Rok Awangardy w IKP

RA_logo_MS2

logo ikp_awangarda

IKP/AWANGARDA

Podczas obchodów Roku Awangardy w Instytucie Kultury Polskiej UW pytać będziemy przede wszystkim o współczesność i trwałość awangardowych idei i praktyk. Poszukamy obszarów – również tych pozaartystycznych – w których okazały się one wyjątkowo nośne dla kultury XX i XXI wieku. Wskażemy na miejsca, w jakich awangardowa tradycja wciąż wchodzi w żywy kontakt ze współczesnością, zastanawiając się jednocześnie nad tym, co dziś znaczy pojęcie awangardowości i czym ona jest. Czy należy już tylko do repertuaru pojęć historycznych, czy też jest lub bywa aktualnym i aktywnym elementem współczesności? A jeśli tak, to co z tej tradycji okazuje się tak żywotne, w jakich sferach kultury i dlaczego?

Szczegółowy program obchodów:
AWANGARDA FILMOWA | seminaria
NOWE MEDIA/AWANGARDA | wykład
MIASTA/AWANGARDY | konferencja
WIGILIA AWANGARDY | kino grawitacyjne
JEDNODNIÓWKA | literatura/awangarda
NOWE MEDIA/AWANGARDA | warsztaty

Efekty spotkań:
Nagranie dyskusji Literatura dziś. Dziedzictwo awangardy?
Przekłady i przeróbki Sonetu 18 Szekspira oraz Stepów akermańskich Mickiewicza z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi internetowych (słowniki online, autouzupełnianie google, google translate, programy graficzne, TTS Ivona) – efekt warsztatów prowadzonych przez Aleksandrę Małecką

Wskazując na takie właśnie obszary regularnie dyskutować będziemy o relacji między głównymi, awangardowymi ideami a współczesną humanistyką. W cyklu debat „HUMANISTYKA DZIŚ. DZIEDZICTWO AWANGARDY” wrócimy więc do tych – postulowanych, projektowanych i realizowanych przez różne nurty pierwszej awangardy – form kultury i refleksji o niej, dla których podstawowymi kategoriami były: zaangażowanie społeczne, współpraca, zespołowość i wspólnotowość, namysł nad społeczną rolą i stosowalnością idei i praktyk zaprojektowanych w artystycznym laboratorium form, a także związana z nimi relacja między życiem społecznym a praktykami artystycznymi.

Dyskusjom towarzyszyć będą seminaria i spotkania z artystami i teoretykami sztuki poświęcone z jednej strony zaangażowaniu w sztuce współczesnej, kontynuującej tradycje awangardowe lub w jakiś sposób do niej nawiązującej, która jednocześnie zbliża się do współczesnej humanistyki zaangażowanej. Podczas seminarium „Artysta jako badacz, badacz jako artysta. Sztuka w terenie” poszukamy związków między współczesną sztuką czerpiącą z tych tradycji a etnografią i animacją kultury. W czasie trzech seminariów z cyklu „Pragnienie zwane utopią: praktyki współczesne a projekty awangardy” zapytamy o to, co dziś znaczy praktykowanie utopii? Czy współcześni twórcy teatru i sztuk performatywnych podejmują się weryfikacji projektów awangardy? Czy potrzebujemy dzisiaj nowych wizji przyszłości?

Samorealizacja, wyzwalanie nie tylko wyobraźni, lecz także jednostki, emancypujący i emancypacyjny charakter sztuk i nurtów awangardowych będzie zaś podstawą refleksji nad relacją między kobiecością a awangardowością. Konferencja międzynarodowa „KOBIETY/AWANGARDY/EUROPA ŚRODKOWA” będzie próbą (re)konstrukcji środkowoeuropejskiej, kobiecej mapy awangardowej, zastanowimy się nad pozycją twórczyń w awangardowych środowiskach artystycznych, ale przede wszystkim nad ich wzajemnymi relacjami (przyjaźni, współpracy, rywalizacji). Twórczość awangardystek w Europie Środkowej pozwala z jednej strony, odsłaniać część dziedzictwa awangardy często nieistniejącego w oficjalnych narracjach i zapomnianego, a z drugiej strony, zapytać o relacje między awangardowością a kobiecością, o awangardowe konceptualizacje kobiecości, tropić napięcia między emancypacyjną ideą a praktyką, zastanowić się nad tym, jakie role i miejsca przypisywały kobietom awangardowe koncepcje kultury i jak środkowoeuropejski kontekst wpływał na te konceptualizacje.

Kolejnym obszarem, w którym poszukiwać będziemy aktualności myśli awangardowej, jest kultura miejska. Podczas jednodniowej konferencji „MIASTA/AWANGARDY” spróbujemy napisać kulturową historię ruchów awangardowych jako ruchów miejskich, a także rozrysować mapę polskich miast awangardowych i zapytać o awangardowe dziedzictwo we współczesnych przestrzeniach miejskich, również to, które związane jest z efemerycznymi praktykami miejskimi: działaniami, sposobami używania miasta, przemieszczania się po nim i przekształcania jego przestrzeni nie tylko przez jej projektowanie.

Kolejnym obszarem poszukiwań aktualności awangardy będą media. Podczas warsztatów, zajęć z udziałem gości – praktyków i teoretyków – a także publicznych dyskusji, podejmiemy refleksję nad „Współczesną awangardą w kinie światowym”, zdamy pytanie o istnienie współczesnej literatury awangardowej, poszukamy w różnych mediach praktyk, które dziś można by uznać za awangardowe nie tylko ze względu na ich związki z tradycją Wielkiej Awangardy: od kina grawitacyjnego po literaturę eksperymentalną i cyfrową.

Pytanie o powody, dla których dziś warto wracać do pierwszej awangardy, badać ją na nowo i szukać u jej początków źródeł współczesności, będzie nam towarzyszyło podczas wszystkich wydarzeń w Roku Awangardy – formacji, która zaprojektowała w dużej mierze nie tylko współczesną sztukę, lecz także kulturę i refleksję humanistyczną.

Informacje na temat poszczególnych wydarzeń można będzie znaleźć na stronie IKP oraz oficjalnej stronie obchodów:
http://rokawangardy.pl/pl/partnerzy/instytut-kultury-polskiej-na-wydziale-polonistyki-uw,23.html

Tagi:

Data publikacji: 28-02-2017

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl