Sztuki społeczne – II stopień

+Kalendarz rekrutacji
5 czerwca - 5 lipca 2019Rejestracja w systemie IRK
do 11 lipca 2019Załączenie listu motywacyjnego w systemie IRK
12 lipca 2019Ogłoszenie harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych na stronie IKP
15-16 lipca 2019Rozmowy kwalifikacyjne
19 lipca 2019Ogłoszenie listy zakwalifikowanych na studia
22-24 lipca 2019Przyjmowanie dokumentów od kandydatów

Rekrutacja uzupełniająca (sierpień-wrzesień):

Rejestracja w IRK: 12.08 – 18.09.2019
List motywacyjny w IRK: do 20.09.2019
Rozmowy: 23.09.2019
Wyniki: 25.09.2019
Składanie dokumentów: 25-26.09, godz. 10:00-15:00

+Rejestracja w systemie IRK

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym jest rejestracja we wspólnym dla całego Uniwersytetu Warszawskiego Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów.

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl

UWAGA! Rejestracja możliwa jest wyłącznie w dniach 12 sierpnia – 18 września 2019.

W ramach procesu rejestracji należy:

 • stworzyć konto użytkownika (loginem do systemu IRK jest zawsze nr PESEL);
 • uzupełnić wszystkie wymagane dane;
 • dokonać wyboru kierunku studiów;
 • uiścić opłatę rekrutacyjną.

+1. etap postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie listy rankingowej

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe. Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie listy rankingowej na podstawie średniej ocen z dotychczasowych studiów.

W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego brana jest pod uwagę średnia z toku studiów przeliczona na procenty, a następnie na punkty, gdzie 5,0 i wyższe oceny to 100% , czyli 100 punktów (1% = 1 punkt), według wzoru: średnia ocen x 100; wynik dzielony przez 5 (np. dla średniej 4,59: 4,59 x 100 : 5 = 91,8 (w razie konieczności zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku).

UWAGA! Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2 ESOKJ poświadczona dokumentem, o którym mowa w § 16 ust. 2-4 uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW z 2018 r. poz. 343 ze zm.) albo – w przypadku braku certyfikatu – weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Do rozmowy dopuszczonych zostanie maksymalnie 20 osóbz najwyższą średnią ze studiów I stopnia.

UWAGA!Informacje o dopuszczeniu do rozmowy, a następnie o jej wynikach, będą podane w IRK i na stronie Instytutu Kultury Polskiej ikp.uw.edu.pl(na stronie głównej w ogłoszeniach), natomiast dokładny terminarz rozmów zostanie opublikowany tylko na stronie Instytutu.

+2. etap postępowania kwalifikacyjnego – ustny sprawdzian predyspozycji

Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, do której punktem wyjścia jest list motywacyjny załączony w terminie do 20 wrześniaw IRK, uzasadniający wybór kierunku Sztuki społeczne oraz prezentujący zainteresowania i dotychczasowe doświadczenia kandydata/kandydatki związane z działalnością kulturalną, społeczną i artystyczną.

Rozmowy odbędą się 23 wrześniaw Instytucie Kultury Polskiej.

W liście można umieścić informacje o udziale w warsztatach/szkoleniach/szkołach letnich i innych inicjatywach związanych tematycznie z zakresem studiów.

List powinien mieć objętość 3-5 stron (maks. 9 tys. znaków, Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami 1,5). Prosimy o przesłanie pliku w formacie PDF.

W ocenie rozmowy brane są pod uwagę:

 • umiejętność interpretacji własnego doświadczenia przedstawionego w liście;
 • ogólna wiedza o społeczeństwie i kulturze oraz wyzwaniach współczesnego świata
 • kompetencje komunikacyjne kandydata.

Oceniana będzie przede wszystkim zdolność do refleksji na temat podejmowanych działań w kulturze (ich celowości, skuteczności, warunków prowadzenia), a także umiejętność formułowania problemów badawczych, wiedza merytoryczna i znajomość literatury przedmiotu oraz umiejętność budowy wypowiedzi ustnej.

Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100, co stanowi 50% ogólnej maksymalnej liczby punków.

Ocena niedostateczna z rozmowy kwalifikacyjnej (20 p. i mniej) dyskwalifikuje kandydata na studia.

Punkty z pierwszego i drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego sumują się. Na podstawie zsumowanych wyników stworzona zostanie lista rankingowa kandydatów na studia. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc.

+Wynik postępowania kwalifikacyjnego

Limit miejsc w rekrutacji wrześniowej: 10 osób.

Osoby zakwalifikowane na studia zobowiązane są złożyć dokumenty, o których mowa poniżej. Terminowe złożenie kompletu dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia. Niezłożenie dokumentów w dniach 25-26 września 2019 r. oznacza rezygnację z podjęcia studiów i jest nieodwołalne.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia dyplomu licencjackiego, magisterskiego lub ekwiwalentnych wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia zgodności. W przypadku, kiedy dyplom nie został jeszcze wystawiony, należy dołączyć zaświadczenie z toku studiów o odbyciu obrony
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z IRK i podpisana
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane z IRK po – w przypadku kandydatów nie posiadających ELS
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nie posiadających ELS
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskiem
 • oryginał certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego – do wglądu.

Dodatkowo, jeśli dotyczy kandydata:

 • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią

W przypadku kandydatów nie będących obywatelami polskimi oraz legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą prosimy o indywidualny kontakt z komisją rekrutacyjną (rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl).

Szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych do studiowania na UW – http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

 

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl