Sztuki społeczne – II stopień

+Kalendarz rekrutacji
5 czerwca - 5 lipca 2019Rejestracja w systemie IRK
do 11 lipca 2019Załączenie listu motywacyjnego w systemie IRK
12 lipca 2019Ogłoszenie harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych na stronie IKP
15-16 lipca 2019Rozmowy kwalifikacyjne
19 lipca 2019Ogłoszenie listy zakwalifikowanych na studia
22-24 lipca 2019Przyjmowanie dokumentów od kandydatów

+Rejestracja w systemie IRK

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym jest rejestracja we wspólnym dla całego Uniwersytetu Warszawskiego Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów.

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl

UWAGA! Rejestracja możliwa jest wyłącznie w dniach 5 czerwca – 5 lipca 2019.

W ramach procesu rejestracji należy:

 • stworzyć konto użytkownika (loginem do systemu IRK jest zawsze nr PESEL);
 • uzupełnić wszystkie wymagane dane;
 • dokonać wyboru jednego kierunku studiów;
 • uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

FAQ: Nie obroniłem jeszcze pracy licencjackiej/nie ukończyłem studiów I st. Czy mogę zdawać na studia II stopnia?

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego.

System umożliwia jednak rejestrację na studia II stopnia osobom, które jeszcze nie otrzymały dyplomu licencjata lub równoważnego. W zakładce „wykształcenie” na koncie rejestracyjnym kandydata wystarczy zaznaczyć „dyplom licencjata lub równoważny” lub odpowiednio „dyplom inżyniera” bądź „dyplom magistra”, a numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian (te dane można jeszcze uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów).

Przy zapisie na kierunek, na którym kwalifikacja jest na podstawie oceny na dyplomie i/lub średniej z toku studiów, kandydat, który nie posiada jeszcze tych wyników musi wybrać wymagane w kwalifikacji elementy, pozostawiając „0.00” w wynikach. Do czasu zakończenia rejestracji na te studia, wyniki te należy jednak uzupełnić.

+1. etap postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie listy rankingowej

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe. Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie listy rankingowej na podstawie średniej ocen z dotychczasowych studiów.

W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego brana jest pod uwagę średnia z toku studiów przeliczona na procenty, a następnie na punkty, gdzie 5,0 i wyższe oceny to 100% , czyli 100 punktów (1% = 1 punkt), według wzoru: średnia ocen x 100; wynik dzielony przez 5 (np. dla średniej 4,59: 4,59 x 100 : 5 = 91,8 (w razie konieczności zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku).

UWAGA! Wymagana jest znajomość języka angielskiegona poziomie B2 ESOKJ poświadczona dokumentem, o którym mowa w § 16 ust. 2-4 uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW z 2018 r. poz. 343 ze zm.) albo – w przypadku braku certyfikatu – weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Do rozmowy dopuszczonych zostanie maksymalnie 100 osób z najwyższą średnią ze studiów I stopnia w terminie lipcowym oraz, w wypadku uruchomienia naboru uzupełniającego we wrześniu, liczba osób stanowiąca dwukrotność pozostałych do zapełnienia miejsc (kandydaci w II turze kwalifikowani są również na podstawie średniej studiów I stopnia).

UWAGA! Informacje o dopuszczeniu do rozmowy, a następnie o jej wynikach, będą podane w IRK i na stronie Instytutu Kultury Polskiej ikp.uw.edu.pl (na stronie głównej w ogłoszeniach), natomiast dokładny terminarz rozmów zostanie opublikowany tylko na stronie Instytutu.

+2. etap postępowania kwalifikacyjnego – ustny sprawdzian predyspozycji

Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, do której punktem wyjścia jest list motywacyjny załączony w terminie do 11 lipca w IRK, uzasadniający wybór kierunku Sztuki społeczne oraz prezentujący zainteresowania i dotychczasowe doświadczenia kandydata/kandydatki związane z działalnością kulturalną, społeczną i artystyczną.

W liście można umieścić informacje o udziale w warsztatach/szkoleniach/szkołach letnich i innych inicjatywach związanych tematycznie z zakresem studiów.

List powinien mieć objętość 3-5 stron (maks. 9 tys. znaków, Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami 1,5). Prosimy o przesłanie pliku w formacie PDF.

W ocenie rozmowy brane są pod uwagę:

 • umiejętność interpretacji własnego doświadczenia przedstawionego w liście;
 • ogólna wiedza o społeczeństwie i kulturze oraz wyzwaniach współczesnego świata
 • kompetencje komunikacyjne kandydata.

Oceniana będzie przede wszystkim zdolność do refleksji na temat podejmowanych działań w kulturze (ich celowości, skuteczności, warunków prowadzenia), a także umiejętność formułowania problemów badawczych, wiedza merytoryczna i znajomość literatury przedmiotu oraz umiejętność budowy wypowiedzi ustnej.

Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100, co stanowi 50% ogólnej maksymalnej liczby punków.

Ocena niedostateczna z rozmowy kwalifikacyjnej (20 p. i mniej) dyskwalifikuje kandydata na studia.

Punkty z pierwszego i drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego sumują się. Na podstawie zsumowanych wyników stworzona zostanie lista rankingowa kandydatów na studia. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc.

FAQ: Moje doświadczenie w działaniach w kulturze jest niewielkie, w jaki sposób napisać list motywacyjny, by stanowił dobry punkt wyjścia do rozmowy kwalifikacyjnej?

Dotychczasowe doświadczenie w działaniach społecznych i artystycznych jest dodatkowym atutem, ale brak doświadczenia w tym zakresie nie dyskwalifikuje kandydata. W takim przypadku prosimy o zamieszczenie w liście opisu kilku działań, wydarzeń, projektów kulturalnych, społecznych i/lub artystycznych, które Pani/Pana zdaniem są ciekawe ze względu na sposób realizacji, koncepcję, zaangażowanie widzów i uczestników itp., co pozwoli komisji egzaminacyjnej na przeprowadzenie rozmowy i pytania związane z interpretacją tych działań.

+Wynik postępowania kwalifikacyjnego

Limit miejsc wynosi 40. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc podczas rekrutacji lipcowej, przewiduje się dodatkowy nabór kandydatów we wrześniu.

Osoby zakwalifikowane na studia zobowiązane są złożyć dokumenty, o których mowa poniżej. Terminowe złożenie kompletu dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia. Niezłożenie dokumentów w dniach 22-24 lipca 2019 r. oznacza rezygnację z podjęcia studiów i jest nieodwołalne.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia dyplomu licencjackiego, magisterskiego lub ekwiwalentnych wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia zgodności. W przypadku, kiedy dyplom nie został jeszcze wystawiony, należy dołączyć zaświadczenie z toku studiów o odbyciu obrony
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z IRK i podpisana
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane z IRK po – w przypadku kandydatów nie posiadających ELS
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nie posiadających ELS
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskiem
 • oryginał certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego – do wglądu.

Dodatkowo, jeśli dotyczy kandydata:

 • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią

W przypadku kandydatów nie będących obywatelami polskimi oraz legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą prosimy o indywidualny kontakt z komisją rekrutacyjną (rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl).

Szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych do studiowania na UW – http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl