PDF) zamieścić na stronie Repozytorium UW (https://depotuw.ceon.pl/). Więcej informacji.

Szczegółowych​ informacji udziela:​

Spec. ds. przewodów doktorskich

KATARZYNA KUCHARSKA
kakuchar@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 428

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl